Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • Γεια σας,δουλευω σε σωματειο μη κερδοσκοπικου χαρακτηρα,ειμασταν 4 υπαλληλοι γραφειου και οι3 παραιτηθεικαν για να τους προσλαβουν σε μια αλλη εταιρεια που εφτιαξαν.εγω δεν υπεγραψα παραιτηση κ μου λενε αν δεν υπογραψω θα με κανουν εκ περιτροπης. μποουν να το κανουν αυτο?και θα ισχυει ο μισθος που παιρνω? Μικτα 1100.το σεπτεμβριο ληγη το 18μηνο της μητροτητας και θα με διωξουν.μπορουν να μου κανουν μειωση μεχρι τοτε κ να παρω αποζημειωση με μειωμενο μισθο?ευχαριστω

  • admin

   Όταν γίνεται μεταβίβαση δραστηριότητας, γίνεται και μεταφορά των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. Κατά την άποψή μας, το να τους βάλουν να υπογράψουν οικειωθελή αποχώρηση είναι καταχρηστικό και εσείς καλά κάνατε και δεν υπογράψατε. Η επιβολή της εκ περιτροπής γίνεται για να προστατευτεί η εργασία (αρ. 2 ν. 3846/2010) και πάλι κατά την άποψή μας, εφόσον την επιβάλουν και σας απολύσουν, πιθανότατα θα σας καταβάλλουν αποζημίωση με τον μειωμένο μισθό, αλλά και εσείς δικαστικά θα δικαιωθείτε τη αποζημίωση με βάσει το πλήρη μίσθο ή θα έχετε πολλές πιθανότητες να αναγνωρίσετε την απόλυση ως άκυρη (εκφράζουμε άποψη).

 • babis

  Καλησπερα. Εργαζομαι στην ιδια επιχειρηση απο το 2005 ωσ ηλεκτροτεχνιτης ανευ αδειας.Σημερα μου ζητησαν να υπογραψω οικειωθελης αδεια ανευ αποδοχων για 2 μηνες (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ)ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ κανονικη αδεια.ΑΝυπογραψω χανω τα προηγουμενα ετη? Αν δεν υπογραψω τι γινετε?

  • admin

   Άδεια άνευ αποδοχών δεν σας την δίνει ο εργοδότης, εσείς τη ζητάτε και σας την εγκρίνει. Άρα εάν δεν θέλετε δεν τη ζητάτε.
   Για να λάβει κάποιος άδεια άνευ αποδοχών, πρέπει να έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια. Άρα δεν γίνεται αυτό που αναφέρετε.

 • Konstantina

  Έπιασα δουλειά σαν ωρομίσθια υπάλληλος γραφείου με τις νέες συμβάσεις στις 10 Νοέμβριου του 2012 πρόσληψη μου έγινε τέλος Νοεμβρίου. Αν με απολύσει δικαιούμαι αποζημίωση ή να με ενημερώσει για την αποχώρησή μου ή απλά αυθημερόν μπορεί να με απολύσει

  • admin

   Εφόσον δεν έχει κλείσει έτος από την ημερομηνία πρόσληψης δεν δικαιούστε αποζημίωση απόλυσης. Σας απολύει αυθημερόν.

 • Sotiris

  Καλημέρα και χρόνια πολλά. Η τρίμηνη προειδοποίηση που δέχτηκα τελειώνει στης 31/5 και εγώ ήδη μπόρεσα και βρήκα άλλη εργασία από την επόμενη ημέρα.Το θέμα είναι μπορεί ο πρώην εργοδότης μου να κάνει ακύρωση της προειδοποίησης αυτής για να γλιτώσει την αποζημίωση ή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

  • admin

   Κατά την άποψή μας, δεν είστε υποχρεωμένος να δεχτείτε την ακύρωση. Θα μπορούσατε να προσφύγετε στα αρμόδια δικαστήρια και να συνδέσετε το γεγονός με το ότι βρήκατε νέα δουλειά, και να αποδείξετε ότι το έκανε για να “γλυτώσει” την αποζημίωση απόλυσης.

