Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Διαδικασία αναγγελίας άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Εγκύκλιος  Υπουργείου Εργασίας  αρ. πρωτ: οικ.11453/1284

 

Θέμα: Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του – Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ

 

Σχετικά με αναγγελία εργοδότη στην αρμόδια τεχνική και υγειονομική επιθεώρηση για την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον ίδιο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1568/85 και την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του π.δ. 17/96 [διατάξεις που κωδικοποιήθηκαν με την

παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ΚΝΥΑΕ (ν.3850/2010)] ο εργοδότης πριν από την επιλογή

ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζομένους στην

επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια

Επιθεώρηση Εργασίας, μεταξύ των άλλων, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς

και την τυχόν απασχόληση τους σε άλλη επιχείρηση, το χρόνο απασχόλησης τους με τα

καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των

εργαζομένων, τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας ή/και

ιατρού εργασίας και λοιπές συναφείς πληροφορίες.

 

Από το άρθρο 4 του ν. 1568/85 (διάταξη που κωδικοποιήθηκε με την παράγραφο 5 του

άρθρου 9 του ΚΝΥΑΕ) ορίζεται ότι η σύμβαση πρόσληψης του τεχνικού ασφάλειας και του

ιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και αντίγραφο της κοινοποιείται από τον εργοδότη στην

τοπική Επιθεώρηση Εργασίας.

 

Παράλληλα με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του π.δ. 17/96 (διάταξη που κωδικοποιήθηκε

με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ΚΝΥΑΕ) η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει το

νομότυπο των αναθέσεων, καθώς και την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής και το

νομότυπο των συμβάσεων.

 

Με μεταγενέστερη διάταξη – παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (διάταξη που κωδικοποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του ΚΝΥΑΕ) – δόθηκε το δικαίωμα οι ίδιοι οι εργοδότες υπό προϋποθέσεις να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα του ΤΑ στην επιχείρησή τους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν ουσιαστική εφαρμογή μερικές από τις παραπάνω απαιτήσεις.

 

Λαμβάνοντας υπόψη :

 

την υποχρεωτική υποβολή καταστάσεων προσωπικού από τους εργοδότες ηλεκτρονικά μέσω

του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και

 

το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη μαζική υποβολή καταστάσεων προσωπικού

ηλεκτρονικά και την ανάγκη ιεράρχησης των αναγκών σε συνδυασμό με την γραφειοκρατικού

τύπου ταλαιπωρία των επιχειρήσεων αλλά και των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.,

για την υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στον τεχνικό ασφάλειας της επιχείρησης και για την περίπτωση που ο ίδιος ο εργοδότης, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του ΚΝΥΑΕ, ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή του (όσον αφορά την ενασχόληση αυτή), – μεταβατικά έως την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος – θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

1. Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της δήλωσης ηλεκτρονικά των απαραίτητων πληροφοριών, χωρίς την προσκόμιση στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης άλλου εγγράφου ή στοιχείου, εκτός βέβαια αν από την Επιθεώρηση Εργασίας ζητηθεί.

 

2. Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος και συγκεκριμένα στα πεδία «αριθμός πρωτοκόλλου» και «ωράριο», (ανάλογα με την περίπτωση που ανήκει ο εργοδότης σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του ΚΝΥΑΕ),

συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι ενδείξεις:

 

 

Περιπτώσεις, υπό

προϋποθέσεις, στις οποίες

ο εργοδότης δύναται να

εκτελεί καθήκοντα

 

πεδίο

«αριθμός πρωτοκόλλου»

 

πεδίο

«ωράριο»

 

i. Για εργοδότη που δεν

απαιτείται επιμόρφωση

 

Εργοδότης // δεν απαιτείται

επιμόρφωση

 

αριθμ.

πτυχίου/ημερομηνία:”xxx/xxxx-

xxxx”, ανώτατου

εκπαιδευτικού ιδρύματος: “Y”,

Σχολή – Τμήμα: “A-Β”

 

ii. Για εργοδότη που έχει

εκπαιδευθεί

 

Εργοδότης // αύξων αριθμός

βεβαίωσης επιμόρφωσης: “xx/xx-xxxxxx”,

αριθμός και ημερομηνία

εγκριτικής απόφασης Υπουργείου:

“xx/xx-xx-xxxx”

 

ονομασία φορέα

επιμόρφωσης:”B”

 

iii. Για εργοδότη που δεν έχει

εκπαιδευθεί αλλά έχει

υποβάλει σχετική αίτηση

σε φορέα επιμόρφωσης

 

Εργοδότης // αριθμός πρωτ. και

ημερομηνία αίτησης:”xx/xx-xx-xxxx” σε

φορέα επιμόρφωσης

ονομασία φορέα

επιμόρφωσης: “B”

 

 

Σημείωση: Η συγκεκριμένη περίπτωση (iii) ίσχυε για το 4μηνο που ακολούθησε μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου (στο οποίο διάστημα θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση του).

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Περιπτώσεις, υπό

προϋποθέσεις, στις οποίες

ο εργοδότης δύναται να

εκτελεί καθήκοντα

 

πεδίο

«αριθμός πρωτοκόλλου»

 

πεδίο

«ωράριο»

 

i. Για εργοδότη που δεν

απαιτείται επιμόρφωση

 

ΕΡΓ // ΔΑΕ

αριθμ. πτυχίου:πχ

97/1125/10-07-2001, Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή

Μηχανολόγων – Μηχανικών

 

ii. Για εργοδότη που έχει

εκπαιδευθεί

 

ΕΡΓ // α/α βεβαίωσης:18/20-04-2011,

Εγκριτική απόφαση Υπουργείου

ΥΕΚΑΠ:12968/128/10-3-2011

 

ΚΕΚ….

ή Επιμελητήριο …..

 

iii. Για εργοδότη που δεν έχει

εκπαιδευθεί αλλά έχει

υποβάλει σχετική αίτηση

σε φορέα επιμόρφωσης

 

ΕΡΓ // αριθμός πρωτ. και ημερομηνία

αίτησης σε φορέα

επιμόρφωσης:10142/254/19-03-2012

 

ΚΕΚ….

ή Επιμελητήριο…..

 

 

Πέραν των παραπάνω αναφερθέντων επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες του

εργοδότη για την προστασία των εργαζομένων παραμένουν στο ακέραιο, όπως ορίζεται στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ − ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων ΚΝΥΑΕ (ν. 3850/2010). Στο πλαίσιο αυτό ο

εργοδότης πρέπει να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις για την ασφάλεια και υγεία των

εργαζομένων λαμβάνοντας όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα.

Leave a Reply

  

  

  


× 3 = nine