Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ενδεικτικό κείμενο αναγγελίας

Το ergatika.gr σας παρουσιάζει ενδεικτικά κείμενο για τον πως περίπου θα πρέπει να είναι η αναγγελία σας στον Εκκαθαριστή.

Μπορείτε, είτε να το διαμορφώσετε και να το αποστείλετε μόνοι σας υπολογίζοντας τα ποσό στο ειδικό πρόγραμμα που σας έφτιαξε το ergatika.gr

http://ergatika.gr/programmata/loipa/anaggelia-apaitiseon-agrotikis/

Μπορείτε να το αποστείλετε του συλλόγου σας ώστε να χρησιμοποιήσει τους υπολογισμούς στο ορθό όπως αναφέρονται στο παρόν, εφόσον είναι ευνοϊκότεροι.

Μπορείτε να το αποστείλετε στο δικηγόρο που σας έχει αναλάβει για τους ίδιους λόγους.

Το πιθανότερο είναι, ότι όπου και να πάτε, ο εκκαθαριστής χωρίς δικαστική απόφαση θα δώσει σε όλους ανάλογα ποσά και όχι ειδικά.

Σας συμφέρει να υπολογίσουν όλοι με τους ευνοϊκότερους υπολογισμούς.

Οι υπολογισμοί γίνονται νομικά τεκμηριωμένα όπως θα δείτε και όχι αυθαίρετα.

Να προσαρμόσετε και να προσθέσετε δικέ σας επιπλέον απαιτήσεις.

Ορισμένα θέματα εμφανίζονται λίγο αντικρουόμενα, όπως ότι ζητάτε αποζημίωση απόλυσης και ταυτόχρονα και αναγνώριση μεταβίβασης των δικαιωμάτων στο νέο εργοδότη, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.

Το ergatika.gr σας εύχεται να έχετε όσο καλύτερη κατάληξη γίνεται.

Ελπίζουμε να μας ανταμείψετε με like στο facebook πατώντας πάνω δεξιά στο “μου αρέσει”  ή στο http://www.facebook.com/Ergatika.

 

 

 

Αναγγελία απαιτήσεων

 

Συνέχεια της από 03/08/2012  πρόσκλησης του ειδικού εκκαθαριστή του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» Νικόλαου Μαράντου για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της υπό ειδικής εκκαθάρισης άνω εταιρίας.

 

Του/Της

 

Παπαδάκη Μαρία του Ιωάννη (π.χ.), με Α.Μ.: χχχχχ, η οποία προσελήφθηκε στις χχ/χχ/χχχχ στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» κατόπιν επιτυχίας της στον γραπτό διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 8/1997, ΦΕΚ 45/03-11-1997) (π.χ.).

 

Κατά

 

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, και εδρεύει στην Αθήνα, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον διορισθέντα με την υπ’αρ. 46/27.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27.7.2012, θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 2208/27.7.2012), ειδικό εκκαθαριστή αυτής κ. Μαράντο Νικόλαο.

 

­­­­­­­­­­­-­————————————————————————————————————————————————————

 

Όπως γνωρίζετε, με την 46/27.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27.7.2012, θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 2208/27.7.2012) ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», και αυτή τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007.

 

Στις 03/08/2012 καλέσατε τους πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», (υπό ειδική εκκαθάριση) να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 21/2/4.11.2011, ΦΕΚ Β 2498/4.11.2011) μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2012.