 • Emmy

  Καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση.
  Εργάζομαι στην ίδια εταιρεία απο τον Απρίλιο του 2008 ως σήμερα. Ο μικτός μισθός μου είναι 1230€ και δουλεύω 10ωρο. Στον υπολογισμό που έκανα μου έβγαλε πως δικαιούμαι 4305€
  Σ´αυτά τα χρήματα είναι υπολογισμένο και το επίδομα αδείας και όσο απο το δώρο Χριστουγέννων δικαιούμαι? Υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος που θα ήταν “καλό” να φύγω ή είναι το ίδιο? Εννοώ πως αν φύγω απο κάποιον μήνα και μετά θα δικαιούμαι περισσότερα? Κάτι τελευταίο, η αποχή απο την εργασία με σκοπό την απόλυση, μπορεί να θεωρηθεί ως οικειοθελής αποχώρηση?

  Ευχαριστώ πολύ!

  • admin

   Η αποζημίωση απόλυσης δεν συμπεριλαμβάνει επιδόματα αδείας και εορτών.
   Η περίοδος που αλλάζει τις απαιτήσεις είναι η αρχή του έτους, εάν εργάζεται κάποιος πάνω από 3 ημερολογιακά έτη, με το που εργαστεί το νέο έτος δικαιούται ολόκληρο το επίδομα αδείας και την άδεια.
   Εφόσον κάποιος απουσιάζει χωρίς λόγω από την εργασία του, ο εργοδότης μπορεί να καταθέσει οικειωθελή αποχώρηση, η σκοπιμότητα όμως θα κριθεί από τα δικαστήρια σε ενδεχόμενη προσφυγή.

 • Ηθελα να ρωτήσω, εργάζομαι από 2/1/95 στην ίδια επιχείρηση ως υπάλληλος γραφείου. Σκέφτεται να μας προτείνει να συμμετέχουμε σε νέα εταιρεία, την υπάρχουσα να την βάλει σε αδράνεια, υποθέτω ως μέτοχοι με το ποσοστό που θεωρητικά θα ήταν η αποζημίωση απόλυσης και φυσικά νέα σύμβαση εργασίας ή ΤΕΒΕ, δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Θέλω να με απολύσει και να λάβω την αποζημίωσή μου. Τί πρέπει να προσέξω?

  • admin

   Ίσως να δηλώσετε τη βούλησή σας να συνεχίσετε να παρέχετε εργασία με τους όρους που ίσχυαν μέχρι σήμερα και ίσως να ενημερώσετε ότι δεν δέχεστε τη νέα εταιρική σχέση. Προσέξτε να υπάρχει έγγραφη απόδειξη για οτιδήποτε συμβαίνει. Δηλαδή φεύγετε σε άδεια να γράφεται στο βιβλίο αδειών και να έχετε κάποιο στοιχείο, εάν σας απολύσει να μην φύγετε εάν δεν λάβετε το χαρτί της απόλυσης (μήπως ισχυριστεί ότι φύγατε μόνη σας).

 • Despoina

  Einai 57 κατέθεσα τα χαρτιά μου για σύνταξη το Δεκέμβριο το 2012 όμως εργάζομαι τέλος Απριλίου γίνεται αποχώρηση λόγω μειωμένης σύνταξης δικαιούμαι αποζημίωση είμαι υπάλληλος γραφείου σας ευχαριστω

  • admin

   Δικαιούστε αποζημίωση απόλυσης (το 40%) μόνο εφόσον λαμβάνετε σύνταξη πλήρη γήρατος. Μπορείτε να λάβετε τη μισή μόνο εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης

 • Μενελαος

  Εφυγα την 15/2/2013 με προυποθεσεις μειωμενης συνταξιοδοτησης , εχοντας συμπληρωσει 20 ετη στον ιδιο εργοδοτη και ειχα τελευταιο μισθο 3000 ευρω , τι αποζηιωση επρεπε να παρω ?

