Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι να καταχωρίσουν μέχρι την τελευταία ημέρα εργασία ή να δουν το παλαιό πρόγραμμα
Μισθός

το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR

το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εφόσον έχεις την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα
Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR

το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR

το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

450 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • Aspasia

  Γεια σας!!!δουλευω σε λογιστικό γραφείο απο 31/7/2010 τωρα θελει να με κανει 4 ωρο και 3 μερες δουλεια και εγω δεν θελω να συνεχίσω !!!!τι δικαιούμαι αν σταματήσω οικειοθελώς ;;;

  • admin

   Δεν μπορεί να σας κάνει με το ζόρι μειωμένη απασχόληση (λιγότερες ώρες). Μπορεί να σας επιβάλει μείωση των ημερών μόνο για 9 μήνες το έτος και αυτό υπό διαδικασίες. Και είναι άκυρη η απόλυση εάν αποδείξετε ότι σας πρότεινε μειωμένη απασχόληση και επειδή δεν δεχτήκατε σας απόλυσε.
   Εάν σας απολύσει, και αποζημίωση απόλυσης.
   Εάν αποχωρίσετε, άδεια, επίδομα αδείας και Πάσχα.

 • Μπάμπης

  Γεία σας.Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου στις 20/03/2014 με ημερομηνία πρόσληψης 10/01/2011. Ο εργοδότης μου με αποζημείωσε με τον μισθό του Μαρτίου, 1/2 του μισθού για το επίδομα αδείας,ποσοστό από το δώρο Πάσχα και τίποτα άλλο.Τον ρώτησα για τις μέρες άδειας που έχω (22 μέρες),που αν γνωρίζω καλά τις διακιούμαι όλες και μου απάντησε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να μου πληρώσει καμία μέρα άδειας, γιατί δεν τον ενημέρωσα ένα μήνα νωρίτερα ότι θα παραιτηθώ.Ισχύει κάτι τέτοιο? Αν όχι πόσα λεφτά πρέπει να μου δώσει για την άδεια?? ο μεικτός μισθός μου ήταν 750 ευρώ, πενθήμερο σαν υπάλληλος γραφείου.Ευχαριστώ πολύ!

  • admin

   Ότι δικαιούστε ένα μισθό άδεια δικαιούστε. Αλλά σε αυτό που είπε ο εργοδότης δεν έχει άδικο, απλά δεν το γνωρίζουν οι εργοδότες να το διεκδικούν, μπορεί εφόσον είστε υπάλληλος και όχι εργάτης, να αξιώσει ανάλογη αποζημίωση (το μισό από το χρόνο προειδοποίησης που έχει ο εργοδότης).

 • τασος

  Mετα απο 13 χρόνια σε εποχικη επιχειρηση(ξενοδοχειο) δουλευοντας 6 μηνες τον χρονο με μικτο μισθο 2200 τι δικαιουμαι εαν δεν με ξαναπροσλαβουν?
  Ευχαριστω

  • admin

   Εάν είστε υπάλληλος χρησιμοποιείστε το 1ο πρόγραμμα, άλλως εργάτης το 2ο.
   Η επιχείρηση ενδεχομένως μετά την απόφαση του Άριου Πάγου θα αφαιρέσει τις νεκρές περιόδους.

 • spiros

  Καλημέρα…η γυναικα μου σαν ιδιωτική υπάλληλος δουλευει σε εναν μόνον εργοδοτη 15 χρονια…από 1999 μεχρι σημερα…ο μεικτός μισθος ειναι 1150 €…με εναν μηνα προειδοποιητική απόλυση ποιο ποσό περιπου δικαιούται αποζημίωση??????

  • admin

   Βάλτε στο πρόγραμμα τα στοιχεία και θα σας εξάγει αποτελέσματα. Αλλά στα 15 έτη απαιτούνται 4 μήνες προειδοποίηση για να λάβετε τη μισή αποζημίωση.

 • νικος

  το site σας είναι καταπλικτικό ελπίζω να συνεχίζεται στον ίδιο ρυθμό την ενημερωση του
  έχω 34 χρονια στην ίδια εταιρεια ως εργατοτεχνίτης ωρομησθιος και συνταξιοδοτουμε με το νόμο του 2010 με 35α με 10500 ενσ
  τι αποζημιωση δικαιουμε?
  ευχαριστώ!

  • admin

   Εάν είναι πλήρης γήρατος δικαιούστε αποζημίωση. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα των εργατών. Εάν φύγετε μόνο σας δικαιούστε το 1/2 εάν όμως σας απολύσουν τη δικαιούστε ολόκληρη.