Κεφάλαιο Α

 

Σας αναγγείλουμε ότι μας οφείλετε και σας καλούμε άμεσα να μας καταβάλετε

 

Αποζημίωση Απόλυσης. Η αποζημίωση απόλυσης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1,3 § 1 και 2 του Ν.2112/20 και 5 παρ. 1 του Ν. 3198/55 και Ν.3899/2010, προκύπτει ότι το ποσό της οφειλομένης αποζημιώσεως καθορίζεται ανάλογα με το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης στον τελευταίο εργοδότη και υπολογίζεται με βάση το σύνολο των τακτικών αποδοχών κατά το τελευταίο πριν από την αποχώρηση του μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή χορηγουμένη σταθερώς και μονίμως, ως τακτικό συμβατικό αντάλλαγμα της εργασίας. Άρα για εμένα τη Παπαδάκη Μαρία του Ιωάννη, η οποία προσελήφθηκα  στις χχ/χχ/χχ και καταγγέλθηκε άτακτα η εργασιακή μου σχέση στις 08/08/2012, κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία απόλυσης 27/07/2012 είχα συμπληρώσει 13 χρόνια εργασίας. Κατά συνέπεια δικαιούμαι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 9 μισθούς υπολογισμένους στις μικτές τακτικές αποδοχές. Άρα οι μέσες μηνιαίες αποδοχές προσαυξάνονται με τον επιμερισμό: του δώρο Πάσχα (½ μισθός), του Δώρο Χριστουγέννων (1 μισθός), του επιδόματος αδείας (1/2 μισθός) και του επιδόματος ισολογισμού (1/2 μισθός). Άρα στο σύνολο ετησίως λαμβάνονταν 14,5 μισθοί και όχι 12 και οι μέσες μηνιαίες τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται με τον πολλαπλασιασμό τους με το 14,5 και την διαίρεση τους με το 12. Σύμφωνα με τις μικτές αποδοχές που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του Ιουνίου 2012 λάμβανα 2.536,05 €. Στην απόδειξη μισθοδοσία εμφανίζεται αφαιρετικά τα ποσά των 253,61 € και 376,60 € με την αιτιολογία: Μείωση αρθ. 11 Ν. 3899/10 και μείωση αρθ. 31 Ν. 4024/11. Μειώσεις όμως που είχαν προσωρινό χαρακτήρα λόγω της κρίσης και για το λόγο αυτό δεν είχαν αναμορφωθεί οι αποδείξεις μισθοδοσίας, αλλά εμφανιζόταν τα ποσά αυτά με αρνητικό πρόσημο, ώστε μετά την κρίση να αφαιρεθούν και να επανέλθει η μισθοδοσία στις κανονικές αποδοχές. Επίσης στο αρθ. 11 § 3 του Ν. 3899/10 αναφέρεται ότι οι μειώσεις γίνονται για «την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας» και όχι προφανώς για να απολυθούν οι εργαζόμενοι με μικρότερες αποδοχές όπως τελικά επιχειρείται να γίνει. Μετά την αφαίρεση των ποσών αυτών οι μικτές αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.905,84 €.

Σύμφωνα λοιπών  με τις εκτάκτως μειωμένες αποδοχές, η αποζημίωση απόλυσης είναι :  20.726,01 € (1.905,84 € Χ 9 (μισθοί) Χ 14,5 / 12).

 

Αναλογία του Επιδόματος Δώρου Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την Υ.Α. 19040/81  (ΦΕΚ 742 τεύχος Β/9-12-81) όλοι οι μισθωτοί, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους από 01-Μαϊου έως 31-Δεκεμβρίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι ημερολογιακές ημέρες που μεσολαβούν από 01-Μαϊου-2012 έως και 27-Ιουλίου-2012 είναι 88. Σύμφωνα με το άρθρο 3 Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως. Σαν καταβαλλόμενος μισθός νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού, ενώ τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω Υπουργικής Απόφασης θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατά επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου. Άρα θα πρέπει οι τακτικές αποδοχές του Επιδόματος Δώρου Χριστουγέννων να προσαυξηθούν με το επίδομα αδείας (1/2 μισθός) και το επίδομα ισολογισμού (1/2 μισθός) που καταβάλλεται κάθε χρόνο. Επιμερίζοντας στο μέσο μισθό, προκύπτει προσαύξηση 8,333% (1/12) του μισθού αυτού.

