Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πρόστιμα

Πρόστιμα από 01-09-2022

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 80016/4629/β/01-09-2022 με την οποία προστέθηκαν τα πρόστιμα της ψηφιακής κάρτας

Για την Υ.Α. 80016/01-09-2022 (ΦΕΚ Β 4629) πατήστε εδώ

Πρόστιμα από 14-04-2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 14675/469/14-04-2020 με την οποία προστίθεται το πρόστιμο για τον εργαζόμενο που απασχολείται ενώ βρίσκεται σε αναστολή (1.200,00€)

Για την Υ.Α. 14675/469/14-04-2020 πατήστε εδώ

Πρόστιμα από 16-01-2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 60201/Δ7.1422/31-12-2019

Για την Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019 πατήστε εδώ

 

Οι παραβάσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Γενικές και ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις

Γενικές παραβάσεις (π.χ. εκπρόθεσμες υποβολές, παράνομη λειτουργία καταστημάτων)

ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ
1-10 300 500 1000 1800
11-20 400 800 1200 2000
21-50 800 1500 2000 3000
51-150 1000 2000 2500 4000
151-250 1500 2500 3000 6000
251 + 2000 3000 4000 8000

Επανειλημμένη Παράβαση: 3 παρόμοιες παραβάσεις, στην ίδια επιχείρηση, τα τελευταία 3 χρόνια
Προσαυξάνονται τα ποσά του πίνακα κατά 5%(χαμηλές), 10%(σημαντικές), 15%(υψηλές), 20%(πολύ υψηλές)

Τα πρόστιμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των κάτωθι παλαιών προστίμων.

 

Πρόστιμα έως 15-01-2020 (ανώτατα όρια νέων προστίμων)
Ενημερωμένο με το Ν. 4144/2013
Σύμφωνα με την: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Αριθμ. 2063/Δ1 632 /3.2.2011 (ΦΕΚ Β’ 266/18.2.2011)

Πρόγραμμα Υπολογισμού Προστίμου

Σοβαρότητα Παράβασης Πόσο σοβαρή είναι η διαπιστωθείσα παράβαση?
(δείτε κατωτέρω κάθε παράβαση σε τι βαθμό σοβαρότητας ανήκει)
Βαθμός Αυστηρότητας Επέλεξε για το εάν κινηθείς στα χαμηλότερα, μέσα ή υψηλότερα όρια μορίων
Αριθμός Εργαζομένων Πόσους εργαζόμενους απασχολεί συνολικά η επιχείρηση?
Υποτροπή Επιλέξτε εάν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση τουλάχιστον 2 ανάλογα πρόστιμα, ή εάν είναι υπότροπος κατά επανάληψη
Βαθμός Συνεργασίας Συνεργάστηκε ο εργοδότης με τον έλεγχο?
θιγόμενα άτομα Πόσοι εργαζόμενοι θίγονται
Το ύψος του προστίμου είναι: Αυτό είναι το συνολικό ύψος του προστίμου
Τα συνολικά μόρια Τα συνολικά μόρια με την υπόθεση ότι η υποτροπή προσθέτει 20 μόρια
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες παραβάσεις, την κείμενη σχετική νομοθεσία, καθώς και  το βαθμό  σοβαρότητας της παράβασης,
στοιχείο που πρέπει να αναζητήσετε για να εξάγετε με το πρόγραμμα το σωστό εκτιμώμενο πρόστιμο.
Προσοχή, οι διατάξεις είναι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 2011 και η νομοθεσία δεν έχει επικαιροποιηθεί. π.χ. Έχει καταργηθεί η θεώρηση βιβλίων δρομολογίων, είχει επιδράσει ο ν. 3996 αρ. 30 για τους πίνακες, το μνημόνιο ΙΙΙ κτλ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

1

Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας

Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α΄) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1. 1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β΄) και τροποποιήθηκε από το άρθ. 6 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

& Ν.4093/12 ΙΑ.14

ΧΑΜΗΛΗ

2

Ελλιπής τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών

Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικα-ταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α΄)

ΠΟΛΥ

ΧΑΜΗΛΗ

3

Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών

Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/09 (ΦΕΚ 75 Α΄)

αρ. 6 Ν.3846/10 (κατάτμηση) & Ν.4093/12 ΙΑ.14

ΧΑΜΗΛΗ

4

Μη χορήγηση αδείας

Άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) και άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ’, όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄)

& η καταγγελία συμβάσεως εξ αυτού, ως και η μη χορήγηση γονικής αδείας αρ. 50,51 ν.4075/12

ΠΟΛY ΥΨΗΛΗ

5

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής αδείας

Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6

Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών (απλών ή προσαυξημένων κατά 100% σε

περίπτωση πταίσματος του εργοδότη)

Άρθ. 4 παρ. 1 εδ γ΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄), άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β΄ του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.0. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α΄), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν.

