Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • Evi

  Καλησπέρα δουλεύω στην ίδια εταιρεία 30 χρόνια και 2 μήνες τι αποζημίωση δικαιούμαι?

  • admin

   Το πρόγραμμα έχει επικαιροποιηθεί και δουλεύει με ακρίβεια. Να επιλέξετε πόσα χρόνια είχατε τον Νοέμβριο του 2012

 • Giannis

  Καλήσπέρα, δουλεύω 1 χρόνο σε μια επιχείρηση μέσω προγράμματος του οαεδ, αν απολυθώ δικαούμαι αποζημίωση?

  • admin

   Εάν είστε αορίστου χρόνου και εργαστείτε πάνω από ένα έτος θα δικαιούστε.

 • Γιάννης

  Καλησπέρα, απολύθηκα μετά από 25 χρόνια εργασίας,χειριστής μηχανημάτων, η σύμβαση λέει ότι δικαιουμουν επίδομα ενοικίου,μου το έδωσαν μόνο τα 5 τελευταία χρόνια!μπορώ να διεκδηκησω τα προηγούμενα χρόνια?Ευχαριστώ

  • admin

   Συνήθως οι εργατικές και εμπορικές απαιτήσεις έχουν παραγραφή στα 5 έτη. Καλύτερα όμως να μιλήσετε με κάποιον δικηγόρο.

 • Ανδρέας

  Καλημέρα και Χρόνια Πολλά.
  Έχω απολυθεί 31/10/2019 και δεν έχω πάρει ακόμη την αποζημίωση μου.Τι πρέπει να κάνω?
  Ευχαριστώ.

  • admin

   Ζητήστε την. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής στο εξάμηνο. Η μόνη διαδικασία που ανακόπτει την παραγραφή είναι η άσκηση αγωγής.

 • GIORGOS

  καλησπερα και χρονια πολλα..θα ηθελα να ρωτησω το εξης..παιρνω μικτα 1650..αλλα στην αποδειξη γραφφει (αποδοχες Σ.Σ.Ε 987.02….οικιοθελης παροχη 212.98…και λοιπες αμοιβες 450)
  Σε περιπτωση απολυσης (χτυπα ξυλο) μετραει το 1650 ή κατι αλλο;;

 • ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Καλησπέρα,

  Μετά την άδεια λοχείας πήρα άδεια άνευ αποδοχών 5 μήνες. Το μειωμένο ωράριο υπολογίζεται ότι ξεκινάει από την ημέρα που έληξε η άδεια λοχείας ή από την ημέρα που έληξε η άδεια άνευ αποδοχών?
  Ευχαριστώ
  Σοφία

  • admin

   Η άδεια του φροντίδας τέκνου (άλλως θηλασμού ή μειωμένου ωραρίου) είναι 30 μήνες και ξεκινάει από την επιστροφή στην εργασία από την άδεια τοκετού και λοχείας. Δηλαδή 2,5 μήνες μετά την γέννα. Δηλαδή την λαμβάνεται μέχρι να γίνει το τέκνο 32,5 μηνών.

 • Καλησπέρα,

  Αρχικά μπράβο σας για την προσπάθειά σας. Εργαζόμουν ως σερβιτόρα από 1/2/2016 έως 5/4/2017. Το κατάστημα παρέμεινε κλειστό τον 11ο και τον 12ο του 2016 και άνοιξε παραμονή πρωτοχρονιάς του 2017. Από την στιγμή που δεν εργαζόμουν αυτούς τους 2 μήνες δικαιούμαι αποζημίωση(δεν υπέγραψα χαρτί απόλυσης και επαναπρόσληψης, αλλά τον 11ο δεν έχω ένσημα και τον 12 έχω 3); Επίσης εργαζόμουν 4 και όχι 5 μέρες την εβδομάδα (έχει κάποια επίπτωση στην αποζημίωση;).