Σύμφωνα με τις εκτάκτως μειωμένες αποδοχές, η αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων είναι : 765,01 € (1.905,84 € Χ 88 / 25 / 19 Χ 2 Χ 1,08333).

 

Αποδοχές μη ληφθείσας Κανονικής Αδείας.

Από τον Α.Ν. 539/45 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε από μεταγενέστερους νόμους  και ισχύει σήμερα με το Ν. 3302/2004 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 και του Ν.1346/83 προκύπτει ότι θα πρέπει να λάβω αποδοχές για τις ημέρες αδείας τις οποίες δεν έλαβα. Οι ημέρες που δικαιούμαι σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία είναι 25 εργάσιμες ημέρες. Με το αυτό υπόλοιπο ημερών αδείας εμφανίζομαι και στο σύστημα αδειών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Ο υπολογισμός των αποδοχών για τις ημέρες αυτές γίνεται με βάση τα εικοστά πέμπτα του μισθού που αφορά έξι ημέρες και όχι πέντε την εβδομάδα, με αποτέλεσμα για να υπολογισθεί ορθά το ύψος των αποδοχών να πρέπει να προσαυξηθεί κατά 20% το υπόλοιπο που έχω καθώς αφορά πενθήμερη εργασία.  Σύμφωνα με τις εκτάκτως μειωμένες αποδοχές, οι αποδοχές για το υπόλοιπο κανονικής άδειας είναι : 2.287,01 € (1.905,84 € Χ 25 / 25 Χ 1,2).

 

 

Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω οι απαιτήσεις μου διαμορφώνονται:

 

Αποζημίωση Απόλυσης :

20.726,01 €

Αποδοχές μη ληφθείσας αδείας :

  2.287,01 €

Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων 2012 :

765,01 €

Συνολικές απαιτήσεις από την εργασιακή σχέση :

23.778,03 €

 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις αποτελούν απαιτήσεις που πηγάζουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας, αποτελούν συμβατικό αντάλλαγμα της εργασίας και θα πρέπει να τύχουν προνομιακής ικανοποίησης έναντι των απαιτήσεων των υπολοίπων πιστωτών της υπό εκκαθάρισης εταιρίας. Σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν. 3588/2007,  εντάσσονται στην περίπτωση (γ) των γενικών προνομίων. Επίσης, ο περιορισμός που θέτει η Υ.Α. 38355/2012 αφορά αποκλειστικά και μόνο το 50% της αποζημίωση απόλυσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά και άλλες απαιτήσεις που πηγάζουν από την σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

Απαίτηση για αποζημίωση των μετοχών.

Μεταξύ άλλων έχω στο χαρτοφυλάκιό μου ΧΧΧΧΧ μετοχές. Σημειώνεται ότι η αγορά των μετοχών από μέρους μου δεν αποτελούσε μία συνήθης για πολλούς άλλους κερδοσκοπική κίνηση άλλα μία ενέργεια στήριξης της τράπεζας που εργαζόμουν.

 

 

Κεφάλαιο Β

 

Ενημέρωση για απαιτήσεις μου οι οποίες δεν είναι ακόμα εκκαθαρισμένες είναι όμως πραγματικές, απαιτήσεις για τις οποίες σας καλώ σε διαπραγμάτευση και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν άμεσα, θα προσφύγω στα αρμόδια δικαστήρια.