 • Δημήτρης

  Καλησπέρα σας ,

  Πολύ κατατοπιστικό το πρόγραμμά σας αλλά χρειάζομαι μια διευκρίνηση για τον υπολογισμό του χρόνου προυπηρεσίας. Προσελήφθησα στις 13/4/2010 στον τωρινό μου εργοδότη ως υπάλληλος (μισθωτός). Μπορείτε να μου πείτε σε ποια κατηγορία ανήκω αν με απολύσει στις 12/4/2014 ή αν με απολύσει στις 14/4/2014 ?

  Ευχαριστώ πολύ ,
  Δημήτρης

  • admin

   Όπως ακριβώς το έχετε αντιληφθεί έχει μεγάλη σημασία γιατί υπολογίζεται αντί στην κλίμακα 1-4 στην 4-6.

 • keli

  Γεια σας.εργαζομαι στον τομεα της υγειας απο τον 5/98 κ τον 11/2009 αλλαξα εργοδοτη.τον 11/2012 εμεινα εγκυος αλλα λογω προβληματικης εγκυμοσυνης αναγκαστικα να παρω αναρωτικη αδεια τον 2/2013.γεννησα τον 6/2013 κ ενω επρεπε να γυρισω δτην δουλεια τον 11/2013 με αναγκασε να παρω το εξαμηνο του οαεδ.κανονικα στις 6/5/2014 πρεπει να παρουσιαστω στην δουλεια αλλα εχει εξαφανιστει.καθε φορα που προσπαθω να επικοινωνησω μαζι του παρουσιαζεται ο γιος του και διαφορες αλλες δικαιολογιες.πιστευω οτι εχει δρομολογησει την απολυση μου.τι δικαιωματα εχω?τι αποζημιωσει δικαιουμαι?επαιρνα 880 μικτα κ 25 ενσημα.γεννησα τριδυμα.
  ευχαριστω παρα πολυ εκ των προτερων

  • admin

   Δεν μπορεί να σας απολύσει μέχρι και 18 μήνες από τη γέννα. Επίσης δικαιούστε μία ώρα μειωμένο μέχρι να γίνουν τα τέκνα 32,5 μηνών.
   Να σας ζήσουν, και να ξέρετε ότι ιδιαίτερα στην περίπτωσή σας με τα τρίδυμα, θα είναι πολύ ευαίσθητοι όσοι τυχών κρίνουν τη υπόθεσή σας(εάν προκύψουν θέματα), από εργατικές διαφορές, από συνηγόρους του πολίτη μέχρι και δικαστήρια.

 • Τίμος

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το κατατοπιστικότατο site σας, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο.
  Εργάζομαι σε μια εταιρεία 13 χρόνια και μου έχουν κάνει προειδοποίηση απόλυσης, τώρα στο τέλος μου λένε πώς αν θέλω να συνεχίσω να υπογράψω νέα σύμβαση με τον βασικό μισθό και να τους υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούμαι από την αποζημίωση, σαν αντάλλαγμα μου αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία μου, σε αυτή την περίπτωση πόσους μισθούς δικαιούμαι εάν με απολύσουν ξανά, αναγνωρίζεται όντως ή ξεκινάω από το μηδέν;

  • admin

   Δεν μπορείτε να παραιτηθείτε από εργατική αξίωση. Και γιατί μετά να μην σας απολύσουν ξανά, και να έχετε χάσει και την αποζημίωση από πάνω;
   Τη προϋπηρεσία ούτως ή άλλως πρέπει να σας την αναγνωρίσουν εάν σας ξαναπροσλάβουν.

 • eugenios

  καλησπερα, ειμαι σε μια εταιρια 4μιση χρονια και παραιτηθηκα και φευγω στις 21/2. εκτος απο την αναλογια για επιδ. πασχα+αδειας+τρεχοντος μισθου δικαιουμαι κατι αλλο?

 • καλησπέρα σας !
  καταρχήν συγχαρητήρια για το site σας! βοηθάει πάρα πολύ και εργοδότες και εργαζομένους

  έχουμε ένα υπάλληλο στην εταιρεία μας , πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία , που θέλει να αποχωρήσει άμεσα γιατί θα καταθέσει τα χαρτιά για σύνταξη , είναι ετών 38 και έχει κατοχυρώσει δικαίωμα
  οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:
  1. ο εργοδότης του κάνει καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελή αποχώρηση????
  2. αν γίνει καταγγελία σύμβασης , όπως ζητάει ο ίδιος , τότε του οφείλεται αποζημίωση????
  ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Αφού φεύγει από μόνος του, κατατίθεται οικειοθελή αποχώρηση.
   Όπως ακριβώς το λέτε, εάν τον απολύσετε του οφείλετε ολόκληρη αποζημίωση.

Leave a Reply

  

  

  


+ 1 = three