Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Εργατική νομοθεσία

EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Από Ευάγγελο Καραγιάννη

Προϊστάμενος Τ.Κ.Ε. ν. Ηρακλείου του Σ.ΕΠ.Ε.

 

(τελευταία ενημέρωση 17-Δεκεμβρίου-2014)

 

  

EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:  Ευάγγελος Κ. Καραγιάννης

Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ηρακλείου του Σ.ΕΠ.Ε.

 

                                          Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η   Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α

Κάθε πολιτειακή ρύθμιση των όρων εργασίας. Δηλ. Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική απόφαση, Κανονισμός Εργασίας κ.λ.π.

 

                                    Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η   Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α

Κάθε πολιτειακή ρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης.

(ΛΕΒΕΝΤΗ  Εργατική Νομοθεσία τόμος Α Συνδικαλιστικό Δίκαιο σελ. 80)

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

 1. ΒΔ.24/7/1920 άρ.1παρ.δ.2 «Δια της λέξεως εργοδότης, νοείται πας αρχηγός ή ιδιοκτήτης ή διευθυντής βιομηχανικής επιχειρήσεως ή βιοτεχνικής, εργοστασιάρχης, διευθυντής ή επιτετραμμένος πάσης επιχειρήσεως επί κέρδει, απλής ή εταιρικής, αρχηγός μεταλλευτικής ή μεταλλουργικής επιχειρήσεως ή λατομείου».
 2. ΑΝ.690/1945 «Πας εργοδότης, ή διευθυντής, ή επιτετραμμένος, ή με οποιονδήποτε  τίτλο εκπρόσωπος οιασδήποτε επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή εργασίας, μη καταβάλλων εμπρόθεσμα μισθούς ή πάσης φύσεως χορηγίες…..»
 3. ΑΝ. 539/1945 «Εργοδότης σημαίνει : Τον κύριο, διευθυντή, εντεταλμένο ή επιτετραμμένο υποκειμένης επιχειρήσεως».
 4. Ν. 3850/2010 «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και έχει  την ευθύνη για την για την επιχείρηση ή και την εκμετάλλευση».
 5. «Εργοδότης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, που χρησιμοποιούν την εργασία άλλων φυσικών προσώπων, δυνάμει συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου».   Ολομ. Αρείου Πάγου 81/1977

Α.Π. : 289/2013 Ο.Ε. άτυπη.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

 • Στις ατομικές επιχειρήσεις, εργοδότης θεωρείται ο κύριος ή οι κύριοι της επιχειρήσεως.
 • Στις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι διαχειριστές των παραπάνω εταιρειών ( που συνήθως είναι ο ομόρρυθμος εταίρος όπως θα αναφέρεται στο καταστατικό τους).
 • Στις ανώνυμες εταιρείες, ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή ο ρητά αναφερόμενος στο καταστατικό τους.(Συνήθως είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος).
 • Στους Συνεταιρισμούς και τα Σωματεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο ρητά αναφερόμενος στο καταστατικό τους (Συνήθως ο Πρόεδρος του ΔΣ).
 • Στα Ιδιωτικά Νομικά Πρόσωπα, εκείνοι που ασκούν τη διοίκησή τους.
 • Στα Νομικά Πρόσωπα Ξένων Χωρών που ασκούν επιχείρηση στη Χώρα μας, οι αντιπρόσωποι και γενικά οι εκπρόσωποί τους στην Ελλάδα. (Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας  α.π. 130186/1-2-1988 ).

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

«Νοείται κάθε συνειδητή και ηθελημένη παραγωγική δραστηριότητα του ανθρώπου, η οποία θεωρείται ως τοιαύτη κατά την κρατούσα στις συναλλαγές αντίληψη». Ν. 4345/1964 άρ. 7

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

«Από του μεσονυκτίου Κυριακής προς Δευτέρα, έως του μεσονυκτίου επομένης Κυριακής». Ν.1037/1971 άρ.1

«Η χρονική περίοδος επτά ημερών με έναρξη την 00.01ώρα της Δευτέρας και λήξη την 24.00 της επομένης Κυριακής.»  ΠΔ.88/1999, άρθ.2 παρ.7 (Λοιπές έννοιες : Χρόνος εργασίας, Περίοδος ανάπαυσης, Νυκτερινή περίοδος, Εργαζόμενος τη νύκτα, Εργασία κατά βάρδιες, Εργαζόμενος σε βάρδιες),

« Από Δευτέρα ώρα 00.00 έως Κυριακή ώρα 24.00» Κανονισμός Ε.Ε.561/2006 άρθρο 4 παρ. θ

« η περίοδος από τη Δευτέρα ώρα 00.00, έως την Κυριακή, ώρα 24.00» ΠΔ. 167/2006 άρθρο 3ζ (Λοιπές έννοιες : χρόνος εργασίας, διαθεσιμότητα, θέση εργασίας, μετακινούμενος εργαζόμενος, νυκτερινή εργασία).

 

Το ΕΤΟΣ θεωρείται ότι έχει 365 ημέρες, 52 εβδομάδες ή 12 ίσους μήνες.

 

Ένας ίσος ΜΗΝΑΣ θεωρείται ότι έχει 30,4166 ημέρες (δηλ. 365:12). ΥΑ Ζ1 – 178/13-2-2001.

 

Ένας ίσος μήνας έχει (30,4166:7) 4,345 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.

 

Για τους μισθωτούς, οι αμειβόμενες ημέρες του μήνα είναι 25 και της εβδομάδος είναι 6. Το ημερομίσθιο, εξευρίσκεται δια της διαιρέσεως του μισθού διά του 25. Οι εργάσιμες εβδομάδες του μήνα είναι (25:6) 4.1666

 

Ο μισθωτός που αμείβεται με ημερομίσθιο, λαμβάνει κάθε μήνα, τόσα ημερομίσθια, όσες και οι ημέρες που εργάσθηκε (υπολογιζομένης και της 6ης ημέρας της κάθε εβδομάδος επί πενθημέρου απασχολήσεως). Επίσης αμείβονται και για τις εξ (6) επίσημες αργίες του άρθ.2 ν. 3755/57

 

Ο μισθωτός που αμείβεται με μηνιαίο μισθό, δικαιούται κάθε μήνα το μισθό του για τις εργάσιμες ημέρες ενός εκάστου μηνός (Οι ημέρες δεν είναι σταθερές).

 

Για την αναγωγή του μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο, διαιρείται ο μισθός δια 25 (ΥΑ. 8900/46, 21091/46, 25825/51, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1975 άρθ.5, Α.Π. 1741/84, Α.Π. 1117/07).

 

Για την αναγωγή του ημερομισθίου σε μισθό, πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο επί 26 (365 ημέρες έτους μείον 52 Κυριακές = 313 εργάσιμες ημέρες : 12 μήνες = 26 ημέρες κάθε μήνα). Δ.Ε.Ν. έτους 2007, σελ.1261

 

Οι ημερομίσθιοι, κάθε εβδομάδα και ανεξαρτήτως απασχολήσεως επί πενθήμερο ή εξαήμερο  (40ωρο), δικαιούνται έξ (6) ημερομίσθια.

 

 

 

 

 

Ε Ξ Η Ρ Τ Η Μ Ε Ν Η   Σ Χ Ε Σ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

«Υφίσταται όταν, κατά τους όρους της σχετικής συμφωνίας, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της συμφωνηθείσης εργασίας του μισθωτού, οι δε παρεχόμενες από τον συμβληθέντα εργοδότη οδηγίες ως προς τον τρόπο-τόπο-χρόνο της παροχής της είναι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις ακολουθεί και να δέχεται την άσκηση ελέγχου για τη διαπίστωση της συμμορφώσεως του προς αυτές και της επιμελούς γενικά εκτελέσεως της εργασίας».

ΑΚ.648,652, Ν.765/1943 άρ.6, Ολομ. Αρείου Πάγου 19/1987, 28/2005

 

 

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ       Ε Ρ Γ Ο Υ

« Υπάρχει όταν, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγματοποίηση του οποίου επιφέρει την αυτόματη λύση της σχέσεώς τους». Δ.Ε.Ν.  33 (σελ.638/1977)

« Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, εφ΄ όσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα συνεχείς μήνες.  Άρ.1 ν.3846/2010

Μαχητό τεκμήριο. Αρείου Πάγου 964/2007 ΔΕΝ σελ.579/2010

 

 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ω Ν     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

« Υπάρχει όταν αυτός που παρέχει την εργασία του, δεν υποβάλλεται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη προς διαπίστωση της συμμορφώσεώς του στις οδηγίες εκείνου, όσον αφορά τον τρόπο-τόπο-χρόνο παροχής της εργασίας του».

Δ.Ε.Ν. 34 (σελ. 10/1978)

 

ΑΛΛΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1]  Σύμβαση Μαθητείας η οποία διακρίνεται σε :

α]  Γνήσια Σύμβαση Μαθητείας

β]  Σύμβαση Εξηρτημένης Εργασίας Μαθητευομένου

Δ.Ε.Ν.: [Μελέτη Χ. ΓΚΟΥΤΟΥ] 1993 σελ.1105-1112, ΑΠ.1592/09 σελ.453/10,1676/11 σελ.921/12

2]  Σχέση Εθελοντικής Εργασίας : [Μελέτη Χ.ΓΚΟΥΤΟΥ] 2008 σελ.337-345, Δικαστικές αποφάσεις σελ.1099/01,548/08,740/10,1355/12

 

 

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ       Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ

« Ιδιωτικός υπάλληλος, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρείται παν πρόσωπο κατά κύριο επάγγελμα απασχολούμενο επ΄ αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, σε υπηρεσία ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον εργασία αποκλειστικώς ή κατά κύριο χαρακτήρα μη σωματική.

Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι οι υπηρέται πάσης κατηγορίας, καθώς και παν πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιείται εν τη παραγωγή αμέσως ως βιομηχανικός, βιοτεχνικός, μεταλλευτικός, ή γεωργικός εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπηρετικάς εν γένει υπηρεσίας».

ΝΔ. 2655/1953 άρ.1

Κατά τη νομολογία, τα στοιχεία τα οποία  διακρίνουν τον ιδιωτικό υπάλληλο από τον εργάτη, είναι:

« η εξειδιασμένη εμπειρία, η θεωρητική μόρφωση, η επίδειξη πρωτοβουλίας και η ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας».

Α.Π. 1479/1995, 1481/1995, 1415/1995 1183 1993, 385/1994, 744/1993

Ολομ. Α.Π. 295/1969, Δ.Ε.Ν. σελ. 67/2001 (Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ)

 

 

Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η      Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

«Θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής ενότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία νοείται ως οργανωμένο σύνολο πόρων με σκοπό την άσκηση κυρίας ή δευτερευούσης οικονομικής δραστηριότητος».

Ν. 2112/1920 άρ.6, Ν. 3514/1928 άρ.8, ΠΔ. 178/2002, Οδηγία Ε.Κ.98/50

 

Για τη μεταβίβαση απαιτείται να πληρούνται:

Η μεταβιβαζόμενη μονάδα θα πρέπει και μετά τη μεταβίβαση να διατηρεί την ταυτότητά της.

Ως προς τη μονάδα αυτή θα πρέπει να μεταβάλλεται ο φορέας της. Να υπάρχει αλλαγή του υπευθύνου για την εκμετάλλευση της επιχειρήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς να έχει σημασία αν μεταβιβάζεται η κυριότητα της επιχειρήσεως.

Δ. ΖΕΡΔΕΛΗ  Δ.ΕΝ. σελ. 1169/2009

 

 

                                 ΒΛΑΠΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Βλαπτική μεταβολή, κατά την έννοια της νομολογίας και θεωρίας, είναι κάθε τροποποίηση των όρων της ατομικής συμβάσεως που προκαλεί στον εργαζόμενο άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία. Δ.Ε.Ν. σελίδα 660/1996

 

Ν. 2112/1920 άρθρο 7

«Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλο, θεωρείται ως καταγγελία τοιαύτης, δι ην ισχύουσιν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

 

Η Βλαπτική μεταβολή, δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως, ούτε υποχρεώνει τον εργαζόμενο να την αποδεχθεί ή να αποχωρήσει από την υπηρεσία του, αλλά, εάν μεν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, μπορεί να θεωρήσει κατά το άρθρο 7 του ν. 2112/1920 ως καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του εργοδότη και να ζητήσει την προβλεπόμενη αποζημίωση, εάν δε είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου, παρέχεται η δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση κατ΄ άρθρο 672 Α. Κ. για σπουδαίο λόγο και να ζητήσει αποζημίωση, που συνιστάται στους μισθούς έως της λήξεως της συμβάσεως.  (Α.Π. 94/1995)

 

«Μόνη όμως η καθυστέρηση καταβολής του μισθού δε συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής συμβάσεως εκτός εάν γίνεται δολίως και δή για να εξαναγκασθεί ο μισθωτός σε αποχώρηση από την εργασία του». Α.Π. 1203/1998, 1686/2007

 

                       ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

 

 1. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εμμείνει στην αρχική σύμβαση εργασίας και να συνεχίσει να προσφέρει την εργασία του υπό τους προγενέστερους όρους. Στην περίπτωση αυτή, αν ο εργοδότης δεν αποδέχεται την εργασία του μισθωτού, καθίσταται υπερήμερος σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ( 349.., 656  Α.Κ.) ή
 2. Ο εργαζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 2112/1920, έχει δικαίωμα να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ως καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του εργοδότη και να αποχωρήσει από την εργασία, εισπράττοντας τη νόμιμη αποζημίωση.

 

Η ρητή ή σιωπηρή αποδοχή της βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας από τον εργαζόμενο, τροποποιεί την αρχική σύμβαση εργασίας.

 

 

 

 

 

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ   Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Ω Ν

 

Α.     ΣΤΗΝ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΝΔ. 515/1970 άρ.4, Ν.1082/1080 άρ. 18, ΝΔ. 1037/1971 άρ. 13, Ν. 2874/2000 άρ.16, Ν. 3385/2005 άρ.3, Ν.3518/2006 άρ.68 παρ. 5, Ν. 3846/2010 άρ. 10, Ν.3996/2011 άρ.30, Ν.4093/2012  ΙΑ.13,  Ν. 3144/2003 άρ. 12, ΥΑ. 5072/6 ΦΕΚ Β/25-2-2013, ΥΑ 28153/126 ΦΕΚ 2163/Β/30-8-2013, ΥΑ. 29502/85/ΦΕΚ 2390/Β/8-9-2014, Ν. 4310/2014 άρθρο 55 παρ. 1 Α και Β (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014), ΥΑ. 3762/1967 ΦΕΚ 52/Β/27-1-1967.

Εγκύκλιοι :

Σ.ΕΠ.Ε.: απ. 3664/15-7-2007, 25932/12-10-2012, 509/11-6-2013, 31398/5-9-2013, 31403/6-9-2013, 31651/4-10-2013, 32809/10-10-2014.

Υπ. Εργασίας : απ. 80015/22-3-2001, 3062/16-1-2004, 4030/4-10-2006,  2232/17-9-2013, 44493/933/24-1-2014, 31349/95/15-9-2014, 35043/685/20-10-2014, 46755/847/11-12-2014

Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. : 838/1970, 6/2001, 480/2004,156/2007

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : Γ/ΕΞ/1737-1/14-7-2009.

 

Υποχρέωση καταθέσεως μία φορά κατ΄ έτος πίνακα προσωπικού –  ωρών εργασίας  (συγκεντρωτικός) το διάστημα από 15/9 1/10 έως 15/11 21/10 εκάστου έτους (άρ.16 παρ.1 ν. 2874/2000, άρθ. 4 ΥΑ. 29502/85/8-9-2014).

 

Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, υποχρεούνται στην κατάθεση του πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου (άρ.16 παρ.3 ν. 2874/2000). Σύμφωνα με το απ. 35043/685/20-10-2014 Υπ. Εργασίας « Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω σχετικών διατάξεων – άρθ. 16 ν. 2874/2000, ΥΑ. 5072/6/2013, ΥΑ. 29502/126/2014 – εύλογο είναι ότι οι εργοδότες, που απασχολούν εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιο πίνακα προσωπικού (Ε4) για τους εργαζόμενους αυτούς, οι οποίοι έχουν ενεργή σχέση εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, κατά τον χρόνο υποβολής του πίνακα και εντός της νόμιμης προθεσμίας.»

 

Όταν γίνονται νέες προσλήψεις και στις περιπτώσεις αλλαγής – τροποποίησης ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας, κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα, μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, αμέσως, και πριν την ανάληψη υπηρεσίας, γραπτώς, μέσω fax, ηλεκτρονικώς. (άρ.30 παρ. 4 ν. 3996/2011, ν. 4093/2012 ΙΑ. 12, ΥΑ. 28153/126/2013, ΥΑ. 29502/85/8-9-2014).

 

Επί μεταβολής αποδοχών – για οποιονδήποτε λόγο – κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα, μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, εντός δεκαπέντε ημερών από της μεταβολής. (άρ.30 παρ.4 Ν. 3996/2011, Ν. 4093/2012 ΙΑ. 12, άρθ. 4 ΥΑ. 29502/85/8-9-2014).

 

Κάθε αλλαγή – τροποποίηση ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων (F΄) , καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, κατηργημένων κάθε άλλων αντίθετων διατάξεων. (Άρ.14 παρ. 2 Ν. 4225/2014, Εγκύκλιοι : απ. 44493/933/24-1-2014 και  6476/137/27-2-2014 Υπ. Εργασίας, Υ.Α. 11921/253 –  ΦΕΚ Β΄1130/5-5-2014),ΥΑ 29502/85/8-9-2014.

 (F΄): Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 1 του ν. 4310/2014 «κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 διατηρείται.»

 

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.3996/2011 αντεκατεστάθη δια της υποπαραγρ. ΙΑ.13. του ν.4093/2012, καταργηθείσα δια του άρ.14 παρ.2 ΣΤ του Ν. 4225/2014, το οποίο καθιερώνει την υποχρέωση καταχώρησης κάθε αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και της νόμιμης κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση σε ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, κατά τα ειδικότερα της Υ.Α.11921/253/14-4-2014 ΦΕΚ Β/1130/5-5-2014.

Από 8/12/2014 κατηργήθη η καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο της αλλαγής ωραρίου/οργάνωσης χρόνου εργασίας με ταυτόχρονη υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του ν. 4144/2013 διατηρείται.

 

Το άνω βιβλίο – σε μορφή ημερολογίου ή σε μηχοναγραφημένες σελίδες – , δε θεωρείται από το Σ.ΕΠ.Ε. ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, (και στους απασχολουμένους εκτός έδρας, οδηγοί φορτηγών-ΚΤΕΛ-βυτιοφόρων-τουριστικών λεωφορείων-ταξί-ιδιωτικής χρήσεως-προσωπικό φύλαξης-Καθαρίστριες συνεργείων καθαρισμού-Διανομείς φαγητού και ταχυμεταφορών-Ιατρικοί επισκέπτες-Αισθητικοί-Περιοδεύοντες Πωλητές και Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κλπ μηχανημάτων τεχνικών έργων για τις συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας) τηρείται στο χώρο εργασίας και διατηρείται επί πενταετία, τίθεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, αναγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία και με υπογραφή του εργαζομένου.

Επίσης ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιεί ηλεκτρονικώς στο Σ.ΕΠ.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν ανά εργαζόμενο κατά τον προηγούμενο μήνα.

Παράβαση των άνω υποχρεώσεων, επισύρει κυρώσεις κατά τα άρθ. 24 και 28 του ν. 3996/2011.

Από 07/01/2014, παύει να ισχύει κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

(Σχετικές οι Εγκύκλιοι απ. 44493/933/24-1-2014 και 6476/137/27-2-2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΛΛ-ΠΕΦ Υπ. Εργασίας).

 

 

Με βάση τις Υ.Α.17227/33/22-8- 2012, 5072/6/25-2-2013 και 28153/126/28-8-2013,ΥΑ. 29502/85/8-9-2014 και τις εγκυκλίους Yπ. Εργασίας απ. 44493/933/24-1-2014 και 6476/137/27-2-2014, και απ. 31398/5-9-2013 Σ.ΕΠ.Ε. επανακαθορίζονται τα της ηλεκτρονικής υποβολής των πινάκων προσωπικού/ωρών εργασίας. (Προαιρετική υποβολή έως 28/02/2013 και υποχρεωτική από 01/03/2013).

 

 

Η ΥΑ.3762/67, υποχρεοί τους εργοδότες για συμπλήρωση δι’ ειδικής στήλης στους πίνακες προσωπικού, αναπληρωματικής αναπαύσεως για την απασχόληση μισθωτών κατά τις Κυριακές (άρθ. 10 παρ. 2 ΒΔ.748/66).

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΚΑΙ   ΩΡΩΝ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 16 ν.2874/2000

 

Το άρθρο 4 του ν.δ.515/1970 «περί χρονικών ορίων μισθωτών» όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 18 του ν.1082/1980, καθώς και οι παρ. α και β του άρθρου 13 του ν. 1037/1971, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15/9 έως 15/11 καταθέτει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ [Τ.Ε.Ε.Σ.] εις διπλούν πίνακα με την επωνυμία, είδος, τόπο λειτουργίας, ΑΦΜ επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός-εκάστου των απασχολουμένων σε αυτή μισθωτών……

2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφομένων πάσης φύσεως αποδοχών…..

3. Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέτουν τον πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου.

4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών …..

 

5. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή σε περίπτωση προσλήψεως νέων εργαζομένων ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικά πίνακα προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία κατά περίπτωση εντός δεκαπέντε ημερών από της επελεύσεως της μεταβολής.»

 

Η άνω παρ. 5 τροποποιήθηκε με το άρ.3 του ν. 3385/2005, ως εξής:

« Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή σε περίπτωση προσλήψεως νέων εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε ημερών από της επελεύσεως της μεταβολής.

Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει με οποιοδήποτε τρόπο συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τις μεταβολές αυτές το πολύ έως και δύο ημέρες από την ημέρα της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.»

 

Η άνω παρ. 5 τροποποιήθηκε με το άρ. 68 παρ. 5 του ν. 3518/2006, ως εξής :

« σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή σε περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς [πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε ημερών από της επελεύσεως της μεταβολής.

Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει με οποιοδήποτε τρόπο συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Οι εργοδότες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να προβαίνουν στην προβλεπομένη από το προηγούμενο εδάφιο κατάθεση εντός 48 ωρών.»

                                                                                              

 

Η άνω παρ. 5, αντικαθίσταται με το άρ.10 του ν. 3846/2010 ως εξής :

« Αν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή προσλάβει νέους εργαζομένους ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε ημερών από της επελεύσεως της μεταβολής.

Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να  καταθέτει με οποιονδήποτε τρόπο, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένου.»

 

Η άνω παρ.5, αντικαθίσταται με το άρ.30 παρ. 4 του ν. 3996/2011 ως εξής :

« Αν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή αν υπάρξει μεταβολή των αποδοχών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε ημερών από τις πιο πάνω μεταβολές.

Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά ή ηλεκτρονικά, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.»

 

Η άνω παρ. 4 του άρ.30 του ν.3996/2011, αντικαθίσταται βάσει του ν.4093/2012 ΙΑ.13, ως εξής :

«Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία : α] για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β] για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός δύο [2] εργασίμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ] για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός [15] δεκαπέντε ημερών. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά.»

 

Η άνω περ. β, κατηργήθη δια της παρ. 2 ΣΤ του άρθ. 14 του ν. 4225/2014 το οποίο ορίζει :

Άρθρο 14 παρ. 2 ν. 4225/2014 : «1 Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από το Σ.ΕΠ.Ε. ….»

Σχετική και η ΥΑ.11921/253/14-4-2014 (Περιλαμβάνει και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων).

 

Το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 προβλέπει :

Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013 διατηρείται.

 

Για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων Υπουργείου Εργασίας εξεδόθησαν οι ΥΑ.14827/22/24-7-2012, 17227/32/22-8-2012 οι οποίες κατηργήθησαν δια της υπ. αρ. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 ομοίας, τροποποιηθείσα δια της ΥΑ. 28153/126/28-8-2013, ομοίως τροποποιηθείσα δια της ΥΑ. 29502/85/8-9-2014, η οποία προβλέπει:

 

Άρθρο 1 : Υποχρέωση Ηλεκτρονικής Υποβολής των εντύπων Ε3 έως Ε10

Άρθρο 2 : Ε3. Αναγγελία πρόσληψης

                 Ε4. Πίνακας προσωπικού

                 Ε5. Αναγγελία οικοιοθελούς αποχώρησης μισθωτού

                 Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

                 Ε7. Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.

                 Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και

                 Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής    εργασίας

                 Ε 10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση εργασίας

 

α)Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης),

  Ε3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα ( υποπαράγραφος ΙΔ.1. του ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ  Α΄και Β΄ βαθμού και εταιρείες του δημοσίου).

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από

Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,

Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας,

Β) Ε4: Πίνακας Προσωπικού,

Γ) Ε5: Αναγγελία οικοιοθελούς αποχώρησης μισθωτού και

Δ) Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση),

Ε) Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

Στ) Ε8: Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 80 παρ. 1 του Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α΄/18, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 περ. στ του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 ΦΕΚ Α΄/2,

Ζ) Ε9: Σύμβαση εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας,

Η) Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

 

[Προβλέπονται οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής, οι εξαιρέσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά].

Kατά το άρθρο 4 της άνω ΥΑ, ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες, ως και :

Το έντυπο Ε3 [αναγγελία πρόσληψης] και το Ε4 [πίνακας προσωπικού] που υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και Ε4, εντός τριών [3] εργάσιμων ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατά την υποβολή των εντύπων του άρθρου 30 παρ.4 του ν.3996/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ν.4093/2012 ΙΑ.13 :

1] Ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 [πίνακας προσωπικού] συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία ι] της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε ημερών από τη μεταβολή και ιι] της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός δύο [2] εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Επί αλλαγής-τροποποίησης ωραρίου/οργάνωσης του χρόνου εργασίας, προβλέπεται η ηλεκτρονική καταχώριση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, βάσει του άρθ. 55 του ν.4310/2014 και επί πραγματοποίησης νόμιμης κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακής απασχόλησης, τηρείται το ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ σύμφωνα με το άρ.14 παρ. 2 του Ν. 4225/2014 και την ΥΑ.11921/253/11-4-2014 με το άρθρο 80 του ν. 4144/2013, το οποίο διατηρείται με το άρθρο 55 παρ. 1Β του ν. 4310/2014.

2]  Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο.

Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.

Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπομένων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης.

Από 1/3/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, πλην των εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περισσότερα από ένα ΑΜΕ ή εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μη απόδοσης σε αυτούς ΑΦΜ [μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του συστήματος και ο οποίος δεν μπορεί να είναι αργότερα από την 31/8/2013.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε 9 και Ε 10 του άρθρου 2 του παρόντος καθίσταται υποχρεωτική από την 1/7/2013. ( και α.π. 30948 και 30982/13 του Σ.ΕΠ.Ε.)

 

Από 18/4/2013, παύει η υποχρέωση καθημερινής ηλεκτρονικής υποβολής των υπερωριών. Υποχρέωση γνωστοποιήσεως των πραγματοποιηθεισών υπερωριών στο ΣΕΠΕ μία φορά το μήνα. Επίσης τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών. [Επί παραβάσεων, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις]. Ν.4144/2013 άρθρο 80, άρ.14 παρ.2         

 

 

 

 

 

 

 

 

KEIMENO ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

                                                                     

 

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

Αθήνα,   28-8-2013

Aριθ. πρωτ.:  28153/126

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                              

Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 40

Tαχ. Kώδικας: 101 82 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ι. Πέντας

Tηλ.: 2131516578

Fax:  2105295454

E-mail: ipentas@ypakp.gr

 

 

 

 

Θέμα:

Τροποποίηση και συμπλήρωση  της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι Υποπαράγραφοι ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.