 

Αποζημίωση Απόλυσης. Όπως προαναφέρθηκε, η αποζημίωση απόλυσης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1,3 § 1 και 2 του Ν.2112/20 και 5 παρ. 1 του Ν. 3198/55 και Ν.3899/2010, προκύπτει ότι το ποσό της οφειλομένης αποζημιώσεως καθορίζεται ανάλογα με το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης στον τελευταίο εργοδότη και υπολογίζεται με βάση το σύνολο των τακτικών αποδοχών κατά το τελευταίο πριν από την αποχώρηση του μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή χορηγουμένη σταθερώς και μονίμως, ως τακτικό συμβατικό αντάλλαγμα της εργασίας. Άρα για εμένα τη Παπαδάκη Μαρία του Ιωάννη, η οποία προσελήφθηκα  στις χχ/χχ/χχ και καταγγέλθηκε άτακτα η εργασιακή μου σχέση στις 08/08/2012, κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία απόλυσης 27/07/2012 είχα συμπληρώσει 13 χρόνια εργασίας. Κατά συνέπεια δικαιούμαι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 9 μισθούς υπολογισμένους στις μικτές τακτικές αποδοχές. Άρα οι μέσες μηνιαίες αποδοχές προσαυξάνονται με τον επιμερισμό: του δώρο Πάσχα (½ μισθός), του Δώρο Χριστουγέννων (1 μισθός), του επιδόματος αδείας (1/2 μισθός) και του επιδόματος ισολογισμού (1/2 μισθός). Άρα στο σύνολο ετησίως λαμβάνονταν 14,5 μισθοί και όχι 12 και οι μέσες μηνιαίες τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται με τον πολλαπλασιασμό τους με το 14,5 και την διαίρεση τους με το 12. Σύμφωνα με τις μικτές αποδοχές που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του Ιουνίου 2012 λάμβανα 2.536,05 €. Στην απόδειξη μισθοδοσία εμφανίζεται αφαιρετικά τα ποσά των 253,61 € και 376,60 € με την αιτιολογία: Μείωση αρθ. 11 Ν. 3899/10 και μείωση αρθ. 31 Ν. 4024/11. Μειώσεις όμως που είχαν προσωρινό χαρακτήρα λόγω της κρίσης και για το λόγο αυτό δεν είχαν αναμορφωθεί οι αποδείξεις μισθοδοσίας, αλλά εμφανιζόταν τα ποσά αυτά με αρνητικό πρόσημο, ώστε μετά την κρίση να αφαιρεθούν και να επανέλθει η μισθοδοσία στις κανονικές αποδοχές. Επίσης στο αρθ. 11 § 3 του Ν. 3899/10 αναφέρεται ότι οι μειώσεις γίνονται για «την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας» και όχι προφανώς για να απολυθούν οι εργαζόμενοι με μικρότερες αποδοχές όπως τελικά επιχειρείται να γίνει. Μετά την αφαίρεση των ποσών αυτών οι μικτές αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.905,84 €.

Σύμφωνα λοιπόν με τις κανονικές αποδοχές, η αποζημίωση απόλυσης είναι : 27.579,54 € (2.536,05 € Χ 9 (μισθοί) Χ 14,5 / 12).

Και όχι όπως υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις εκτάκτως μειωμένες αποδοχές: 20.726,01 € (1.905,84 € Χ 9 (μισθοί) Χ 14,5 / 12).

 

Αναλογία του Επιδόματος Δώρου Χριστουγέννων. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Α, σύμφωνα με την Υ.Α. 19040/81  (ΦΕΚ 742 τεύχος Β/9-12-81) όλοι οι μισθωτοί, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους από 01-Μαϊου έως 31-Δεκεμβρίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι ημερολογιακές ημέρες που μεσολαβούν από 01-Μαϊου-2012 έως και 27-Ιουλίου-2012 είναι 88. Σύμφωνα με το άρθρο 3 Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως. Σαν καταβαλλόμενος μισθός νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού, ενώ τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω Υπουργικής Απόφασης θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατά επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου. Άρα θα πρέπει οι τακτικές αποδοχές του Επιδόματος Δώρου Χριστουγέννων να προσαυξηθούν με το επίδομα αδείας (1/2 μισθός) και το επίδομα ισολογισμού (1/2 μισθός) που καταβάλλεται κάθε χρόνο. Επιμερίζοντας στο μέσο μισθό, προκύπτει προσαύξηση 8,333% (1/12) του μισθού αυτού.