539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

7

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβα-σης εργασίας πριν από τη λήψη της αδείας

Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄) όπως

αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικατα-στάθηκε από το άρθ. 1 § 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8

Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας

Άρθ. 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄), άρθ. 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθ. 8

του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄) και άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.

3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1

Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 4 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

2

Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 1 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3

Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 1 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου(ΥΑ 5072/6/113) η προσλήψεων νέων εργαζομένων

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως

τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α’)

ΙΑ.13 Ν4093/12, ΥΑ 5072/06/13 τροποποιηθείσα με την ΥΑ 28153/126/2013 (ηλεκτρονική υποβολή)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

5

Μη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου(ΥΑ 5072/6/113) η προσλήψεων νέων εργαζομένων

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/06 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6

Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα

Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

7

Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για

επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα

Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού / ωρών εργασίας εντός 15νθήμερου, επί αλλαγής μισθού

Άρθ. 30 παρ. 4 Ν.3996/11

Υψηλή

Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού / ωρών εργασίας εντός 15νθήμερου, επί αλλαγής μισθού

Άρθ. 30 παρ. 4 Ν.3996/11

Σημαντική

9

Μη κατάθεση προγράμματος ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 6 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

10

Μη ανάρτηση προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή/και ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 4 & 6 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

11

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Άρθ 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως

τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΙΑ.13 Ν.4093/12, ΥΑ 5072/06/13 τροποποιηθείσα με την ΥΑ 28153/126/2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

12

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα (όταν ο κατατεθειμένος

πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος).

Άρθ. 16 παρ. 3 και 6 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΙΑ.13 Ν.4093/12, ΥΑ 5072/06/13 τροποποιηθείσα με την ΥΑ 28153/126/2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

13

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικού πίνακα

προσωπικού που αφορά προσλήψεις νέων εργαζομένων και ο πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως

τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’) και

άρθ. 16 παρ. 6 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286 Α΄).

ΙΑ.13 Ν.4093/12, ΥΑ 5072/06/13 τροποποιηθείσα με την ΥΑ 28153/126/2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΑΡΓΙΕΣ

1

Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας άνευ σχετικής αδείας.

Άρθ. 1 παρ. 3, 3 παρ. 1, 4, 9 παρ. 3 και 4 του β.δ. 748/1966

(ΦΕΚ 179 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2

Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών

Άρθ. 11, 12, 13 και 14 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3

Λειτουργία επιχειρήσεως (βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα βιοτεχνική δραστηριότητα) κατά Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Άρθ. 1 παρ. 2 και άρθ. 3 παρ. 2 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4

Λειτουργία καταστήματος κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Άρθ. 46 παρ. 2 του Ν. 2224/1994 ΦΕΚ 112 Α΄) , άρθ. 1 παρ. 2 , άρθ. 3 παρ. 2 και άρθ. 4 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

5

Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας

Άρθ. 12 και 13 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6

Απασχόληση εργαζομένων κατά τις ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος

(καταργήθηκε με τον Ν.4093)

Άρθ. 7 του ν.δ. 1037/71 (ΦΕΚ 235 Α΄), άρθ. 12 και 13 του Ν.

3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄)

 

ΥΨΗΛΗ

7

Εργασία σε ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) σε εμπορικό κατάστημα

Άρθ. 42 παρ. 4 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 2874/2000, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

8

Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., 0.Α., ή α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄)

Όροι Σ.Σ.Ε. ή 0.Α., οι οποίες έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ως

και ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

9

Απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 2 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄),

όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΙΑ.13 Ν.4093/12, ΥΑ 5072/06/13

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

10

Μη χορήγηση ελαχίστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε περίπτωση διακεκομμένης λειτουργίας καταστήματος

Άρθ. 42 παρ. 6 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

11

Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων

Άρθ. 2 παρ. 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντι-καταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 7 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

12

Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση

Άρθ. 2 παρ. 6 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικα-ταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 8 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