 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.  63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/2005),
 2. το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141Α΄/21-6-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 143 Α΄/4-7-2012),
 3. το άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41Α΄/1-3-2012),
 4. το άρθρο 80 του ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»  (ΦΕΚ Α΄88/ 2013),
 5. την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄/2013),
 6. την αριθμ. 27397/122/19 – 08 -2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23-08-2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας»,
 7. τα άρθ. 18 και 30 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄/2011), όπως ισχύουν ,
 8. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2011),
 9. το άρθ. 4 του Ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114Α΄/2008),
 10. το άρθ. 15 του Ν. 3144/2003 καθώς και το άρθ. 12  παρ. 4 του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111Α΄/2003), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 151 παρ. 2 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α΄/2008) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»,
 11. το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 291 Α΄/2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.65 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170/2011)
 12. το Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  258 Α΄/6-11-2001),
 13. το άρθ. 2 του Ν. 2556/1997  «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270 Α΄/1997),
 14. το άρθ. 9 του Ν. 3198/1955 «Περί  τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας σχέσεως εργασίας διατάξεων» (ΦΕΚ Α 98 Α΄/1955),
 15. τον Α.Ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179Α΄/21-6-1951) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ,
 16. το άρθ. 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄ και ββ΄ του Α.Ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179Α΄/21-6-1951),
 17. το Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 134Α΄/30-6-1999),
 18. το Π.Δ. 152/1991 «Σύσταση Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Επιθεώρησης και κλάδου Επιθεωρητών, Πληροφορικής και Απλούστευσης διαδικασιών, στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 61 Α΄/3-4-1991),
 19. το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α΄/16-6-1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 20. το β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 123 Α΄/21-6-1971),
 21. το άρθ. 38 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/31-7-1990) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 (205/Α΄/2-9-1998) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α΄/11-5-2010) και μετά την τροποποίησή του με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010),
 22. το άρθ. 13 του Π.Δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (ΦΕΚ 212 Α΄/1932), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 4 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α’/1970), και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α΄/1980) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ. 1-7 του Ν.Δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235Α΄/1971), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με το άρθ. 16 του Ν. 2874/2000, την παρ. 1 του άρθ. 3 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄/2005), το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 272Α΄/2006), το άρθ. 10 του Ν.  3846/2010  «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», το άρθ. 30 παρ. 4 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄/2011) και την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α’ /2012),
 23. τις υποπαραγράφους ΙΑ.10 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α’ /2012), όπως ισχύουν,
  1. την απόφαση  με αρ.πρωτ.16802/667/27-8-2010(ΦΕΚ1345/Β/31-8-2010) των Υπουργών Παιδείας ,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Πολιτισμού και Τουρισμού, «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
  2. το Ν.Δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργία» (ΦΕΚ 197Α΄/25-8-1954),
  3. το Ν.Δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας» (ΦΕΚ 299Α΄/1953) όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.Δ. 763/1970 «Περί προσλήψεως μισθωτών» (ΦΕΚ 283Α΄/1970),
  4. το άρθ. 5 του Ν.Δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας» (ΦΕΚ 299Α΄/1953), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 4504/1966  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 57Α΄/1966) και αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 763/1970 «Περί προσλήψεως μισθωτών» (ΦΕΚ 283Α΄/1970),
  5. τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {άρθ. 5 και 7 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98Α΄/1937), άρθ. 3 του Β.Δ. 28-1/4-2-1938 (ΦΕΚ 35Α΄/1938), άρθ. 3 του Β.Δ.  14-8/8-9-1950 (ΦΕΚ 202Α΄/1950), άρθ. 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95Α΄/1970), άρθ. 18 του Π.Δ. 8-4/1932 (ΦΕΚ 114Α΄/1932), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθ. 12 του Ν.Δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄/1971), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις υπ’ αριθ. ΥΑ 6958/1960 (ΦΕΚ Β’ 96/1960), 63323/1961, (ΦΕΚ  350Β΄/1961),  39431/1961 (ΦΕΚ 234Β΄/1961) και  65982/1966 (ΦΕΚ 600Β΄/1966),
  6. την υπ’ αριθ. 80047/2003 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Διευθύνσεων: α) Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης και β) Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 1096Β΄/6-8-2003),
  7. την υπ’ αριθ. πρωτ. 153.796/ΨΣ315-Α2 /16-5-2011 Απόφαση ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (με κωδ. ΟΠΣ 340081) στα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία- Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά  Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική»,
  8. το υπ’ αριθ. πρωτ. 3603/13-10-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για διαδικασία υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Υποστηρικτικές ενέργειες» της πράξης με τίτλο «Απλούστευση των διαδικασιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (με κωδ. ΟΠΣ 310295),
  9. την υπ’ αριθ. πρωτ. 26903/14-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί σύστασης και συγκρότησης δύο ομάδων εργασίας για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «Υποστηρικτικές Ενέργειες» με Α/Α 3 της Πράξης «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 65/14-2-2012- και 140/26-3-2012 τεύχος ΥΟΔΔ) ,
  10.  το έγγραφο αριθ.2/62222/0021/22-8-2012 της 21ης Διεύθυνσης-Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
  11. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη ενώ και η αναφερόμενη εκ παραδρομής στο σημείο 27 του σκεπτικού της με αριθμ.πρωτ. 14827/22/24-7-2012,  απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δαπάνη ποσού 138.831,12 ευρώ  ,αφορά δαπάνες ,που βαρύνουν τις πιστώσεις ΠΔΕ έτους 2012 του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και ήδη προκλήθηκαν με τις υπ.αριθμ.3899/21-12-2010 (ΑΔΑ4ΙΙΕΚ-Κ),153.796/16-5-2011/Ψ315-Α2 (ΑΔΑ 4ΑΘ3Φ-ΓΧ),23743/15-7-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣ1Λ-ΩΧΨ),22566/ΔΕ-4100/25-5-2011 (ΑΔΑ 4ΑΘΣΦ-ΛΑ),177/ΔΕ-8314/31-12-2010 (ΑΔΑ 4Α9ΚΦ-Ω),25872/27-10-2011 (ΑΔΑ 45ΟΓΛ-ΤΑ9),αποφάσεις καθώς και από την σύμβαση μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου εταιρείας  (ΑΔΑ 45Ο4Λ-Ω93).

 

Αποφασίζουμε

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως εξής:

Άρθρο 1

Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)  εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

 

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 9 παρ. α΄ και β΄, της παρούσης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία για  τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε10), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων.

 

Άρθρο 2

Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη

α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,

β)  Ε4. Πίνακας προσωπικού,

γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,

δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση),

ε) Ε7. Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή

έργου,

στ) Ε8. Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 80 παρ.1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄18),

ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας

η)  Ε10.   Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση  Εργασίας

 

Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα  και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 3

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων

α) Ο εργοδότης υποβάλλει τα έντυπα του άρθ. 2 της παρούσας, μετά σαρωμένων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται, όπως είναι ιδίως η άδεια διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών, το βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) – «ΕΡΓΑΝΗ» ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό.

β) Δυνατότητα πρόσβασης στο ανωτέρω ΠΣ έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, όπως αυτές ισχύουν και προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

δ) Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού, στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

ε) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου τού ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.

στ) Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση) υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική  υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο τού ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

Σε περίπτωση μη υπογραφής του  εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης  του δικαστικού επιμελητή.

ζ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας) υποβάλλονται υποχρεωτικά σαρωμένα ως συνημμένα, τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες  ή αποφάσεις που αφορούν  την  εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές.

η) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε10 (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση  Εργασίας) υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένο ως συνημμένο, το σώμα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τυχόν παραρτήματα ή/και πίνακες αυτής, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές των αντισυμβαλλομένων μερών.

θ)  Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων των εντύπων καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

ι) i) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό ή το ημερομίσθιο για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, υπολειπομένου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην Υποπαράγραφο ΙΑ 11 του Ν. 4093/2012 .

ii) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν την αναλογία μισθού ή ημερομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, υπολειπομένου από την αντίστοιχη αναλογία μισθού ή ημερομισθίου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΙΑ 11 του Ν. 4093/2012 .

iii) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση των εντύπων του άρθρου 2 αν δεν συνυποβάλλονται τα υποχρεωτικά συνοδευτικά νομιμοποιητικά έγγραφα, όπου αυτά απαιτούνται, που αφορούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και προβλέπονται ενδεικτικά στην παράγραφο α) του παρόντος.

ια) Ειδικά για τις περιπτώσεις εργοδοτών των κλάδων τουρισμού, επισιτισμού και συσκευασίας-διαλογής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που απασχολούν εποχικά εργαζόμενους καθώς και για τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ( ΕΠΑ) που προσλαμβάνουν ως άμεσος εργοδότης εργαζομένους, δύνανται να  υποβάλλουν τα έντυπα Ε3 και  Ε7, με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.

ιβ) Μετά την παρέλευση διμήνου πραγματοποιείται αυτόματη διαγραφή από το ΠΣ των προσωρινών μη υποβληθέντων εντύπων.

 

Άρθρο 4

Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

α) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 της παρούσας, ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες, με εξαίρεση το υπό στοιχείο α΄ του άρθ. 2.

β) Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και το Ε4 (πίνακας προσωπικού) που υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την  απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Κατά την υποβολή των εντύπων  του άρθ. 30 παρ. 4 του Ν. 3996/2011,  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012:

 1. 1.                Ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία i) της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή και ii) της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας,  την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.  (Για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας –ως και η πραγματοποίηση νομίμων υπερωριών – τηρείται το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και Υπερωριών. Άρθρο 14 παρ. 2 ν.4225/2014, ΥΑ. 11921/253/2014).
 2. Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο.
 3. Με το έντυπο Ε8 γνωστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ.1 Στ΄ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88) μέχρι την 15η εκάστου μηνός η πραγματοποιηθείσα κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα υπερωριακή απασχόληση.

δ) Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

ε) Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.

στ) Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του αρ. 2 της παρούσης.

ζ) Κατ’ απόκλιση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (στ), όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ – ΙΚΑ –ΕΤΑΜ,  το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες τους, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα προθεσμία της ανωτέρω υποβολής.

 

Άρθρο 5

Πρόσβαση και διαχείριση

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου (ΣΕΠΕ) και του ΟΑΕΔ έχουν πρόσβαση και διαχειρίζονται τα υποβληθέντα έντυπα. Πρόσβαση στα υποβληθέντα έντυπα έχουν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για τη έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, για την εφαρμογή του αρ. 19 του Ν. 4144/2013, και για την άμεση και απρόσκοπτη διασταύρωση στοιχείων που αφορούν την επιβολή των προστίμων/ποινών και /κυρώσεων,  οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφ’oσον το ΠΣ του Υπουργείου έχει τη δυνατότητα αυτή.

 

Άρθρο 6

Συγκρότηση Κεντρικής ομάδας διαχείρισης

      Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συγκροτείται ομάδα κεντρικής διαχείρισης του ΠΣ του Υπουργείου (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ». Η κεντρική ομάδα διαχείρισης αποτελείται από εννέα (9) μέλη:

α) Τρείς (3) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκ των οποίων ο ένας  ως συντονιστής της ομάδας.

β) Δύο  (2)  υπαλλήλους του ΣΕΠΕ.

γ) Δύο (2) υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

δ) Δύο (2) υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση  και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του ανωτέρω ΠΣ.

Η ομάδα λειτουργεί εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν είναι αμειβόμενη.

 

Άρθρο 7

Συγκρότηση Επιχειρησιακών Ομάδων Υποστήριξης (Help desk)

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) συγκροτούνται  Επιχειρησιακές Ομάδες Υποστήριξης του ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

α) Κεντρική Υπηρεσία ΣΕΠΕ

πέντε (5) μέλη, τρεις (3) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και δυο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι,

β) Περιφερειακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης ΣΕΠΕ

δυο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων σε κάθε τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης (ΣΕΑΤ)

γ) Κεντρική Διοίκηση ΟΑΕΔ

τρεις (3) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και δύο (2) Διοικητικοί υπάλληλοι,

δ) Περιφερειακές Διευθύνσεις ΟΑΕΔ

δύο (2) Διοικητικοί υπάλληλοι σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση.

 

 

Αρμοδιότητες ομάδων υποστήριξης

α) Τηλεφωνική  και ηλεκτρονική υποστήριξη των χρηστών του ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ,

β) Σύνταξη απαντητικών εγγράφων σε επιστολές/αιτήματα χρηστών και/ή φορέων,

γ) Καταγραφή προβλημάτων των χρηστών και ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών με στόχο την επίλυσή τους,

δ) Συνεργασία με την ομάδα των διαχειριστών για θέματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν από την ομάδα υποστήριξης,

ε) Εκπαίδευση εσωτερικών χρηστών

στ) Συνεργασία των ομάδων υποστήριξης, τόσο μεταξύ τους όσο και με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

Οι ομάδες λειτουργούν με αντικείμενο την υποστήριξη  του  ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν είναι αμειβόμενες .

 

Άρθρο 8

Κυρώσεις

            Οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς  και για τα όργανα επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

 

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

α)Από 1/3/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η  διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, πλην των περιπτώσεων: i) των εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη), ii) εργοδοτών που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ -ΕΤΑΜ λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής  στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ, iii) εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου). Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.  O προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις υπηρεσίες   ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ την περάτωση του ηλεκτρονικού συγχρονισμού του ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

β) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου  Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) του άρθρου 2 του παρόντος καθίσταται υποχρεωτική από  1/10/2013.

 

Άρθρο 10

Οι με αριθμ. πρωτ. 14827/22/24-07-2012, ΦΕΚ Β 2240 και 17227/32/22-08-2012, ΦΕΚ Β 2346 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καταργούνται.

Άρθρο 11

Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,  ισχύει από τη δημοσίευσή της.

 

Η απόφαση  αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

 

Η άνω Υ.Α. συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την ΥΑ. 29502/85/ΦΕΚ Β΄/2390/8-9-2014, η οποία προβλέπει :

 


ΥΑ. 29502/85/ΦΕΚ Β΄/2390/8-9-2014 και Εγκύκλιος  απ. 31349/95/15-9-2014

 

Άρθρο 1.  Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητος Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ.

Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 9 παρ. α, της παρούσης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπ. Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία για τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε10), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία. Η παρούσα αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων.

Άρθρο 2. Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη

α)Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης),

  Ε3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα ( υποπαράγραφος ΙΔ.1. του ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ  Α΄και Β΄ βαθμού και εταιρείες του δημοσίου).

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από

Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,

Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας,

Β) Ε4: Πίνακας Προσωπικού,

Γ) Ε5: Αναγγελία οικοιοθελούς αποχώρησης μισθωτού και

Δ) Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση),

Ε) Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

Στ) Ε8: Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 80 παρ. 1 του Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α΄/18, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 περ. στ του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 ΦΕΚ Α΄/2,

Ζ) Ε9: Σύμβαση εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας,

Η) Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Άρθρο 3. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων

α) Ο εργοδότης υποβάλλει τα έντυπα του άρθ. 2 της παρούσης, μετά σαρωμένων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται, όπως είναι ιδίως η άδεια διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών, το βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο ΠΣ του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ,ΟΑΕΔ,ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) – «ΕΡΓΑΝΗ» ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό.

Υπόχρεος προς υποβολή του εντύπου Ε3.2 του άρθρου 2 της παρούσης είναι ο πάροχος κατάρτισης.

β) Δυνατότητα πρόσβασης στο ανωτέρω ΠΣ έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, όπως αυτές ισχύουν και προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιούνται στ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

δ) Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού, στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

ε) 1. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.2 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση) υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένη ως συνημμένη η σύμβαση μεταξύ του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, του παρόχου κατάρτισης και του εργοδότη – επιχείρησης πρακτικής άσκησης.

2. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου του εντύπου Ε3.4 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας) υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένη ως συνημμένη σύμβαση μαθητείας.

στ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) θα παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη του συστήματος να συμπληρώνει προαιρετικά το «Έντυπο Ανίχνευσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και  Δεξιότητες». Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού αποτελώντας μια πρώτη προσπάθεια ανίχνευσης των αναγκών του ιδιωτικού τομέα θα συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη στόχευση της κατάρτισης και στην ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας.

ζ) α. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικοιοθελούς αποχωρήσεως μισθωτού) η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.

β. Σε περίπτωση εθελουσίας εξόδου μισθωτών υποβάλλεται το έντυπο Ε5 με ομαδικό τρόπο καταχώρισης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.

η) Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση) υλοποιείται σε δύο στάδια : Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

θ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας) υποβάλλονται υποχρεωτικά σαρωμένα ως συνημμένα, τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές.

ι) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε10 (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένο ως συνημμένο, το σώμα της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τυχόν παραρτήματα ή και πίνακες αυτής, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές των συμβαλλομένων  μερών.

ια) Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων των εντύπων καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του κάθε φορά υπόχρεου προς υποβολή  στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων.

ιβ) 1. Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό ή το ημερομίσθιο για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, υπολειπομένου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην Υποπαράγραφο ΙΑ 11 του Ν. 4093/2012.

 1. Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν την αναλογία μισθού ή ημερομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, υπολειπομένου από την αντίστοιχη αναλογία μισθού ή ημερομισθίου από την νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΙΑ 11 του Ν. 4093/2012.
 2. Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση των εντύπων του άρθρου 2 αν δεν συνυποβάλλονται τα υποχρεωτικά συνοδευτικά νομιμοποιητικά έγγραφα, όπου αυτά απαιτούνται, που αφορούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και προβλέπονται ενδεικτικά στην παράγραφο α) του παρόντος.

Ιγ) Ειδικά, τα έντυπα Ε3 και Ε7 δύναται να υποβάλλονται με ομαδικό τρόπο καταχώρισης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.

Ιδ) Μετά την παρέλευση διμήνου πραγματοποιείται αυτόματη διαγραφή από το ΠΣ των προσωρινών μη υποβληθέντων εντύπων.

 

Άρθρο 4  Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

 

α) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 της παρούσης, ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες, με εξαίρεση τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ του άρθ. 2 έντυπα.

β) 1. Το ενιαίο έντυπο Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη ν απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Το έντυπο Ε3.1 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα) υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο  την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν η λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της μεταβολής, ηλεκτρονικά, εντός οκτώ ημερών.

3) Τα έντυπα Ε3.2 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση) και Ε3.3 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση) υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να συμπληρώσει το έντυπο Ε3.2  ως προς τα στοιχεία αλλαγής εργοδότη το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών πριν την επέλευση της μεταβολής.

Σε περίπτωση μεταφοράς του ωφελούμενου σε άλλο παράρτημα της επιχείρησης ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.3 ως προς τα στοιχεία παραρτήματος εργοδότη το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών πριν τη μεταφορά του ωφελούμενου. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός τριών εργασίμων ημερών από το γεγονός αυτό.

4)    Το έντυπο Ε3.4 υποβάλλεται ηλεκτρονικά  το αργότερο πριν την έναρξη της μαθητείας.

Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.4 έχοντας την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός οκτώ ημερών από το γεγονός αυτό.

γ) Κατά την υποβολή των εντύπων του άρθ. 30 παρ. 4 του ν. 3996/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β)  της παρ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και την παρ. 1 του άρθ. 80 του ν. 4144/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την περ. 1.Α.  της παρ. 2 του άρθ. 14 του ν. 4225/2014 :

1. α. Ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά  το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε ημερών από τη μεταβολή.

β. Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων.

γ. Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο.

2.  Με το έντυπο Ε8 γνωστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ. στ του ν. 4144/2013 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 περ. 1.στ του άρθ. 14 του ν. 4225/2014, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα και έχουν καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.

δ) Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα-εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

ε) Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.

στ) Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπομένων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθ. 2 της παρούσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των εντύπων Ε3.1, Ε3.2,Ε3.3 και Ε3.4 για τα οποία είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και μετά την παρέλευση των προβλεπομένων προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Ειδικότερα, σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπομένων προθεσμιών του ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε4 και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3.

ζ) Κατ’ απόκλιση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου στ), όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΣΕΠΕ<ΟΑΕΔ<ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες τους, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης, με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα προθεσμία της ανωτέρω υποβολής.

 

 

 

Άρθρο 5  Πρόσβαση και διαχείριση.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου (ΣΕΠΕ) και του ΟΑΕΔ έχουν πρόσβαση και διαχειρίζονται τα υποβληθέντα έντυπα. Πρόσβαση στα υποβληθέντα έντυπα έχουν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)

Για τη έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, για την εφαρμογή του αρ. 19 του Ν. 4144/2013, και για την άμεση και απρόσκοπτη διασταύρωση στοιχείων που αφορούν την επιβολή των προστίμων/ποινών και /κυρώσεων,  οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφ’oσον το ΠΣ του Υπουργείου έχει τη δυνατότητα αυτή.

 

Άρθρο 6

Συγκρότηση Κεντρικής ομάδας διαχείρισης

      Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συγκροτείται ομάδα κεντρικής διαχείρισης του ΠΣ του Υπουργείου (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ». Η κεντρική ομάδα διαχείρισης αποτελείται από εννέα (9) μέλη:

α) Τρείς (3) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκ των οποίων ο ένας  ως συντονιστής της ομάδας.

β) Δύο  (2)  υπαλλήλους του ΣΕΠΕ.

γ) Δύο (2) υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

δ) Δύο (2) υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση  και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του ανωτέρω ΠΣ.

Η ομάδα λειτουργεί εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν είναι αμειβόμενη.

 

Άρθρο 7

Συγκρότηση Επιχειρησιακών Ομάδων Υποστήριξης (Help desk)

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) συγκροτούνται  Επιχειρησιακές Ομάδες Υποστήριξης του ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

α) Κεντρική Υπηρεσία ΣΕΠΕ

πέντε (5) μέλη, τρεις (3) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και δυο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι,

β) Περιφερειακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης ΣΕΠΕ

δυο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων σε κάθε τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης (ΣΕΑΤ)

γ) Κεντρική Διοίκηση ΟΑΕΔ

τρεις (3) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και δύο (2) Διοικητικοί υπάλληλοι,

δ) Περιφερειακές Διευθύνσεις ΟΑΕΔ

δύο (2) Διοικητικοί υπάλληλοι σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση.

 

 

Αρμοδιότητες ομάδων υποστήριξης

α) Τηλεφωνική  και ηλεκτρονική υποστήριξη των χρηστών του ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ,

β) Σύνταξη απαντητικών εγγράφων σε επιστολές/αιτήματα χρηστών και/ή φορέων,

γ) Καταγραφή προβλημάτων των χρηστών και ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών με στόχο την επίλυσή τους,

δ) Συνεργασία με την ομάδα των διαχειριστών για θέματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν από την ομάδα υποστήριξης,

ε) Εκπαίδευση εσωτερικών χρηστών

στ) Συνεργασία των ομάδων υποστήριξης, τόσο μεταξύ τους όσο και με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

Οι ομάδες λειτουργούν με αντικείμενο την υποστήριξη  του  ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν είναι αμειβόμενες .

 

Άρθρο 8

Κυρώσεις

      Οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς  και για τα όργανα επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής πλην των περιπτώσεων των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4 του άρθρου 2 της παρούσης.

 

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

α)Από 1/3/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η  διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, πλην των περιπτώσεων: i) των εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη), ii) εργοδοτών που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ -ΕΤΑΜ λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής  στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ, iii) εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου). Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.  O προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις υπηρεσίες   ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ την περάτωση του ηλεκτρονικού συγχρονισμού του ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

β) Από 1/7/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε9 και Ε10.

γ) Από 1/10/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε8.

δ) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3 και Ε3.4 εφαρμόζεται υποχρεωτικά μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης.

 

Άρθρο 10

Οι με αριθμ. πρωτ. 14827/22/24-07-2012, ΦΕΚ Β 2240 και 17227/32/22-08-2012, ΦΕΚ Β 2346 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καταργούνται.

Άρθρο 11

Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,  ισχύει από τη δημοσίευσή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

 Ν. 4225/2014

.

Οι YA. 28153/126/28-8-2013, ΥΑ. 29502/85/8-9-2014 και το άρθ. 14 παρ. 2 του ν. 4225/2014, υποχρεοί τους εργοδότες στην ηλεκτρονική υποβολή των πραγματοποιηθεισών υπερωριών, στο ΣΕΠΕ εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, για τις πραγματοποιηθείσες – νόμιμες – υπερωρίες του προηγούμενου μηνός.

 

Η ΥΑ. 28153/126/13 και η απ. 31398/13 εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε. αναφέρουν ότι « κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα αναφερόμενα στοιχεία   (Ε3 έως Ε 10)…» Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα για το προσωπικό με εξηρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

 

Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012  ΙΑ.13

Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση διοικητικών βαρών που αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ( ΣΕΠΕ)

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν.3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πινάκες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο,          (ηλεκτρονικά) β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα και πριν την ανάληψη της υπηρεσίας (στο Ειδικό Βιβλίο. Ηλεκτρονικά βάσει του άρθρ. 55 του ν. 4310/2014) ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ) για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και  για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 μερών (ηλεκτρονικά) .

Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ.515/1970 επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών, που τηρείται στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 του ν.δ. 515/1970 και το άρθρο 13 του ν. 3846/2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της επομένης ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται: α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα από τη διάταξη του άρθρου 4 του Β.Δ./τος 28 Ιαν. 1938 (Α’  35) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) για τα τουριστικά λεωφορεία από τη διάταξη του άρθρου 2 της  Υ.Α. 51266/1975 (Β’ 1458) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και  γ) για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τη διάταξη του άρθρου 27 του π.δ.246/2006 (Α’ 261), όπως ισχύει.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου μόνου της Υ.Α. 1801/1989 (Β’ 569΄) όπως ισχύει.

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ν.1892/1990 άρ.38,  Ν.2639/1998 άρ.2, Ν.3846/2010 άρ.2, Ν.3899/2010 άρ.17

Εντός οκτώ ημερών από την κατάρτισή τους ή τη λήψη τους ή την απόφαση μονομερούς επιβολής.

Με βάση την ΥΑ.5072/6/25-2-2013 ως τροποποιηθείσα δια της 28153/126/13 ομοίας ισχύει, οι συμβάσεις μερικής απασχολήσεως και εκ περιτροπής εργασίας υποβάλλονται ηλεκτρονικώς, με υποχρεωτική εφαρμογή την 1η/7/2013.

Εγκύκλιοι Σ.ΕΠ.Ε.: απ. 31398/13, 30982/13, 30948/13, 509/13

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

Ν. 3198/1955 άρ.10, Ν. 3846/2010 άρ.4

Μέτρο, αντί καταγγελίας συμβάσεως, γίνεται εγγράφως, δεν υπερβαίνει συνολικώς τους τρεις μήνες ετησίως, καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών, απαγορεύεται η θέση σε διαθεσιμότητα δύο συνεχόμενες φορές ( πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον ένα τρίμηνο ), υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ( ΠΔ.240/06 και Ν.1767/88) και εν ελλείψει τούτων, με το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.

Εντός οκτώ ημερών υποχρέωση γνωστοποιήσεως της δηλώσεως διαθεσιμότητος, στο ΣΕΠΕ, στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ

 

 

ΤΗΡΗΣΗ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

 

ΑΝ. 539/1945 άρ.4 παρ. 3, Ν. 3762/2009 άρ.6 χωρίς θεώρηση από το ΣΕΠΕ.

ΝΔ. 549/1977 άρ.8, Ν. 3846/2010 άρ.6  Για την κατ΄ εξαίρεση κατάτμηση της κανονικής αδείας σε δύο περιόδους. Απαιτείται η έγκριση από το ΣΕΠΕ.

Tροποποίηση / Κατάργηση έγκρισης κατάτμησης [ν.4093/12 ΙΑ.14].

 

Ν. 4254/2014 ΙΑ.5 παρ.2 (Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθ. 4 του αν. 539/1945) « Ειδικό Βιβλίο/μηχανογραφημένες σελίδες που περιλαμβάνει τα στοιχεία : Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία προσλήψεως, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσης αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής αδείας.

Τα άνω στοιχεία είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του ΣΕΠΕ.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλονται κυρώσεις του άρθ. 24 του ν. 3996/2011»

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΝΔ. 3789/1955, Ν. 1767/1988, Ν.2874/2000, Ν.3852/2010 άρ.186, Ν. 3996/2011 άρ.2 ια

Κατάθεση προς κύρωση κανονισμού Εργασίας επιχειρήσεων που απασχολούν 70     εργαζομένους και άνω. [Υπό προϋποθέσεις και από 40 έως 69 άτομα] ΥΑ. 80083/99, ΥΑ. 80005/01 ΥΑ.2322/2002 ΦΕΚ 371/Β  Ύψος παραβόλου για την έγκριση  [Δ.Ε.Ν.2002 σελ.646]

 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/BΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

ΒΔ. 28/2-4/2/1938, ΠΔ. 882/1980, ΠΔ.93/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ.8, ΥΑ. 1173/1980

 

Θεώρηση των βιβλίων, τα οποία πρέπει να επαρκούν για τρεις τουλάχιστον μήνες.

Από την άνω υποχρέωση, εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες και μέλη των οικογενειών τους, όταν οδηγούν τα αυτοκίνητά τους, ως και εργαζομένων που έχουν προσληφθεί με άλλη ειδικότητα, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου. Άρ.21 παρ. 8 ν. 3144/2003

Για τους οδηγούς Βυτιοφόρων απαιτείται η έκδοση διμηνιαίας βεβαιώσεως ειδικότητας (θεωρείται από το ΣΕΠΕ) άρ.3 παρ. 4 ν. 1959/1991

 

Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ   (π.χ. Μεταφοράς Προσωπικού)

ΒΔ. 14/8-8/9/1950, ΠΔ. 981/1980, ΠΔ. 103/1984, ΠΔ. 120/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ. 8. Ομοίως ως και των Φορτηγών

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΥΑ. 51266/1975, ΥΑ. 1907/1987, ΥΑ 128/1986, ΥΑ. 989/1980

Βιβλίο δρομολογίων το οποίο πρέπει να επαρκεί για τρεις τουλάχιστον μήνες και ισχύει για τους οδηγούς μισθωτούς και ιδιοκτήτες.

Βιβλιάριο εργασίας (REPOλόγιο) για τους μισθωτούς οδηγούς και για τους ιδιοκτήτες-οδηγούς όταν συμβάλλονται και οδηγούν τα αυτοκίνητά τους για λογαριασμό Τουριστικών Γραφείων.

 

(Δια της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του ν. 4093/2012 και άρ. 70 του ν. 4174/2013, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης των άνω βιβλίων δρομολογίων. Διατηρήθηκε η υποχρέωση τηρήσεώς τους.)