Όπως αιτιολογήθηκε ανωτέρω στην περίπτωση της αποζημίωσης απόλυσης, οι απαιτήσεις θα πρέπει να προσδιορισθούν σύμφωνα με τις κανονικές μικτές αποδοχές που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του Ιουνίου 2012 όπου λάμβανα 2.536,05 €, και όχι με τις αποδοχές που διαμορφώνονται στα 1.905,84 €,  μετά τις έκτακτες μειώσεις του αρθ. 11 Ν. 3899/10 και του αρθ. 31 Ν. 4024/11.

Σύμφωνα λοιπόν με τις κανονικές αποδοχές, η αναλογία του Επιδόματος Δώρου Χριστουγέννων είναι : 1.017,98 € (2.536,05 € Χ 88 / 25 Χ19 / 2 Χ 1,08333) , και όχι όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκτάκτως μειωμένες αποδοχές: 765,01 € (1.905,84 € Χ 88 / 25 / 19 Χ 2 Χ 1,08333).

 

Αποδοχές μη ληφθείσας Κανονικής Αδείας. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Α, από τον Α.Ν. 539/45 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε από μεταγενέστερους νόμους  και ισχύει σήμερα με το Ν. 3302/2004 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 και του Ν.1346/83 προκύπτει ότι θα πρέπει να λάβω αποδοχές για τις ημέρες αδείας τις οποίες δεν έλαβα. Οι ημέρες που δικαιούμαι σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία είναι 25 εργάσιμες ημέρες. Με το αυτό υπόλοιπο ημερών αδείας εμφανίζομαι και στο σύστημα αδειών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Ο υπολογισμός των αποδοχών για τις ημέρες αυτές γίνεται με βάση τα εικοστά πέμπτα του μισθού που αφορά έξι ημέρες και όχι πέντε την εβδομάδα, με αποτέλεσμα για να υπολογισθεί ορθά το ύψος των αποδοχών να πρέπει να προσαυξηθεί κατά 20% το υπόλοιπο που έχω καθώς αφορά πενθήμερη εργασία. Όπως αιτιολογήθηκε ανωτέρω στην περίπτωση της αποζημίωσης απόλυσης, οι απαιτήσεις θα πρέπει να προσδιορισθούν σύμφωνα με τις κανονικές μικτές αποδοχές που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του Ιουνίου 2012 όπου λάμβανα 2.536,05 €, και όχι με τις αποδοχές που διαμορφώνονται στα 1.905,84 €,  μετά τις έκτακτες μειώσεις του αρθ. 11 Ν. 3899/10 και του αρθ. 31 Ν. 4024/11.

Σύμφωνα λοιπόν με τις κανονικές αποδοχές, οι αποδοχές για το υπόλοιπο κανονικής άδειας είναι : 3.043,26 € (2.536,05 € Χ 25 / 25 Χ 1,2). και όχι όπως υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις εκτάκτως μειωμένες αποδοχές: 2.287,01 € (1.905,84 € Χ 25 / 25 Χ 1,2).

 

Διαφορές Μισθοδοσίας. Επίσης επιφυλασσόμαστε να διεκδικήσουμε τις διαφορές μισθοδοσίας που προκύπτουν από τη μείωση των αποδοχών λόγω του αρθ. 11 Ν. 3899/10 και του αρθ. 31 Ν. 4024/11. Μειώσεις όμως που έχουμε προαναφέρει είχαν πραγματοποιηθεί για να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι και όχι για να απολυθούν με μικρότερες αποδοχές. Επαναλαμβάνεται ότι στο αρθ. 11 § 3 του Ν. 3899/10 αναφέρεται ότι οι μειώσεις γίνονται για «την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας», θέσεις που χάθηκαν καθώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η νέα εργασιακή σχέση με την ατομική σύμβαση που υπογράφηκε ότι έχουν εξασφαλιστεί οι θέσεις εργασίας, καθώς ο νέος εργοδότης μπορεί να απολύσει όποτε θέλει ένα εργαζόμενο και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους δεν υποχρεούται καν να καταβάλει αποζημίωση. Γενικά η νέα εργασιακή σχέση έχει δυσμενέστερους όρους από την αρχική.  Επίσης οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν απαιτήσεις που πηγάζουν από την σχέση εξαρτημένης εργασίας και θα πρέπει να ικανοποιηθούν προνομιακά σύμφωνα με το άρθρο 154 του Νόμου 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α’ 153/10.7.2007.