  • admin

   Εφόσον δεν λαμβάνετε σύνταξη πλήρη γήρατος, δεν δικαιούστε αποζημίωση. Μπορείτε να λάβετε τη μισή μόνο εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης.

  • Μενελαος

   Το επιδομα πολυετιας τελικα ισχυει σνα αυτα που διατηρουνται με τον 4093 ή σταματησαν οι ωριμανσεις με 14.2.12 ?
   Ν

 • christou

  εγω εργαζομαι στον ιδιον εργοδοτη για 10 χρονια και μολις με απελυσε .ειναι δυνατον να παρω τοση λιγη αποζημιωση με μικτο μισθο 920 ?δηλ για 10 χρονια θα παρω μονο 2400?δεν γινεται γιατι καποιος φιλος μου επαιρνε τον ιδιο μισθο και δουλευε περιπου 8 χρονια στον ιδιο εργοδοτη και πηρε σχεδον 10000 .πως γινεται αυτό το πράγμα??δεν γινεται να παρω τόσα λιγα /εχει απο το 2010 που πηρα τον τελευταιο μου 13ον και ο εργοδοτης λεει οτι είναι δωρο χριστουγεννων .απο τοτε δεν ξαναπηρα και λεει οτι δεν το δικαιουμαι ειναι αληθεια????? περιμενω επειγον απαντηση

  • christou

   και τι εννοει ο πινακας ατακτη απολυση?εμενα μου εδωσε προειδοποιηση 2 μηνες σας παρακαλώ εξηγηστε μου τι δικαιουμαι

  • admin

   Εφόσον είστε στην κλίμακα 8-10 και σας έχει γίνει προειδοποίηση τότε τόσο περίπου βγαίνει. Άλλως δείτε στο πρόγραμμα.
   Δεν έχουν καταργηθεί στον ιδιωτικό τομέα τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

 • GEORGE

  παρακαλώ θα ήθελα να μάθω
  αν ένας εργαζόμενος που απασχολείται σε μια επιχείρηση επι 15 έτη και πριν 2 έτη υπέγραψε 4 ωρη απασχόληση, και πριν 5 μήνες 5ωρη, τώρα που απολύεται ποια είναι η αποζημίωση του? Με βάση ποιό μισθό θα υπολογιστεί η αποζημίωση.
  ευχαριστώ

 • Νικητας

  Καλημερα.Εργαζομαι ως υπαλληλος γραφειου 15 χρονια με μισθο 1200Ε.Αν παραιτηθω απο την δουλεια μου δικαιουμαι αποζημιωση και ποσο;

  • admin

   Όταν εργάζεται κάποιος σε ένα εργοδότη πάνω από 15 έτη, μπορεί να λάβει τη μισή αποζημίωση μόνο εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης.

 • christos

  Καλημέρα η αποζημίωση σε εργατοτεχνίτη λόγω πλήρης σύνταξης είναι 40% η 100% των ημερομισθίων που δικαιούται ?

  • admin

   Εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις για πλήρης γήρατος: το 40% εφόσον αποχωρίσει οικειοθελώς, το 100% εφόσον τον απολύσει η επιχείρηση.

 • maria

  είμαι 3 χρόνια και 4μήνες εργαζόμενη σε supermarket την προηγούμενη παρασκευή μου ανακοίνωσαν οτι βγαίνω σε αναγκαστική άδεια μέχρι να με ειδοποιήσουν αν θα απολυθώ. Αύριο Δευτέρα θα πάω να υπογράψω την απόλυση μου. Εχω πάρει σύνολο απο την άδεια μου μαζί με την εβδομάδα που μου έδωσαν τώρα 9 ημέρες. οπότε για να υπολογίσω την αποζημείωση της άδειας βάζω υπόλοιπο 13 ημέρες σωστα? για την αποζημείωση απόλυσης ο μεικτός μισθός μου είναι 498,17 και δεν βάζω με προειδοποίησησ ετσι δεν είναι? δεν ενημερώθηκα νωρίτερα της 1 εβδομάδας. για το δώρο του Πάσχα υπολογίζω τις ημέρες της άδειας στις ημέρες που έχω εργαστεί? θα μποορούσατε να μου πείτε ποιος είναι ο σωστός αριθμός εργάσιμων ημερών?

