Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • Στέλιος

  Καλησπέρα σας
  θα ήθελα να μάθω αν οι παραπάνω πίνακες (ειδικά για τον 1ο πίνακα που με ενδιαφέρει – Ιδιωτικοί Υπάλληλοι) αν συμπεριλαμβάνονται μέσα στο ποσό αποζημίωσης και τα επιδόματα – δώρο χριστουγέννων που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος κατά την απόλυση του.
  Ευχαριστώ

 • Dimi

  Καλησπέρα,
  Εργάζομαι εποχικά με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη τα τελευταία 5ετη. Αν μετά τη λήξη της σύμβασης με ενημερώσει ότι δεν επιθυμεί την επαναπρόσληψη μου για την επόμενη σεζόν, δικαιουμε αποζημίωση;

  • admin

   Εφόσον σας καλύπτει κάποια σύμβαση που έχει ειδικό όρο, όπως π.χ. των ξενοδοχοϋπαλλήλων, ναι δικαιούστε. Η γενική νομοθεσία, αναφέρει επαναπρόσληψη, αλλά δεν προσδιορίζει αποζημίωση.

 • Andreas

  Καλημερα
  θα ηθελα την βοηθεια σας εργαζομαι σε ξενοδοχειο απο το 1997 μεχρι και σημερα εποχιακος Α Κατηγοριας στον ιδιο εργοδοτη πλεον ομως προσπαθει με διαφορους τροπους να με κανει να παραιτηθω ειτε λεκτικα ειτε με βρισιες
  ετσι ωστε να μην λαβω αποζημιωση παρακαλω ενημερωστε με εαν δικαιουμε κατι υστερα απο 20 χρονια εργασιας .Να τονισω οτι ποτε δεν πηρα δωρα επιδοματα αδειες κ.τ.λ
  ευχαριστω πολυ

  • admin

   Έχει από το νόμο υποχρέωση επαναπρόσληψης (χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις). Εάν σας καλύπτουν οι συμβάσεις υπάρχει ειδικός όρος για αποζημίωση.

 • Αντώνης

  Καλημερα ειμαι υπάλληλος σε σουπερμάρκετ για 4 χρονια έπαιρνα 800 μικτα πριν τρεις μηνες άλλαξα σύμβαση κ παιρνω 400 μικτα αν αποληθω τι παίρνω ευχαριστώ

 • Leonidas

  Δουλεύω από το 2010 σε ηλεκτρολόγο ο οποίος με έστελνε για λογαριασμό άλλης εταιρείας σε συντήρηση ενός συγκεκριμένου κτιρίου. Το 2012 ο Ηλεκτρολογος βάρεσε κανόνι κ εγω εκανα οικειοθελή αποχώρηση με την συμφωνία να με προσλάβει η 2 ΡΗ εταιρεία που εκμεταλλεύονταν τις υπηρεσίες μου.(μεταξύ τους είχαν υπογράψει συμφωνία ότι δεν θα παίρνει υπαλλήλους η μια από την άλλη). Γιαυτο ήρθαμε σε συμφωνία τα 2 αφεντικά κ εμένα κ εκανα οικειοθελή αποχώρηση. Ουσιαστικά συνέχισα να δουλεύω στον ίδιο χώρο, με την διαφορά ότι άλλαξα αφεντικά. Αν απολυθώ το Δεκέμβριο του 2016, ποσά χρόνια υπολογίζω για αποζημίωση;
  Από το 2010 η από το 2012 που υπέγραψα στη 2ρη εταιρεία;

  • admin

   Δεν έπρεπε να αποχωρήσετε για να πάτε στην νέα επιχείρηση. Έπρεπε να γίνει μεταφορά, και ο νέος εργοδότης να αποδεχθεί όλα τα δικαιώματά σας όπως απορρέουν από την αρχική εργασιακή σχέση. Τώρα θα λάβετε πιθανότατα από το 2012 και θα χρειαστείτε να κάνετε αγωγή στα δικαστήρια για να αναγνωρίσετε την αρχική ημερομηνία.