 

Αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας καταβληθεί το ποσό των 50.000 € ως αποζημίωση για ηθική βλάβη καθώς η Αγροτική Τράπεζα αδιαφόρησε πλήρως για την πλευρά των εργαζομένων, στερώντας τους το δικαίωμα να προτείνουν εναλλακτικές προτάσεις που πιθανότατα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, την μεταβίβασή και πώληση αυτής με καλύτερους όρους, την προστασία των δικαιωμάτων τους κτλ. Ο αρχικός εργοδότης είχε την υποχρέωση σύμφωνα με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 178/2002 να  εφαρμόσει τη διαδικασία της Ενημέρωσης και Διαβούλευσης. Σημειώνεται ότι το Προεδρικό ∆ιάταγµα 178/2002 «Μέτρα σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων,  εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, είναι σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου». (ΦΕΚ Α΄ 162/12.7.2002). Κατά συνέπεια, και αφού η Ευρωπαϊκή οδηγία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο και η Ευρωπαϊκή οδηγία υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου, κάθε τροποποίηση του, ή απενεργοποίηση διατάξεών του δεν είναι έγκυρη.  Επικουρικά όμως και σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η διαδικασία της ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αρίθμ. 240 (ΦΕΚ Α΄ 252/16-11-2006) «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», σύμφωνα με την οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.03.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23-03-2002). Η διαδικασία της ενημέρωσης και διαβούλευσης είναι μία σημαντικότατη διαδικασία για τον εργαζόμενο, καθώς μέσω της διαδικασίας αυτής οι εργαζόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν ιδέες και προτάσεις ώστε να εξασφαλίσουν μέρος των εργασιακών, των ασφαλιστικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.  Καθώς έχω διοριστεί κατόπιν γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ως μόνιμο προσωπικό του δημοσίου, βρέθηκα απολυμένη, χωρίς διαπραγματευτική δύναμη με αποτέλεσμα να υπογράψω ως νεοπροσλαμβανόμενη στην αγοράστρια Τράπεζα, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα να απορρέει από την αρχική εργασιακή σχέση.  Ενώ με τη δουλειά μου επί 13 χρόνια είχα αποκτήσει κύρος και θέση ευθύνης, βρίσκομαι πλέον σε ένα αβέβαιο καθεστώς, με το φόβο της απόλυσης καθημερινό, αφού ο νέος εργοδότης μέχρι και ένα έτος μετά την πρόσληψη δεν υποχρεούται καν να μου καταβάλει αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση μιας ενδεχόμενης ακόμα και αιτιώδης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μου εκ μέρος του. Έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 2 της νέας σύμβασης να με μεταφέρει οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συγγενή επιχείρηση. Ακόμα και η ειδικότητα παραμένει σε αμφισβήτηση καθώς αναφέρεται ότι προς το παρόν προσλαμβάνομαι ως τραπεζοϋπάλληλος.  Το καθεστώς ανασφάλειας που έχω περιέλθει, η ψυχολογική καταπόνηση και το άγχος που επέστη από αυτό το αιφνίδιο γεγονός είναι ανεκτίμητης αξίας. Η αγωνία που ζω ότι από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκομαι άνεργη ενώ έχω αναλάβει τόσες πολλές υποχρεώσεις είναι τεράστια. Επίσης προφανής είναι ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της έλλειψης ενημέρωσης και διαβούλευσης, αλλά και της προκλητικά απαξιώτικης ενέργειας να μην ενημερωθώ αρμοδίως για τις ενέργειες του εργοδότη μου, αλλά να ενημερωθώ μέσω των μέσων ενημέρωσης ότι έχω πλέον απολυθεί.  Επιβεβαίωση αποτελεί ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας υπεγράφη στις 08 Αυγούστου 2012 και όχι την ημέρα της απόλυσης όπως απαιτεί η κείμενη νομοθεσία. Γεγονός που καθιστά την καταγγελία της σύμβασης άκυρη.  Επιπροσθέτως η καταγγελία δεν συνοδευόταν με προσήκωσα προσφορά της αποζημίωσης απόλυσης, γεγονός επίσης που καθιστά την καταγγελία άκυρη, αλλά δεν ανέγραφε ούτε το ποσό, ούτε το χρόνο καταβολής αυτού. Αποτέλεσμα της μη καταβολής ήταν στις 10-08-2012 να δημοσιευτεί η Υ.Α. 38355/2012 η οποία περιορίζει την προνομιακή πληρωμή της αποζημίωσης απόλυσης μόλις στο 50%. Η ημερομηνία ισχύς όμως της Υ.Α. είναι μεταγενέστερη τόσο της τελευταίας ημέρας εργασίας στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., αλλά και μεταγενέστερη της 08-08-2012 ημερομηνία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας από εσάς.  Σε κάθε περίπτωση η αξίωση για αποζημίωση για ηθική βλάβη είναι απαίτησή μας και θεωρούμε ότι αφορά αξίωση που σε περίπτωση δεν μας ικανοποιήσετε άμεσα θα μας δικαιωθεί εφόσον προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