 

<<Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται: α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα από τη διάταξη του άρθρου 4 του Β.Δ./τος 28 Ιαν. 1938 (Α’  35) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) για τα τουριστικά λεωφορεία από τη διάταξη του άρθρου 2 της  Υ.Α. 51266/1975 (Β’ 1458) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και  γ) για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τη διάταξη του άρθρου 27 του π.δ.246/2006 (Α’ 261), όπως ισχύει. >>

 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΗΡΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Ν. 1836/1989 άρ.33, ΥΑ. 1801/1989, Ν. 1902/1990 άρ.23, Ν.1976/1991 άρ.20, Ν.2556/1997 άρ.4

Αποτελείται από διπλό φύλλο, θεωρείται και τηρείται συμπληρωμένο στο χώρο εργασίας. (Αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού – ωρών εργασίας)

 

(Δια της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του ν.4093/2012, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης του άνω βιβλίου. Διατηρήθηκε η υποχρέωση τηρήσεώς του.)

 

<<  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου μόνου της Υ.Α. 1801/1989 (Β’ 569΄) όπως ισχύει.  >>

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

 

Ν. 1837/1989, ν.3144/2003 άρ.4, Ν.3850/2010 άρ.50

Για την έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου ( 15 έως 18 ετών), απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη  περί του είδους της απασχολήσεως.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ   ΓΙΑ   ΕΓΚΡΙΣΗ   ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΝ. 549/1977, ΝΔ. 1037/1971, ΒΔ. 28/1-4/2/1938 κλπ

Τράπεζες , Καταστήματα , Φορτηγά Αυτοκίνητα

 

(Καταργήθηκε δια της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του ν.4093/2012. Αντ΄ αυτού, υποχρεούνται στην ηλεκτρονική, βάσει της ΥΑ.28153/126/13, αναγγελία της κατά νόμω υπερωριακής εργασίας.)

 

<<Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ.515/1970 επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών, που τηρείται στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 του ν.δ. 515/1970 και το άρθρο 13 του ν. 3846/2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της επομένης ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας. >>

 

Καταργήθηκε η υποβολή αιτήσεως και η έγκριση υπερωριών. Τηρείται η νομοθεσία περί υπερωριών [ανώτατα όρια], η τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών και η γνωστοποίηση αυτών, ηλεκτρονικώς ΥΑ.28153/126/13,29502/85/14 μία φορά το μήνα στο ΣΕΠΕ.  Άρθρο 80  Ν. 4144/2013, Άρθρο 14 παρ. 2  Ν. 4225/2014, ΥΑ. 11921/253/2014

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

 

Ν. 4225/2014 άρθ. 14 παρ. 2 (Εγκύκλιοι Υπ. Εργασίας απ. 44493/933/24-01-2014 και 6476/137/27-02-2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΛΛ-ΠΕΦ).

Ν. 4310/2014 άρθρο 55 παρ. 1. Κατήργησε το Ειδικό Βιβλίου αλλαγής ωραρίου, υποχρέωσε την ηλεκτρονική τους καταχώριση και διατήρησε το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013

 

Υ.Α. 11921/253/11-4-2014 ΦΕΚ 1130/Β/5-5-2014 (και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων).

Τηρείται στο χώρο εργασίας, διατηρείται επί πενταετία από τη συμπλήρωσή του και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Αριθ. 11921/253 – ΦΕΚ Β’ 1130/05-05-2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143).

4. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4225/2014 «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 2).

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 – Τήρηση του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών»

1. Το «Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2), το οποίο αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013, μπορεί να έχει τη μορφή ημερολογίου ή να τηρείται σε μηχανογραφημένες σελίδες.

2. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου, εντός των ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία επιχειρήσεων ή εργαζομένων, είναι νόμιμες μόνον εάν καταγραφούν στο «Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους.

3. Το «Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» δεν απαιτεί θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, τηρείται από τον εργοδότη στο χώρο εργασίας, διατηρείται επί πέντε έτη από τη συμπλήρωση του και τίθεται στην διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων όταν ζητείται.

Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών»

1. Το «Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη καθώς και την ένδειξη: «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

Σε ξεχωριστές στήλες θα αναγράφονται:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,

γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,

στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται, τηρουμένων τυχόν ειδικότερων διατάξεων που αφορούν τον τρόπο χορήγησης του,

η) η υπογραφή του εργαζομένου.

2. Στις στήλες του «Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» καταχωρούνται από τον εργοδότη:

α) Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, εντός των ορίων πού προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία επιχειρήσεων ή εργαζομένων.

β) Η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, εντός των ορίων πού προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία επιχειρήσεων ή εργαζομένων.

Άρθρο 3 – Όροι τήρησης του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων

1. Οι εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός έδρας, σε περιοχές στις οποίες οι επιχειρήσεις, των εργοδοτών αυτών, δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να συμπληρώνουν το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014, στην έδρα της επιχείρησης τους. Οι εργοδότες αυτοί προμηθεύουν τους εργαζόμενους της παρ. 2 του παρόντος, πριν την έναρξη απασχόλησης τους, με αντίγραφο/απόσπασμα του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», το οποίο τηρείται, με ευθύνη του εργοδότη, στο χώρο εργασίας και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

2. Η τήρηση του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει για τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

α. Οδηγοί φορτηγών, οδηγοί ΚΤΕΛ, οδηγοί βυτιοφόρων, οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οδηγοί ταξί και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων.

β. Προσωπικό φύλαξης (security)

γ. Καθαρίστριες συνεργείων καθαρισμού

δ. Διανομείς φαγητού (delivery)

ε. Διανομείς επιχειρήσεων ταχυμεταφορών (courier)

στ. Ιατρικοί Επισκέπτες

ζ. Αισθητικοί

η. Περιοδεύοντες πωλητές

θ. Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων τεχνικών έργων

3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας όπως επί συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή μίσθωσης προσοδοφόρου πράγματος (μίσθωση ταξί), δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΔ. 27/6-4/7/1932, ΝΔ. 515/1970,Ν. 3846/2010 άρθρο 13.

 

ΚΑΤΑΡΓΉΘΗΚΕ ΜΕ ΑΡΘ.80 Ν. 4144/2013   Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών και αναγγελία αυτών ηλεκτρονικώς μία φορά το μήνα (ΥΑ. 28153/126/13, Ν. 4225/14 άρθ. 14 παρ.2, ΥΑ.11921/253/2014).

ΤΗΡΗΣΗ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΠΔ.  515/1970 άρ.3, Ν. 3846/2010 άρ.13  για όλες τις επιχειρήσεις. Δε θεωρείται από το ΣΕΠΕ.

Ν.4144/2013 άρ.80. Το άνω άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 4225/2014, ΥΑ.11921/253/2014 (Εγκύκλιοι Υπ. Εργασίας απ. 44493/933/και 6476/137/2014), τα οποία προβλέπουν την υποχρέωση καταχωρίσεως των νομίμων κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ και γνωστοποίηση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, των πραγματοποιηθεισών υπερωριών του προηγουμένου μηνός, ηλεκτρονικώς (ΥΑ. 28153/126/13).

Επί μη γνωστοποιήσεως, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρ.24 του ν. 3996/2011 όπως ισχύει.

Με το άρθρο 55 παρ. 1 του ν. 4310/2014, διατηρήθηκε το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 και κατηργήθη για τις αλλαγές του ωραρίου, οι οποίες από 8/12/2014 θα καταχωρούνται ηλεκτρονικώς (στο ΕΡΓΑΝΗ).

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ των  Ι. Γ. Σ. Ε.

Ν. 2639/1998, Ν. 2874/2000 άρ.12, ΠΔ. 160/1993, Ν. 3144/2003 άρ.5

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΕΥΡΕΣΕΩΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν. 4052/2012  Κεφάλαιο ΙΕ ΄Αρθρα 98 – 112, Ν. 4144/2013 άρ.24 παρ.5,6

Ν. 4093/2012  ΙΑ.9.  (Αντικατάσταση άρθρων του άνω νόμου )

ΥΑ 23633/43/12 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ΙΓΕΕ

Απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησης που υποβάλλεται στη Δ/νση Απασχόλησης του Υπ. Εργασίας και συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής άδειας.

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην υποβολή στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο μηνός Ιουλίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο. Επίσης έκθεση δραστηριότητός τους στη Δ/νση Απασχόλησης Του Υπ. Εργασίας.

Στα Ι.Γ.Ε.Ε. που λειτουργούν παράνομα επιβάλλεται ποινή 5.000€, προσωρινή διακοπή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους και 2.000€ όταν δεν υποβάλλονται τα στοιχεία του εξαμήνου. Επίσης προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Ν. 4052/2012  Κεφάλαιο ΙΣΤ  Άρθρα  113 -137, Ν. 4144/2013 άρ.24 παρ.7 και άρ.80 παρ.8

Ν. 4093/2012  ΙΑ.8. (Αντικατάσταση άρθρων του άνω νόμου)

ΥΑ.23863/506/12 και 25149/525/12 [Εγγυητικές επιστολές, Προϋποθέσεις λειτουργίας, Έντυπα]

 

Για την άσκηση της δραστηριότητος της προσωρινής απασχόλησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητος στη Δ/νση Απασχόλησης του Υπ. Εργασίας, η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής αδείας.

Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α. επιβάλλεται πρόστιμο από 3.000€ έως 30.000€. Επίσης προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Εξεδόθη η ΥΑ. 4690/12/ΦΕΚ 396/Β/20-2-2014 (Δ.Ε.Ν. σελ. 344/2014) που ορίζει τις εργασίες που απαγορεύεται η απασχόληση σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης.

 

Ν. 4254/2014 ΙΑ. 4 : Αντικατάσταση άρθ. 116 περ. β και ε, 124 παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 3 του άρθ. 122 του Ν. 4052/2012

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΩΝ  ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

 

(Ν. 2639/1998 άρ.7, ν. 3846/2010 άρ.9)    Ν. 3996/2011 άρ.2 παρ. 2δ, άρ.3, Ν. 4144/13 άρθ. 23

Επί μη παραστάσεως, ως και επί μη παροχής στοιχείων, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (άρ.16 ν.2639/1998, άρ.24 ν. 3996/2011, άρ.23  παρ. 6α ν. 4144/2013) και ποινικές (άρθρο 8 ν. 2336/1995).

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ και εφ΄ όσον ζητηθούν  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 

Ν. 3996/2011 άρ.24 παρ. 7,άρ. 2 παρ. 2δ

Τα έντυπα των ατομικών όρων εργασίας  ΠΔ. 156/1994 (όπου αυτά τηρούνται. ΥΑ.27397/122/19-8-2013)

Το βιβλίο κανονικών αδειών  ΑΝ.539/1945 άρθ. 4 παρ. 3, Ν. 4254/2014 ΙΑ. 5 παρ. 2

Το ειδικό βιβλίο υπερωριών  ΠΔ. 27/6-4/7/1932, Ν. 3846/2010 άρ.13, Ν. 4144/2013 άρ.80 (νυν Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών. Άρθ. 14 παρ. 2 ν. 4225/2014)

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών Ν. 1082/1980 άρ.18, Ν. 4254/2014 ΙΑ.5 παρ.1, Ν. 3227/2004 άρθ. 5, Ν.1469/1984 άρθ.20 (για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται. ΥΑ.27397/122/19-8-2013)

Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων

Την άδεια του Χειριστή Μηχανήματος έργου

Το πιστοποιητικό απαλλαγής επικινδύνων αερίων

 

ΝΔ. 515/1970 άρ. 5 παρ.2β

«Οι επιθεωρητές δύνανται :  Να εξετάζουν επιτοπίως τα βιβλία, μητρώα, και λοιπά έντυπα των οποίων η τήρηση επιβάλλεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».

 

Δια της 27397/122/19-8-2013 [ΦΕΚ 2062/Β/23-8-2013], ως τροποποιηθείσα δια της 8422/20/14-3-2014 ομοίας αποφάσεως Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, καθορίσθηκαν οι διοικητικές ποινές κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας (άμεσα και χωρίς προηγούμενες εξηγήσεις) για μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού και μη επίδειξη βιβλίων : (υπερωριών) Εδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών, οικοδομικών-τεχνικών έργων, όρων ατομικών συμβάσεων, εκκαθαριστικών σημειωμάτων και πιστοποιητικών απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια.

 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  Ε.Ε.

 

ΠΔ. 219/2000 ΦΕΚ 190/Α/31-8-2000

 

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού και αποσπούν στο έδαφος της Ελλάδος εργαζομένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 2 παρ. 2 υποχρεούνται, πριν την έναρξη της παροχής υπηρεσιών και ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, να υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του τόπου παροχής των υπηρεσιών τα ακόλουθα έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα :

 1. Έγγραφη δήλωση με συγκεκριμένα στοιχεία επιχείρησης ,υπευθύνου, εκπροσώπου της στην Ελλάδα, τόπος παροχής εργασίας, έναρξη παροχής υπηρεσιών, πιθανή διάρκειά τους και
 2. κατάσταση αποσπασμένων για θεώρηση με συγκεκριμένα στοιχεία.

Απασχόληση αποσπασμένων εργαζομένων χωρίς προηγούμενη υποβολή των άνω εγγράφων, δεν επιτρέπεται.

 

 

 

ΗΜΕΔΑΠΩΝ/Ε.Ε./ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ           ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ( ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

Συμβάσεις  με τις Τουριστικές Σχολές

Παραστατικά που αποδεικνύουν το είδος των Σχολών

Το ποσοστό των Πρακτικώς Ασκουμένων, έως 17% του τακτικού Προσωπικού και έως 40 άτομα.( ΥΑ. 16802/667/2010, εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε. 30669/2011)

Εγγραφή των σπουδαστών σε πίνακα Προσωπικού και ωρών εργασίας

Οι Σπουδαστές να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας

 

 

ΕΡΓΟΣΗΜΟ

 

Ν. 3863/2010 άρ.20-24, Ν.3996/2011 άρ.76, Ν. 4144/2013 άρ. 74, Ν. 4225/2014 άρ.6, ΥΑ 14913/343/Φ 10034/2011

Εγκύκλιοι ΙΚΑ 68/9-9-2011, 43/11-7-2013 Δ.Ε.Ν. σελ. 1219/2013, ΓΕΑ 21/449/18/29-12-2011, Φ. 80000/οικ. 5062/354/6-3-2014

ΥΑ Φ 10034/4148/133/2013 για ΟΓΑ

 

Αμοιβή και ασφάλιση :

Α. Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό με σχέση εξηρτημένης εργασίας ( π.χ. οικιακή καθαριότητα, κηπουροί, παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, φροντίδα αρρώστων κ.λ.π.).

Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών.

Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης.

Δ. Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων, οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων προσώπου/σώματος/καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές.

Επίσης, το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπών νομικών προσώπων επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ….

Στο ανωτέρω προσωπικό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων:

 

1. Το προσωπικό ασφάλειας και περιφρούρησης των αθλητικών αγώνων.

 

2. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως φροντίδα/πότισμα χλοοτάπητα, συντήρηση γραμμών αγωνιστικού χώρου, λειτουργία φωτεινών πινάκων βαθμολογίας, κ.λπ..

 

3. Το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης αθλητικών αγώνων, όπως: ταμίες εκδοτηρίων εισιτηρίων, προσωπικό υποδοχής και φιλοξενίας θεατών, ελεγκτές εισιτηρίων, θυρωροί, κ.λπ..

 

4. Το προσωπικό εξυπηρέτησης φιλάθλων, όπως ταξιθέτες, κ.λπ..

 

5. Το προσωπικό υποστήριξης της Γραμματείας Αγώνων (αφορά τους αθλητικούς αγώνες στους οποίους προβλέπεται Γραμματεία Αγώνων, π.χ. αγώνες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, κ.λπ.).

 

6. Οι παρατηρητές Αγώνων.

 

7. Οι κριτές Αγώνων (αφορά τους αθλητικούς αγώνες στους οποίους προβλέπονται Κριτές Αγώνων, π.χ. αγώνες στίβου).

 

8. Οι μεταφραστές αλλοδαπών αθλητών και τεχνικού επιτελείου (προπονητές, γυμναστές, κ.λπ.).

 

9. Το προσωπικό που απασχολείται στην εκφώνηση και τη μουσική επιμέλεια των αθλητικών διοργανώσεων.

 

10. Οι τραυματιοφορείς.

 

11. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων: αφορά τα γήπεδα/στάδια που διαθέτουν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, η εκμετάλλευση του οποίου δεν έχει εκχωρηθεί/μισθωθεί σε άλλους φορείς ή ιδιώτες.

 

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων εντάσσονται στην ασφάλιση μέσω εργοσήμου μόνο εφόσον: απασχολούνται από νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού αποκλειστικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών αγώνων, δεν συνδέονται με άλλη σχέση εργασίας με τους εργοδότες – νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού και δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης για την αυτή απασχόληση.

 

Έτσι, στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4225/2014 περί διεύρυνσης του προσωπικού που αμείβεται και ασφαλίζεται με το εργόσημο δεν εμπίπτει:

 

α. το προσωπικό των Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπών νομικών προσώπων επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, κερδοσκοπικών ή μη, που εργάζεται στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και πέραν της διάρκειας διεξαγωγής των αθλητικών αγώνων είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου (πρόκειται για το υπαλληλικό προσωπικό των νομικών αυτών προσώπων επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού),

 

β. το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των αγώνων, οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων, καθώς και το προσωπικό των αθλητικών χώρων, γηπέδων και σταδίων, οι οποίοι δεν αποτελούν προσωπικό απασχολούμενο από τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, και

 

γ. τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης για την αυτή απασχόληση, όπως για παράδειγμα φυσιοθεραπευτής ή μεταφραστής που έχει ατομική επιχείρηση, έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

 

 

ΕΤΕΡΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 

ΑΝ. 539/1945 άρ.4 παρ.3, Ν. 3762/2009, Ν. 4254/2014 ΙΑ. 5 παρ. 2

 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

 

«Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή μηχανογραφημένες σελίδες με συγκεκριμένα στοιχεία (ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός  δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσης αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής αδείας.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπ. Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ, εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο έτος.

Επί μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλονται κυρώσεις του άρ.24 ν. 3996/2011.

Διατηρείται επί πενταετία και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας»

 

Ν. 3762/2009 άρ.7

Επί διετία από τη λήξη τους των συμβάσεων ΠΔ. 156/1994 (Συμβάσεις Εργασίας ορισμένου ή αορίστου, γνωστοποίηση όρων, Συμβάσεις Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών ή Έργου του ν.2639/1998 άρ.1)

 

ΠΔ. 93/1996

Επί διετία τα βιβλία δρομολογίων Φορτηγών

 

Ν.2556/1997 άρ.2 παρ.2

Επί δεκαετία οι καταστάσεις προσωπικού και τα προγράμματα εργασίας

 

Ν. 3846/2010 άρ.13

Βιβλίο Υπερωριών – για όλες τις επιχειρήσεις – επί πενταετία από συμπληρώσεως

 

 

 

Ν. 2874/2000 άρ.16

Ο πίνακας προσωπικού/ωρών εργασίας , πρέπει να είναι ανηρτημένος σε εμφανές σημείο του χώρου εργασίας.

 

Ν. 3986/2011  άρ.43

Οι συμβάσεις εργασίας απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  (νέων από 18 έως 25 ετών), γνωστοποιούνται αμμελητί ή το αργότερο εντός της επομένης της σύμβασης  ημέρας στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη.

Το άρθρο 43 κατηργήθη  με το άρ.1 ΠΥΣ.6/28-2-2012

 

Ν. 3996/2011 άρ.24 παρ.4

Στις περιπτώσεις :

Μη ανάρτησης πίνακα προσωπικού

Μη επίδειξης βιβλίου κανονικών αδειών

Μη επίδειξης ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών (Ν. 4225/2014 άρθ. 14 παρ. 2)

Μη επίδειξης βιβλίου ημερήσιων δελτίων οικοδομών

Μη ανάρτησης Κανονισμού Εργασίας

Μη επίδειξης εντύπων όρων ατομικής συμβάσεως (όπου αυτά τηρούνται. ΥΑ. 27397/122/19-8-2013)

Μη επίδειξης εκκαθαριστικών σημειωμάτων (για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται. ΥΑ. 27397/122/19-8-2013)

Μη επίδειξης βιβλίου δρομολογίων Οδηγών Φορτηγών

Μη επίδειξης βιβλίου ρεπό οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων

Επιβάλλεται διοικητική ποινή, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

( Εξεδόθησαν οι ΥΑ. 27397/122/19-8-2013, 8422/20/14-3-2014 και 18724/52/4-6-2014)

 

 

Ν. 3789/1957 ,  Ν. 3996/11 άρ.2 ια

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις (άνω των 70 μισθωτών και υπό προϋποθέσεις από 40 έως 70) υποχρεούνται σε υποβολή  Κανονισμού Εργασίας που – μετά την κύρωσή του αρμοδίως- αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης.

 

 


Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ο Ι

 

Ν. 3846/2010 άρ.14

Επί παρανόμου απασχολήσεως υπηκόων τρίτων χωρών (που δεν κατέχουν άδεια εργασίας ), επιβάλλεται πρόστιμο, για κάθε παράνομο, που κυμαίνεται από 3.000€ έως 15.000€

Κατηγοριοποίηση ποινών : ΚΥΑ : 25624/975/2010

 

 

Ν. 4052/2012 Άρθρα 77 έως 97

Απαγόρευση απασχόλησης παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. Επί παραβάσεως επιβάλλεται πρόστιμο –κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή εργασίας- 5.000 €. Επί υποτροπής εντός 4ετίας, η ποινή διπλασιάζεται. Επίσης, σωρευτικά, επιβάλλεται η διοικητική ποινή της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τμήματος ή και ολόκληρης της επιχείρησης.

Άρθρο 85 : Διοικητική ποινή δέσμιας αρμοδιότητος Επιθεωρητή ποσού 5.000€

Άρθρο 88 : Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 87 : Λοιπές κυρώσεις, Προσωρινή διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεως

Άρθρο 92 : Χρηματική κύρωση για μη επίδειξη εντύπων.

 

Ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 28 :

 1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
 2. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που η άδεια διαμονής ή η θεώρηση εισόδου που κατέχουν δεν τους δίνουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής, η οποία δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 3. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως ισχύει.
 4. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 € για κάθε νόμιμα διαμένοντα αλλά παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό. Εάν οι συγκεκριμένες παραβάσεις διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή κοινοποιούνται σε αυτές από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελληνική Αστυνομία), τότε το χρηματικό πρόστιμο θα επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν αυτές διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, το πρόστιμο θα επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας με βάση τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος.

 

« Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ούτε την Ιθαγένεια άλλου Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 

 

Β.  ΣΤΟΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΟΥΣΙΩΔΩΝ  ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΤΟΥΣ

ΠΔ.156/1994 εντός διμήνου από της προσλήψεως, για σύμβαση πλήρους απασχολήσεως

Ν.1892/1990 άρ.38, Ν.2639/1998 άρ.2, Ν.3846/2010 άρ.2, Ν.3899/2010 άρ.17, άμεσα για συμφωνηθείσα μειωμένη /εκ περιτροπής απασχόληση.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΣ) ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΔ.240/2006

 

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ :

Ν. 1264/1982  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ν. 1387/1983  ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΠΔ. 178/2002  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΔΟΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ή ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Ν. 2112/1920, ΒΔ. 16/18-7-1920, Ν.3198/1955, Ν. 3899/2010 ΆΡ. 17, N.4093/12 IA.12

Αφορά εργαζομένους με σύμβαση/σχέση αορίστου χρόνου, απασχολουμένων άνω του (διμήνου) έτους.

Επίσης και στους εργαζομένους που απολύονται ή αποχωρούν με προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως.

Επίσης και στους εργαζομένους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που προβλέπεται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (π.χ. Ξενοδοχοϋπαλλήλων ή Οδηγών Τουριστικών   Λεωφορείων).

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ/ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ν. 1082/1980 άρ.18, Ν. 1469/1984 άρ.20, Ν. 3227/2004 άρ.5, Ν. 4254/2014 ΙΑ. 5 παρ. 1, ΑΚ.αρθ.424, Εγκύκλιος ΙΚΑ 17/1985

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΤΟΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ  ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν. 3846/2010 άρ.5  (Εντός οκτώ ημερών)

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τη λήξη της συμβάσεως, ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό εργασίας για το είδος και τη διάρκεια. Ειδικώς δε, εφ΄ όσον ζητηθεί, για την ποιότητα της εργασίας και τη διαγωγή του.

ΑΚ. Άρ.678, Ν. 2112/1920 άρ.2, BΔ.16/18-7-1920 άρ.4

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για την έκδοση αδειών και πτυχίων των εργαζομένων, οι οποίες θεωρούνται για το αληθές του περιεχομένου τους από το ΣΕΠΕ βάσει επίσημων στοιχείων. F΄

 

F΄: Από της εκδόσεως των Π.Δ. 112/2012 (Υδραυλικών), 113/2012 (Χειριστών Τεχνικών έργων), 114/2012 (Καυστήρων), 115/2012 (Μηχ/κών), 1/2013 (Ψυκτικών) και 108/2013 (Ηλεκτρολόγων) δεν απαιτείται έκδοση βεβαιώσεως από τους εργοδότες.

Προβλέπεται : « Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σχέση εξηρτημένης εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου. …..Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερομένων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των δημόσιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. …

ΥΑ.οικ.458/26/Φ.Γ. 9.6.4./2013 ΦΕΚ 34/Β/11-1-2013 (Δικαιολογητικά, διαδικασίες, έντυπα κλπ). Μεταξύ άλλων αναφέρει : Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχολήσεως, η προ»υπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχολήσεως.

 

 

ΠΑΡΟΧΗ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Όπου προβλέπεται)

ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Όπου απαιτείται)

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  Ετήσιων αποδοχών για υποβολή φορολογικής δήλωσης, μη αποδοχής υπηρεσιών κατά το χρόνο της αναρρωτικής αδείας, δικαιωμάτων καταβολής επιδομάτων από το ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ

 

Εργασίας ανηλίκων (15-18 ετών)  Ν.1837/1989

Εργασίας Αλλοδαπού Ν.3386/2005, Ν.3731 άρ.45, Ν.2482/1997, Ν.3846/2010 άρ.14, Ν. 4052/2012 ΚΕΦ.ΙΓ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔ.31/1990, ΠΔ. 113/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΘΕΡΜΑΣΤΗ Ν.6422/1934

ΟΔΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ.2520/1940, ΥΑ.ΑΙΒ/8577/1983, ΥΑ 8405/1992

(ΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ – ΠΟΤΏΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΒΑΣΕΙ  ΠΟΣΟΣΤΟΥ

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 17% σε Ξενοδοχεία, Ζαχαροπλαστεία, τουριστικά Γραφεία ΥΑ. 16802/667/2010

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ποσοστό τουλάχιστον 50%), ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΕΚΝΟ-ΑΔΕΛΦΟ Ή ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% και άνω, ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ: ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΤΟΥ ν. 2643/98

 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΠΟΧΙΚΩΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Ν. 1346/1983  άρ.8

1. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία περίοδο.

2. Η επαναπρόσληψη θα γίνεται σταδιακά ως εξής:

α) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνεται το 1/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.

β) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνονται τα 2/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.

γ) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού.

3. Το ποσοστό πληρότητος θα μπορεί να διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή από υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας.

4. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει τα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τις διατάξεις του ν.1264/1982 που τυχόν εργάσθηκαν στην επιχείρηση κατά την προηγούμενη περίοδο. Η επαναπρόσληψη αυτών των συνδικαλιστικών στελεχών πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρις ότου συμπληρωθεί το 30% του προσωπικού.

5. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν με βάση νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, υπερισχύουν.

 

Ν. 1545/1985  άρ.18 παρ. 6: «Με επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του άρ.8 του ν.1346/1983 έχουν εφαρμογή στους εποχιακά εργαζομένους σε επιχειρήσεις και εργασίες του άρ.1 του παρόντος νόμου, καθώς και σε συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εποχιακής ή πλήρους λειτουργίας.»

 

 

ΒΙΒΛΙΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

Οι ιδιοκτήτες Φορτηγών Αυτοκινήτων υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους οδηγούς τους με βιβλίο δρομολογίων, το οποίο θεωρείται από το ΣΕΠΕ και πρέπει να επαρκεί για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Επίσης υποχρεούνται στη φύλαξη τούτων επί διετία και στην επίδειξή τους κατά τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων.

ΒΔ. 28/1/1938, ΠΔ. 93/1986

 

Οι ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων υποχρεούνται να θεωρούν στο ΣΕΠΕ βιβλίο δρομολογίων για κάθε Τουριστικό Λεωφορείο, και πρέπει να επαρκεί για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Επίσης υποχρεούνται να εφοδιάζουν τον οδηγό με βιβλιάριο εργασίας (ΡΕΠΟλόγιο), θεωρημένο από το ΣΕΠΕ κάθε πρώτη του μηνός.

Επίσης υποχρεούνται στη φύλαξη τούτων επί διετία και την επίδειξή τους κατά τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων.

 

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ.13 του ν.4093/2012, τα ανωτέρω βιβλία δρομολογίων δε θεωρούνται πλέον (από 12/11/2012). Τηρούνται κανονικώς.

 

Ομοίως και των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ΒΔ 14/1950 [άρ.70 ν. 4174/2013]

 

 

Γ.   ΣΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

Να μην προβαίνουν  ή να παραλείπουν πράξεις που κατατείνουν στην παρακώλυση άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική εργατική οργάνωση.  (Ν. 1264/1982άρ.14)

Να διαθέτει στους χώρους εργασίας – όπου συμφωνείται από τη διοίκηση του Σωματείου και τον εργοδότη – πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του Σωματείου.