  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

  • admin

   Έχει σημασία η σύμβαση που έχετε. Εφόσον δεν έχετε αιτηθεί άδεια άνευ αποδοχών, ο εργοδότης είναι υπερήμερος και πρέπει να σας πληρώσει. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάθε στοιχείο μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Καλύτερα να επισκεφθείτε την Επιθεώρηση Εργασίας, όπου θα μπορέσουν να δουν στο σύστημα Εργάνη πως ακριβώς σας έχει δηλώσει η επιχείρηση, για να σας δώσουν μία ακριβέστερη απάντηση.

 • κουλα

  Καλησπέρα. Εξηγήστε παρακαλούμε: σε απόλυση και υπολογισμό της αποζημίωσης, που προστίθενται μπόνους στο μισθό;

  • admin

   Εάν το μπόνους χαρακτηριστεί ως τακτικές αποδοχές, τότε επηρεάζει την αποζημίωση.

 • Νικος

  Δουλεύω σε επιχείρηση 4 χρόνια με ειδικότητα λαντζιερη.στην σύμβαση που έχω είμαι αορίστου χρόνου και πληρώνομαι με το μήνα.σε περίπτωση απολυσης περνω κανονικά απόλυση σαν υπάλληλος η σαν εργατοτεχνιτης?επίσης μπορει να βρεθει λόγος αποφυγής της αποζημίωσης μου από τον εργοδότη?

 • Ελευθερία

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει διαφορά ο υπολογισμός της αδείας μου από ιδιωτική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης του εργοδότη μου. Ευχαριστώ

  • admin

   Δικαιούστε αποζημίωση για τις ημέρες αδείας που δεν έχετε λάβει, καθώς και αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις.

 • Νικος

  Καλημέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν ένα χρόνο απολύθηκα και δεν έλαβα την αποζημίωση που δικαιωμουν με την προϋπόθεση ότι θα ξαναπρόσληφθω.υπάρχει κάποιο χρονικό οριο στη διεκδίκηση της αποζημίωσης?

 • Mary

  Η επιχείρηση που εργαζόμουν το τελευταίο τρίμηνο άλλαξε χέρια. Ο νέος εργοδότης με απέλυσε. Στην αποζημειωση υπολογίζονται και τα δύο χρόνια που ήμουν στον προηγούμενο εργοδότη; Σημειώνω ότι δεν υπέγραψα κάποια νέα σύμβαση.Ευχαριστώ

  • admin

   όταν υπάρχει μεταβίβαση επιχείρησης μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα. Ναι κανονικά πρέπει να υπολογιστεί όλη η περίοδος.

 • Νικος

  Καλησπερα. Εργαζομαι σε Δημοτικη Επιχειρηση Υδρευσης Αποχετευσης. Απο τον Σεπτεμβρη του 1993 εως και τον Απριλιο του 2002 εργαζομουν με συμβασεις εργου απο τις οποιες λιγο πριν κλεισουμε χρονο μας κανανε απολυση και χαναμε ετσι τα δικαιωματα. Απο τον Αυγουστο του 2007 εκανα προσληψη ως ΑΜΕΑ με 4χρονο προγραμμα του ΟΑΕΔ και τον Αυγουστο του 2011 η συμβαση μου μετατραπηκε σε αοριστου. Η ερωτηση μου ειναι οτι σε περιπτωση απολυσης μου θα μετρησω ολα τα χρονια ως εργαζομενος στην ΔΕΥΑ η απο τον Αυγουστο του 2007; Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων…

  • admin

   Εάν αναγνωρίσετε ότι υποκρυπτόταν εξαρτημένη σχέση εργασίας, και δεν υπάρχουν μεγάλα κενά, και και … τότε ίσως δικαστικά να μπορέσετε να επιτύχετε κάτι. Έχουν σημασία οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και πως θα τις δει ένα δικαστήριο.

 • Μπάμπης

  Εαν εχετε τη καλωσυνη παρακαλω απαντηστε μου

  Στους εποχιακους εργαζομενους ισχυει ή οχι η προειδοποιηση απολυσης?

Leave a Reply to Ipallilos ate Cancel reply

  

  

  


3 + = eleven