 

Επιφύλαξη για αναγνώριση μεταβίβασης των εργασιακών σχέσεων στο νέο εργοδότη.

Καθώς θεωρούμε ότι οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι ένα εμπράγματο υλικό αγαθό, ώστε να γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά αποτελούν μία συνέχεια της εργασίας και της ανθρώπινης υπόστασης της εργασίας, είναι παντελώς αντίθετη στα πλαίσια της καλής πίστης κάθε προσπάθεια να οριστεί με νομοθετικές διατάξεις η τύχη τους και η ικανοποίησή τους. Οι εργασιακές σχέσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν την μεταβίβαση προσωπικού στο νέο εργοδότη και να ικανοποιηθούν από αυτόν σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν από το προϊόν της εκκαθάρισης.

 

Επειδή όμως θεωρούμε ότι στην περίπτωση της διάλυσης της ΑΤΕ και της επαναπρόσληψής μας από την Τράπεζα της Πειραιώς, υποκρύπτεται περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης και κατά συνέπεια μεταβίβασης του προσωπικού. Άρα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η εργασία μας στην Τράπεζα Πειραιώς ως νέα πρόσληψη, αλλά  συνέχεια της προηγούμενης εργασιακής σχέσης και θα πρέπει να γίνει από τον νέο εργοδότη ανάληψη όλων των δικαιωμάτων μας όπως απορρέουν από την αρχική εργασιακή σχέση. Επιφυλασσόμαστε να διεκδικήσουμε την αναγνώριση αυτή και σε ανάλογη περίπτωση τελεσίδικης θετικής έκβασης της υπόθεσης να επιστρέψουμε το ποσό που θα λάβουμε ως αποζημίωση απόλυσης.