  • admin

   Θα υπολογίσετε στην αποζημίωση απόλυσης την πλήρη.
   Στο δώρο Πάσχα υπολογίστε βάσει των ημερολογιακών ημερών αφού αμείβεστε με μισθό.

 • Καλησπέρα σας,

  Έχω σύμβαση υπαλλήλων γραφείου με ημερομηνία πρόσληψης 01/08/2011 με μεικτές αποδοχές 1124 ευρώ. Σκοπεύω 10 Απριλίου 2013 να υποβάλλω παραίτηση. Έχω 25 ημέρες κανονικής άδειας υπόλοιπο. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε τι ακριβώς δικαιούμαι στην συγκεκριμένη περίπτωση και πότε πρέπει να τα πάρω τα συγκεκριμένα χρήματα, δηλαδή εάν ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μου τα δώσει όποτε θέλει.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Θα μπορούσατε (μάλλον θα έπρεπε) να ενημερώσετε τον εργοδότη για την αποχώρησή σας και κατά το διάστημα αυτό θα μπορούσατε να λάβετε και την άδειά σας να μην έχετε εκκρεμότητες. Οι αποδοχές μη ληφθείσας αδείας πρέπει να καταβάλλονται με τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

 • Sotiris

  Καλησπέρα.Εργάζομαι ως εξωτερικός πωλητής εδώ και 8 χρόνια.Πριν 2 μήνες μου έγινε μείωση μισθού(δήθεν για να μη γίνουν απολύσεις) και 1 μήνα μετά με ενημέρωσε ότι σε 3 μήνες απολύομαι. Γνωρίζω ότι δικαιούμαι τη μισή μου αποζημίωση αλλά τι γίνεται με τον υπολογισμό της απόλυσης; Ο μισθός μου άλλαξε μόνο τον τελευταίο μήνα.
  Ευχαριστώ.

  • admin

   Ίσως δικαστικά να μπορέσετε να δικαιωθείτε την αποζημίωση με τον πλήρη μισθό, εάν συνδέσετε τα γεγονότα, και αποδείξετε ότι η μείωση έγινε, όχι για να προστατευτεί η εργασία αλλά για να απολυθείτε με μειωμένη αποζημίωση. Ίσως, καθώς δεν σας το επέβαλε, αλλά συμφωνήσατε στη μείωση.

 • panos

  Kαλησπερα σας μολις απολυθηκα απο βενζιναδικο στο οποιο εργαζομουν 8 μηνες απο 1/8/2012 ΕΩς 31/3/2013.

  Στο διαστημα αυτο ο εργοδοτης μου με ειχε στο ικα μονο τις πρωτες 15 ημερες και τους τελευταιους 2 μηνες.Μεσολαβει ενα διαστημα 6 μηνων που ημουν ανασφαλιστος.

  Τι προβλεπει ο νομος για αυτη την περιπτωση και αν κανω καταγγελια τι αποδοχες μπορει να εχω ευχαριστω.

 • Ιδιωτικός Υπάλληλος

  Καλησπέρα σας,
  Εργάζομαι σε ιδιωτική επιχείρηση από τον Νοέμβριο του 1998 (15 χρόνια) και ο μικτός μισθός μου είναι €1410. Επίσης λαμβάνω και ετήσια μπόνους. Θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσετε αν υπολογίζονται τα μπόνους στην αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης.
  Επίσης αν ο εργοδότης προτείνει μείωση μισθού οφείλει να προτείνει και εναλλακτική?
  Δηλαδή ή μείωση μισθού ή απόλυση? Ή μπορεί απλά να πει μείωση μισθού και αν δεν το θέλεις παραιτήση.
  Σας ευχαριστώ