Να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων – μετά από αίτησή τους – μία φορά το μήνα.

Εφ΄ όσον απασχολεί τουλάχιστον 80 εργαζομένους, να διαθέτει κατάλληλο χώρο στον τόπο εργασίας και εκτός τόπων παραγωγής, ή εναλλακτικά να παραχωρεί ή να μισθώνει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τον τόπο εργασίας, για τακτικές ή έκτακτες  συνελεύσεις  της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Εφ΄ όσον απασχολεί άνω των εκατό εργαζομένων, οφείλει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για γραφείο στο χώρο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχειρήσεως, εφ΄ όσον ζητηθεί. Ν.1264/1982 άρ.16

Να αποδίδει τη συνδικαλιστική εισφορά των εργαζομένων του στους συνδικαλιστικούς τους φορείς, κατά τα ειδικότερα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (πχ. Ξενοδοχοϋπαλλήλων)

Να διαβουλεύεται για την άσκηση επιχειρηματικών αποφάσεων :

ΠΔ. 240/2006 Γενικώς για κάθε θέμα και Ειδικώς :

Επί μονομερώς επιβαλλομένη εκ περιτροπής εργασία Ν. 3846/2010

Επί μεταβιβάσεως επιχειρήσεως ΠΔ. 178/2002

Επί θέσεως μισθωτών σε διαθεσιμότητα Ν.3846/2010

Επί διευθέτησης του χρόνου εργασίας Ν. 3846/2010, Ν.3986/2011 άρ.42

 

 

ΟΙ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

Ν. 1264/1982

Γνωστοποίηση των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου για την προστασία τους κατά των απολύσεων (άρ.14)

Γνωστοποίηση, προ 24ώρου τουλάχιστον ή τεσσάρων ημερών για εργαζομένους με σχέση ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις Δημοσίου Χαρακτήρα-κοινής ωφελείας, για κήρυξη απεργίας (άρ.19,20)

Διάθεση, όπου προβλέπεται, προσωπικού ασφαλείας (άρ.21)

Να διανέμουν ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας και εκτός χρόνου απασχολήσεως.

Εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σωματείου της επιχειρήσεως και αν δεν υπάρχει σωματείο , του Εργατικού Κέντρου, να παρευρίσκονται κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα όργανα του Υπ. Εργασίας (άρ.23 ν.4144/2013).

 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΣΤΟ  ΣΕΠΕ

 

Ν. 1264/1982, Ν.4144/2013 άρθ.23

Να καταγγέλλουν στο ΣΕΠΕ κλπ Οργανισμούς του Υπ. Εργασίας, κάθε παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Να αιτούνται στο ΣΕΠΕ τη σύγκλιση Τριμερών Συσκέψεων για εργασιακά θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων ή μέρος αυτών, μιας επιχειρήσεως.

Να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία της επίλυσης ατομικών εργατικών διαφορών, εφ΄ όσον το επιθυμεί ο καταγγέλων εργαζόμενος

 

 

 

 

Ο  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  ΣΤΟΝ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ :

Αφορούν το είδος και ικανότητα εργασίας πχ. :

Άδεια ικανότητος οδηγήσεως οχήματος

Άδεια ή πτυχίο για την άσκηση επαγγέλματος (Χειριστής μηχανήματος έργων, επίβλεψης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ)

Αφορούν τη διαμόρφωση του μισθού πχ:

Άδεια Ψυκτικού, Οξυγονοκολλητή, κλπ.

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.

Πιστοποιητικό γάμου, τέκνων.

Άμεση ενημέρωση (προσηκόντως αποδεδειγμένη) για την απουσία του λόγω ασθενείας και προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (Ν.2112/1920 άρ.5, ΒΔ.16/18-7-1920 άρ.8)

Οι έχοντες την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενημέρωση επί οικειοθελούς αποχωρήσεως κατά τον οριζόμενο από το Ν.2112/1920 χρόνο.

Οι οδηγοί φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων, υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων δρομολογίων, σημειώνοντας τις αντίστοιχες στήλες (ώρες εκκινήσεως, αφίξεως, είδος φορτίου, τόπο προορισμού κλπ)

 

 

 

 

Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ  ΣΤΟ  ΣΕΠΕ

 

Συνυπογράφει τον πίνακα προσωπικού/ωρών εργασίας και είναι υπεύθυνος για την αναγραφή/βεβαίωση των αποδοχών

ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τεχνικό Ασφαλείας έχουν υποχρέωση να απασχολούν άπαντες οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό, ανεξαρτήτως αριθμού.

Ιατρό Εργασίας έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι εργοδότες που απασχολούν 50 εργαζομένους και άνω.  Ν.3850/2010 άρ.8

Κατ΄ εξαίρεση, Ιατρό Εργασίας υποχρεούνται να απασχολούν όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε : αμίαντο ΠΔ.212/2006, μόλυβδο ΠΔ. 94/1987, καρκινογόνες ουσίες ΠΔ.399/1994 και βιολογικούς παράγοντες ΠΔ.186/1995

Καταγραφή των στοιχείων του Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, του χρόνου απασχολήσεως, η κατανομή κατά μήνα και το ωράριο απασχολήσεώς τους, υποχρεωτικά στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας (Ν.2874/2000)

Κάθε αλλαγή των στοιχείων ανακοινώνεται εγκαίρως Ν.3850/2010 (Απαιτείται έλεγχος νομιμότητος από το ΣΕΠΕ προηγουμένως)

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΠΙΣΥΜΒΑΝΤΟΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Εντός 24 ωρών, στο ΣΕΠΕ, στο ΙΚΑ και στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

Ν. 3850/2010 άρ.43

ΠΔ.17/1996 ‘αρ. 8, ΠΔ. 159/1999 άρ.2 , Ν.1565/1985 άρ.32

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Ο  Ιατρός εργασίας – μέσω της επιχειρήσεως – τις ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία τους

Ν. 3850/2012 άρ.18

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργοταξίων για εργασίες άνω των 30 εργασίμων ημερών και απασχόληση άνω των 20 εργαζομένων ή άνω των 500 ημερομισθίων ΠΔ. 305/1996 άρ.12

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΕΝΑΡΞΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΠΟ  ΑΜΙΑΝΤΟ

Κάθε δραστηριότητας στην οποία οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτεθούν, δέκα ημέρες πριν τις εργασίες  ΠΔ. 212/2006 άρ. 4

 

ΘΕΩΡΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΙΑΤΡΟΥ

Ν. 3850/2010

 

ΘΕΩΡΗΣΗ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  ΜΕΤΡΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ

Πδ. 1073/1986 άρ.113, ν.1396/1983 άρ.8, ΠΔ. 305/1996 άρ.3, ΥΑ 130646/1984

 

 

ΓΡΑΠΤΗ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ από ΤΕΧΝΙΚΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΙΑΤΡΟ  ΕΡΓΑΣΙAΣ

 

 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ν. 4254/2014 ΙΑ. 6

Ν  Ο  Μ  Ο  Θ  Ε  Σ  Ι  Α

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ – Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Η

 

Βασική  Νομοθεσία :

Ν.2112/1920,  ΒΔ.16/18-7-1920,  Ν.3198/1955,  Α.Κ.167,168,669 , Ν.4093/2012 ΙΑ. 12

Τροποποιήσεις:

Ν.1836/1989  Για οικιακό προσωπικό.

Ν.3144/2003 άρ.7,  ΕΓΣΣΕ  2006  αρ. 3   Αύξηση ημερομισθίων αποζημίωσης εργατοτεχνιτών.

ΑΝ.137/1967, ΝΔ.618/1970, Ν.3144/2003 άρ.21  Ανώτατο όριο αποζημιώσεως επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Ν.2556/1997 άρ.2 ( Το έγκυρο της καταγγελίας).

Ν.3863/2010 άρ.74 παρ.2,  Ν. 3896/2010 άρ.14,  Ν.3899/2010 άρ.17  (Αλλαγή χρόνου προειδοποιήσεως, 12μηνη δοκιμαστική περίοδος εργασίας χωρίς αποζημίωση).

Ν.3996/2011 άρ.28  (Η μη καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως αποτελεί ποινικό αδίκημα).

Ν.3789/57 άρ.8 Αποζημίωση Κουρέων-Κομμωτών [Το ήμισυ των ιδιωτικών υπαλλήλων, μετά την πενταετία].

Λοιπές σχετιζόμενες διατάξεις:

Ν.1264/1982 άρ.14-15 : Απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεως Συνδικαλιστών. Εξαιρέσεις.

Ν.993/1979, ΠΔ.410/1988, ΠΔ.164/2004 :  Δημοσίου, ΝΠΔΔ.

Ν.682/1977 : Εκπαιδευτικών.

Ν.3845/2010 άρ.2 παρ. 9 :  Έκδοση διαταγμάτων για προσυνταξιοδοτική απόλυση.

ΑΝ.539/1945 άρ.5 παρ. 6   :  Απαγόρευση καταγγελίας κατά τη διάρκεια της κανονικής αδείας.

Ν.2639/1998  άρ.2 :  Απαγόρευση καταγγελίας επί μη αποδοχής εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση. Ν. 3846/2010 άρθρο 2

Ν.2639/1998 άρ.25 & Ν.4075/2012 : Απαγόρευση καταγγελίας για διεκδίκηση γονικής αδείας.

Ν.3488/2006  άρ.14  : Απαγόρευση καταγγελίας για λόγους φύλου.

Ν.1483/1984,  ΠΔ.176/1997,  Ν.3996/2011 άρ.36 : Απαγόρευση καταγγελίας εγκύου και για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από τον τοκετό.

Ν.3514/1928 :  Απαγόρευση καταγγελίας  επί ένα (1) έτος μετά τη στράτευση.

Ν.3986/2011 άρ.42 : Επί μη αποδοχής συστήματος διευθέτησης εργασίας.

 

 

Ομαδικές απολύσεις :

Ν.1387/1983.

Ν.2736/1999 άρ.15, Ν.2874/2000 άρ.9, Ν.3488/2006 άρ.21, Ν.3863/2010 άρ.74 παρ.1, Ν.3852/2010 άρ.186.

Απόφαση Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας της 22/1/2014

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας απ.32865/2-9-1983

Αποφάσεις Τακτικής Ολομέλειας Α.Π. 37,38,39,40/2007

 

Συνταξιοδοτουμένων με πλήρεις προϋποθέσεις:

Α) Υπαλλήλων (με καταγγελία συμβάσεως ή οικειοθελή αποχώρηση)

Β) Εργατοτεχνιτών (μόνο με καταγγελία συμβάσεως)

Ν.435/1976 άρ.5 παρ.1

Δικαιούνται το 40% οι επικουρικώς ασφαλισμένοι και το 50% οι μη επικουρικώς ασφαλισμένοι της νομίμου προβλεπομένης (Ν.2112/1920 και ΒΔ.16/1920).

Δικαιούνται της άνω αποζημιώσεως και οι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Ολομ. Α.Π. 30/2009

Δ.Ε.Ν. 2010 σελ.32

 

 

 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.12  Ν.4093/2012

 

 

Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

 

Από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το εδάφιο Β΄ της   παραγράφου 2  του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το εδάφιο β της παρ. 5  του άρθρου 17 του Ν.3899/2010 (Α΄ 212) αντικαθίστανται ως εξής :

 

« 1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών,  δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο [ιδιωτικό υπάλληλο ΠΝΠ ΦΕΚ 229/Α/19-11-12 άρθ.10 παρ.9] κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της[ κατά το επόμενο εδάφιο  του παρόντος αποζημίωσης] αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.»

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

« 3.  1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση  βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημίωσης
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών
10 έτη συμπλ. 6 μηνών
11 έτη συμπλ. 7 μηνών
12 έτη συμπλ. 8 μηνών
13 έτη συμπλ. 9 μηνών
14 έτη συμπλ. 10 μηνών
15 έτη συμπλ. 11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση  τις  τακτικές  αποδοχές  του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α’  98), εξακολουθεί να ισχύει.

 

Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπομένης στ[ο]ην [ προηγούμενο εδάφιο] προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης [ΠΝΠ.ΦΕΚ 229/Α/19-11-12 άρθ.10],  οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

 

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 1 μηνός αποζημίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 2 μηνών αποζημίωση
Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 3 μηνών αποζημίωση
Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 4 μηνών αποζημίωση
Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 5 μηνών αποζημίωση
Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 6 μηνών αποζημίωση
Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 7 μηνών αποζημίωση
Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 8 μηνών αποζημίωση
Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 9 μηνών αποζημίωση
Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 10 μηνών αποζημίωση
Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση
Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω 12 μηνών αποζημίωση

 

Για  τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης   που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ .

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 του ν.3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω  υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955.

4.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε διάταξη ευνοϊκότερη των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσης υποπαραγράφου, προσαρμόζεται στα προβλεπόμενα από αυτές όρια.

 

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η      Α Δ Ε  Ι Α

 

Βασική Νομοθεσία : ΑΝ : 539/1945

Βασικές τροποποιήσεις:

Ν.3302/2004 άρ.1  ( Βασικός χρόνος  ).

ΕΓΣΣΕ :2000 και 2008

Ν.3762/2009 άρ.6, Ν. 4254/2014 ΙΑ. 5 παρ. 2  (Βιβλίο αδειών, ηλεκτρονική γνωστοποίηση χορήγησης εντός Ιανουαρίου εκάστου έτους).

Ν.3846/2010 άρ.6, Ν.4093/2012 ΙΑ.14  (Κατάτμηση).

Λοιπές διατάξεις :

Ν.2854/1954 άρ.2, Ν.4547/1966 άρ.1, Ν.4504/1966 άρ.15, Ν.4321/1963 άρ.8, Ν.3755/1957 άρ.3, Ν.1082/1980 άρ.15,16, ΒΔ.153/1972  (Αφορά εποχικούς εργαζομένους, το οποίο ΒΔ κατηργήθη σιωπηρώς με το Ν.1082/1980-Ολομ. ΑΠ:11/1991).

Ν.1346/1983 άρ.1

Ν.2336/1995 άρ.17 : Αποδοχές αδείας εποχικών Ξενοδοχοϋπαλλήλων, λογιζόμενος ως χρόνος ασφαλιστικός.

Ν.3144/2003 άρ.6 και 22

Ν.3227/2004 άρ.13

Ν.2639/1998 άρ.3, 2 και διευθέτηση χρόνου εργασίας/μερική απασχόληση.

Ν.1346/1983 άρ.3 : Ομαδική χορήγηση κανονικής αδείας εργαζομένων στα εμπορικά καταστήματα.(Κατηργήθη με το ΠΔ.372/1992).

ΕΓΣΣΕ 2002 : Δεκάμηνο ως βασικός χρόνος. (Κατηργήθη με το άρ.1 Ν.3302/2004).

Ν.2643/1998 : Προσαύξηση έξι ημερών στα άτομα με ειδικές ανάγκες ( άτομα με αναπηρία).

ΒΔ.376/1971, ΒΔ.15/11/1949, ΒΔ.1/12/1948

ΠΔ.88/1999 : Κύρωση οδηγίας 104/1993 Ε.Κ.

ΠΔ.369/89, Ν.2639/1998, Ν.3144/2003, ΥΑ 80168/1982 : Επιτροπές Επιλύσεως Διαφορών για την εφαρμογή του αν 539/1945.

Ν. 3850/2010 άρθρο 56 «Άδειες ανηλίκων»

 

Άρθ. 2 α.ν. 539/1945, άρ. 1παρ. 1 ν. 3302/2004 «1.α. Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ’ αναλογία με το χρόνο που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων εργάσιμων ημερών ή αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, είκοσι εργασίμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδος κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου μέχρι τις είκοσι έξι εργάσιμες ημέρες ή μέχρι τις είκοσι δύο εργάσιμες ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Για κάθε ένα από τα επόμενα ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, την κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, εκτός από τις διατάξεις του νόμου αυτού, διέπονται και από τις λοιπές συναφείς διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

2. Σε περίπτωση διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται, μετά τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης σχέσης εργασίας στην επιχείρηση, κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο της άδειας που προβλέπεται από αυτόν το νόμο ή άλλη ειδικότερη διάταξη, για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας.

Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου ως μήνας λογίζονται 25 ημέρες απασχόλησης. Αν προκύπτει κατά τον υπολογισμό αυτής της παραγράφου, κλάσμα χρόνου άδειας, που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα.

 

*ν. 3144/2003 άρ. 6 : Ο εργαζόμενος δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές, που προβλέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις ότι δικαιούται μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα μηνών σύμφωνα με το άρ.2 αν. 539/1945 όπως τροποποιήθηκε με το άρ.1 ν.1346/1983 και όπως εκάστοτε ισχύει, κατ’ αναλογία με το χρόνο εργασίας, που έχει συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη.

Η ετήσια κανονική άδεια, η οποία θα χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται κατά τα λοιπά από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

3. Δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών :

Α) Οι επίσημες ή οι κατ’ έθιμο εορτάσιμες ημέρες και

Β) Οι διακοπές εργασίας, οι οφειλόμενες σε ασθένεια.

…….

Άρθρο 3

Κατά τη διάρκεια της αδείας ο μισθωτός δικαιούται των συνήθων αποδοχών που θα εδικαιούτο εάν απησχολείτο στην υποκείμενη επιχείρηση κατά το αντίστοιχο χρόνο…

Οι αποδοχές μετά του επιδόματος αδείας, προκαβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας. (Ν.Δ. 4547/1966)…..

 

 

 

Άρθρο 5

Πάσα συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, περιλαμβάνουσα την εγκατάλειψη του δικαιώματος σε άδεια ή την παραίτηση αυτού από το εν λόγω δικαίωμα, και εάν προβλέπει την καταβολή σε αυτόν επαυξημένης αποζημιώσεως, θεωρείται ανύπαρκτος.

Επιφυλασσομένων των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, εργοδότης αρνούμενος τη χορήγηση σε μισθωτό του της νομίμου κατ’ έτος αδείας του, υποχρεούται όπως άμα τη λήξει του έτους καθ’ ό δικαιούται αδείας ο μισθωτός, και μετά προηγουμένη διαπίστωση της παραλείψεως αυτής από όργανο του Υπουργείου Εργασίας, καταβάλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών αδείας, αυξημένες κατά 100%. (ΝΔ. 3755/1957 άρ.3).

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο ή λήξης της εποχιακής απασχόλησης προτού συμπληρωθεί δωδεκάμηνο στη σχέση εργασίας, οι μισθωτοί δικαιούνται από τον εργοδότη τους δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησής τους, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σ’ αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο.

Για απασχόληση μικρότερη από ένα μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, προκειμένου για μισθωτούς που παρέχουν εργασία εκ περιτροπής ή διαλείπουσα ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες απασχόλησης.

Αν λυθεί η σχέση εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια.

Ειδικότερα για τους απασχολουμένους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, ορίζεται ότι κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούνται αποδοχών αδείας δύο ημερών κατά μήνα απασχολήσεως, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σ’ αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

Ο χρόνος της ετήσιας άδειας δε θα υπερβαίνει τον ένα μήνα ετησίως. Ο χρόνος αυτός είναι εν ασφαλίσει, οι δε αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις , αναγνωρίζονται δε ως ημέρες που διανύθηκαν σε καθεστώς απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ. (άρ.17 ν. 2336/1995)

Απαγορεύεται στον εργοδότη να απολύσει το μισθωτό διαρκούσης της χορηγηθείσης σ’ αυτόν αδείας.

 

Ν. 4254/2014 ΙΑ. 5 παρ. 2 (Αντικατάσταση του άρθ. 4 παρ. 3 αν. 539/1945) : Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Αδειών με συγκεκριμένα στοιχεία, υποχρέωση γνωστοποίησης ηλεκτρονικώς στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατά τον Ιανουάριο των στοιχείων των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Κυρώσεις  σύμφωνα με το άρ.24 ν. 3996/2011

 

Ν. 4093/2012 ΙΑ. 14 παρ. 3 : Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26/1/1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και το οποίο είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται ως εξής :

«άρθρο 7 Κατάτμηση αδείας :

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας  δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα εργασίμων ημερών.

Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μία περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη.

Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των δέκα εργασίμων ημερών επί πενθημέρου, ή δώδεκα επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

Η αίτηση αυτή του εργαζομένου, καθώς και η απόφαση του εργοδότη δεν απαιτούν έγριση από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. διατηρούνται στην επιχείρηση επί πέντε έτη και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια.»

 

 

 

Ε Π Ι Δ Ο Μ Α   Α Δ Ε Ι Α Σ 

 

Ν.4504/1966 άρ.3

ΕΓΣΣΕ  1977

Ν.549/1977  άρ.8

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Των άνω δικαιωμάτων, δηλ. της λήψεως κανονικής αδείας, των αποδοχών αδείας, ως και του επιδόματος αδείας (και επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα), δεν δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενα των προγραμμάτων ΕΠΑΝΑΔ

Ν.3996/2011,ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011, α.π. 2954/77/28-01-2013 Υπ.Εργασίας, α.π. 31721/19-12-2012 Σ.ΕΠ.Ε.

 

 

 

Λ Ο Ι Π Ε Σ  Α Δ Ε Ι Ε Σ  της  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

 

Άδεια γάμου – γεννήσεως τέκνου : άρ.6 έτους 1993, άρ.10  έτους 2000

Άδεια μητρότητος : άρ.7 έτους 1993, άρ.7 έτους 2000, άρ.36 ν. 3996/2011, άρ.142 ν. 3655/2007 (6μηνο ΟΑΕΔ).

Άδεια φροντίδας παιδιού : άρ.8,9 έτους 2004, άρ.7 έτους 2006, άρ.6 έτους 2002 (και παρένθετης μητέρας).

΄Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών :άρ.11 έτους 2000 , άρ.5 έτους 2008, άρ.7 ν.1483/1984

΄Αδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις ΑΕΙ/ΑΤΕΙ: άρ.7 έτους 1996, άρ.6 έτους 1998, άρ.2 ν. 1346/1983 και μεταπτυχιακών άρ.10 έτους 2004 (Ισχύουν και για φοιτητές Ανοικτών Πανεπιστημίων απ. 2674/2002 Υπ. Εργασίας).

Γονικές άδειες : άρ.10 έτους 1996, άρ.25 ν. 2639/1998, 4075/12 κεφ. ΣΤ

Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιού : άρ.4 έτους 2008

Μονογονεϊκής οικογενείας : άρ.7 έτους 2002

Λόγω θανάτου συγγενούς : άρ.9  έτους 2002, άρ.8 έτους 2010

Μετάγγισης αίματος/ Αιμοκάθαρσης : άρ.8 έτους 2002

Γονέα με παιδί που απαιτεί μετάγγιση/αιμοκάθαρση : άρ.12 έτους 2004

Λόγω AIDS : άρ.11 έτους 2004

Εκπαιδευτική για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ : άρ.9 έτους 2006

Όλες οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τους αναδόχους γονείς : άρ.6 ετών 2008/200

Ν.4075/2012  ΦΕΚ 89/Α/11-4-12  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  Άρθρα 49-54  [Γονική Άδεια]

 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. : Δ.Ε.Ν. σελίδα 711/2013

 

 

 

 

 

Λ Ο Ι Π  Ε Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Α Δ Ε Ι Ω Ν

 

Συνδικαλιστική : Ν.1264/1982 άρ.17, Ν.2085/1992 άρ.14, 28  Ν.2224/1994 άρ.6 , Ν. 2336/1995 άρ.11

 

Ακτινολογική  : Ν.3984/2011 άρ.66

 

Εκλογική : Με Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των ΠΔ 30/1996, 96/2007, Ν.3852/2010, Ν.3463/2006 άρ.26

(Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, δε δικαιούνται της εκλογικής αδείας. Κληρώνονται και ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους.  Δ.Ε.Ν. σελίδα 726/2014.  Σε ειδικές περιπτώσεις – εγγεγραμμένοι εκτός του τόπου κατοικίας τους ή εργαζόμενοι νομίμως κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών – εφαρμόζονται τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

 

Εργαζομένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης : (Υπό προϋποθέσεις):ΠΔ.398/1994, ΠΔ.17/1996

 

 

 

 


Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Α

 

Α.Κ. : άρ.657 και 658

Α.Ν. : 178/1967

 

 

 

Ε Ξ Ο Φ Λ Η Τ  Ι Κ Α  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ  Α

 

Ν.1082/1980 άρ. 18  παρ.1 «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται όπως κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού τους χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή, σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικώς οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ως και αι επ’ αυτών γενόμενες κρατήσεις».

 

Ν. 4254/2014 ΙΑ. 5 παρ.1  Η παρ. 1 του άρθ. 18 του ν. 1082/1980 αντικαθίσταται ως εξής : «1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζομένου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.»

 

Ν.1469/1984 άρ. 20 παρ. 2 «Στο τέλος της παρ. 9 του άρθ. 26 του α.ν. 1846/1951 προστίθεται εδάφιο ε ως εξής : ε) Να χορηγούν, εφόσον πρόκειται περί φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού τους, εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ως και οι κρατήσεις που έγιναν σ’ αυτές».

 

Ν.3227/2004 άρ. 5  για αμοιβή με υπέρτερες των νομίμων αποδοχών. «Στους εργαζόμενους που με βάση συμφωνία με τον εργοδότη αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό (κατ’ αποκοπήν μισθός) ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ’ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3144/2003»

 

Ν.3863/2010  άρ. 40 παρ. 2 «Από 1/7/2011οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή σε λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το δημόσιο αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.» (Εκκρεμεί η έκδοση Υπ. Αποφάσεως)

 

 

Α.Κ. : άρ. 424 «Ο οφειλέτης καταβάλλοντας έχει δικαίωμα να απαιτήσει έγγραφη εξοφλητική απόδειξη και, αν εξοφλήσει ολοσχερώς, απόδοση του χρεωστικού εγγράφου. Από την απόδοση του χρεωστικού εγγράφου τεκμαίρεται η εξόφληση του χρέους.»

 

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. : 17/22-1-1985 (Δ.Ε.Ν. σελίδα 346/1985 και 1476/2007)

 

 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο   Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α

 

Α. Κ. : άρ. 648, 652, 281

«Διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη είναι το δικαίωμά του να προσδιορίζει ακριβώς τις υποχρεώσεις του μισθωτού που απορρέουν από τους κανόνες του εργατικού δικαίου και την ατομική σύμβαση εργασίας.» Χ. ΠΕΤΙΝΗ-ΠΗΝΙΩΤΗ (Δ.Ε.Ν. σελ. 519/2011 όπου και νομολογία)

 

 

 

 

Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Η    Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

 

Ν.2874/2000 άρ.41, Ν.2639/1998 άρ.3 , Ν.1892/1990 άρ.41 ,Ν.3385/2005 άρ.2

Απόφαση :3012/2006 Υπ. Απασχόλησης : Επιτροπή Διευθέτησης

Ν.3846/2010 άρ.7

Ν3.986/2011 άρ.42  (Η άρνηση αποδοχής από τον εργαζόμενο – υπό προϋποθέσεις – δεν

αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως)

 

 

 

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο Τ  Η Τ Α

 

Ν.3198/1955 άρ.10

Ν.Δ. 206/1974

Ν.2639/1998 άρ.2 ( H μη καταβολή των αποδοχών διαθεσιμότητος αποτελεί ποινικό

αδίκημα κατ’ άρθ. 8 ν. 2336/1995)

 

Ν.3846/2010 άρθ. 4

«Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις αν έχει περιορισθεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ. 240/2006 και του ν. 1767/1988. Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων, η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων….

Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα, απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών.

Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητος ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε., στο Ι.Κ.Α. και στον Ο.Α.Ε.Δ. τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητος μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του…»

                                           

 

Δ  Α Ν Ε Ι Σ Μ Ο Σ   Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Υ

 

Α.Κ. : άρ.651

«Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει αυτοπροσώπως την υποχρέωσή του. Νόμιμη η συμφωνία περί δανεισμού του μισθωτού. Η αρχική σύμβαση παραμένει ενεργή και ο αρχικός εργοδότης παραμένει ο μόνος υπόχρεως προς καταβολή του μισθού, πλην αντιθέτου συμφωνίας». ΑΠ. 1580/2012 Δ.Ε.Ν. σελ. 634/2013

 

Ν.2956/2001 άρθ. 20-25, Ν. 3863/2010 άρθ.68, Ν. 3996/2011 άρθ. 24, Ν. 4052/2012 άρθ. 113-133, Ν. 4093/2012 ΙΑ.8, Ν. 4144/2013 άρθ. 24 (Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης)

 

ΠΔ.219/2000 (Απόσπαση για εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδος στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών)

 

 

 

 

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ   Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ     Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

 

Ν.1876/1990

Ν.2224/1994 άρ.2,3,7 και 8

Ν.2336/1995

Ν.2874/2000 άρ.5

Ν.3845/2010 άρ.2

Ν.3863/2010 άρ.73

Ν.3871/2010 άρ.51

Ν.3899/2010 άρ.13,14

Ν.4024/2011 άρ.37

ΠΔ.198/1990

ΠΔ.147/1990

Ν.4046/2012 , Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 , Εγκύκλιος Υ.Ε.Κ.Α. : 4601/304/2012

ΥΑ. 5072/6/2013 ΦΕΚ449/Β/13 Ηλεκτρονική υποβολή των επιχειρησιακών σ.σ.ε.