13

Μη χορήγηση διαλείμματος

Άρθ. 4 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

14

Μη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης

Άρθ. 3 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α΄) & N.4093/12 IA.14

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Μη τήρηση βιβλίου υπερωριών

Άρθ. 9 παρ. 1 περ. β΄ του π..δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α΄)

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970

(ΦΕΚ 95 Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), ΥΑ

45750/1963 (ΦΕΚ 319 Β΄) για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

& αρ. 80 Ν.4144/13

ΧΑΜΗΛΗ

2

Μη ανάρτηση αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης

Υποχρέωση Γνωστοποίησης των υπερωριών, μία φορά το μήνα στο ΣΕΠΕ

Άρθ. 9 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α΄)

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970

(ΦΕΚ 95 Α΄), άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄, παρ. 3 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄)

& αρ. 80 Ν.4144/13

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

3

Μη ύπαρξη αδείας υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων

καταστημάτων

Άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και § 4 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ235 Α΄)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χωρίς προηγούμενη αναγγελία και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του

Ν.0. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθ. 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) και άρθ. 13 του Ν.

3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)] του π.δ_. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και

άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με

διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124

Α΄) ή ΣΣΕ και 0Α που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης

εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς

προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του

Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ,

η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄)

άρθ. 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το

Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210

Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με

διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124

Α΄) ή ΣΣΕ και 0Α που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης

εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Τραπεζών, χωρίς προη-γούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών.

Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του

Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄), άρθ. 5 της από 23.05.2002 ΣΣΕ

Τραπεζών-ΟΤΟΕ,, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ

11885/10.7.2002 (ΦΕΚ 892 Β΄), άρθ 3 και 6 της από 26.02.1975

ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),

άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) και άρθ. 13 του Ν.

3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

7

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού εμπορικών επιχειρήσεων, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των

εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 9 και 12 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄), άρθ. 6 της από

14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ

11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975

ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),

άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 42 παρ. 4 του Ν.

1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄) και άρθ. 13 ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), υπαλληλικού, εργατοτεχνικού, υγειονομικού

προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κλινικών, κτλ χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των

εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Υ.Α. 39431/1961 (ΦΕΚ 234 Β΄), άρθρα 3, 6 της από 26.02.1975

ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),

άρθρο 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με

την υ.α. 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθρο 1 ν. 3385/2005

(ΦΕΚ 210 Α΄), άρθρο 13 ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε

συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων υ.α. βάσει του α.ν.

435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και 0Α που καθιερώνουν

σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί

υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακήαπασχόληση), προσωπικού σε λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των

εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του

ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθ. 3 του Ν.0. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)] του π.δ. της 27.6.1932

(ΦΕΚ 212 Α΄), β.δ. 14.08.1936 (ΦΕΚ 368 Α΄), άρθ. 6 της από

14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ

11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975

ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και

άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθρο 13 του Ν.

3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις

ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ

και 0Α που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας

εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), ξενοδοχείων, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 259 Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984

ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1

Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε

με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005

(ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε

συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν.

435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και 0Α που καθιερώνουν

σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί

υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κουζίνας χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 20714/1976 (ΦΕΚ 683 Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984

ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1

Β΄) άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε

με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005

(ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε

συνδυασμό με διατάξεις ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ

124 Α΄) ή ΣΣΕ και 0Α που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης

εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), θυρωρών, φυλάκων, νυχτοφυλάκων (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 65982/1966 (ΦΕΚ 600, Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984

ΕΣΣΕ, η οποία κυρώιηκεκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ

1 Β΄) άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία

κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθ. 1 του Ν.

3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66

Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του

Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και 0Α που καθιερώνουν

σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί

υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη

υπερωριακή απασχόληση) προσωπικού επισιτιστικών

(πλην προσωπικού κουζίνας) χωρίς προηγούμενη αίτηση

και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και

καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ

11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975

ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),

άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/10

(ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με την 0000 102/1984, η οποία

κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11452/1985 (ΦΕΚ 73 Β΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

α) Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων

οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

β) Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου

βιβλίου δρομολογίων

α) Άρθ. 1 παρ. 2 & 4 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του π.δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218 Α΄)

και αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθ. 1 του π.δ. 93/1986

(ΦΕΚ 33 Α΄), β) ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων

οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθρα 2 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3

Μη εφοδιασμός, θεώρηση βιβλιαρίου εργασίας οδηγών

τουριστικών λεωφορείων

Άρθ. 3 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ,) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και οδηγών βυτιοφόρων χωρίς χορήγηση εκ των υστέρων αδείας με την προσκόμιση στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των

αντιγράφων του βιβλίου δρομολογίων

Άρθ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 28.01.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως

τροποποιήθηκε από το β.δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α΄), άρθ. 6 της

από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ

11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975

ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄)

(σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθ. 1 του Ν.