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ – ΨΗΣΤΗΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 15/04/2016 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΣΤΙΣ 10/10/2016.ΔΙΚΑΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?

 • maik

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 01/10/16 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 30/09/2016 ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΚΤΟ ΜΙΣΘΟ 1020 ΕΥΡΟ…
  ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ ΜΕΡΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ 6 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΠΟ…. ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ?
  ΕΑΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΗΗΣΗ ΑΠΟΛΣΗΣΗΣ Χ;ΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?

 • Καλησπέρα σας θελω να ρωτήσω το εξής :υπάλληλος σε ιδιωτική επιχείρηση εστίασης ο οποίος έχει συνολικά 2 έτη εργασίας δικαιούται αποζημίωση απόλυσης ??

 • Desperate

  Καλησπέρα σας,
  Η άσκηση ψυχολογικής βίας , λεκτικής αναρμοστης συμπεριφοράς και ταπεινωςης με σκοπό την οικειοθελή αποχώρηση υπαλλήλου εσκεμενα , στέκουν σαν επιχείρημα στην επιθεώρηση εργασίας; Προβλέπεται κάτι τέτοιο νομικά ; Φαντάζομαι ειναι δύσκολο να αποδειχτεί – έχετε καμία πρόταση εκτός απο την λέξη υπομονή ; Σας ευχαριστώ θερμά

 • Πολλά συγχαρητήρια για όλη σας την προσπάθεια!

  Το ποσό του μισθού που πρέπει να συμπληρωθεί είναι ο μικτός.
  Το ποσό που προκύπτει στο σύνολο μετά τον υπολογισμό, είναι πάλι μικτό;
  Αν είναι μικτό και αυτό, πώς θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει το πόσα από από αυτό το μικτό ποσό συνολικής αποζημίωσης θα είναι καθαρό για αυτόν; Πόσα δηλαδή τελικά θα πάρει στο χέρι που λένε;
  Στέκει το να εφαρμόσουμε την απλή μέθοδο των 3ών ώστε να συμπεράνουμε την καθαρή αποζημίωση βάσει της μικτής ή είναι πιο σύνθετο;
  (Θα ήταν χρήσιμο, στην όποια απάντησή σας εδώ, να υπήρχε κι ένα παραδειγματάκι!)

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • ΜΑΡΙΝΑ

  Γεια σας , εργοδοτης μπορει να κανει προειδοποιηση απολυσης μεσα στο χρονικο διαστημα προστασιας μητροτητας του 18μηνου ?

 • adreas

  Καλημερα και συγχαρητηρια για την αξιολογη προσπαθεια σας, μα κυριως για το ενδιαφερον και την ανθρωπια που δειχνετε σ’ολους μας,πραγμα σπανιο τη σημερον ημερα..
  Η ερωτηση μου ειναι η εξης: εργοδοτης με μια σειρα παρατυπιων τοσο σε θεματα συμβασης εργασιας (προσληψη) οσο και καταγγελιας συμβασης εργασιας(απολυση),κατα ποσο μπορει να προφασιστει την οικιοθελη αποχωρηση μας,σε περιπτωση που αρνουμαστε να υπογραψουμε την απολυση μας..σας αναφερω το παραδειγα-περιπτωση..γνωστος μου απο ξενη χωρα ΕΕ εν ετη 2009 μη γνωστης της ελληνικης γλωσσας προσλαμβανεται με προφορικη αναγνωση της συμβασης εργασιας με τα χειροτερα δεδομενα..εν αγνοια του..μετα απο αυτα τα χρονια του ανακοινωνεται η απολυση του την προηγουμενη βδομαδα..απεχει απι τη δουλεια του μεχρι σημερα..εχθες του βγαινει αποζημιωση της ταξης των 450€..και αρνειται να την υπογραψει κατω απο την καθοδηγηση μου, διοτι ολα αυτα τα χρονια το παιδι δοτλευε 6ημερο 12-14ωρες καθημερινα..λογω της απουσιας του απο τη δουλεια, επειδη ο εργοδοτης του ειπε να μην ξαναπαει..και η απολυση του συνταχθηκε εχθες..μπορει να προφασιστει αποχωρηση..κι αν ναι, εμεις πως την αντιπαλευουμε;ευχαριστω πολυ..συγνωμη αν σας κουρασα..