Υπ. Εργασίας : απ. 8329/638/26-3-2014 (Δέσμευση εργοδότη μετά από αποχώρηση από τη συνδικαλιστική οργάνωσή του)

 

 

 

Σ Τ Ρ Α Τ Ε Υ Σ Η

 

Ν.3514/1928

Ν.547/1937

Ν.519/1948

Ν.1763/1988

Ν.3421/2005

ΠΔ.292/2003

Ν.2054/1952

ΝΔ.2961/1954

 

 

Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ

 

Ν.1264/1982

Ν.1915/1990

Ν.2224/1994 άρθ. 10

Ν.2956/2001 άρθ. 34

Ν.4052/2012 άρθ. 1

Ν.4144/2013 άρθ. 23

 

 

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α   Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν     

 

 

Ν.1767/1988 ΦΕΚ 63/Α/6-4-88

Ν.2224/1994 άρθ. 8

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   Ο Υ Σ Ι Ω Δ Ω Ν  Ο Ρ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

 

ΠΔ.156/1994 ΦΕΚ 102/Α/5-7-1994

Ν.3762/09 άρθ. 7 (Διατήρηση επί διετία)

 

 

Β Ι Β Λ Ι Α   Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν

 

ΟΔΗΓΩΝ   ΦΟΡΤΗΓΩΝ    ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   και   ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

 

ΒΔ.28/1-4/2/1938

ΒΔ.815/1961, ΒΔ.786/1971, ΒΔ.882/1961, ΒΔ.264/1973

ΠΔ.882/1980, ΠΔ.93/1986

Απόφαση Υπ. Εργασίας : 1173/1980

Ν.3144/2003 άρ.21 παρ. 8

(Ν.3446/2006 άρ.6)

Ν.1959/ 1991 άρ.3 παρ. 4 (Θεωρημένη βεβαίωση οδηγών Βυτιοφόρων).

Ν.4093/2012  ΙΑ.13 (Δεν απαιτείται θεώρηση. Υποχρέωση τηρήσεως).

 

 

 

ΟΔΗΓΩΝ   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

 

Αποφάσεις Υπ. Απασχολήσεως : 51266/1975, 1907/1987, 128/86 , 989/1980

Ν.4093/2012  ΙΑ.13  (Δεν απαιτείται θεώρηση. Υποχρέωση τηρήσεως).

 

 

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  (Μεταφορά Προσωπικού)

 

ΒΔ.14/8-8/9/1950

ΠΔ.981/1980, ΠΔ.103/1984, ΠΔ. 120/1986

Ν.3144/2003 άρ.21 παρ.8

Ν.4174/2013 άρθ. 70 (Δεν απαιτείται θεώρηση. Υποχρέωση τηρήσεως.)

 

 

Ο  Ι  Κ  Ο  Δ  Ο  Μ  Ω  Ν

 

Ν.1836/1989 άρ.33

Ν.1902/1990 άρ.23

Ν.1976/1991 άρ.20

Ν.2556/1997 άρ.4

Απόφαση Υπ. Εργασίας : 1801/1989

Ν.4093/2012  ΙΑ.13 (Δεν απαιτείται θεώρηση. Υποχρέωση τηρήσεως.)

 

 

Β  Ι Β Λ Ι Α Ρ Ι Α      Υ Γ Ε Ι Α Σ

 

ΑΝ.2520/1940

ΥΑ.ΑιΒ/8577/1983

ΥΑ.8405/1992

 

 

Δ Ι Α Δ Ο Χ Η    Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Η / Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

 

Ν.2112/1920 άρ.6

Ν.3514/1928 άρ.8

ΠΔ.572/1988

ΠΔ.178/2002

ΠΔ.240/2006  (Διαβούλευση)

 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η / Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η

 

ΠΔ.240/2006   Γενικώς

Ν.1264/1982 : Περί Συνδικαλιστικών Ελευθεριών

Ν.1387/1983 : Ομαδικές Απολύσεις

Ν.1767/1988 : Συμβούλια εργαζομένων

ΠΔ.178/2002 : Μεταβίβαση επιχειρήσεων

Ν.3846/2010 : Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας

Ν.4052/2012 : Επιχειρήσεις Κοινοτικής κλίμακας/Όμιλος Επιχειρήσεων. άρθ. 49-76

Ν.Σ.Κ. Γνωμοδότηση 390/2012 ΔΕΝ 2013 σελίδα 1023

 

 

 

 

Δ Ι Α Λ Ε Ι Π Ο Υ Σ Α      Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

 

Ν.2951/1954 άρ.13

Ν.1892/1990 άρ.38

Ν.2639/1998 άρ.2

ΑΚ. Άρ.361,648,651

 

 

Μ Ε Ι Ω Μ Ε Ν Η   Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η / Ε Κ   Π Ε Ρ Ι Τ  Ρ Ο Π Η Σ

 

ΑΚ. Άρ.376,648,653,665,679  (Δ.Ε.Ν. σελ.1000/1991)

Ν.1892/1990 άρ.38,40

Ν.2639/1998 άρ.2

ΠΔ.156/1994

ΝΔ.2961/1954

Ν.2874/2000 άρ.7

Ν.3846/2010 άρ.2

Ν.3899/2010 άρ.17

Ν.3250/2004  (Στο  Δημόσιο)

Ν.3762/2009 άρ.7

ΥΑ.5072/6/25-2-2013,ΥΑ.28153/126/2013 (Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση από 1/7/2013)

 

Ε Π Ι Δ Ο Μ Α  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν / Π Α Σ Χ Α

 

Ν.1082/1980 άρθ. 1

Κ.Υ.Α. :19040/1981

Κ.Υ.Α. :2006743/538/0022/1991 (Θυρωρών Πολυκατοικιών)

Ν.2217/1994 άρθ. 10 παρ. 4, Ν.2972/2001 άρ.13, Ν.4075/2012 άρ.20, Ν.4144/2013 άρ.73

ΕΓΣΣΕ :2010,2011,2012 [Π.Κ.Υ.Ε. 14/16-7-2010]

 

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ : απ. 23755/1601/29-12-2011

 

Σ.ΕΠ.Ε. : απ. οικ. 868/12-4-2011, Άσκηση διαδικασίας αυτοφώρου σε περίπτωση μη καταβολής επιδόματος εορτών Πάσχα.

Απ. οικ. 2266/17-12-2010, Άσκηση διαδικασίας αυτοφώρου σε περίπτωση μη καταβολής επιδόματος Χριστουγέννων.

 

Επί μερικής απασχόλησης : Μελέτη Σπ. ΦΡΑΓΚΟΥ Δ.Ε.Ν. σελίδα 1223/1995, διαλείπουσα και εκ περιτροπής : Δ.Ε.Ν. σελίδα 223/2012

 

Προσαύξηση συντελεστή 0,04166 ( προσαύξησης αποδοχών λόγω καταβολής επιδόματος αδείας). Υπ. Εργασίας απ. 16960/14-10-1988

 

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ : Μελέτη Γ. ΨΗΛΟΥ  Δ.Ε.Ν. σελίδα 1627/1999

Με βάση το Ν. 4093/2012 άρθ. πρώτο παρ. Γ, υποπαρ. Γ 1, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα (και αδείας), που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής συμβάσεως εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ ν. 3429/2005) και ΟΤΑ, καταργούνται από 1/1/2013

Εγκ. : 2/85127/0022/2012 Γ.Λ.Κ.

 

ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ : Απόφαση Ολομέλειας Αρείου Πάγου 40/2002  Δ.Ε.Ν. σελίδα 1699/2002

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ   Υ.Α.

 

ΥΑ 19040/1981 (ΦΕΚ Β 742 1981): Επιδόματα (δώρα) εορτών μισθωτών ιδιωτικού δικαίου

 

 

   Υ.Α. 19040 (Οικονομικών και Εργασίας) της 7/9.12.81:
   Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
   στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με
   σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου.  -(Β' 742).


  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Νόμου 1901/1951 "περί κυρώσεως του Α.Ν. 1777/1951  "περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου του Α.Ν. 866/1946" (ΦΕΚ 213/Α/1951). 2. Του Ν.Δ. 4547/1966 (άρθρον 2 παρ. 2) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λ.π." (ΦΕΚ 192/Α/1966) και 3. Του  Νόμου 1082 /1980 (άρθρον 1) "περί τροποποιήσεως,  αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"(ΦΕΚ 250/Α/1980).  Αποφασίζουμε:

Αρθρο     1

  1. `Ολοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο,
δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες του :

  α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και

  β)  Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους
αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

  2. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η σχέση
εργασίας των μισθωτών με τον  υπόχρεο εργοδότη διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30  Απριλίου και στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
  3.  Από τους ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι, που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο, στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εργοδότη, δεν διήρκησε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται :

  α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής  σχέσεώς τους, και

  β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό διάστημα  διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους, μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

  Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19 ημέρου ή του 8ημέρου,
αντίστοιχα, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

  4. Στο χρόνο διαρκείας της εργασιακής σχέσεως δεν υπολογίζονται οι ημέρες, κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν ελύθη η εργασιακή του σχέση, απέσχε από την εργασία του αδικαιολόγητα, ή  λόγω αδείας χωρίς αποδοχές.

  Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την
εργασία των γυναικών πριν και μετά από τον τοκετό.

  5. Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται
με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου,
δικαιούνται :

  α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε (8)ημερομίσθια που πραγματοποίησαν, και

  β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα, δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία(13) που πραγματοποίησαν, μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται
στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή  ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από οκτώ (8) ή από δέκα τρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν   αντίστοιχα.


Αρθρο  2  
  Επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα δικαιούνται από τον υπόχρεο και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και οι εξής :

  1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών
Προσώπων και επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.

  2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων,
λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών), εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης ή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

  3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση τον ΙΚΑ ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.

  4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως :

  Από αυτούς : α) αυτοί που έλαβαν κατά τις χρονικές περιόδους, που αναφέρονται στο άρθρο 1, επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται σαν επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα ανάλογο ποσό με το ύψος του επιδόματος στρατεύσεως και με το χρόνο που έλαβαν επίδομα στρατεύσεως μέσα στις περιόδους αυτές και

  β) Αυτοί που απολύθηκαν από τις τάξεις του Στρατού μέσα στις χρονικές περιόδους αυτές, εφόσον, όταν υπηρετούσαν στο στρατό κατά τις χρονικές αυτές περιόδους έλαβαν επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά τμήμα ανάλογο με το χρόνο της υπηρεσίας τους στο στρατό από τον υπόχρεο γι αυτό Οργανισμό ή εργοδότη και κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της πραγματικής υπηρεσίας τους από της απολύσεώς τους, από το στρατό μέχρι 31 Δεκεμβρίου ή μέχρι 20  Απριλίου  από τον εργοδότη.

  Η στρατιωτική υπηρεσία των εφέδρων, που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικών ασκήσεων, εφόσον δεν υπερβαίνει, τον μήνα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στο χρόνο υπηρεσίας στον οικείο εργοδότη.
  Προκειμένου για μισθωτούς που καλούνται στα όπλα κατόπιν γενικής
επιστρατεύσεως, ολόκληρος ο χρόνος της υπηρεσίας τους στα όπλα σαν
έφεδροι, που εμπίπτει στις χρονικές περιόδους  που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, προσμετρείται για τον υπολογισμό των οφειλομένων από τον εργοδότη επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, χωρίς να εφαρμόζονται σ’ αυτούς οι διατάξεις της  παρούσης παραγράφου.

  5. Οι μισθωτοί που διατελούσαν ή διατελούν σε κατάσταση ασθενείας δικαιούνται από τον εργοδότη τους, σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσεως μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφού αναφέρονται  στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφού αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα
ασθενείας.

  Αυτοί συμπληρωματικά δικαιούνται από τον οικείο  Ασφαλιστικό
Οργανισμό τα δώρα που προβλέπονται από τις οικείες αποφάσεις "περί
χορηγήσεως δώρων για τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα στους
συνταξιούχους και επιδοτούμενους, λόγω ασθενείας ασφαλισμένους", εφόσον με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές δικαιούνται επίδομα ασθένειας.

  Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των υπαλλήλων της
Αγροτικής Τράπεζας που εξήλθαν θεληματικά κατά το έτος 1958 και μετά θα υπολογίζονται με βάση το σύνολο της παροχής (σύνταξη και  επικούρηση)που καταβάλλεται σε αυτούς κάθε μήνα.


Αρθρο  3

  1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων  την 10 Δεκεμβρίου
κάθε χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα, ή την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως.

  Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των
τακτικών αποδοχών του μισθωτού, από τις οποίες εξαιρείται μόνο το
επίδομα "δυσχερούς διαβιώσεως" το οποίο αποκλείεται από το Ν.Δ. 907/1971.

  2. Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των  διατάξεων της παρούσης θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη  παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία, κ.λ.π.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.

  Σαν τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται ενδεικτικά εκείνες που έχουν κριθεί από την Νομολογία όπως :

  (α)  Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυκτερινές ώρες, εφόσον δίνεται στον μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν τακτικό αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες τακτικά κάθε μήνα ή κατά επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

  (β)  Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για την νόμιμη υπερωριακή εργασία, εφόσον ή εργασία αυτή χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά.

  (γ) Το επίδομα αδείας και λοιπές τακτικές παροχές.  Επίσης η
συμπληρωματική αμοιβή η οποία χορηγείται για υπερεργασία, δηλαδή για εργασία μέχρι συμπληρώσεως των 48 ωρών την εβδομάδα και η οποία πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων των άρθρων 3, 4, και 6 της από 26.2.75 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και της υπ` άριθ. 6/79 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών που κατακυρώθηκε με τον Ν. 1082/1980, υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αν κατά τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα ή ανωτέρω υπερεργασία πραγματοποιείται τακτικά. Σαν τακτική υπερεργασία θεωρείται όχι μόνο η συνεχής αλλά και εκείνη η οποία εμφανίζει ορισμένη συχνότητα επαναλήψεως από την φύση της και σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργοδότη.

  Η ανωτέρω αμοιβή (υπερωρίας και υπερεργασίας) υπολογίζεται βάσει του ποσού ίσου με τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός κατά τις χρονικές περιόδους, του  άρθρου 1 της παρούσας ή μέχρι λύσεως της σχέσεως εργασίας χρονικό διάστημα.

  3. Οι μισθωτοί που οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους την 15

ην

 ημέρα
πριν από το Πάσχα ή την 10 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου ή κατά τον χρόνο
λύσεως της εργασιακής σχέσεως, δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές  που
καθορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές
αποφάσεις ή άλλες διατάξεις που ισχύουν τις ημερομηνίες αυτές ή που δημοσιεύονται μεταγενέστερα, αλλά έχουν ισχύ που ανατρέχει σε χρόνο προηγούμενο των ημερομηνιών αυτών, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα με βάση τις αποδοχές που προβλέπονται από αυτές (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλες διατάξεις).

  4. Στους υπαλλήλους που συνδέονται με το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και έχουν αντιμισθία τακτικού
διοικητικού υπαλλήλου, καταβάλλονται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ό,τι και στους τακτικούς υπαλλήλους του αντίστοιχου μισθού .


Αρθρο  4

 


  1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των κατωτέρω
κατηγοριών μισθωτών υπολογίζονται με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου  της παρούσης βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών, τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στα χρονικά διαστήματα που  προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών, που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα και κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε ή πάντως διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του.

  α)  Εργατοτεχνίτες, εκτός των κατηγοριών που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα πού ασχολούνται σε ένα  εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας  ή με  άλλο σύστημα κυμαινομένων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης αποδόσεως) κ.λ.π.

  β) Υπάλληλοι που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας, ή με μισθό και
ποσοστά.

  γ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσότερους από ένα εργοδότες
γενικά και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.

  δ) Μισθωτοί που ασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο.
  Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των δημοσιογράφων οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.

  2. Αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, δικαιούνται για τον χρόνο της καταστάσεώς τους αυτής το μισό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που αναλογούν στο χρόνο αυτό.

  3. Οι μισθωτοί που έχουν εργαστεί με το σύστημα της εργασίας "εκ
περιτροπής", δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που αναλογούν στις μέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν πρόσφεραν στις υπηρεσίες τους, στο μισό.

  4. Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία
σταφίδας, στην συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά, δικαιούνται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ένα ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους της παρ. 2 του άρθρου
1 της παρούσης και κλάσμα αυτού ανάλογο, για τα κάτω των 5 ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

  Αυτά υπολογίζονται, για μεν τους μισθωτούς που αμείβονται με
ημερομίσθιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της  παρούσης, για δε τους αμειβόμενους κατά μονάδα εργασίας (κατασκευές, καρφωτές
σταφιδοκιβωτίων και λοιπούς), βάσει του πηλίκου της διαιρέσεως των
αμοιβών  που έλαβαν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα , με τον αριθμό των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

  5. Οι υφαλοχρωματιστές, ναυπηγοξηλουργοί, ματσακονιστές και
λεβητοκαθαριστές ατμοπλοίων δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 1 (παρ. 4`) και 3 (παρ. 1) της παρούσης.

  Τα εργατικά τιμολόγια των υφαλοχρωματιστών και ματσακονιστών, που έχουν εγκριθεί, προσαυξάνονται κατά 30% από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 19 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και επί 15 ημέρες πριν από την Μεγάλη Πέμπτη, για το επίδομα Πάσχα.

  "(6) Ειδικά οι Θυρωροί πολυκατοικιών  και  μεγάρων  δικαιούνται  σαν επιδόματα  εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο  αντίστοιχα  του   γενικού   κατωτάτου   ορίου   ημερομισθίου ανειδίκευτου  εργάτη,  επιφυλασσομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 2 του άρθ. 1 της απόφασης αυτής.  Σε περίπτωση  που  οι  μηνιαίες καταβαλλόμενες  αποδοχές,  συνυπολογιζομένου  και του ποσοστού 15% που παρακρατείται για παροχή κατοικίας κ.λπ., είναι ανώτερες από  τα  ποσά που  προσδιορίζονται κατά τον παραπάνω τρόπο, τότε ως επιδόματα εορτών
δικαιούνται τις ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές".

 Η εντός " " παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω διά της παρ. 1 της Υ.Α.2006743/538/0022 (ΟΙΚ-ΕΡΓ) της 5.3/21.3.91 (Β` 170). Σύμφωνα δε με την παρ. 2 της αυτής ως άνω Υ.Α., κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρούσας.

  7. Κάθε ταξιθέτης και κάθε ταξιθέτρια των θεατρικών και
κινηματογραφικών επιχειρήσεων δικαιούνται, με τις προϋποθέσεις του
άρθρου 1 της παρούσης, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ίσα με το 25πλάσιο ή τη 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατά του ορίου ημερομισθίου.

  8. Κάθε ένας από τους οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί και
αγοραία) δικαιούται, για να λάβει επίδομα εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα, να εισπράττει ολόκληρη την αύξηση της πτώσεως της σημαίας του μετρητή  που χορηγείται λόγω των εορτών Χριστουγέννων  και Πάσχα. Επί πλέον αυτοί δικαιούνται από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο, με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ.  2 της παρούσης, ποσά ίσα με το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα και το 11 πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γεν. κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα δοθεί δικαίωμα εισπράξεως της αυξήσεως του μετρητή ή προκειμένου για οδηγούς αυτοκινήτων που δεν έχουν μετρητή, δικαιούνται αυτοί σαν επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1  παρ. 2 της παρούσης ποσά ίσα με το 25 πλάσιο, για το επίδομα Χριστουγέννων και το 15πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, του γενικού  κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Στα ποσά αυτά συμψηφίζεται το δικαίωμα εκκινήσεως που τυχόν εισπράττεται από αυτούς για τις εορτές Χριστουγέννων ή Πάσχα.

  Τα τελευταία αυτά ποσά δικαιούνται και κάθε ένας από τους οδηγούς αυτοκινήτων εκκενώσεως βόθρων, εφόσον αμείβεται με ποσοστά ή κατ’ αποκοπή.

  9. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότη (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κλπ) υπολογίζονται βάσει των σε χρήμα μόνο καταβαλλόμενων σε κάθε ένα μηνιαίων αποδοχών.

  Ειδικά για τις οικιακές βοηθούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους τα επιδόματα αυτά δεν μπορούν να είναι κατώτερα του 10 πλάσιου για το επίδομα  Χριστουγέννων και του 8πλάσιου για το επίδομα Πάσχα του γεν. κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, μειούμενα ανάλογα για απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

Αρθρο  5
  1. Με το σκοπό να λάβουν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και οι σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία,  αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα και συναφή καταστήματα, αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονιστεί για την αμοιβή τους από 16%  σε 28% , από 13%  σε 21% και από 11% σε 18%,  για  τις χρονικές περιόδους από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου ειδικά δε για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την 13ην ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22  Ιανουαρίου επόμενου χρόνου.
  Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος, υποχρεούται, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της  παρούσης, να καταβάλλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο
με το 25πλάσιο και σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο, του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως του (ΙΚΑ), στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα.

  Κατ εξαίρεση,  προκειμένου για τους σερβιτόρους και βοηθούς των
κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων διασκεδάσεως, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων, της περιοχής   Νομού  Αττικής εκτός Νήσων, το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των  ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων, κατά τις περιόδους που αναφέρονται  παραπάνω και κατά την αυτή αναλογία, κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.

  2. Με τα ίδια ποσοστά και για ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το Μ. Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22  Ιανουαρίου επόμενου χρόνου, αυξάνονται τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού της Διεθνούς  Εταιρείας Κλιναμαξών που απασχολείται με την περιποίηση.

  Σε περίπτωση όμως, κατά την οποία το ποσό αυτό με τον μισθό που
καταβάλλεται στο ανωτέρω προσωπικό σε χρήμα και το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως δεν καλύπτει τους μισθούς ασφαλείας που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα γι αυτούς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή απόφαση Διαιτησίας, υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει σε κάθε ένα την προκύπτουσα διαφορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.

  3. Για να λάβει επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό των Κουρείων και Κομμωτηρίων, που αμείβεται με ποσοστά μόνο αυξάνονται κατά 30%   για 15 ημέρες πριν από το Πάσχα και από 6   Δεκεμβρίου μέχρι5  Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στα ανωτέρω καταστήματα.

  Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, μετά την παροχή από αυτά ποσού ίσου με το 8πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 4πλάσιο για το επίδομα Πάσχα τον γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, σε  κάθε βοηθό κουρείου και κομμωτηρίου, μοιράζεται σε ίσα μέρη, σε όλους τους τεχνίτες και τεχνίτριες, κάθε κουρείου ή κομμωτηρίου και αποκλείονται οι προσωπικά εργαζόμενοι εργοδότες, εφ όσον αυτοί  απασχολούνται περισσότερους από ένα τεχνίτες.

  Σε περίπτωση συμμετοχής των εργοδοτών στο προϊόν της ανωτέρω
αυξήσεως, τα επιδόματα για τους βοηθούς αφαιρούνται από το μερίδιο
τους. Κουρεία ή Κομμωτήρια, τα οποία δεν αυξάνουν κατά τα ανωτέρω τις τιμές, υποχρεούνται να καταβάλλουν σε κάθε ένα που εργάζεται  σ’ αυτά με ποσοστά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσης, σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15 πλάσιο και σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25 πλάσιο, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους τεχνίτες-τεχνίτριες και ποσό ίσο με το 10πλάσιο για το επίδομα των Χριστουγέννων και το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους βοηθούς κουρείων και κομμωτηρίων.

  4. Για να λάβει επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το
προσωπικό που αμείβεται  με ποσοστά και εργάζεται στις επιχειρήσεις λουτρών καθαριότητος, ιαματικών και θαλασσίων που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, αυξάνονται κατά ποσοστό 25%   οι τιμές των εισιτηρίων από 8 Δεκεμβρίου μέχρι 25  Ιανουαρίου επόμενου χρόνου και από την Μεγάλη Τρίτη και μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα.

  Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως περιέρχεται στον οικείο εργοδότη ο οποίος υποχρεούται να  καταβάλλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ποσά ίσα με το 25πλάσιον ή 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, τηρουμένου  βέβαια των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης.
  5.  Επίσης, για την παροχή των επιδομάτων εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων που προβλέπονται από την παρούσα στο προσωπικό των
στιλβωτηρίων, αυξάνονται από την Μεγάλη Τρίτη και μέχρι την 9η μέρα μετά το Πάσχα και από 15 Δεκεμβρίου μέχρι  14 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, σε ποσοστό 30% , οι τιμές του στιλβώματος.

  Το ποσό που συγκεντρώνεται από την αύξηση αυτή , μοιράζεται σε ίσα μέρη μεταξύ όλων των στιλβωτών που εργάζονται σε κάθε κατάστημα.
  6. Το αμειβόμενο με ποσοστά προσωπικό των  Νομικών Προσώπων Δημοσίου και  Ιδιωτικού Δικαίου και των Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι αμειβόμενοι με ποσοστά (εισπράκτορες και πλασιέ) των κάθε μορφής επιχειρήσεων, που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη, καθώς και οι ζυγιστές των Δημοτικών Στατήρων, δικαιούνται, σαν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ποσό ίσο με το μέσο όρο των  απολαβών που προκύπτουν από τα ποσοστά, στις χρονικές περιόδους που προσδιορίζονται στην παρ. 2 τον άρθρου 1 της παρούσης.

  7. Για να λάβουν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων οι
απασχολούμενοι σε μη μόνιμο εργοδότη και με τιμολόγιο ή κατά μονάδα εργασίας αμειβόμενοι, όπως οι οψοκομιστές, συντηρητές ζώων,
ελαιομετρητές,  καραγωγείς, ραπτεργάτες, φορτ/τές, που δεν διέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί φορτ/τών λιμένων ή ξηράς κ.λπ. αυξάνονται τα νόμιμα τιμολόγια αμοιβής των που έχουν εγκριθεί ή συμφωνηθεί  κατά 30%  από 7 ημέρες πριν μέχρι και την 7η μέρα μετά το Πάσχα και από 18 Δεκεμβρίου μέχρι και τη 17η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου.

Αρθρο  6

  Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και του
επιδόματος Χριστουγέννων, δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό μισθό αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή τα 15 ημερομίσθια αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο,  όπως  προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσης.


Αρθρο  7

  Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων, Συλλογικών
Συμβάσεων, Διαιτητικών  Αποφάσεων,  εσωτερικών Κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους από την παρούσα όρους παροχής επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπερισχύουν.

Αρθρο  8
  1.  Επιχειρήσεις, οι οποίες εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών είχαν αργήσει από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30  Απριλίου ή από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, μπορούν να καταβάλλουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που προβλέποντας από την παρούσα μειωμένα α)στο μισό   αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο, και β) στα 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δυο μήνες.

  2. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των ανωτέρω επιχειρήσεων, το οποίο εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες παρά την αργία της επιχειρήσεως, ούτε στο προσωπικό των επιχειρήσεων, που λειτουργούν εποχιακά.


Αρθρο  9

  Τα, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής. Οι κρατήσεις αυτές καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες ή πρώτη μέχρι τη 15  Ιανουαρίου κάθε χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και μέχρι την 30 Μαΐου κάθε χρόνου, για το επίδομα Πάσχα.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγρ.4 του Ν.2217/94, για τις εισφορές του ΙΚΑ, ως προθεσμία καταβολής, ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου και το τέλος Ιουνίου για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα αντιστοίχως.


Αρθρο  10

  1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε καμιά
περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλονται την 21 Δεκεμβρίου και τη Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου ή την 30 Απριλίου το ποσό που αναλογεί στα επιδόματα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.

  2. Τα ανωτέρω επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων μπορούν να
περιορισθούν για τους  υπαλλήλους και για τους εργάτες, και των δύο φύλων, σε ποσά ίσα με το 50πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, και το 100 πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίου. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα γι απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

  3.  Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις
περιπτώσεις, στις οποίες τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων (δώρα)καταβάλλονται μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια,  από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση ψηλότερα ποσά αποδοχών ή άν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, μισθός ή ημερομίσθιο ψηλότερο.


Αρθρο  11

 


  Οι διατάξεις της παρούσης δεν έχουν εφαρμογή στις κατωτέρω
περιπτώσεις :

  α) Στους εργάτες των λοιπών, εκτός από τις γεωργικές ή Κτηνοτροφικές εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.

  β) Στους εργαζόμενους κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις (δήμους ή κοινότητες)πληθυσμού κάτω από έξη χιλιάδες (6.000) κατοίκους.              "

  γ)  Στους μισθωτούς πού αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις
εξαιρέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

  δ) Στους Φορτοεκφορτωτές Λιμένων και Ξηράς που διέπονται από την
νομοθεσία που τους αφορά.

  Από την ισχύ της παρούσης  παύουν να ισχύουν αι διατάξεις των υπ’ άριθ. 19430/2.12.80 και 12921/3.4.81 αποφάσεών μας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Των δικαιωμάτων της λήψεως κανονικής αδείας, των αποδοχών αδείας,  του επιδόματος αδείας και επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, δεν δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενα των προγραμμάτων ΕΠΑΝΑΔ

Ν. 3996/2011 άρθ. 89 ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011, α.π. 2954/77/28-01-2013 Υπ. Εργασίας, α.π. 31721/19-12-2012 Σ.ΕΠ.Ε.