  • admin

   Η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών.
   Άρα ένα έκτακτο μπόνους δεν επαναπροσδιορίζει τις αποδοχές.
   Σε περίπτωση όμως που κάθε έτος για παράδειγμα λαμβάνετε 1000€ μπόνους, τότε όπως γίνεται με τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας που προσαυξάνουν τις τακτικές αποδοχές κατά 1/6 έτσι θα γινόταν και με το μπόνους.
   Στοιχείο για παράδειγμα που έχει σημασία είναι εάν συνδέεται το μπόνους με κάποιες πωλήσεις π.χ. με ποσοστό 2%. Τότε δύσκολα θα χαρακτηριστεί τακτικές αποδοχές.
   Δεν μπορεί να σας επιβάλει παραίτηση.

 • Γιωργος

  Εργοδοτης μου (πολυεθνικη) “απολυει” με κοινη συναινεση (αρα χωρις να γινει καταγγελια συμβασης), προσφεροντας παραπανω χρηματα απο τα νομιμα. Στην περιπτωση αυτη ο εργαζομενος υπογραφει “οικιοθελης αποχωρηση” μενοντας αρχικως ευχαριστημενος για τα παραπνω χρηματα.
  Ερωτηση : τα χρηματα που θα λαβει ως “αποζημιωση” φορολογουνται οπως οι αποζημιωσεις απολυσης (αυτοτελως και ανω των 60.000 Euro), η’ αποτελουν “κανονικο εισοδημα” με αποτελεσμα να φορολογηθει κατα πολυ περισσοτερο σε σχεση με την πρωτη περιπτωση ?

  Ευχαριστω πολυ

  • admin

   Το θέμα είναι καθαρά φορολογικό και δεν μπορούμε να εκφέρουμε εμπεριστατωμένη άποψη.
   Δεν νομίζουμε όμως ότι διαφοροποιείται ο υπολογισμός του φόρου.

 • john

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ Ως SECURYTI ΜΠΩΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΠΙΑ ΑΠΩΖΗΜΙΟΣΗ ΘΑ ΠΑΡΩ;ΘΕΟΡΟΥΜΕ ΥΠΛΛΗΛΟΣ Η ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ

  • admin

   Με τη ΣΣΕ, η οποία δεν είναι σε ισχύ για τους περισσότερους πλέον, με πτυχίο και 5 έτη λαμβάνατε αποζημίωση υπαλλήλου.
   Άλλως, σύμφωνα με τα ουσιαστικά κριτήρια. Υπερέχει δηλαδή το πνευματικό στοιχείο του εργατικού. Είστε π.χ. υπεύθυνος βάρδιας;

 • Ελευθερια

  Ξεχασα να σας αναφερω οτι ειμαι υπαλληλος υποδοχης και ο μεικτος μου μισθος ανερχεται στα 910,00.

  Ευχαριστω.

 • Ελευθερια

  Καλησπερα σας .
  Εργαζομαι σε μια ξενοδοχειακη επιχειρηση απο τον Αυγουστο του 2011 εως και σημερα και ο εργοδοτης μου μου ειπε οτι θα με απολυσει.Θελω να μου πειτε τι αποζημιωση δικαιουμαι και αν μου οφειλει και μερος του δωρου Πασχα και του επιδοματος αδειας που δεν εχω λαβει για το 2013.

  Ευχαριστω εκ των προτερων .

  • admin

   Χρησιμοποιείστε τα προγράμματα για τους υπολογισμούς.
   Δικαιούστε επίδομα αδείας, άδεια και δώρο Πάσχα.
   Για την αποζημίωση απόλυσης χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα των υπαλλήλων.

 • Mika

  θα ήθελα να γνωρίζω αν μπορώ να κάνω κάτι,διότι ο εργοδότης μου με απόλυσε αφού με εκβίασε ανοιχτά να κάνω εργασία άσχετη με την ιδιότητα πού είχα στην εταιρεία και αρνήθηκα,ευχαριστώ.