3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και 0Α που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα και άρθρο 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ. 815/1961 (ΦΕΚ 206 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) σε συνδυασμό

με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και 0Α που καθιερώνουν

σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί

υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΕΛ

1

Μη κατάθεση προς θεώρηση μηνιαίου πίνακα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. β΄ του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

2

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη, χορήγηση αντιγράφων ημερησίου βιβλίου εργασίας προσωπικού και δρομολογίων προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. γ΄ και άρθ. 3 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3

Μη υποβολή στο τέλος της εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και 0ρομολογίων, των εντός της περιόδου

εργασίας ημερών εργασίας του προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 4 και άρθ. 30 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4

Παράβαση πενθήμερης εβδομαδιαίας ανάπαυσης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

5

Παράβαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6

Παράνομη υπερωριακή απασχόληση προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 33 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ:

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

1

Απασχόληση ανηλίκων χωρίς βιβλιάριο εργασίας

Άρθ. 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

2

Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

Άρθ. 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄), άρθ. 4, 7 και Παραρτήματα Ι και ΙΙ του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄), άρθ. 4 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) και ΥΑ 103621/2003 (ΦΕΚ 875Β΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

3

Παράβαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων

Άρθ. 5 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄) και άρθ. 3 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4

Μη επίδειξη μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. β΄ του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

5

Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. α΄ του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η:

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1

Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ 0.Α. ή Υ.Α.)

Άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν.. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ως και άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

2

Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.0. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό και με το άρθρον μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντι-καταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

3

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54

Β΄), ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β΄), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86

Β΄), άρθ. 2 του Ν.0. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 435/76 & άρθ. 1 του Ν.0.

147/73 σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ

292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν.

2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύκτα

ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β΄), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β΄)

όπως τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 27019/2/1953 (ΦΕΚ/Β/16-12-

53) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ

292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν.

2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

5

Μη καταβολή αποδοχών ανυπαιτίου κωλύματος

Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ

292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν.

2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

6

Μη καταβολή αποδοχών μετά των νομίμων προσαυξήσεων για εργασία πέραν της συμβατικώς καθορισμένης μερικής απασχόλησης

Άρθ. 2 παρ. 9 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 11 εδ. β΄ του Ν.

3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του

Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

7

Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας

ΥΑ 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β΄), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, 0.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

8

Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει Σ.Σ.Ε, ,0.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας

Άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27 Α΄),

άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄), π.δ. 156/1994

(ΦΕΚ 102 Α΄) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν.

690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8

παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

9

Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Άρθρο 10 της ΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β΄)

ΥΨΗΛΗ

10

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

Άρθ. 8 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

11

Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασιακής και υπερωριακής Απασχόλησης

Άρθρο μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ

189 Α΄) σε συνδυασμό με μία από τις απαριθμούμενες

περιπτώσεις παράνομης υπερωριακής απασχόλησης

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

12

Μη καταβολή προσαύξησης 7,5 % στις αποδοχές των Μερικώς απασχολούμενων, εφόσον το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως

Άρθ. 2 παρ. 9 εδ. β΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

13

Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς

Άρθ. 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ:

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών & άλλων πεποιθήσεων αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού

Α) Άρθρα 1, 2, 3, 4 και 17 του Ν. 3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) (Ίση

μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής)

Β) Άρθ. 1, 2, 7, 8 και 17 του Ν. 3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) (Ίση

μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού καταγωγής )

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Παραβίαση αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών & γυναικών

Άρθ. 2-11 και 16 παρ. 2 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άκυρη απόλυση εγκύου ελλείψει σπουδαίου λόγου

Άρθ. 15 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ153 Α΄) σε συνδυασμό με το

άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β΄) & το άρθ. 9 του Ν.3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου

Άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)

Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.