  • admin

   Άποψή μας είναι ότι το έγγραφο της καταγγελίας πρέπει να υπογραφεί και να λάβει ο εργαζόμενος ένα αντίγραφο. Στη συνέχεια μπορεί ο εργαζόμενος εφόσον διαπιστώσει ότι η αποζημίωση υπολείπεται της νόμιμης να την διεκδικήσει νομίμως.

 • Θα ήθελα να μου λέγατε ποση αποζιμιωση δικαιουμαι μετα απο 7 χρονια σε κεντρο αποθεραπειας αποκαταστασης σαν λαντζιερα

 • Sofia

  Μπορώ να εργαστώ σε άλλη δουλειά χωρίς να έχω παραιτηθεί ή απολυθεί ή ενώ είμαι σε επίσχεση;

  Ευχαριστώ.

  • admin

   Άποψή μας είναι ότι δεν απαγορεύεται, αλλά ο εργοδότης πιθανότατα θα μπορεί να αφαιρέσει τα ποσά, εφόσον θα πρέπει να πληρωθείτε για τη περίοδο της επίσχεσης.

 • Sofia

  Η εταιρεία μου έκανε αίτηση πτώχευσης. Η πρότασή της είναι να μας δώσει χαρτιά απόλυσης όπου θα αναγνωρίζει τα οφειλόμενα και μία συναλλαγματική σε έναν από εμάς (που θα αφορά όλους) η οποία θα μετατραπεί σε διαταγή πληρωμής. Από Δευτέρα οι περισσότεροι από εμάς κάνουν επίσχεση εργασίας χωρίς να δεχτούν την πρόταση της εταιρείας (δηλαδή την απόλυση). Τι με συμφέρει να κάνω;

  • admin

   Σταματάει δηλαδή τις εργασίες η επιχείρηση;
   Έχει νόημα τότε η επίσχεση;
   Βέβαια στις περιπτώσεις αυτές μεσολαβεί το εμπορικό δίκαιο περισσότερο και θα πρέπει να βρείτε δικηγόρο που να γνωρίζει ειδικά τα θέματα αυτά.
   Εφόσον οριστεί εκκαθαριστής θα πρέπει να αναγγείλετε τις απαιτήσεις σας για να λάβετε τα προνόμια του πτωχευτικού κώδικα.

 • Sofia

  Σε περίπτωση απόλυσης απο τη δουλειά μου, αν πάρω συναλλαγματική χάνω τα εργατικά μου δικαιώματα; (Η εταιρεία έχει κάνει αίτηση πτώχευσης)

  Ευχαριστώ πολύ.

  • admin

   Η αξίωση για αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται στους 6 μήνες.
   Εάν λάβετε συναλλαγματική η απαίτηση από εργατική μετατρέπεται σε εμπορική.
   Άρα έχει διαφορετικό προνόμιο σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρίας.

 • xristos

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για το κατατοπιστικότατο site σας.
  ειμαι μισθωτος σε μια βιομηχανια 22 χρονια.Πριν τρια χρονια καναμε επιχηρισιακη συμβαση μετην εταιρια με μειωση μισθου 20% η οποια ανανεωθηκε περυσι
  στην συμβαση αυτη εκτος τον βασικο μισθο και τα επιδοματα εχω και ενα ποσο που περιγραφεται σαν οικιοθελης παροχη για να ειμαι στο -20% του προηγουμενου μισθου μου.Στην αποζημιωση απολυσης οι μικτες αποδοχες μου περιλαμβανουν αυτο το ποσο?