 

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Σ  Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ

 

Ν.2956/2001 άρ.20

Ν.3846/2010 άρ.3

Ν.3863/2010 άρ.68

Απόφαση 15526/94/2010 Απαγόρευση εργασιών

Απόφαση 9504/353/2011, 15527/639/2010 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων/Ποινές   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ του Ν.4052/2012 (άρθρα 113-133)

Ν.4254/2014 ΙΑ. 4 (Αντικατάσταση άρθρων Ν. 4052/2012)

Ν.4093/2012  ΙΑ.8

ΥΑ.23863/506/12 και 25149/525/12 [Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, έντυπα κλπ].

Ν.4144/2013 άρθ.2

 

 

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α    Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α   Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ω Σ   Ε Ρ Γ Α Σ  Ι Α Σ

 

Ν.1346/1983 άρ.26

Ν.2639/1998

Ν.2874/2000 άρ.12

Ν.3144/2003 άρ.5

ΠΔ.160/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΕ  του Ν.4052/12  (άρθρα 98-112)

Ν.4093/2012  ΙΑ.9

ΥΑ.23633/43/12 [Εγγυητικές επιστολές].

Ν.4144/2013 άρθ.24

 

 

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ

 

ΝΔ.2655/1953 άρ.1

Ν.3514/1928 άρ.10

Ν.4558/1930 άρ.7

Ν.2112/1920 άρ.1

Μελέτες :Χ. Πετίνη – Πηνιώτη, Γ. Λεβέντης (Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας σελ.884/2010, 65/2001)

 

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α    Α Ν Α Π Α Υ Σ Η

 

ΒΔ.748/1966 άρ. 1,3,4,10

ΠΔ.88/99 άρ. 5  «Στους εργαζομένους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης είκοσι τεσσάρων ωρών… στις οποίες προστίθενται οι (δώδεκα) έντεκα συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του άρθ. 3 του παρόντος».

Ν.1037/1971, Ν. 1892/1990 άρ.42, Ν. 1957/1991 άρ.23, ΠΔ.327/1992, Ν.2224/94 άρ.46, Ν.4093/2012 ΙΑ.10,14, Ν.3377/2005 άρθ. 12, 13, Ν. 4177/2013 άρθ. 15, 16, Ν. 4208/2013 άρθ. 25 (Καταστημάτων )

Ν.2874/2000 άρ.1

Ν.3996/2011

Ν.3846/2010 άρ.8 (Αμοιβή + 30%)  και συλλογικές συμβάσεις εργασίας/Διαιτητικές Αποφάσεις

 

Ημερήσια ανάπαυση << 11 ωρών εντός του 24ώρου>> σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ.88/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4093/2012 ΙΑ.14

 

 

 

 

Ι Σ Ο Τ Η Τ Α   Φ Υ Λ Ω Ν  /  Ι Σ Η  Μ Ε Τ Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

 

Αρ.22 παρ. 1 Συντάγματος  , Αρ. 4 παρ.1,2  Α.Κ. άρ.288

Διεθνής Σύμβαση 100  (Ν.46/1975)

ΕΓΣΣΕ 1993

Ν.1414/1984

Ν.3488/2006

Ν.3896/2010

Ν.3304/2005

Ν.3769/2009 (Ίση Μεταχείριση)

 

 

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η      Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

 

« Η αργία άρχεται από 00.00 ώρας μέχρι της 24.00 ώρας ιδίας ημέρας. Επί μισθωτών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή υπηρεσιών λειτουργουσών καθ’ όλο το 24ωρο δια συστήματος τριών ομάδων εργασίας ο χρόνος ούτος δύναται ν’ αρχίζει από της 06.00 ώρας της αργίας, λήγων την 06.00 ώραν της επομένης»  άρ.4 ΒΔ.748/66

« Η Κυριακή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή μπορεί να αρχίζει την 06:00 ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας.» άρ.5 ΠΔ. 88/1999

 

ΒΔ.748/1966  ΦΕΚ 179/Α/123-9-1966

ΑΝ.380/1968 ΦΕΚ 85/Α/26-4-1968

ΒΔ.750/1971  ΦΕΚ 259/Α/14-12-1971

Ν.2224/1994 άρ.46  ΦΕΚ 112/Α/6-7-1994

Ν.3144/2003 άρ.21 παρ. 7  ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003

Ν.3904/2010 άρ.31 ΦΕΚ 218/Α/23-12-2010  (Ποινές)

ΝΔ.1037/1971ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971, Ν.3377/2005 άρ.12 ΦΕΚ 202/Α/19-8-005 (Καταστημάτων απαγόρευση)

Ν.4177/2013 άρθ. 15, 16, ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013, Ν.4208/2013 άρθρ.25 ΦΕΚ 252/Α/18-11-2013 και αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών Λειτουργία καταστημάτων Κυριακές (Αρμοδιότητα Υπ. Ανάπτυξης)

Ν.3769/2009 άρ.16 ΦΕΚ105/Α/1-7-2009

ΠΔ.88/1999 άρθ. 5 ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999

 

Για την απασχόληση ημέρα Κυριακή ή Αργία [Αργίες ορίζονται οι : 25/3,1/5,15/8,28/10,25/12 και η Δευτέρα του Πάσχα] , καταβάλλεται προσαύξηση επί του εκάστοτε νομίμου ημερομισθίου σε ποσοστό 75%. ΥΑ.8900/1946 ΦΕΚ 54/Β,ΥΑ.25825/1951 ΦΕΚ 86/Β, Ν. 3755/1957 ΦΕΚ 182/Α [άρ.2 Ν.435/1976, άρ.1 Ν. 173/1973].

 

Για τους ημερομισθίως αμειβομένους που δεν απασχολούνται από λόγους που δεν οφείλονται στους ιδίους κατά τις άνω ημέρες Αργιών, καταβάλλεται ποσό ίσο με το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση.

 

Για την απασχόληση κατά νυκτερινό ωράριο [από 22.00 έως 06.00] καταβάλλεται προσαύξηση επί του εκάστοτε νομίμου ημερομισθίου σε ποσοστό 25% ΥΑ.18310/1946 ΦΕΚ 93/Β, 58399/1951 ΦΕΚ 213/Β.

 

 

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

 

Ν.3752/1929

ΝΔ.385/1969 Δημοσίου – Οργανισμών

Ν.3789/1957  Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

ΝΔ. 972/1991 Ο.Τ.Α.

Ν.2414/1996

Ν.2579/1998  ΔΕΚΟ

Ν.1767/1988   Συμβούλια εργαζομένων

Ν.2874/2000

Ν.3852/2010 άρ.186  Υπογραφή από Περιφερειάρχη

Ν.3996/2011 άρ.2 ια     Υπογραφή από Δ/ντή ΣΕΠΕ

ΥΑ.2322/2002 ΦΕΚ 371/Β

 

 

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α    Ο Ρ Ι Α     Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

 

Νόμιμο  Ωράριο   Εργασίας

Ν.3385/2005 άρ.1

Πενθήμερο : 5χ9=45 ώρες εβδομαδιαίως.

Εξαήμερο   : 6χ8=48 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Π.Δ. 88/1999 Οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση οδηγίας ΕΚ 93/104

 

Π.Δ. 167/2006 Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών.

Κανονισμός Ε.Ε. 561/2006 Κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών.

 

Ειδικότερα :

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Ν.2269/1920

Π.Δ.27/6-4/7/1932

ΝΔ.515/1970

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΔ.1037/1971

Ν.1892/1990 άρθρο 42, Ν. 1957/1991 άρθρο 23 (Πενθήμερο Εργασίας).

Ν.4093/2012 ΙΑ.14  (Αντικατάσταση του άρθρου 42 του Ν.1892/1990. Προβλέπει ότι οι ημέρες εβδομαδιαίας απασχολήσεως εργαζομένων στα καταστήματα για συμβατικό ωράριο 40 ωρών, μπορεί να καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.)

 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΔ.28/1-4/2/1938,ΒΔ.882/1961

 

ΤΑΞΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (π.χ. Λεωφορεία Μεταφοράς Προσωπικού).

ΒΔ.14/8-8/9/1950

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΥΑ.51266/2955/1975

 

 

 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

ΥΑ.20714/1025/13-5-1976

ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ : ΥΑ.50607/3484/4-6-1965

 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝ.547/1937

 

ΚΤΕΛ

ΠΔ.246/2006 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΛΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΠΔ.549/1982 ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΒΔ. 174/1968 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΤΕΛ

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΥΑ.251202/13-25/1/1961

ΥΑ.45750/1963

ΑΝ.394/1936 άρ.10

 

ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΑ.20023/1954

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΔ.15/9/1935

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΒΔ.444/1967

 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΔ.23/11/1933

 

 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ/ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ

ΠΔ.27/6/1927

 

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΥΑ.15316/1967, 30326/1967

 

ΥΑΛΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΒΔ.7/7/1936

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΔ.29/12/1934

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ

ΒΔ.28/4/1937

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΒΔ.398/1963

 

ΦΥΛΑΚΩΝ

ΥΑ.65982/1966

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΥΑ.63323/1961, 20714/1976 (Συνεχές)

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΩΡΑΡΙΟ

 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε  1984:ΥΑ 11770/1984  :40ωρο Εβδομαδιαίως

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1986:ΥΑ.12440/1986  :40ωρο Εβδομαδιαίως

 

Η Διαφορά μεταξύ νομίμου και συμβατικού, αποτελεί υπερεργασία.

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του 40ώρου

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:Σ.Σ.Ε 26/5/2003 = 39 ώρες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΣΣΕ 19/7/1990 = 39 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΣΕ 18/7/1996 = 39 ώρες

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ   ΖΩΝΗΣ:   ΣΣΕ  20/6/1991 = 37,5 ώρες

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ: Δ.Α.58/1985=38,45 ώρες

ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΣΣΕ 23/5/2002 = 37,5 ώρες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ: ΣΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  8/5/1995 = 6 ώρες το χειμώνα και  5,5 ώρες το καλοκαίρι

ΧΥΤΗΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΣΣΕ 24/3/1982 = 5 ώρες ημερησίως.

 

Η απασχόληση έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, αποτελεί πρόσθετη εργασία και αμείβεται ως απλό ωρομίσθιο  (χωρίς προσαύξηση) κατ΄ άρ.659 ΑΚ  σελ. ΔΕΝ 445/2007 και 1150/2010

 

 

 

 Υ Π Ε Ρ Ω Ρ Ι Ε Σ   

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ

ΝΔ.515/1970 άρ.1 και σύμφωνα με εξαμηνιαίες αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.

 

Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝ.549/1977 άρ.7

 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΔ.1037/1971 άρ.12

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΔ.27/6-4/7/1932

ΒΔ.14/8-24/8/1936

ΥΑ.45750/1963

 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΒΔ.28/1-1/4/1938

ΒΔ.882/1961

ΒΔ.815/1961

 

 

ΤΑΞΙ

ΒΔ.14/8-8/9/1950

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΥΑ51266/1975

 

Για τις οδικές μεταφορές

ΠΔ.167/2006

Κανονισμός Ε.Κ. 561/2006

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΥΑ.20714/1976  (Συνεχές)

 

Λειτουργία επιχειρήσεως με πρόσθετη (4η) ομάδα εργασίας : Πρόσληψη ιδιαίτερου προσωπικού για Σάββατο και Κυριακή ή Κυριακή και Δευτέρα και εργασία κατ΄ εναλλαγή δύο ομάδων επί 12ωρο, (άρ.40 παρ.2 ν.1892/1990).

 

Βάσει του Ν.4093/2012 ΙΑ.13, για όλες τις επιχειρήσεις ισχύει η αναγγελία (ηλεκτρονικώς από 1/3/2013 βάσει της ΥΑ.5072/6/25-2-2013 και άρθ. 14 παρ.2 ν.4225/2014)  των υπερωριών στην Επιθεώρηση Εργασίας. Καταργήθηκε η κατάθεση για έγκριση και η έκδοση αδείας υπερωριακής εργασίας.

 

Βάσει του Ν.4144/2013 άρ. 80, κατηργήθη η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αναγγελίας υπερωριών. Από 18-4-2013, υποχρέωση τηρήσεως Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών, -με το άρθ. 14 παρ. 2 ν. 4225/14 αντεκαταστάθη ως ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ- και γνωστοποιήσεώς τους μία φορά το μήνα στο Σ.ΕΠ.Ε. [Επί παραβάσεως επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις].

H YA.28153/126/28-8-2013 και το άρθ. 14 παρ.2 του ν.4225/14, υποχρεοί τους εργοδότες στην ηλεκτρονική υποβολή των πραγματοποιηθεισών υπερωριών, στο ΣΕΠΕ, μία φορά το μήνα.

 

Ε Ξ Ο Φ Λ Η Σ Η    Υ Π Ε Ρ Ω Ρ Ι Ω Ν

ΝΔ. 515/1970 άρ.2 (Πενταετής παραγραφή)

Ν.435/1976 άρ.1

Ν.3385/2005 άρ.1

Ν.3846/2010 άρ.13, Ν. 4225/14 άρ.14 παρ. 2 (Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών από όλες τις επιχειρήσεις)

Ν.3863/2010 άρ.74 παρ. 10

Ν.2874/2000 άρ.4

ΕΓΣΣΕ 26/2/1975 και 14/2/1984 (ΥΑ. 1770/1984)

 

Α.   Έως 31/03/2000  (άρ.1 ν. 435/1976, ΕΓΣΣΕ)

 

Υπερεργασία : Η απασχόληση πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι του ανωτάτου νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου.

Υπερωρία: Η απασχόληση πέραν του ανωτάτου νομίμου ωραρίου ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας.

 

Αμοιβή επί εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχολήσεως :

Υπερεργασία : Από 41η έως 48η  ώρα εβδομαδιαίως : καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%

Υπερωρία: Η πέραν του ημερήσιου 8ώρου και εβδομαδιαίου 48ώρου :

Νόμιμη : α) Για τις πρώτες 60 ώρες ετησίως = ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%

β) Για τις πέραν των 60 ωρών και έως 120 ωρών ετησίως : προσαύξηση 50%

γ) Για τις πέραν των 120 ωρών ετησίως: προσαύξηση 75%

Αμοιβή επί πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχολήσεως

Υπεργασία: Από 41η έως 45η ώρα εβδομαδιαίως : καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%

Από 46η έως 48η ώρα εβδομαδιαίως : Ιδιόρρυθμη υπερωρία : καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%

Υπερωρία : Η πέραν του 48ώρου εβδομαδιαίας απασχολήσεως

α) Για τις 60 πρώτες ώρες ετησίως = ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%

β) Για τις πέραν των 60 ωρών και έως 120 ωρών ετησίως : προσαύξηση 50%

γ) Για τις πέραν των 120 ωρών ετησίως : προσαύξηση 75%

Στις νόμιμες υπερωρίες προσμετρώνται και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχολήσεως από 46η έως 48η

 

Παράνομη  Υπερωρία : Τόσο στο πενθήμερο, όσο και στο εξαήμερο, το  καταβαλλόμενο ωράριο και προσαύξηση 100%

 

 

 

 

Β.  Από 1/4/2000 έως 18/8/2005  (άρ.4 ν. 2874/2000)

 

Από 41η  έως 43η  ώρα εβδομαδιαίως αποτελεί ιδιόρρυθμη υπερωρία (παρεχόμενη είτε άπαξ είτε τμηματικώς).

Η άνω των 43 ωρών εβδομαδιαίας απασχολήσεως, αποτελεί υπερωρία (νόμιμη με άδεια, παράνομη χωρίς άδεια αρχής).

Αμοιβή ιδιόρρυθμης υπερωρίας και νόμιμης υπερωρίας : καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση : 50% για μέχρι 120 ώρες ετησίως και 75% για τις άνω των 120 ωρών ετησίως.

Αμοιβή παρανόμου υπερωρίας :Αποζημίωση ίση με το 250% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου ( Ωρομίσθιο και προσαύξηση 150%).

 

 

 

 

Γ. Από 15/7/2010 και εφεξής (άρ.74 παρ.10 ν. 3863 2010)

 

Μείωση στην καταβολή της προσαυξήσεως υπερεργασίας-υπερωρίας κατά ποσοστό 20% Δηλ. α) Υπερεργασία από 25% σε 20%

β)  Νόμιμη Υπερωρία έως 120 ωρών ετησίως, από 50% σε 40%

γ) Νόμιμη υπερωρία άνω 120 ωρών ετησίως από 75% σε 60%

δ) Παράνομη υπερωρία ( κατ΄ εξαίρεση ) από 100% σε 80%

Με άδεια για υπερωριακή απασχόληση επί πλέον των προβλεπομένων (με υπουργική Απόφαση) από 75% σε 60% : άρ.8 παρ.4 ΝΔ. 515/1970, άρ.1 ΝΔ.264/1973, άρ.74 παρ.1 Ν.3863/2010

 

 

 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ     Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ

 

1.  Α.Ε. (Μη Βιομηχανικών – τραπεζών) :Νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο : 42 ώρες Αρ. 7 αν. 549/1977

2.  Κλωστοϋφαντουργών :  Προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 50% και για τις πρώτες 60 ώρες ετησίως ΒΔ. 28/29-4-1937

3.  Οδηγών Φορτηγών :  Ομοίως  ΒΔ.28/1-4/2/1938

4.  Οδηγών Ι.Χ.           :   Ομοίως  ΒΔ.14/8-8/9/1950

5.  Υπαλληλικό Προσωπικό ΑΕ (Πλην Βιομηχανιών) : Προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 30% ΠΔ.8/13-4-1932

6.   Καταστημάτων     : Προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 30% ΝΔ. 1037/1971

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

1. Για την υπερωρία λαμβάνεται υπ΄ όψιν η ημερήσια απασχόληση, ενώ για την υπερεργασία η εβδομαδιαία  και

2. Δε χωρεί συμψηφισμός ημερήσιας υπερωρίας με τυχόν απασχόληση λιγότερων ωρών ή εργασία κατ΄ άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομάδος (Ολομ. Αρείου Πάγου 387/1969 569/1986 )

3  Για την υπερεργασία λαμβάνεται υπ΄ όψιν η εβδομαδιαία απασχόληση. Δηλ. εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Α.Π. 1017/1995)

4. Οι διατάξεις περί καταβολής προσαυξήσεως 25% της ΕΓΣΣΕ (νυν 20% ν. 3863/2010) της υπερεργασίας, εφαρμόζονται στους επί μισθώ ή ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς και όχι όσοι αμείβονται με ποσοστά ΔΑ 6/1979 (Α.Π. 1361/1992 ,117/1993).

Επίσης δεν υφίσταται υπερεργασία όπου νομοθετικώς προβλέπεται 40ωρο (π.χ. ΚΤΕΛ ΠΔ.240/2006)

Αντίθετα, των προσαυξήσεων για υπερωριακή εργασία, δικαιούνται άπαντες οι απασχολούμενοι υπερωριακώς (άρ.1 παρ.2 ν. 435/1976)

 

 

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

 

Επί διευθετήσεως χρόνου εργασίας (άρ.42 ν. 3986/2011)

Επί συστήματος εργασίας με 4η βάρδια εργασίας ορισμένων επιχειρήσεων με πρόσληψη ιδιαίτερου προσωπικού (για Σ/Κ ή Κ/Δ) για απασχόληση επί 12ωρο και πλήρη αμοιβή (40ώρου) άρ.40 παρ.2 ν. 1892/1990

 

 

 

 

Άρθρο 80 Ν. 4144/2013 ΦΕΚ 88/Α/18-4-2013

 

1 Α. Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,

στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

Ε. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής  επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

 

 

 

Η παρ. 1 του άνω άρθρου 80 του ν. 4144/13, αντεκατεστάθη δια του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 4225/2014 (ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ) :

«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

 Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη « Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

 Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μία πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

 Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

 α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

 β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,

 γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

 δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,

 ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,

 στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

 ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,

 η) η υπογραφή του εργαζομένου.

 Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι ο εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

 Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.

 ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.

 Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»

 

 

ΥΑ. 11921/253 ΦΕΚ Β΄1130/5-5-2014

«Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών του ν. 4225/2014».

 

Βάσει του άρθρου 55 παρ. 1 του ν. 4310/2014, διατηρείται το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 και κάθε αλλαγή ωραρίου εργασίας/οργάνωσης χρόνου εργασίας καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ από 8/12/2014, κατηργημένης κάθε αντίθετης διάταξης.

                                   

 

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΑΚ. Άρθ. 655 «Επί συμβάσεως εργασίας, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά».

Τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καταβάλλονται από Μ. Τετάρτη έως 30/4 και από 21/12 έως 31/12 αντίστοιχα (ΥΑ. 19040/1981), ενώ οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται κατά την έναρξη της αδείας (ΑΝ. 539/1945). Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο πριν τη λήψη των ημερών της δικαιουμένης αδείας, οι αποδοχές των ημερών αυτών, καθώς και του επιδόματος αδείας, καταβάλονται άμεσα (άρ.1 ν. 1346/1983, ΑΠ.97/2009, απ. 31263/2007 Σ.ΕΠ.Ε και 4208/2007 Υπ. Εργασίας)

Μισθός, κατά το άνω άρθρο σε συνδυασμό με τα άρθρα 648 κα,649 Α.Κ. και 1 της 95 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν.3248/1955, είναι κάθε παροχή που οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτό ως αντάλλαγμα της παρεχομένης εργασίας του. (Νόμιμος ή συμβατικός μισθός, υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, νόμιμη απασχόληση αργίας, Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα, ετοιμότητος).

 

ΒΔ. 14/9/1912 ΦΕΚ 295/Α/20-9-1912

ΒΔ. 24/7/1920 ΦΕΚ 189/Α/21-8-1920

Ν. 4694/1930 (Απαγόρευση εκχώρησης-κατάσχεσης..)

ΑΝ. 690/1945

Ν. 2336/95 άρθ. 8

ΑΝ. 1001/1946, Κ.Υ.Α. 10096/1946 (Θυρωρών Πολυκατοικιών)

ΑΝ. 435/1968 ΦΕΚ 124/Α/4-6-1968 (Καθορισμός αποδοχών με Υ.Α. μισθωτών που δεν υπάγονται σε συλλογικές συμβάσεις)

Ν. 2224/1994 άρθ. 54, ΒΔ. 15/11/1949 (Αμοιβή σερβιτόρων με ποσοστά κλπ)

Ν. 4093/2012 ΙΑ. 11, Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας απ. 26352/839/28-11-2012 «Κατώτατος νόμιμος μισθός και ημερομίσθιο εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέως» και

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Κατώτατος συμφωνηθείς μισθός και ημερομίσθιο), και λοιπές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Βάσει του ν. 1876/1990 ως ισχύει (Κλαδικές, Ομοιοεπαγγελματικές, Επιχειρησιακές κλπ).

 

ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ : Απόφαση Ολομέλειας Α. Π. 40/2002

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Α.Π. 856/1978, το προβλεπόμενο από τον ΑΝ. 690/1945 έγκλημα είναι στιγμιαίο (και εγκύκλιος Εισαγγελέα ΑΠ. 6/1996).

 

 

 

 

 

Κ  Υ  Ρ  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ

 

Α. ΠΟΙΝΙΚΕΣ

 

Α.Ν.690/1945

Ν.2336/1995 άρ.8

Ν.2639/1998 άρ.17

Ν.3385/2005 άρ.3

Ν.3904/2010 άρ.31

Ν.3996/2011 άρ.28

Ν.4144/2013 άρ.80 για ΕΠΑ, άρ.24για ΙΓΕΕ, [άρ.128 ν. 4052/2012], άρ. 23 παρ.7 γενικώς.

Ν.4052/2012 και Ν.4251/2014 (Αλλοδαποί)

 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

 

Ν.2639/1998 άρ.16

Ν.3144/2003 άρ.11

Ν.3385/2005 άρ.3

Ν.3762/2009 άρ.8

Ν.3996/2011 άρ.24, άρ.2 δ

Κ.Υ.Α. Φ.450/38668/3534/2013  (Οδηγών/Μεταφορικών επιχειρήσεων).

Ν.4144/2013 άρ.23 παρ. 6α γενικώς, άρ.19 για παράνομα απασχολούμενο επιδοτούμενο ΟΑΕΔ, άρ.24 για ΕΠΑ και ΙΓΣΕ, άρ.80 για μη γνωστοποίηση Υπερωριών, άρ.22 για εργολάβους [Συνεργεία Καθαρισμού/Φυλάξεις].

Ν.4052/2012 άρθρα 85, 87 ως ισχύουν. (Αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα).

Ν.4251/2014 άρθρο 28 (Αλλοδαποί που έχουν άδεια και την παραβιάζουν).

Ν.4254/2014 ΙΑ.5 (1) Μη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων/μηχανογραφημένες σελίδες (κύρωση του άρθ. 24 ν. 3996/2011)

Ν.4254/2014 ΙΑ. 5 (2) Μη ηλεκτρονική καταχώριση εντός Ιανουαρίου εκάστου έτους των κανονικών αδειών που χορηγήθηκαν το προηγούμενο έτος (κύρωση του άρθ. 24 ν. 3996/2011)

 

 

ΥΑ 273//2013 (ΥΑ 27397/122 ΦΕΚ Β 2062 2013): Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

 

 

 

 

Αριθμ. 27397/122/19.8.2013    (ΦΕΚ Β΄ 2062/23.08.2013)

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α’).

 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21.6.2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ

143/Τ.Α/4.7.2012).

 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/5.8.2011) ιδίως το αρθ. 24 παρ. 4.

 

4. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπόριο», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3249/2.6.1955 (ΦΕΚ 139/τ.Α/2.6.1955).

 

5. Τον Ν. 4144/2013 άρθρο 23 και άρθρο 80 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/18.4.2013).

 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α/12.11.2012).

 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/τ.Α/1989).

 

8. Την κοινή υπουργική απόφαση «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 16909/19.12.2003 (ΦΕΚ 1892/τ.Β/19.12.2003), όπως τροποποιήθηκε με

την κοινή υπουργική απόφαση 120151/17.5.2005 (ΦΕΚ 705/τ.Β/25.5.2005) και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ 2/75109/0020/21.11.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

9. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/τ.Β/5.7.2013).

 

10. Την υπ’ αριθμ. 2063/Δ1/632/18.2.2011 (ΦΕΚ 266 τ.Β’) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

 

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 16935/Δ10.104/2010 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας Πολίτη «Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία.» (ΦΕΚ 1346/τ.Β/2010).

12. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

 

Αρθρο 1

 

Επιβολή Κυρώσεων, κατά Δέσμια  Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας,

κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

 

α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

 

 Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.

 

Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία

προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο -εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του

άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

 

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:

Μισθός   Επί Μήνες Εργασίας   Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

 

Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών: 586,08€ επί 18 μήνες=10.549,44€

Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών:510,95  επί 18 μήνες= 9.197,10€

 

Ημερομίσθιο   Επί Ημέρες Εργασίας   Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών : 26,18€ επί 403 ημέρες =                                     10.550,54 €

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών: 22,83€ επί 403 ημέρες =                                       9.200,49 €

 

 β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης / εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας

συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β` της παραγράφου 3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β, της παραγράφου 1 του άρθρου

24, του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

 

Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης / εργοδότη δεν επηρεάζει την υποτροπή.

 

 

 

 

Άρθρο 2

 

Επιβολή Κυρώσεων, κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας,

κατά τη διαπίστωση παραβάσεων του εδάφ. β` της παρ. 4 και της παρ. 7, του άρθρου 24 Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

 

Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει την τέλεση των παραβάσεων που αναφέρονται στο εδάφ. β` της παρ. 4 και στην παρ.7 άρθ. 24 Ν. 3996/2011, όπως ισχύει, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο), αμελλητί, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς

προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

 

Ι) Παραβάσεις:

 

 α) Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών. Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών (ΥΑ.8422/20/14-3-2014 ΑΔΑ : ΒΙΞΒΛ-ΒΩΙ)

 

 β) Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων.

 

 γ) Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικές υπηρεσίες κλπ.).

 

 δ) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή οικονομικές

υπηρεσίες κλπ.).

 

 Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση:

 

 α) Για επιχείρηση / εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10 πρόστιμο: Τριακόσια ευρώ (300,00 €).

 β) Για επιχείρηση / εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο: Χίλια ευρώ (1.000,00 €).

 

 γ) Για επιχείρηση / εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).

 

 δ) Για επιχείρηση / εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €).

 

 ε) Για επιχείρηση / εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).

 

 II) Παράβαση: Μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

 

 Επιβαλλόμενο πρόστιμο:

 

 α) Για επιχείρηση / εργοδότη χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200,00 €).

 

 β) Για επιχείρηση / εργοδότη μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).

 

 γ) Για επιχείρηση / εργοδότη υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €).

 

 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες επικινδυνότητας:

 

 (Υ) Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας

 

 (Μ) Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας

 

 (Χ) Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας.

 

 Στην Υψηλή (Υ) κατηγορία υπάγονται:

 

 α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κλπ.) εφόσον σ` αυτά εκτελούνται:

 

 – εργασίες για τις οποίες προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια διάρκειας το πολύ 36 ωρών ή – εργασίες σε κλειστούς χώρους, που περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα ή άλλα υλικά που μπορεί να αποκτήσουν επικίνδυνες

φυσικοχημικές ιδιότητες από τις εκτελούμενες εργασίες ή – θερμές εργασίες:

 

 α1. σε χώρους που γειτνιάζουν με χώρους φορτίου ή

 

 α2. στο αντλιοστάσιο και στα δίκτυα μεταφοράς φορτίων.

 

 β. Ολα τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία άνω των 150 εργαζομένων.