 

Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω οι απαιτήσεις μου διαμορφώνονται:

 

Αποζημίωση Απόλυσης (διαφορά) :

27.579,54 €

6.853,53

Αποδοχές μη ληφθείσας αδείας (διαφορά) :

  3.043,26 €

756,25

Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων 2012 (διαφορά) :

1.017,98 €

252,97

Μισθολογικές Διαφορές  2010 :
Μισθολογικές Διαφορές 2011 :
Μισθολογικές Διαφορές 2012 :
Συνολικές μη εκκαθαρισμένες απαιτήσεις

χχχχχχχχ

Αποζημίωση για ηθική βλάβη

50.000,00

χχχχχχχχ

:

 

 

Για τους λόγους αυτούς

 

Σας καλώ άμεσα να μου καταβάλετε άμεσα όλες τις απαιτήσεις μου που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α καθώς αφορούν εκκαθαρισμένες και άμεσα απαιτητές απαιτήσεις που προκύπτουν από την σχέση εξαρτημένης εργασία και θα πρέπει να τύχουν προνομιακής ικανοποίησης.

Επίσης να μου καταβάλλετε και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β, καθώς μπορεί να μην είναι εκκαθαρισμένες αλλά αφορούν πραγματικές και δίκαιες απαιτήσεις οι οποίες βασίζονται στην κείμενη νομοθεσία, και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν άμεσα θα προσφύγω στα αρμόδια δικαστήρια. Επίσης σας καλώ για διαπραγμάτευση για τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Β ώστε να υπάρξει συμβιβαστική λύση.

Τέλος επιφυλάσσομαι για όσα στο κεφάλαιο Β αναφέρθηκαν αλλά και παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μου.

7 comments to Ενδεικτικό κείμενο αναγγελίας

 • ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ

  Μπράβο! Πολύ καλό κείμενο!
  Το ξέρουμε ότι σας έχουμε κουράσει και σας ευχαρισμούμε για τη βοήθειά σας.
  Θέλουμε λίγη βοήθεια όμως σε ότι αφορά τα υπόλοιπα των αδειών. Μπορούν να μη μας τα πληρώσουν τώρα;

  • admin

   Έχω αναφέρει ξανά, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι αποδοχές αδείας δεν θα ικανοποιηθούν προνομιακά. Δεν τις έχουν εξαιρέσει όπως έκαναν με το 50% της αποζημίωσης απόλυσης. Πρέπει να καταβληθούν χωρίς αμφισβήτηση (εκτός εάν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζω να μου το στείλετε να το μελετήσουμε) άμεσα.

 • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΑΤΕ

  Ευχαριστούμε!!!!!
  καλή δύναμη σε όλους!!

 • Σοφία

  Αυτό μπορούμε να το στείλουμε μόνοι μας και μέσω του συλλόγου ή πρέπει μόνο από μια πλευρά να γίνει.

  • admin

   Όπως θέλετε. Μπορείτε να το τροποποιήσετε ή να το προσαρμόσετε. Μπορείτε να το στείλετε στο σύλλογο με κοινοποίηση στον εκκαθαριστή. Το έχω αποστείλει ήδη στο σύλλογό σας και σε δικηγόρο που έχει αναλάβει πολλούς από εσάς, και όπως τους αναφέρω, ανεξάρτητα από τι διαφορές έχουν, στο θέμα των αναγγελιών θα πρέπει να συνεργαστούν, ΌΛΟΙ. Δυστυχώς, εάν εσείς στείλετε τους υπολογισμούς προσαυξημένους με τις αναλογίες του επιδόματος ισολογισμού, αλλά κάποιοι άλλοι όχι, κινδυνεύετε να μην το λάβετε ούτε εσείς (υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να το επωφεληθούν ακόμα και αυτοί που δεν το αιτήθηκαν). Ο εκκαθαριστής προφανώς θα ακολουθήσει ενιαία τακτική υπολογισμού για όλους.

 • Μαρία Υπάλληλος ΑΤΕ

  Σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως και θα σου κάνουμε όλοι οι συνάδελφοι like. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, με τόσα πολλά που έχεις κάνει εσύ για εμάς.

Leave a Reply

  

  

  


− two = 5