 • πανος

  καλημερα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει καποιος τροπος για να προκαλεσω την απολυση μου και πως αν κλεισει η επιχειρηση που εργαζομαι μπορω να μπω στο ταμειο ανεργιας?

  • admin

   Εάν κλείσε η επιχείρηση λαμβάνετε επίδομα ανεργίας.
   Το να προκαλέσετε όμως την απόλυσή σας δεν είναι ορθό.

 • ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝΑ 21 ΜΗΝΕΣ ΣΑΝ ΕΡΓΑΤΗΣ.
  ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ?? ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 700€

  • admin

   Υπολογίστε στο πρόγραμμα με το ημερομίσθιο. Εάν δεν έχετε ημερομίσθιο κάντε μισθό / 25.

 • Aspasia

  Γεια σας!!!δουλευω σε λογιστικό γραφείο απο 31/7/2010 τωρα θελει να με κανει 4 ωρο και 3 μερες δουλεια και εγω δεν θελω να συνεχίσω !!!!τι δικαιούμαι αν σταματήσω οικειοθελώς ;;;

  • admin

   Δεν μπορεί να σας κάνει με το ζόρι μειωμένη απασχόληση (λιγότερες ώρες). Μπορεί να σας επιβάλει μείωση των ημερών μόνο για 9 μήνες το έτος και αυτό υπό διαδικασίες. Και είναι άκυρη η απόλυση εάν αποδείξετε ότι σας πρότεινε μειωμένη απασχόληση και επειδή δεν δεχτήκατε σας απόλυσε.
   Εάν σας απολύσει, και αποζημίωση απόλυσης.
   Εάν αποχωρίσετε, άδεια, επίδομα αδείας και Πάσχα.

 • Μπάμπης

  Γεία σας.Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου στις 20/03/2014 με ημερομηνία πρόσληψης 10/01/2011. Ο εργοδότης μου με αποζημείωσε με τον μισθό του Μαρτίου, 1/2 του μισθού για το επίδομα αδείας,ποσοστό από το δώρο Πάσχα και τίποτα άλλο.Τον ρώτησα για τις μέρες άδειας που έχω (22 μέρες),που αν γνωρίζω καλά τις διακιούμαι όλες και μου απάντησε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να μου πληρώσει καμία μέρα άδειας, γιατί δεν τον ενημέρωσα ένα μήνα νωρίτερα ότι θα παραιτηθώ.Ισχύει κάτι τέτοιο? Αν όχι πόσα λεφτά πρέπει να μου δώσει για την άδεια?? ο μεικτός μισθός μου ήταν 750 ευρώ, πενθήμερο σαν υπάλληλος γραφείου.Ευχαριστώ πολύ!

  • admin

   Ότι δικαιούστε ένα μισθό άδεια δικαιούστε. Αλλά σε αυτό που είπε ο εργοδότης δεν έχει άδικο, απλά δεν το γνωρίζουν οι εργοδότες να το διεκδικούν, μπορεί εφόσον είστε υπάλληλος και όχι εργάτης, να αξιώσει ανάλογη αποζημίωση (το μισό από το χρόνο προειδοποίησης που έχει ο εργοδότης).

 • τασος

  Mετα απο 13 χρόνια σε εποχικη επιχειρηση(ξενοδοχειο) δουλευοντας 6 μηνες τον χρονο με μικτο μισθο 2200 τι δικαιουμαι εαν δεν με ξαναπροσλαβουν?
  Ευχαριστω

  • admin

   Εάν είστε υπάλληλος χρησιμοποιείστε το 1ο πρόγραμμα, άλλως εργάτης το 2ο.
   Η επιχείρηση ενδεχομένως μετά την απόφαση του Άριου Πάγου θα αφαιρέσει τις νεκρές περιόδους.