224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 της

ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/00

(ΦΕΚ 286 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας

Άρθ.ο 6 ΕΓΣΣΕ 15.04.2002, άρθ.α 8 και 9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.04

ΕΓΣΣΕ, άρθ. 7 περ. γ’ της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Παράβαση της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις:

α) Απαγόρευση διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

β) Μη χορήγησης άδειας ανατροφής

γ) Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

δ) Μη χορήγηση άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

ε) Μη χορήγηση άδειας σε μονογονεϊκές οικογένειες

στ) Μη χορήγηση αδείας για γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

α) Άρθ. 4 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

β) Άρθ. 5 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

γ) Άρθ. 7 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, άρθ. 5 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008

δ) Άρθ. 4 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

ε) Άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 15.4.2002

στ) Άρθ. 12 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ:

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

1

Μη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας (προϋπηρεσίας)

Α) Υπαλλήλων άρθ. 2 του Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α΄) & άρ. 678 ΑΚ

Β) Εργατοτεχνιτών άρθ. 4 του β.δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α΄) & άρθ. 678 Α.Κ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2

Μη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών.

Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250 Α΄) και άρθ. 5 του

Ν. 3227/04 (ΦΕΚ 31 Α΄ )

ΥΨΗΛΗ

3

Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων

αποδοχών.

Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250 Α΄) και άρθ. 5 του

Ν. 3227/04 (ΦΕΚ 31 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4

Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»

Άρθ.4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του π.δ. 240/06 (ΦΕΚ 252 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

5

Ελλιπής γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 2 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6

Μη γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 3 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

7

Μη κατάρτιση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις

Άρθ.1 του Ν.0. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

8

Μη ανάρτηση του κανονισμού εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας

Άρθ. 2 και 4 του Ν.0. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

9

Α) Άρνηση πρόσβασης στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης

καθώς και στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας από τον εργοδότη

Β) Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη

Α) Άρθ. 7 παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

Β) Άρθ. 7 παρ. 1 περ. η΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

10

Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών

Άρθ. 3 του Ν. 3996/2011 όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 23 του Ν. 4144/2013

ΥΨΗΛΗ

11

Παράβαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων

Άρθ. 1, 3, 5 και 6 του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

12

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος

της Ελλάδας

Άρθρα 4, 5 και 10 του π.δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

13

Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

Άρθ. 8 και 9 του π.δ. 178/2002 (ΦΕΚ 164 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

14

Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων συμβάσεων εργασίας,

γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το Π0 156/94 και το άρθρο 1 ν. 2639/98

Άρθ. 7 του Ν. 3762/2009 (75 Α΄)

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ)

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το

άρθ. 1 του Ν.0. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το

άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 16 του Ν. 1264/82

Άρθ. 16 παρ. 2, 3, 5, 7 και 8 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

Μη τήρηση διαδικασίας απολύσεως συνδικαλιστικού στελέχους

Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Μη θεώρηση ημερήσιου δελτίου απασχο-λουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα

Άρθ. 33 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄), ΥΑ 1801/1989 (ΦΕΚ 569 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των έξι (6) μηνών ανά ημερολογιακό έτος

Άρθ. 2 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 3 εδ. δ΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το

άρθ. 1 του Ν.0. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΒ:

ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Μη χορήγηση αδείας για συμμετοχή σε εξετάσεις

Άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996, άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Μη χορήγηση αδειών προβλεπομένων από ΕΓΣΣΕ:

α) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος

β) Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

γ) Άδεια λόγω AIDS

δ) Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου

α) Άρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003

β) Άρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθ. 12

του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄)

γ) Άρθ. 11 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004

δ) Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 9.6.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.5.2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΓ:

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε.,, 0.Α. ή Υ.Α., ή κανονισμού εργασίας

Άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄), άρθ. 1 και 2 του Ν.0. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, 0Α ή κανονισμών εργασίας, που προβλέπουν τους συγκεκριμένους όρους

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

 

Το παρόν πρόγραμμα μπορεί να ενδιαφέρει:
Τον εργοδότη και το λογιστή, για να γνωρίζουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν με την μη συμμόρφωσή τους στην εργατική νομοθεσία.
Το δικηγόρο, για να μπορεί να ελέγξει κατά πόσο νόμιμο είναι το πρόστιμο που επεβλήθη.
Τον ορκωτό ελεγκτή, για να γνωρίζει εάν έχουν γίνει οι σωστές προβλέψεις, όσον αφορά την ορθότητα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
κτλ

Comments are closed.