  • admin

   Εφόσον μπορέσετε να αποδείξετε το γεγονός και το συνδέσετε με την απόλυση, ίσως δικαστικά να μπορέσετε να χαρακτηρίσετε την απόλυση ως καταχρηστική.

 • λυμπι

  Γεια σας,
  εχω να σας κανω μια ερώτιση.
  Εχω μια καλοκαιρινή επιχειριση ταβερνα και εχω απασχολειμένη μια μαγειρισσα 8 χρωνια απο 5 μήνες καθε χρώνο μόνο το καλοκάιρη.Επαιρνε 1000 εβρο τον μήνα.
  Την μαγείρισσα την έκανα καθε φόρα απόλυση για να μπορεί να παίρνει το ταμείο ανεργείας καθε χειμώνα.
  μπορει να με κανει κάιτι, να ζητησει αποζημείωση και ποσο θα ειναι το ποσό αν δεν θα την ξαναπροσλαμβάνω αλλο;

  • admin

   Ευθέως από νομοθεσία, ενώ προβλέπεται επαναπρόσληψη στις εποχιακές επιχειρήσεις, δεν προβλέπεται αποζημίωση απόλυσης. Μπορεί όμως δικαστικώς να αξιώσει “αστική ζημιά”.

 • Athanasia

  καλησπερα,
  θα ηθελα να ρωτησω συμπηρωματικα τα εξης:
  η συμβαση που εχω υπογραψει αοριστου χρονου το 2009 ειναι ¨”συλλογικη συμβαση εργασιας ¨:γραμματεις διευθυνσεων επιχειρησεων”, η επιθεωριση εργασιας μου ειπε πως αυτη η συμβαση εχει παυσει να υπαρχει και επειτα ο εργοδοτης με εχει δηλωσει στη “συλλογικη συμβαση εργασιας :επιχειρησεις παροχης υπηρεσιων , ειδικοτητα γραμματεις” .αυτο συνεβη χωρις να υπογραψω .
  τωρα τι γινεται? θελει να με βαλει στην εθνικη συλλογικη μειωνοντας δραματικα το μισθο μου.
  σε αυτο δεν συμφωνω .τι πρεπει να προσεξω ωστε να μην χασω την αποζημιωση μου?
  ευχαριστω

  • admin

   Εφόσον η ατομική σας σύμβαση αναφέρει ότι αμείβεστε με κάποια σύμβαση, αυτή συνεχίζει να ισχύει ως ατομικός όρος. Εάν δεν υπογράψετε δεν μπορεί να σας αλλάξει σύμβαση. Εάν υπογράψετε και μειωθεί ο μισθός και μετά από κάποιο διάστημα απολυθείτε, τότε η αποζημίωση θα υπολογιστεί με τον τελευταίο μισθό (σε κάθε περίπτωση μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά το θέμα της καταχρηστικότητας).

 • aris

  Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
  Είμαι σε εταιρεία 2 έτη με σύμβαση υπαλλήλων γραφείου. Ο μισθός μου είναι 1124 ευρώ μεικτά. Σκοπεύω να παραιτηθώ τέλη του μήνα. Τι ακριβώς δικαιούμαι από δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας και μισθό?

  Επίσης σκοπεύω να υπογράψω νέα σύμβαση σε άλλη εταιρεία αντίστοιχα με καθαρό μισθό 1100 ευρώ. Πόσο πρέπει να είναι ο μεικτός μισθός ώστε να βγαίνει το συγκεκριμένο νούμερο και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να υπογράψω τη νέα σύμβαση?

  Ευχαριστώ.

  • admin

   Χρησιμοποιείστε τα προγράμματα για να υπολογίσετε τα δώρα και τα επιδόματα.
   Δεν μπορείτε να υπολογίσετε ακριβώς τις μικτές αποδοχές από τις καθαρές.
   Χρησιμοποιείστε όμως το 2ο πρόγραμμα (κάντε δοκιμές. Περίπου 1460€)
   http://ergatika.gr/programmata/fmy/
   και θα μπορέσετε να έχετε μία πολύ καλή εκτίμηση.