 • spiros

  Καλημέρα…η γυναικα μου σαν ιδιωτική υπάλληλος δουλευει σε εναν μόνον εργοδοτη 15 χρονια…από 1999 μεχρι σημερα…ο μεικτός μισθος ειναι 1150 €…με εναν μηνα προειδοποιητική απόλυση ποιο ποσό περιπου δικαιούται αποζημίωση??????

  • admin

   Βάλτε στο πρόγραμμα τα στοιχεία και θα σας εξάγει αποτελέσματα. Αλλά στα 15 έτη απαιτούνται 4 μήνες προειδοποίηση για να λάβετε τη μισή αποζημίωση.

 • νικος

  το site σας είναι καταπλικτικό ελπίζω να συνεχίζεται στον ίδιο ρυθμό την ενημερωση του
  έχω 34 χρονια στην ίδια εταιρεια ως εργατοτεχνίτης ωρομησθιος και συνταξιοδοτουμε με το νόμο του 2010 με 35α με 10500 ενσ
  τι αποζημιωση δικαιουμε?
  ευχαριστώ!

  • admin

   Εάν είναι πλήρης γήρατος δικαιούστε αποζημίωση. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα των εργατών. Εάν φύγετε μόνο σας δικαιούστε το 1/2 εάν όμως σας απολύσουν τη δικαιούστε ολόκληρη.

 • Δημήτρης

  Καλησπέρα σας ,

  Πολύ κατατοπιστικό το πρόγραμμά σας αλλά χρειάζομαι μια διευκρίνηση για τον υπολογισμό του χρόνου προυπηρεσίας. Προσελήφθησα στις 13/4/2010 στον τωρινό μου εργοδότη ως υπάλληλος (μισθωτός). Μπορείτε να μου πείτε σε ποια κατηγορία ανήκω αν με απολύσει στις 12/4/2014 ή αν με απολύσει στις 14/4/2014 ?

  Ευχαριστώ πολύ ,
  Δημήτρης

  • admin

   Όπως ακριβώς το έχετε αντιληφθεί έχει μεγάλη σημασία γιατί υπολογίζεται αντί στην κλίμακα 1-4 στην 4-6.

   • Δημήτρης

    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Σε αυτά τα χρήματα λοιπόν προσθέτω εκτός του τρέχοντος μήνα τις αποδοχές και την άδεια που δικαιούμαι. Σωστά ?
    Τι μπορώ να κάνω για να μην με απολύσει στις 30 Μαρτίου ας πούμε αλλά να το τρενάρω για να περάσω τις 13/4 ? Από ότι βλέπετε είναι ένας μεικτός μισθός και είναι κρίμα. Πρόκειται να γίνουν μειώσεις και όσοι δεν δέχονται απολύονται…

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
    Δημήτρης

 • keli

  Γεια σας.εργαζομαι στον τομεα της υγειας απο τον 5/98 κ τον 11/2009 αλλαξα εργοδοτη.τον 11/2012 εμεινα εγκυος αλλα λογω προβληματικης εγκυμοσυνης αναγκαστικα να παρω αναρωτικη αδεια τον 2/2013.γεννησα τον 6/2013 κ ενω επρεπε να γυρισω δτην δουλεια τον 11/2013 με αναγκασε να παρω το εξαμηνο του οαεδ.κανονικα στις 6/5/2014 πρεπει να παρουσιαστω στην δουλεια αλλα εχει εξαφανιστει.καθε φορα που προσπαθω να επικοινωνησω μαζι του παρουσιαζεται ο γιος του και διαφορες αλλες δικαιολογιες.πιστευω οτι εχει δρομολογησει την απολυση μου.τι δικαιωματα εχω?τι αποζημιωσει δικαιουμαι?επαιρνα 880 μικτα κ 25 ενσημα.γεννησα τριδυμα.
  ευχαριστω παρα πολυ εκ των προτερων