 

 Στη Μεσαία (Μ) κατηγορία υπάγονται:

 

 α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κλπ.) εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες αποκλειστικά και μόνο εκτός των χώρων φορτίου και φυσικά εφόσον δεν εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις

της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας.

 

 β. Τα πλοία κατά τη διάρκεια που λαμβάνουν χώρα εργασίες βαφής σε εσωτερικούς χώρους ή εργασίες αμμοβολής ή εργασίες υδροβολής.

 

 γ. Τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες για τις οποίες προβλέπεται:

 

 – η χρήση ικριωμάτων όγκου συνολικά άνω των 500 m3 ή

 

 – η χρήση σιδήρου άνω των 70.000 Kgs.

 

 δ. Τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία 50 έως 150 εργαζομένων.

 

 Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται:

 

 Ολα τα λοιπά πλοία και για εργασίες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και τα ναυπηγούμενα μετά την καθέλκυση τους και εφόσον δεν απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία περισσοτέρων των 49 εργαζόμενων.

 

 Ill) Παράβαση: μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.

 

 Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €).

 

 

 

Αρθρο 3

 

Δελτίο ελέγχου και πράξη επιβολής προστίμου

 

α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες από το

Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω

κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη.

 

β) Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου.

 

Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης

Επιβολής Προστίμου.

 

γ) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από την παραβάτρια επιχείρηση / εργοδότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις που απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας,

διαφορετικά η έκπτωση δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η εργοδότρια / επιχείρηση υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο

είσπραξης.

«Αν επιβληθούν σε μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία, περισσότερα του ενός πρόστιμα για την ίδια αιτία, κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., της ΕΥΠΕΑ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την παράβαση του άρθρου 1 της παρούσης, η καταβολή του προστίμου, γίνεται άπαξ και βάσει της πράξεως επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη σε αυτόν. Ο παραβάτης δε, υποχρεούται να κοινοποιήσει αντίγραφο του προαναφερόμενου διπλότυπου είσπραξης και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, εντός της ανωτέρω προθεσμίας». (ΥΑ. 18724/52/4-6-2014 ΦΕΚ 1551/Β/12-6-2014)

 

δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοση της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

 

 

 

 

Άρθρο 4

 

Υπολογισμός αριθμού εργαζομένων σε περιπτώσεις επιχειρήσεων / εργοδοτών με παραρτήματα, υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις

 

Για την επιβολή των κυρώσεων (προστίμων) που ορίζονται στις περιπτώσεις Ι α) και Ι β) του άρθρου 2 της παρούσας σε επιχειρήσεις / εργοδότες με παραρτήματα, υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στον τόπο διενέργειας

του ελέγχου.

 

 

 

Άρθρο 5

 

Ισχύς της απόφασης

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 15.9.2013.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                         ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ/ΠΟΙΝΩΝ

1. Απόφαση Υπουργού Εργασίας :2063/Δ1632/ 2011 ΦΕΚ 266/Β/2011 (Γενικώς) και

2. Απόφαση Υφυπ. Εσωτερικών-Αποκέντρωσης- Εργασίας :25624/975/2010 (Παράνομη   απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, κατά ν.3386/2005 ΦΕΚ 2252/Β/2010)

Ο Ν. 3386 2005 κατηργήθη με το Ν.4251/2014. Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις με άρθρο 28 αυτού.

3.ΑπόφασηΥπ.Οικονομικών,Υποδομών,Εργασίας:Φ450/38668/3534/2013

4.  Aπόφαση Υπ. Εργασίας 15527639/2010,9504/353/2011 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης . Ύψος προστίμου/Ποινές : άρ.128 ν.4052/2012

 

 

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Α.  Ν. 3249/1955 «Κύρωση της αρ. 81 Διεθνούς Συμβάσεως περί επιθεωρήσεως εργασίας εις τη βιομηχανία και το εμπόριο.»

άρθρο 17 παρ. 2 «Επαφίεται εις την ελευθέραν κρίσιν των Επιθεωρητών Εργασίας όπως προβαίνουν εις ειδοποιήσεις ή εις συμβουλάς αντί να προβαίνουν ή συνιστούν διώξεις.»

 

Β.   Ν. 3996/2011 (170 Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. (Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Κεφάλαιο Ζ΄ ΦΕΚ 180/Α΄/29-8-2014)»

άρθρο 2. Για την εκτέλεση του έργου του το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α.    Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας … και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή : αα)… ββ)… γγ)…δδ)…εε)…

β. «Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των υποπεριπτώσεων αα΄ έως εε΄της περίπτωσης α.»

 

άρθρο 3 παρ. 7 «Αν οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας συνιστούν ποινικά αδικήματα, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων υποβάλλει μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα». (άρθρο 23 του Ν. 4144/2013, αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 3996/2011).

 

άρθρο 23 Είδος και εύρος κυρώσεων.- Στο πλαίσιο της κατασταλτικής δράσης του το Σ.ΕΠ.Ε.:

 1. 1.      Αν διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το Σ.ΕΠ.Ε. είτε χορηγεί κατά την κρίση του εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση προς τις εν λόγω διατάξεις είτε λαμβάνει άμεσα διοικητικά μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ή και προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

άρθρο 28 Ποινικές Κυρώσεις.- 1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010, την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

 1. 2.      Ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν βαρύτερη ποινική μεταχείριση εξακολουθούν να ισχύουν.

 

 Γ.  Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ Α΄)

 άρθρο 8 παρ. 1. Η παρ. 1 του α.ν. 690/1945 αντικαθίσταται : «Κάθε εργοδότης/διευθυντής/επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις είτε από τις διαιτητικές αποφάσεις είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955 συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπ. εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτ/σης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής αρχής ή της οικείας Επαγγελματικής Οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση έξι μήνες και χρηματική ποινή από 25% έως 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, με τη διαδικασία του αυτοφώρου κατ’ άρθ. 417 ΚΠΔ».

2 Ο παρεμποδίζων την είσοδο των οργάνων του Υπ. Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους τόπους εργασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως και ο υπόχρεος προς παροχή στοιχείων ή πληροφοριών εργοδότης, διευθυντής της επιχείρησης ή εκπρόσωπος, που αρνείται την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των άνω οργάνων ή της αστυνομικής αρχής με τις ποινές του άρθ. 8 του ν. 2207/1994 (ΦΕΚ 65 Α΄).

 

   Δ.  Ν. 3904/2010  (ΦΕΚ 218/Α΄)

άρθρο 31

παρ. 5 «Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ΝΔ. 1037/1971 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 3.000€» (αφορά χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους)

παρ. 6  «Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ΒΔ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 3.000€» (αφορά Κυριακή ως υποχρεωτική αργία/ εβδομαδιαία ανάπαυση).

 

Ε.  Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄)

άρθρο 24 παρ. 6 «Στην παρ.2 του άρθρου 108 του Ν. 4052/2012 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής : γ. Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής  ή οριστικής  διακοπής λειτουργίας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη και με χρηματική ποινή».

άρθρο 80 παρ. 3 Στο τέλος του άρθρου 24 «Τροποποιήσεις του Ν.4052/2012» του νομοσχεδίου προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής»

«8. Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4052/2012 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής :

«Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη και με χρηματική ποινή».

 

ΣΤ.  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄)

άρθρο 67

 

 1. Ο εργοδότης ή οι εκπρόσωποί του που παραβαίνουν από δόλο ή από αμέλεια τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, τιμωρούνται, αν από άλλη ποινική διάταξη δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
 2. Με κράτηση ή πρόστιμο τιμωρείται και εκείνος που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου, όταν επιτρέπει σ’ αυτόν να απασχολείται κατά παράβαση των άρθρων 51, 52, 54 και 57.
 3. Εργοδότης που παραβιάζει τις διατάξεις και απασχολεί ανηλίκους σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 4, 5 και 6, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος έχει την επιμέλεια ανηλίκου που απασχολείται σε εργασία, έργο ή δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 4, 5 και 6.

Ο εργοδότης τιμωρείται επί πλέον και με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 παρ. 1 έως 5 του ν. 2639/1998.

 

 

 

 

 

άρθρο 72

 

 1. Κάθε εργοδότης που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια, οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
 2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση.
 3. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, στις υποθέσεις της παρ. 1 το δικαστήριο με απόφασή του ορίζει ρητή δικάσιμο μέσα σε είκοσι ημέρες.

 

 

 

                                               

                                           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ

 

Άρ.24 ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄) :

1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων :

Α. Πρόστιμο για κάθε μία παράβαση από (πεντακόσια) τριακόσια [άρ.23παρ.6α ν.4144/2013] ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ με αιτιολογημένη πράξη……

Β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων  ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης  στις περιπτώσεις του άρ.23  για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών με αιτιολογημένη πράξη  του Προϊσταμένου……. κατόπιν προηγούμενης προσκλήσεως του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

Επίσης με απόφαση του Υπ. Εργασίας…μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας ….

 

Άρ. 2 ν.3996/2011

Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α. … β. … γ. …

δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύκτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, λαμβάνει φωτογραφίες ή μαγνητοσκοπεί και προβαίνει σε μετρήσεις επιβλαβών φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και τον εντοπισμό νέων και αναδυόμενων κινδύνων που προκαλούνται από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας.

Στον εργοδότη που αρνείται  την κατά τα προηγούμενα εδάφια είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτωσης Α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 24.

 

Αρ. Φ 450/38668/3534/2013 (ΦΕΚ 2061/Β΄):

Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού  3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις (Πρόστιμο τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους οδηγούς και ποινή αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος) αναλόγως διαπιστουμένης παραβάσεως.

 

Άρ.14 ν. 3846/2010, ΚΥΑ 25264/975/2010 : Καθορισμός κριτηρίων του ύψους των προστίμων στους εργοδότες που παρανόμως απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών.

 

Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄)

άρθ. 85 και 92:

Χρηματικές κυρώσεις επί απασχολήσεως παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών και επί μη διατήρησης εγγράφων και ενημέρωσης υπηρεσιών.

Σωρευτικά και διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεως άρθ.87

 

άρθρο 79 «απαγορεύεται η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών».

 

άρθρο 85 1. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του άρθρου 79, επιβάλλεται στον εργοδότη, με τη διαπίστωσή της ή την κοινοποίησή της, από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. κατά δέσμια αρμοδιότητά τους, χρηματική κύρωση πέντε χιλιάδων ευρώ ανά παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό (μετά από προηγούμενη αναζήτηση έγγραφων εξηγήσεων).

Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρωσης ανά εργαζόμενο.

 

άρθρο 87 (άρθρο 24 ν. 4144/2013) Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 79 επιβάλλονται σωρευτικά με τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις :

Α.

Β. α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, για χρονικό διάστημα έως τρεις ημέρες….

β) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης….

Άρθρο 92

 1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 80 επιβάλλονται στον εργοδότη οι χρηματικές κυρώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που διέπει το ελεγκτικό όργανο. Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Σ.ΕΠ.Ε. κατά δέσμια αρμοδιότητα αυτού, επιβάλλεται χρηματική κύρωση πεντακοσίων ευρώ για κάθε μία υποχρέωση που δεν έχει τηρηθεί.

 

Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α΄)

Άρθρο 28 : Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών-Κυρώσεις.

παρ. 3. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως ισχύει.

παρ. 4. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500€ για κάθε νόμιμα διαμένοντα αλλά παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό.

 

άρ. 128 Ν. 4052/2012, άρ. 24 Ν. 4144/2013, ΥΑ. 15527/639/2010 και 9504/353/2011[για Ε.Π.Α. και Ι.Γ.Ε.Ε.]

 

Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄)

               άρ. 19 για παράνομα απασχολούμενο επιδοτούμενο ΟΑΕΔ.

άρ. 23 παρ. 6α γενικώς για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

άρ. 80 για μη γνωστοποίηση υπερωριών κάθε μήνα.

άρ. 22 για εργολάβους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ,ΟΤΑ [Συνεργεία Καθαρισμού / Φυλάξεις].

 

 

Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄)

άρθ. 53  1. Η παραβίαση των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου (ΣΤ) συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας για την οποία επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 ως ισχύουν κάθε φορά.

2. ….

 3. Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών του παρόντος Κεφαλαίου, που του χορηγήθηκαν, συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

 

άρθρο 49 : πεδίο εφαρμογής.

 

άρθρο 50 :

1. Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου     συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

 1. Για τη χορήγηση της γονικής αδείας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, Κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών αποφάσεων, ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.
 2. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

 

άρθρο 51 :

1. Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική γονική άδεια διάρκειας δέκα εργασίμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, μετά από αίτησή του, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

 1. Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζομένου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και μέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού συμπληρωμένων, χωρίς αποδοχές, εφ’ όσον έχει εξαντλήσει τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 51 του παρόντος νόμου, για όσο διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα εργασίμων ημερών κατ’ έτος.

 

άρθρο 52:

 1. Μετά τη λήξη της γονικής αδείας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας του ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του.
 2. ….
 3. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που γίνεται εξαιτίας αίτησης ή λήψης γονικής αδείας των άρθρων 51 και 52  του παρόντος νόμου είναι άκυρη. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση εργαζομένου που γίνεται λόγω αίτησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52.

 

 

άρθρο 54 :

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει δυσμενέστερα τα θέματα του παρόντος καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 1483/1984 και του άρθρου 25 του ν. 2639/1998.
 2. ….
 3. ….
 4. Η γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου δεν καταργεί και δεν επηρεάζει τη χορήγηση άλλων δικαιωμάτων που αφορούν στη διευκόλυνση των γονέων για την ανατροφή του παιδιού, για το θηλασμό και τη φροντίδα του παιδιού ή για λόγους που συνδέονται με την οικογένεια.

 

Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α΄)

 άρ. 14 παρ. 2 (για Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.)

« Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν.4144/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

 1. Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

….

  Ε. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση   ωραρίου  εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28  του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν.

ΣΤ.Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθ. 24 και 28 του ν. 3996/2011 όπως ισχύει.

 

ΥΑ. 27397/122/2013 (ΦΕΚ 2062/Β΄), ΥΑ. 8422/20/14, ΥΑ. 18724/52/2014 Δέσμιας αρμοδιότητος Επιθεωρητή εργασίας (αφορά αδήλωτους εργαζομένους, πίνακες προσωπικού, εξοφλητικά σημειώματα, όρους συμβάσεων ΠΔ.156/1994).

 

Ν. 4254/2014 ΙΑ 5 (ΦΕΚ 85/Α΄)

1. Η παρ. 1 του άρθ. 18 του ν. 1082/1980 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζομένου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 του ν.3996/2011 όπως ισχύει.»

 

 1. Η παρ. 3 του άρθ. 4 του αν. 539/1945 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή

μηχανογραφημένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία προσλήψεως, αριθμός δικαιουμένων ημερών αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής αδείας.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που

ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

β) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπ. Εργασίας , Σ.ΕΠ.Ε.-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο έτος.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθ. 24 του ν.3996/2011 όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.»

 

Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄) Παράβαση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας «περί ανηλίκων»

Άρθρο 67 παρ.3 «… Ο εργοδότης τιμωρείται επί πλέον και με διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 παρ. 1 έως 5 του ν. 2639/1998 (νυν ν. 3996/2011).»

 

 

Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα [άρ.2 ΥΑ 29502/85/8-9-2014]

 

α)Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης),

  Ε3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα ( υποπαράγραφος ΙΔ.1. του ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ  Α΄και Β΄ βαθμού και εταιρείες του δημοσίου).

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από

Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,

Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας,

Β) Ε4: Πίνακας Προσωπικού,

Γ) Ε5: Αναγγελία οικοιοθελούς αποχώρησης μισθωτού και

Δ) Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση),

Ε) Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

Στ) Ε8: Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 80 παρ. 1 του Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α΄/18, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 περ. στ του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 ΦΕΚ Α΄/2,

Ζ) Ε9: Σύμβαση εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας,

Η) Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

[Η αίτηση εγκρίσεως υπερωριακής εργασίας κατηργήθη με το ν.4093/12 ΙΑ.13. Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις η αναγγελία υπερωριών].

Κατηργήθη η αναγγελία. Υποχρέωση τηρήσεως Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών και γνωστοποιήσεώς τους στο ΣΕΠΕ μία φορά το μήνα. [Επί παραβάσεως διοικητικές ποινές. Άρ.80 ν. 4144/2013 και άρθ. 14 παρ. 2 ν. 4225/14].

 

Η άνω Υπουργική Απόφαση εξεδόθη – μεταξύ άλλων – κατ΄ εξουσιοδότηση του άρ.12 παρ.4 του ν. 3144/2003.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.1 ΣΤ του Ν.4144/2013, κατηργήθη η υποχρέωση καθημερινής ηλεκτρονικής υποβολής των υπερωριών. Προβλέπεται η τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών (Ν.4225/14 άρθ.14παρ.2) και η γνωστοποίηση πραγματοποίησης αυτών στο ΣΕΠΕ, μία φορά το μήνα (ηλεκτρονικώς βάσει της ΥΑ.28153/126/13,ΥΑ 29502/85/8-9-2014 και ν.4225/14 άρθ.14 παρ.2)

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ   4093/2012  ΦΕΚ 222/12/11/2012  (  ΜΝΗΜΟΝΙΟ Νο 3   )

 

 

 ΙΑ.8  ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 122 του ν.4052/2012 (Α’ 41)  αντικαθίσταται ως εξής: «οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν αυτής που ορίζεται στο 115 άρθρο περίπτωση β’,  με εξαίρεση: α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β) αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 123 του ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο».

 

Τα άρθρα  2 και 3 της υπ. Αριθμόν 30342/2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Β΄ 337) καταργούνται.

 

Η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του ν.4052/2012  αντικαθίσταται ως εξής:

«α)Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσεών της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών  ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη.

 

Ο άνω νόμος τροποποιήθηκε με τα άρθρα 24 και 80 του ν. 4144/2013 [Κυρώσεις]

 

 

 

Άρθρο 24

Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012

1. Η παρ. Β΄ του άρθρου 87 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β.α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. ύστερα από αιτιολογημένη

εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.

β) Προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης

Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..»

2. Στο τέλος του άρθρου 87 προστίθεται παράγραφος Γ΄ ως ακολούθως:

«Γ. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίστανται οι λέξεις «του άρθρου 40» με τις λέξεις «του άρθρου 88».

4. Το άρθρο 93 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 93

Καμία κύρωση ή μέτρο δεν επιβάλλεται, σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 87, χωρίς προηγούμενη κλήτευση του εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της.»

5. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 «Διοικητικές Κυρώσεις» του άρθρου 108 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Διοικητικές κυρώσεις:

α. Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήματά τους, που λειτουργούν παρανόμως, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

αα) πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας, που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, ή/ και ββ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι τρεις (3) ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, γγ) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική δια κοπή της λειτουργίας τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

β. Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήματά τους, που δεν υποβάλλουν εμπροθέσμως τις εκθέσεις δραστηριότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 104 του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμοδίου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης  Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση.

γ. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1A, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 24, στο σύνολό τους, του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του Ι.Γ.Ε.Ε., που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή.»

7. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 «Διοικητικές Κυρώσεις» του άρθρου 128 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Διοικητικές κυρώσεις:

α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,

κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα

στην απόφαση 15527/639/2010 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 1359), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης:

α) χωρίς να προβούν στην προσήκουσα αναγγελία άσκησής της στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή

β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. αλλά:

αα) ασκούν το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χωρίς να έχουν ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας,

ββ) τους έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας Ε.Π.Α., λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται: i) πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων ή και ii) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι τρεις (3) ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας, ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, iii) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

γ) Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων α΄ και β΄ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1Α, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

 

3. Στο τέλος του άρθρου 24 «Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012» του νομοσχεδίου προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4052/2012 (Α΄41) προστίθεται περίπτωση γ΄ως εξής:

«όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της ΕΠΑ, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή»

 

 

 IΑ. 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

α. Η παράγραφος 1  του άρθρου 98 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και των υποκαταστημάτων τους είναι η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών με δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση. Επίσης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας επιτρέπεται  να ασκούν την δραστηριότητα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις.»

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4052/2012 καταργείται.

 

Το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. να είναι κάτοχος  πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής, οποιουδήποτε αντικειμένου, αλλά να διαθέτει αποδεδειγμένη διετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στοιχεία i), ii) και iii) της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν.4052/2012  αντικαθίσταται ως εξής:

 

«3. Οι μεσολαβήσεις διενεργούνται από το διευθυντή του ΙΓΕΕ ή και από υπάλληλο του ΙΓΕΕ, ο οποίος έχει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.».

 

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.4052/2012   αντικαθίσταται ως εξής:

 

«β) ως προς την κτιριακή υποδομή: Το ΙΓΕΕ πρέπει να διαθέτει έναν επαγγελματικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, αυτόνομο για τους σκοπούς του, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών. Ο ανωτέρω χώρος  πρέπει να είναι σύμφωνος με το π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK» (Α’ 10). Το ΙΓΕΕ πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του  μισθωτηρίου συμβολαίου.»

 

Το στοιχείο ββ’ της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.4052/2012 (Α’ 41 ) αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α’ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της διετούς εμπειρίας της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 100.»

 

Το στοιχείο i) της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης γ΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 101 του Ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«i) αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών-επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασμα κατατεθειμένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας.»

 

Η υποπερίπτωση γγ) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 101 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και Πίνακα Προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει κατατεθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, εκ των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του διευθυντή  του ΙΓΕΕ στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος. Ο Πίνακας Προσωπικού και ωρών εργασίας αναζητείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας από τη Δ/νση Απασχόλησης.»

 

Το στοιχείο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.4052/2012 καταργείται.

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 102 του ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/ επαγγέλματος από υποκατάστημα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του παρόντος. Από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα προσκομίζονται μόνο αυτά που αφορούν αποκλειστικά το υποκατάστημα και όσα έχουν κατατεθεί ήδη αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους».

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου  2 του άρθρου 104 του ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά αν μεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήματος αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας-επαγγέλματος ΙΓΕΕ του άρθρου 101, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την επελθούσα μεταβολή καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ήδη αλλά έχει  παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους.

 

Ο άνω νόμος τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4144/2013 [Κυρώσεις]

 

 

IA.10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ι) Χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών

α. Η  παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν.δ.1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» από την έναρξη ισχύος του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Απαγόρευση συναλλαγών σε καταστήματα.

Κατά τις ώρες μη λειτουργίας των καταστημάτων απαγορεύεται κάθε συναλλαγή εντός αυτών»

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.δ.1037/1971, το άρθρο 7α του Ν.Δ.1037/1971 που προστέθηκε με το άρθρο 244 του ν.4072/2012  καταργούνται.

 

Η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του ν.1892/1990 εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου λειτουργίας των καταστημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 1037/1971, όπως αυτό ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν.1892/1990, όπως ισχύει.

 

ΙΑ. 11  Νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας (Διάταξη Πλαίσιο). Κατώτατος νόμιμος μισθός και ημερομίσθιο για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.

 

Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1.4.2013. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θεσπίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές

της ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης) και τη διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς. Κατά το Α’ τρίμηνο του 2014 το σύστημα αυτό αξιολογείται ως προς την απλότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

 

α. Το πρώτο εδάφιο  της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.1876/1990 προστίθενται οι λέξεις <<, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου.>>

Μέχρι τη λήξη περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο ν.4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής :

(α)  για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός  ορίζεται 586,08 ΕΥΡΩ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ΕΥΡΩ

(β) για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός  ορίζεται 510,95 ΕΥΡΩ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ΕΥΡΩ

(γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. ii) Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.

δ) Οι ως άνω προσαυξήσεις  προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με  προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν  τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ο έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ο έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.

ε) Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

στ) Έως  ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012.

ζ) Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

4. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον κατώτατο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο.

 

 

ΙΑ. 12 Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

1. Από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το εδάφιο Β΄ της   παραγράφου 2  του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το εδάφιο β της παρ. 5  του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’  212) αντικαθίστανται ως εξής :

 

« 1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας τους εξής όρους:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών,  δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον εργαζόμενο με μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

 

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον [εργαζόμενο] ιδιωτικό υπάλληλο {ΠΝΠ 229/Α/19-11-12} κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της[ κατά το επόμενο εδάφιο  του παρόντος αποζημίωσης] αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.[Ν.4111/13 άρ.34 παρ. 9]»

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής

« 3.  1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση  βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημίωσης
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών
10 έτη συμπλ. 6 μηνών
11 έτη συμπλ. 7 μηνών
12 έτη συμπλ. 8 μηνών
13 έτη συμπλ. 9 μηνών
14 έτη συμπλ. 10 μηνών
15 έτη συμπλ. 11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση  τις  τακτικές  αποδοχές  του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α’  98), εξακολουθεί να ισχύει. (« Κατά τον υπολογισμό τούτο, προκειμένου περί υπαλλήλου, οι μηνιαίες αυτού αποδοχές δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν καθ’ ό ποσό υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό (30) τριάντα.»)

3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπομένης [στο προηγούμενο εδάφιο αποζημίωση] στην προηγουμένη περίπτωση αποζημίωσης  [ΠΝΠ.19-11-12 ΦΕΚ 229/Α, Ν.4111/13 άρ.34 παρ. 10],  οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

 

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 1 μηνός αποζημίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 2 μηνών αποζημίωση
Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 3 μηνών αποζημίωση
Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 4 μηνών αποζημίωση
Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 5 μηνών αποζημίωση
Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 6 μηνών αποζημίωση
Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 7 μηνών αποζημίωση
Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 8 μηνών αποζημίωση
Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 9 μηνών αποζημίωση
Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 10 μηνών αποζημίωση
Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση
Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω 12 μηνών αποζημίωση

Για  τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης   που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ .

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 του ν.3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω  υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955. (Αφορά αποζημίωση συνταξιοδοτουμένων με πλήρεις προϋποθέσεις).

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε διάταξη ευνοϊκότερη των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, προσαρμόζεται στα προβλεπόμενα από αυτές όρια.

 

IΑ. 13 Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση διοικητικών βαρών που αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ( ΣΕΠΕ)

 

1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν.3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πινάκες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ) για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και  για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 μερών . Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά»

 

2.Η υπέρβαση του [νομίμου]{ ΠΝΠ ΦΕΚ237 Α Κεφάλαιο Ε΄} ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ.515/1970 επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών, που τηρείται στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 του ν.δ. 515/1970 και το άρθρο 13 του ν. 3846/2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της επομένης ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας.

 

3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται: α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα από τη διάταξη του άρθρου 4 του Β.Δ./τος 28 Ιαν. 1938 (Α’  35) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) για τα τουριστικά λεωφορεία από τη διάταξη του άρθρου 2 της  Υ.Α. 51266/1975 (Β’ 1458) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και  γ) για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τη διάταξη του άρθρου 27 του π.δ.246/2006 (Α’ 261), όπως ισχύει.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου μόνου της Υ.Α. 1801/1989 (Β’ 569΄) όπως ισχύει.

 

ΙΑ. 14 Χρονικά Όρια Εργασίας και κατάργηση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΠΥΚ

1. Από την ισχύ του παρόντος, η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μπορούν να καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης εργαζομένων στα καταστήματα για συνολικό εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο 40 ωρών».

 

2. Το άρθρο 3 του π.δ. 88/1999 (Α’  94) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 3

(Άρθρο 3 οδηγίας)

Ημερήσια ανάπαυση

Για κάθε περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες.

Η περίοδος των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα»

 

3. Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (Α’ 55) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (Β’ 60), και το οποίο είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 3846/2010 (Α’  66), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Κατάτμηση Αδείας

ι) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

ιι) Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο  περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη.

Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

Η αίτηση αυτή του εργαζόμενου καθώς και η απόφαση του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρούνται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια.»

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

…….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

 

Άρθρο 9

Ποινική ευθύνη των υπαλλήλων για την πρόκληση βλάβης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης

Υπάλληλος, που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων1, 2, 4, 18 και 19 του νόμου αυτού με αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους εφόσον η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη.

 

Άρθρο 12

Ειδική Ποινική Διαδικασία

1. Στην αξιόποινη πράξη του άρθρου 9, για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου, εφαρμόζεται ανάλογα η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 418 και 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2. Στις περιπτώσεις κακουργημάτων που ζημιώνουν φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4022/2011 περί εκδίκασης πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων και υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

Άρθρο 13

Πολιτική Αγωγή

Αν ασκηθεί ποινική δίωξη για την περιγραφόμενη στο άρθρο 9 αξιόποινη συμπεριφορά δύναται να παρασταθεί

ως πολιτικώς ενάγων το Ελληνικό Δημόσιο και ο κατά περίπτωση θιγόμενος φορέας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ − ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

 

Άρθρο 14

Συνεργασία Οικονομικής Αστυνομίας – ΣΕΠΕ – ΕΥΠΕΑ

Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) καθίσταται εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας της εκ παραλλήλου αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και το ΣΕΠΕ.

Τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το ΣΕΠΕ και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) − εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας της − σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, είναι αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στη περίπτωση στ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του α.ν.1846/1951 (Α΄ 179), που προστέθηκε με την παράγραφο1 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3232/2004.