 • καλησπερα
  σημερα ακουσα οτι αλλαξε ο νομος περι αποζημιωσεων. Οτι δηλαδη ανεξαρτητα απο τα χρονια υπηρεσιας η προειδοποιηση απολυσης εγινε 1 μηνα. Ισχυει κατι τετοιο πλεον? Οσο και να εψαξα στο διαδυκτιο δεν βρηκα καποια πληροφορηση.

  ευχαριστω

 • Athanasia

  καλησπερα
  ερωτηση :εχω κλεισει 4 χρονια στο ιδιο εργοδοτη και θελει να υπογραψω την νεα συμβαση τωρα περνω μεικτα 914,04
  εαν δεν δεχτω να υπογραψω θα με απολυσει χωρις προειδοποιηση οποτε θα εχω και μεγαλυτερη αποζημιωση ΄; Η μπορει να κανει προειδοποιηση ,οποτε χανω τη μιση αποζημιωση΄; (η αποζημιωση ζητα να βαλεις μεικτο μ ισθο αλλα βγανει καθαρα΄;)
  ευχαριστω πολυ

  • admin

   Μπορεί να σας κάνει προειδοποίηση. Η αποζημίωση απόλυσης δεν έχει κρατήσεις ΙΚΑ και εφορία έχει πάνω από τις 20,000 € άρα εξάγει αποτέλεσμα καθαρό.

 • Κωστας

  καλημέρα, εργάζομαι ως ιδιωτικος υπάλληλος 14 μήνες (στο παρελθόν ήμουν στον ιδιο εργοδότη σχεδόν 4 χρόνια)
  σαν προυπηρέσια για τον υπολογισμό τις αποζημείωσης ορίζω το 1-4 σωστά?

 • Kostas

  Χαίρεται!2 ερωτησούλες γρήγορες:
  α)με το νέο τρόπο υπολογισμού των αποζημιώσεων (μετά τις 12.11.2012) ποιο είναι το ανώτατο όριο του μισθού αποζημίωσης(έχει αλλάξει από το 6.283,20)?
  β)Για έτη προυπηρεσίας στον εργοδότη από 17 και άνω, εαν ο μισθός είναι μεγαλύτερος από 2.000 μπαίνει η προσαύξηση του 1/6 ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • admin

   Το πρώτο κομμάτι (12 μισθοί) έχει παραμείνει ως έχει, για το 2ο είναι το 2.000. Κατά την άποψή μας δεν μπαίνει η προσαύξηση του 1/6 σε κανένα από τα δύο όρια. Έτσι ακριβώς υπολογίζει και το πρόγραμμα

 • Γιάννης

  Καλησπέρα! Ο μικτός μηνιαίος μισθός μου είναι 1505 ευρώ. Κάθε μήνα όμως ο μισθός αυτός επηρρεάζεται από κάποια bonus και prim, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετικός από μήνα σε μήνα. Το αποκορύφωμα είναι ότι στο τέλος κάθε τριμήνου επειδή καταβάλλεται κάποιο bonus, αυτός ο μισθός τριπλασιάζεται.Με βάση ποιο μήνα θα υπολογιστεί η αποζημίωσή μου? Τα bonus που καταβάλλονται κάθε τρίμηνο θεωρούνται τακτικές αποδοχές και σε ποια περίπτωση προσμετρώνται στην αποζημίωση? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • admin

   Δυστυχώς για τέτοια θέματα δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση.
   Κατά την άποψή μας όμως, εφόσον το bonus συνδέεται με την επίτευξη κάποιων στόχων και καταβάλλεται εξ ελευθεριότητας του εργοδότη δύσκολα θα χαρακτηριστεί τακτικός μισθός. Εάν χαρακτηριστεί τακτικός μισθός θα προσμετρηθεί.

Leave a Reply to admin Cancel reply

  

  

  


five + 6 =