  • admin

   Δεν μπορεί να σας απολύσει μέχρι και 18 μήνες από τη γέννα. Επίσης δικαιούστε μία ώρα μειωμένο μέχρι να γίνουν τα τέκνα 32,5 μηνών.
   Να σας ζήσουν, και να ξέρετε ότι ιδιαίτερα στην περίπτωσή σας με τα τρίδυμα, θα είναι πολύ ευαίσθητοι όσοι τυχών κρίνουν τη υπόθεσή σας(εάν προκύψουν θέματα), από εργατικές διαφορές, από συνηγόρους του πολίτη μέχρι και δικαστήρια.

 • Τίμος

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το κατατοπιστικότατο site σας, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο.
  Εργάζομαι σε μια εταιρεία 13 χρόνια και μου έχουν κάνει προειδοποίηση απόλυσης, τώρα στο τέλος μου λένε πώς αν θέλω να συνεχίσω να υπογράψω νέα σύμβαση με τον βασικό μισθό και να τους υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούμαι από την αποζημίωση, σαν αντάλλαγμα μου αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία μου, σε αυτή την περίπτωση πόσους μισθούς δικαιούμαι εάν με απολύσουν ξανά, αναγνωρίζεται όντως ή ξεκινάω από το μηδέν;

  • admin

   Δεν μπορείτε να παραιτηθείτε από εργατική αξίωση. Και γιατί μετά να μην σας απολύσουν ξανά, και να έχετε χάσει και την αποζημίωση από πάνω;
   Τη προϋπηρεσία ούτως ή άλλως πρέπει να σας την αναγνωρίσουν εάν σας ξαναπροσλάβουν.

 • eugenios

  καλησπερα, ειμαι σε μια εταιρια 4μιση χρονια και παραιτηθηκα και φευγω στις 21/2. εκτος απο την αναλογια για επιδ. πασχα+αδειας+τρεχοντος μισθου δικαιουμαι κατι αλλο?

 • καλησπέρα σας !
  καταρχήν συγχαρητήρια για το site σας! βοηθάει πάρα πολύ και εργοδότες και εργαζομένους

  έχουμε ένα υπάλληλο στην εταιρεία μας , πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία , που θέλει να αποχωρήσει άμεσα γιατί θα καταθέσει τα χαρτιά για σύνταξη , είναι ετών 38 και έχει κατοχυρώσει δικαίωμα
  οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:
  1. ο εργοδότης του κάνει καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελή αποχώρηση????
  2. αν γίνει καταγγελία σύμβασης , όπως ζητάει ο ίδιος , τότε του οφείλεται αποζημίωση????
  ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Αφού φεύγει από μόνος του, κατατίθεται οικειοθελή αποχώρηση.
   Όπως ακριβώς το λέτε, εάν τον απολύσετε του οφείλετε ολόκληρη αποζημίωση.

 • JOHN

  οι καθαριστριες σε γηροκομειο που εχουν 25 ενσημα το μηνα και 300 ανα ετος,ανηκουν στην κατηγορια των υπαλληλων με μισθο ή των εργατων με ημερομισθιο?καθαριστρια απο τον μαρτιο 2007 εωσ και τον ιανουαριο του 2014 τι αποζημιωση δικαιουτε και σε ποια κατηγορια ανηκει.συμφωνα με την κατασταση ενσημων του ικα εχει αποδοχεσ 955,88 και συνολικεσ εισφορεσ 473,73 κωδ καδ 8531 κωδ ειδους 913210 πακετο καλυψης 105.

  • admin

   Οι καθαρίστριες έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις την ιδιότητα του εργάτη. Άρα αμείβονται με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου, το οποίο είναι υψηλότερο από το μισθό.
   Η αποζημίωση απόλυσης όμως είναι μικρότερη γιατί υπολογίζεται με τον πίνακα ημερομισθίων.

Leave a Reply to admin Cancel reply

  

  

  


5 × = thirty five