 

Άρθρο 15

Διαδικασία ειδικού ελέγχου

1. Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσεως άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο, που με οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και ΣΕΠΕ, επιδεικνύονται υποχρεωτικά και στους αξιωματικούς της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος(ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.), στο πλαίσιο των ελέγχων που θα ενεργούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

2. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε., ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, υποχρεούνται να συντάξουν και στη συνέχεια να υποβάλουν τη σχετική έκθεση, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, στις υπηρεσίες, που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Οι σχετικές κυρωτικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του

άρθρου αυτού. Επίσης με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της εργασιακής και

ασφαλιστικής νομοθεσίας μεταξύ της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Πρόνοιας.

 

Άρθρο 16

Συμπλήρωση αντικειμένου αποστολής της Οικονομικής Αστυνομίας

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 9/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΥΠ.Ο.Α.) έχει ως αποστολή την πρόσληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως αυτών που τελέστηκαν σε βάρος οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, ή εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόσληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.»

 

Άρθρο 19

Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου

1. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο και μετά τη διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. προς διασταύρωση, διαπιστώνεται, ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως στις αρμόδιες αρχές, ενώ και από την ανωτέρω διασταύρωση

προκύπτει ότι είναι επιδοτούμενος άνεργος, επιβάλλονται στον εργοδότη, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:

α. πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο ή

β. πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από τον ίδιο εργοδότη.

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011.

 

Άρθρο 20

Θωράκιση Επιθεωρητών ΣΕΠΕ

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Επιθεωρητές Εργασίας των οποίων η κινητή περιουσία ζημιώνεται ή καταστρέφεται ολοσχερώς ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτής δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή υπέστη φθορές ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επιπλέον της ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσματος αποκλείεται.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους να συμπληρώσουν ειδικά για το σκοπό αυτόν Δελτία Ελέγχου, που έχουν τη μορφή τυποποιημένων εντύπων ή αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία των παραβάσεων, καθώς και υποδείξεις προς

συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.»

3.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3996/2011 καταργείται.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.),ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 21

Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί να αναστέλλεται η

λειτουργία οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Σ.ΕΠ.Ε. και να μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά

τόπον αρμοδιότητά τους, σε άλλη οργανική μονάδα του ιδίου επιπέδου. Σε περίπτωση κατά την οποία η κατά

τόπον αρμοδιότητα του Τμήματος υποδοχής ανήκει σε διαφορετική Περιφερειακή Διεύθυνση, από αυτήν του

μεταφερόμενου Τμήματος, η τοπική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης του Τμήματος υποδοχής επεκτείνεται και

επί της κατά τόπον αρμοδιότητας του μεταφερομένου τμήματος.

 

Άρθρο 22

Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός

προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.»

2. Στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2.α) Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.

γ) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2)

πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ , για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

δ) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.»

3. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7, και 8 και η παράγραφος 3, όπως αναριθμήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στη σύμβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή με τους εργολάβους περιλαμβάνονται τα στοιχεία α΄ έως στ΄ της πρώτης παραγράφου, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.»

4. Η παράγραφος 5, όπως αναριθμήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.»

5. Η παράγραφος 7, όπως αναριθμήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου.»

 

Άρθρο 23

Τροποποιήσεις του ν. 3996/2011

1. Το άρθρο 3 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Α. Συμφιλιωτική διαδικασία

1. Το ΣΕΠΕ παρεμβαίνει συμφιλιωτικά μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων ή τις οργανώσεις των εργοδοτών ή και από τον εργοδότη ατομικά για οποιοδήποτε θέμα προκαλεί διένεξη ή διαφωνία με αφορμή τη σχέση εργασίας, και αν ακόμη δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής σύμβασης. Συμφιλιωτική διαδικασία δεν διεξάγεται για υποθέσεις αρμοδιότητας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ), όπως αυτές καθορίζονται στο ν. 1876/1990.

2. Η συμφιλιωτική διαδικασία αρχίζει με την κατάθεση σχετικής αίτησης από το ενδιαφερόμενο μέρος και γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στο άλλο μέρος. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των μερών και τα αιτήματά τους.

3. Η συμφιλίωση διενεργείται σε τοπικό ή περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, η συμφιλιωτική διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος ή του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων που ορίζεται από αυτόν. Σε περιφερειακό επίπεδο, η συμφιλιωτική διαδικασία διεξάγεται, είτε ενώπιον του

αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης, είτε ενώπιον του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων που ορίζεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης. H αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιλαμβάνεται περιπτώσεων συμφιλίωσης σε

εθνικό επίπεδο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 1876/1990.

4. Κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας μπορούν να παρίστανται συνολικά μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, πέραν των νομικών συμβούλων. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται κατ’ επιλογήν του κάθε μέρους εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της δευτεροβάθμιας ή της ομοιοεπαγγελματικής  τοιαύτης ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ

μέρους των εργαζομένων, καθώς και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ μέρους του εργοδότη ή των εργοδοτών. Κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας μπορεί να παρίσταται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόμου, καθώς και μεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού.

5. Η συμφιλιωτική διαδικασία αποσκοπεί στην προσέγγιση των απόψεων των μερών το συντομότερο δυνατόν με κάθε πρόσφορο μέσο και με απώτερο σκοπό τον τερματισμό της διένεξης και τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης. Στο τέλος της συμφιλιωτικής διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο βεβαιώνεται η συμφωνία ή η διαφωνία των μερών. Το πρακτικό υπογράφεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον επιληφθέντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων. Ο τελευταίος υποχρεούται σε διατύπωση αιτιολογημένης άποψης, όπου αυτό καθίσταται εφικτό. Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων αδυνατεί να μορφώσει άποψη, τότε αρκείται στη διατύπωση πλήρους και  επαρκώς αιτιολογημένης γνώμης περί της αδυναμίας του αυτής.

 

Β. Επίλυση εργατικών διαφορών

1. Εργατικές Διαφορές είναι κάθε είδους διαφωνίες  μεταξύ εργαζομένου ή εργαζομένων και εργοδότη που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας αναφορικά με την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

2. Για την επίλυση των εργατικών διαφορών ο εργαζόμενος ή περισσότεροι εργαζόμενοι που επικαλούνται κοινό συμφέρον, ο εργοδότης, καθώς και οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την παρέμβαση του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων.

3. Η διαδικασία επίλυσης της εργατικής διαφοράς διεξάγεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος ή από τον Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και εφόσον ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος ή ο Προϊστάμενος της αρμοδίας Περιφερειακής Διεύθυνσης κρίνει ότι η εργατική διαφορά χρήζει περαιτέρω εξέτασης, αυτή διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

4. Η διαδικασία επίλυσης της εργατικής διαφοράς αρχίζει με την κατάθεση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο  στο άλλο μέρος. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των μερών και τα υποβληθέντα αιτήματα που αποτελούν τη βάση διεξαγωγής της συζήτησης της εργατικής διαφοράς.

5. Κατά τη διαδικασία της εργατικής διαφοράς μπορούν να παρίστανται συνολικά μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος πέραν των νομικών συμβούλων. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται κατ’ επιλογήν του κάθε μέρους εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της δευτεροβάθμιας ή της ομοιοεπαγγελματικής τοιαύτης ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ μέρους των εργαζομένων, καθώς και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ μέρους του εργοδότη ή των εργοδοτών.

Κατά τη διάρκεια της εργατικής διαφοράς μπορεί να παρίσταται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόμου, καθώς και μεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού.

6. Κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς τα μέρη υποχρεούνται να παρασταθούν αυτοπροσώπως είτε με νόμιμο εκπρόσωπο είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Μετά το πέρας της συζήτησης συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα παριστάμενα μέρη και τον Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, ο οποίος

υποχρεούται στη διατύπωση άποψης επί της διαφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί το πρακτικό χορηγείται και σε γραφή Braille ή άλλες προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία μορφές. Εάν απουσιάζει ένα από τα μέρη, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων καταγράφει τις απόψεις του παρισταμένου μέρους και, αν η απουσία είναι αδικαιολόγητη, θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο για την αλήθεια των πραγματικών ισχυρισμών αυτού. Συγχρόνως, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων μπορεί να επιβάλει στο απόν μέρος τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του παρόντος νόμου, ύστερα από παροχή γραπτών εξηγήσεων.

7. Αν οι παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας συνιστούν ποινικά αδικήματα ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων υποβάλλει μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»

2. Ο τίτλος του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«Ανεξαρτησία Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων».

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: «Ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα οποία οφείλει να εκτελεί με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.»

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3996/2011 καταργείται.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας από το σύνολο των οργανικών θέσεων Επιθεωρητών Εργασίας κατανέμονται δώδεκα οργανικές θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης και δεκατέσσερις οργανικές θέσεις προϊσταμένων τμημάτων.»

4.α. Στην παρ. 10, του άρθρου 17, του ν. 3996/2011 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα και για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

β. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στους ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 1264/ 1982, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν ή μετά από πρόσκληση του Επιθεωρητή Εργασίας. Στην περίπτωση ζητημάτων που αφορούν σε εργαζομένους με αναπηρία, oι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν κατά περίπτωση να συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τη συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία αν διαπιστωθεί ότι στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος.»

6.α. Η πρώτη παρ. της 1Α του άρθρου 24 του ν. 3996/ 2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. «Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων«Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο.»

β. Η υποπαράγραφος 1Β της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις η κύρωση επιβάλλεται κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή

τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 δεν απαιτείται πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων και η διακοπή επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Εργασίας, για χρονικό διάστημα μέχρι της πλήρους συμμόρφωσης του εργοδότη και της άρσης των παραβάσεων. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.»

γ. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η επιβολή σε βάρος του εργοδότη δύο ή περισσοτέρων πράξεων επιβολής προστίμου κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης επιφέρει, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, τον αποκλεισμό του εργοδότη από τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, με απόφαση της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής. Ειδικά στην περίπτωση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.»

δ. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Στο άρθρο 20 του ν. 3418/ 2005 (Α΄287) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθμός υπαιτιότητας, ο αριθμός των εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε

μια από τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ του άρθρου 10 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84).».»7. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3996/2011 καταργείται.

8. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Ιατρός των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α΄84), ο οποίος έχει σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έγγραφη άδεια της διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα, με την οποία θα επιτρέπεται σε αυτόν η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο ιατρός του πρώτου εδαφίου εξαιρείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του στον ασφαλιστικό φορέα από την οποιαδήποτε παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένο σε αυτόν, εφόσον ο ασφαλισμένος εργάζεται σε επιχείρηση στην οποία ο εργαζόμενος ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας.»

 

Άρθρο 24

Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012

1. Η παρ. Β΄ του άρθρου 87 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β. α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.

β) Προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης

Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..»

2. Στο τέλος του άρθρου 87 προστίθεται παράγραφος Γ΄ ως ακολούθως:

«Γ. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίστανται οι λέξεις «του άρθρου 40» με τις λέξεις «του άρθρου 88».

4. Το άρθρο 93 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 93

Καμία κύρωση ή μέτρο δεν επιβάλλεται, σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 87, χωρίς προηγούμενη κλήτευση του εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της.»

5.Οι περιπτώσεις α΄,β΄, και γ΄ της παρ.1 « Διοικητικές Κυρώσεις» του άρθρου 108 του ν. 4052/2012 (Α 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Διοικητικές κυρώσεις:

α. Στα Ι.Γ.Ε.Ε., και στα υποκαταστήματά τους, που λειτουργούν παρανόμως, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

αα) πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής  εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής  εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, ή / και

ββ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι τρεις  (3) ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ, ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας,

γγ) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνική; Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης  του ΣΕΠΕ. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

β. Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήματά τους, που δεν υποβάλλουν εμπροθέσμως τις εκθέσεις δραστηριότητος των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 104 του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμοδίου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων , κατόπιν σχετικής εισήγησης  του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση.

γ). Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1Α,2, 3,6 και 9 του άρθρου 24, στο σύνολό τους, του ν.3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

6. Στην παρ.2 του άρθρου 108 του ν. 4052/2012 (Α 41) προστίθεται περίπτωση γ ΄ως εξής:

«γ. Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του ΙΓΕΕ, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή.»

Οι περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄της παρ.1 «Διοικητικές Κυρώσεις του άρθρου 128 του ν. 4052 (Α41) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Διοικητικές Κυρώσεις :

α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανάλογα  με την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση 15527/639/2010 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης (Β΄1359), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης:

α) χωρίς να προβούν στην προσήκουσα αναγγελία άσκησής της στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή

β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α., αλλά:

αα) ασκούν το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χωρίς να έχουν ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή για την άσκησή της εν λόγω δραστηριότητας, ββ) τους έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας Ε.Π.Α., λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται: i) πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων ή  και ii) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι τρεις (3) ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας, ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ, ύστερα από σχετική  αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, iii) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή  της λειτουργίας τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

γ) Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων α΄ και β΄ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1Α,2,3,6 και 9 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

 

Άρθρο 80 παρ.3 : Στο τέλος του άρθρου 24 « Τροποποιήσεις του ν.4052.2012» του νομοσχεδίου προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής :

« όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της ΕΠΑ, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή».

 

 

Άρθρο 80

1 Α. Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,

στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

Ε. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής  επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

 

2. Οι σειρές ένατη έως δέκατη τέταρτη της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«, το οποίο διατίθεται κυρίως στην προώθηση και ενίσχυση των δράσεών του και την καταβολή εξόδων κίνησης και μετακίνησης όσων διενεργούν ελέγχους και συμμετέχουν στην εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του ΣΕΠΕ.»

 

 

Άρθρο 40

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής :

«10.α) Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων ή Ξηράς που συνίσταται με τη παράγραφο 1, τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται με την παράγραφο1 και όχι μετά τις 30.6.2013 εξακολουθούν να λειτουργούν με προϋπολογισμούς, που εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και να πραγματοποιούνται δαπάνες και μετά τις 31 Ιανουαρίου 2013.

β) Οι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 496/1974 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν.369/1976, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.) και όχι μετά τις 30.6.2013.

γ) Μέχρι τη συγκρότηση και ορισμό του νέου Δ.Σ. του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.) που συνιστάται με την παράγραφο 1 και όχι μετά τις 30.6.2013, οι υπάρχουσες των 11.11.2012 Διοικούσες Επιτροπές των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων ή Ξηράς, εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους για τα θέματα που αφορούν το αντίστοιχο ΚΑΦ. Στην περίπτωση που έχει λήξει η θητεία τους, αυτή παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση και του ορισμού του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Φ..»

3. Στο τέλος της περίπτωσης 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς που προβλέπονταν στο άρθρο 11 του π.δ. 369/1989 (Α΄164), καθώς και οι Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένων που προβλέπονταν στο άρθρο 12 του π.δ. 369/1989, οι οποίες καταργήθηκαν με τα παραπάνω εδάφια, ασκούν μόνο και αποκλειστικά αρμοδιότητες εκκαθάρισης, για θέματα, που προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του π.δ.369/1989, και αυτό μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης των λογαριασμών τους και όχι πέραν του διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.»

4. Στο τέλος της παραγράφου Ι.Α.7.2 του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:

«γ) φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με τους αναφερόμενους στην παράγραφο 4 του παρόντος για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.»

5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 ( Α΄152), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄180), και μετά τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών» προστίθενται οι εξής λέξεις: «και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες», από τότε που ίσχυε η διάταξη.

 

Άρθρο 80

1 Α. Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,

στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

Ε. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής  επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

 

2. Οι σειρές ένατη έως δέκατη τέταρτη της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«, το οποίο διατίθεται κυρίως στην προώθηση και ενίσχυση των δράσεών του και την καταβολή εξόδων κίνησης και μετακίνησης όσων διενεργούν ελέγχους και συμμετέχουν στην εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σ.Ε.Π.Ε..»

 

3. Στο τέλος του άρθρου 24 «Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012» του νομοσχεδίου προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4052/2012 (Α΄41) προστίθεται περίπτωση γ΄ως εξής:

«όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της ΕΠΑ, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή».

 

Άρθρο 82

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

 

Σύμφωνα με την Υ.Α. α.π. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013, οι υπόχρεοι εργοδότες (οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή των κάτωθι εντύπων αρμοδιότητος ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ από 1/3/2013:

1)   Ε  3  Αναγγελία πρόσληψης

2)   Ε  4  Πίνακα προσωπικού

3)   Ε  5  Αναγγελία οικοιοθελούς αποχωρήσεως

4)   Ε  6  Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

5)   Ε 7  Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου/έργου

6)   Ε  8  Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης

7)   Ε  9  Σύμβαση εργασίας μερικής απασχολήσεως/εκ περιτροπής εργασίας

8)   Ε  10 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Η άνω απόφαση προσδιορίζει το είδος των εντύπων, τις προθεσμίες υποβολής και τις εξαιρέσεις.

Σημειώσεις:

Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά.

Η ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να γίνεται στις προθεσμίες που προβλέπονται. Άλλως δεν είναι δυνατή. Κατ’ εξαίρεση υποβάλλονται μόνο όταν δε λειτουργεί το ίδιο το Πληροφοριακό σύστημα.

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. ΠΔ. 162/1979 ΦΕΚ 42/Α/6-3-1979  (Δημοσίων Υπηρεσιών)
 2. ΠΔ. 768/1980 ΦΕΚ 186Α/18-8-1980 (Ν.Π.Δ.Δ.)
 3. ΠΔ. 87/1981   ΦΕΚ 27/Α/3-2-1981 (Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.)
 4. ΠΔ. 358/1979 ΦΕΚ 111/Α/16-5-1979 (Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπ. Εργασίας.
 5. ΠΔ. 185/2006/2006 ΦΕΚ 186/Α/8-9-2006 (Συμπλήρωση ΠΔ. 358/1979)
 6. Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης απ. ΔΙΑΔΠ/Α3.1/3957/12-2-1996, απ. 10230/29-2-1996

 

 

 

 

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

09/2009  Διετής παραγραφή  ΔΕΝ 2010 σελίδα10

04/2009  Ισχύς αποφάσεών του ΔΕΝ 2010 σελίδα 149

01 και 02/2012  Παραγραφή αξιώσεων Δ.Υ. ΔΕΝ 2012 σελίδα 1057 και 1523

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΑΡΕΙΟΥ  ΠΑΓΟΥ

 

 

Αρ. 19/1987 Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας/μαθητείας  ΔΕΝ 1897 σελίδα 1001

Αρ. 30/1990  Υπέρβαση ορίων ασθενείας  ΔΕΝ 1990 σελίδα 1073

Αρ. 05/1994  Μεταβολή προσώπου εργοδότου  ΔΕΝ  1995 σελίδα 268

Αρ. 03/1995  Αρχή ισότητος  ΔΕΝ  1995  σελίδα 433

Αρ. 10/1995  Σπουδαίος λόγος καταγγελίας συμβάσεως ορισμένου χρόνου ΔΕΝ 1995 σελίδα 808

Αρ. 02/1996  Γενικοί όροι εργασίας Σ.Σ.Ε.  ΔΕΝ 1996 σελίδα 1089

Αρ. 05/1998  Ισότητα και α.ν. 690/1945 επί ακύρων συμβάσεων ΔΕΝ 1998 σελίδα 675 και 762

Αρ. 04/1999  Ωρομίσθιο σε υπερεργασία-υπερωρία  ΔΕΝ 1999 σελίδα 279

Αρ. 14/2000  Επαναπρόσληψη-Αποζημίωση εποχικών Ξενοδ/λων ΔΕΝ 2000 σελίδα 961

Αρ. 10/2001 και 1554/2002  Δεσμευτικότητα αποφάσεων Α.Ε.Δ. ΔΕΝ 2002 σελίδα 1704

Αρ. 14/2001  Ανώτατα όρια αποζημιώσεως στο Δημόσιο ΔΕΝ 2002 σελίδα 178

Αρ. 25/2002  Βλαπτική μεταβολή  ΔΕΝ 2002 σελίδα 1395

Αρ. 40/2002  Δήλη ημέρα καταβολής μισθού  ΔΕΝ 2002 σελίδα 1699

Αρ. 41/2002  Αποζημίωση στα ΚΤΕΛ ΔΕΝ 2003 σελίδα 654

Αρ. 42/2002  Αποζημίωση με συγκατάθεση εργοδότη  ΔΕΝ 2002 σελίδα 1393

Αρ. 31/2003                                  #                                 ΔΕΝ 2003 σελίδα 484

Αρ. 17/2003  Εξάμηνη παραγραφή αποζημιώσεως 40% ΔΕΝ 2003 σελίδα 1067

Αρ. 22/2003  Αδικαιολόγητος πλουτισμός  ΔΕΝ 2003 σελίδα 378

Αρ. 31/2003  Αποχώρηση με συγκατάθεση  ΔΕΝ 2004 σελίδα 484

Αρ. 25/2004  Η Διαιτησία ν.1876/1990 είναι συνταγματική  ΔΕΝ 2004 σελίδα 1398

Αρ. 27/2004  Απεργία και κανονική άδεια-αποδοχές ΔΕΝ 2004 σελίδα 1105

Αρ. 03/2004  Αποζημίωση ακύρου συμβάσεως αλλοδαπού  ΔΕΝ 2004 σελίδα 1676

Αρ. 27 και 36/2005  Ομαδικές απολύσεις  ΔΕΝ 2005 σελίδες 908 και 993

Αρ. 28/2005  Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών  ΔΕΝ 2005 σελίδα 996

Αρ. 30/2005  Αρχή ισότητος  ΔΕΝ 2005 σελίδα 1232

Αρ. 32/2005  Προσαύξηση 100% αποδοχών κανονικής αδείας  ΔΕΝ 2005 σελ. 1001

Αρ. 21/2006  Ισότητα ΚΤΕΛ  ΔΕΝ 2006 σελίδα 1369

Αρ. 01/2007  Αρχή εύνοιας στην αμοιβή  ΔΕΝ 2007 σελίδα 524

Αρ. 16/2007  Ανώτατο όριο αποζημιώσεως  ΔΕΝ 2007 σελίδα 881

Αρ. 19/2007  Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο  ΔΕΝ 2007 σελίδα 827

Αρ. 36/2007  Γεωργικοί εργάτες  ΔΕΝ 2007 σελίδα 1479

Αρ. 37/2007  Ομαδικές απολύσεις  ΔΕΝ 2007 σελίδα 1533

Αρ. 05/2008  Καταγγελία από Α.Ε. υπό εκκαθάριση  ΔΕΝ 2008 σελίδα 276

Αρ. 06/2008  Έγκυρη σύμβαση χωρίς άδεια ΠΔ.180/1979 ΔΕΝ 2008 σελίδα 279

Αρ. 10/2009  Απλή και Γνήσια ετοιμότητα  ΔΕΝ 2009 σελίδα 761

Αρ. 31/2009  Μέτρα Υγιεινής-Ασφάλειας σε Η/Υ  ΔΕΝ 2010 σελίδα 211

Αρ. 07/2011  Συμβάσεις μιας ημέρας ΟΠΑΠ  ΔΕΝ 2011 σελίδα 969

Αρ. 02/2011   Παραγραφή  ΔΕΝ 2011 σελίδα 1043

Αρ. 16/2011   Κανονική άδεια  ΔΕΝ 2012 σελίδα 109

Αρ. 7/2012     Αρχή αναλογικότητος   ΔΕΝ 2013 σελίδα 561

Αρ. 668/2012 Νόμιμη η περικοπή αποδοχών ν.3833 και 3845/2010  ΔΕΝ 2012 σελίδα 321

Αρ. 2/2012     Παραγραφή αξιώσεων Δ.Υ.   ΔΕΝ 2012 σελίδα 1057

Αρ. 3/2013     Αρχή ισότητος Δημοσίου και Ι.Δ. σε Δημόσιο,ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

 

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Αρ. 3004/2010  Κυρώσεις σε Δημ. Υπηρεσία για καθυστερημένη απάντηση ΔΕΝ 2011σελίδα 861

Αρ. 830/2010  Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. ΔΕΝ 2010 σελίδα 1331

Αρ. 3354/2013 Απόλυση Δ.Υ. (Αντισυνταγματική) ΔΕΝ 2013 σελ. 1510

Αρ. 1840/2013 Αφορολόγητη η αποζημίωση εκτός έδρας . ΔΕΝ 2014 σελίδα 14

Αρ. 2307/2014 Ακύρωση διατάξεων της ΠΥΣ 6/2012

Αρ. 2192/2014 Ακύρωση μείωσης αποδοχών στρατιωτικών ΔΕΝ 2014 σελίδα 981

Αρ. 1900/2014 Αυτοδίκαιη αργία Εκπαιδευτικού  ΔΕΝ 2014 σελίδα 1057

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΜΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ

 

1. Αρ. 05/2010  Εκ περιτροπής εργασία ΔΕΝ 2010 σελίδα 1289

2. Αρ. 06/2001 ,838/1970 Υπερωριακή απασχόληση ΙΔΑΧ στο Δημόσιο

3. Αρ. 156/2007  Ψηφιακός ταχογράφος και Εθνική Νομοθεσία

4. Αρ. 480/2004  Καταστάσεις προσωπικού/Ωράριο εργασίας Οδηγών Φορτηγών

5. Αρ. 487/2008  Αρμοδιότητα Τμημάτων κατόπιν ελέγχου

6. Αρ. 214/2012  Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί

7. Άρ. 82/1979   Σύνθεση προσωπικού θαλάμου προβολής Κινηματογραφικών ταινιών

8. Άρ. 838/1970 Υπερωριακή εργασία Ι.Δ. στο Δημόσιο και ν.515/1970

9. Άρ. 390/2012 πδ. 240/2006 «Ενημέρωση/Διαβούλευση εργαζομένων»ΔΕΝ 2013 σελ. 1024

10. Άρ. 555/2008 Διαδοχικές συμβάσεις και πδ. 164/2004 ΔΕΝ 2013 σελ.1025

10 comments to Εργατική νομοθεσία

 • Christos

  Καλη καλημέρα δεν εννοω υπερεργασία μετα τις 17;00 πχ 17:00-18:00 όπου πρεπει να αμοιφθεί σαν υπερεργασία αλλα να επιβάλλεται να κάθονται οι εργαζόμενοι μετα τις 17:00 χωρις αμοιβή. Ειναι νόμιμο ; Ευχαριστω κ παλι

  • admin

   θα πρέπει κάθε λεπτό εργασιακής σχέσης να αμείβεται. Όταν δεν υπάρχει αμοιβή, δεν είναι σχέση εργασίας.

 • Christos

  Καλησπέρα σας ήθελα να ρωτήσω σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κ με δηλωμένο ωράριο 9-5 μπορει ο εργοδότης να απαιτήσει χωρις πληρωμή ο εργαζόμενος να κάθεται μεχρι τις 17,30 η 18:00 . Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αρνηθεί ειναι καλυμμένος ; Μπορει για τον συγκεκριμένο λογο μονο η εταιρεια να καταγγείλει τη σύμβαση υου ; Ευχαριστω χρηστος

  • admin

   Στην υπερεργασία ο εργαζόμενος σε γενικές γραμμές οφείλει να εργάζεται εφόσον ζητηθεί, αλλά θα πρέπει και να αμείβεται το ωρομίσθιο και με προσαύξηση 20%.

 • Nikol

  Γειά σας. Υπάρχει στη νομοθεσία αναφορά υποχρέωσης του Εργοδότη για εκπαίδευση του εργαζομένου όταν αυτός προσλαμβάνεται ή αλλάζει θέση εργασίας. Εκπαίδευση προκειμένου να θεωρείται πλέον ικανός από μόνος του να φέρει εις πέρας τα καινούρια του καθήκοντα.

 • Nikos

  Για σας ήθελα να ρωτήσω, εάν συμμετέχω σε γενική απεργία χάνω το ένσημο? Είμαι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • Giota

  Γεια σας. Είμαι συμβασιούχος με ΤΕΒΕ (κάτω των 30 ετών) ορισμένου χρόνου σε πανεπιστημιακό ερευνητικό έργο που ανανεώνουν τη σύμβασή μου (σύμβαση μίσθωσης έργου) κάθε ορισμένους μήνες. Έκανα έναρξη 1/7/2011 και δουλεύω ακόμα εκεί. Το 2013 μου είπε ότι θα πρέπει να πληρώνω από τη τσέπη μου το άτομο που θα με αντικαθιστά όταν θα παίρνω άδεια, ή αυτό ή θα μου μειώσει τον μισθό. Δηλαδή μου έκοψε την άδεια. Το ερώτημά μου είναι αν αυτό που κάνει είναι παράνομο και πως μπορώ να απαιτήσω την άδεια που δικαιούμαι;Σας ευχαριστώ

  • admin

   Σύμβαση έργου σημαίνει ότι έχετε αναλάβει ένα έργο να εκτελέσετε. Δηλαδή δεν έχετε ωράριο, τόπο εργασίας, άμεση εποπτεία στον τρόπο που εργάζεστε. Απλά πρέπει να παραδώσετε ολοκληρωμένο ένα έργο που έχετε αναλάβει. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν δικαιούστε άδεια, αφού εσείς επιλέγετε τις ώρες και τις ημέρες που θα εργάζεστε. Εφόσον επιλέξετε να πάρετε και βοηθό για το έργο σας, τα έξοδά του τα αναλαμβάνετε εσείς. Εφόσον όμως έχετε ωράριο κτλ κτλ δεν είναι πραγματική σύμβαση έργου, αλλά υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Εάν την αναγνωρίσετε αρμοδίως δικαιούστε άδειες κτλ.

Leave a Reply

  

  

  


nine − = 1