Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • Anonymous

  Γεια σας
  εργάζομαι σε λογιστήριο φαρμακευτικής απο το 1999.
  Το 2008 με οικοιοθελη αποχώρηση και επαναπρόσληψη με τους ιδίους όρους δημιουργήθηκε ένα κενό 2 μηνών στη συμβαση μου
  Σήμερα σε περίπτωση απολυσης για ποσα χρονια θα αποζημιωθω
  Ευχαριστώ
  Φιλικα

  Αργυρης

  • admin

   Το διάστημα είναι αρκετά μεγάλο και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να αποζημιωθείτε μόνο για το δεύτερο τμήμα της εργασιακής σας σχέσης.

 • dim

  Καλησπέρα είμουν άνεργη από τον Δεκέμβρη του 2011 και λάμβανα ταμείο ανεργίας μέχρι τον Ιουλιο του 2012 όπου και το διέκοψα γιατι προσλήφθηκα ως υπάλληλος σε κατάστημα..Τώρα μετά από 5 μήνες -δηλαδή τέλος Δεκέμβρη- θα απολυθώ. Ξέρω οτι δεν δικαιουμαι καποια αποζημίωση, αλλά θα ήθελα να ξέρω :
  -τι δικαιούμαι σε χρήματα από άδεια, επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων?
  -για πόσο χρονικό διαστημα θα πάρω απίδομα ανεργείας?
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 • Lina

  Καλησπέρα σας!

  Εργάζομαι στον ίδιο εργοδότη (στον ιδιωτικό τομέα) 4 χρόνια (συγκεκριμένα 6/11 συμπληρώνεται και ο 4ος χρόνος).
  Σε περίπτωση απόλυσής μου (31/10) τι ποσό αποζημίωσης δικαιούμαι? Το ποσό του ταμείου ανεργίας που θα παίρνω ποιο θα είναι και πότε θα αρχίσει να καταβάλετε?

  Ευχαριστώ!

 • Andreas

  Καλησπέρα παιδιά. Έχω μια ερώτηση. Εργάζομαι 1.5 χρόνο σε μία εταιρία 6ωρο με μικτό μισθό 752.42€. Στην ανάλυση τις μισθοδοσίας μου υπάρχει όμως κάτι που με προβληματίζει. Γράφει:
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΝ / ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
  Bασικός Μισθός / Ημερομίσθια 439.56€ – Οικειοθελής Παροχή 312.86€

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  Μισθός Ημέρες 25 752.42€
  101 – ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ 124.15€
  ΦΟΡΟΣ 26.70€

  ΣΥΜΟΛΑ 752.42€ 150.85€

  Ημερομίσθια Ι.Κ.Α. 22.00
  Εργατική Εισφορά: 206.61€
  Κόστος: 959.03€

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ: 601.57€

  Αν λοιπόν απολυθώ αύριο βάση ποιου μισθού θα βγει η αποζημίωση απόλυσης;
  Και μία άλλη ερώτηση. Αν υπήρχε έκτακτη αμοιβή (μπόνους) στην τελευταία μισθοδοσία πριν την απόλυση θα άλλαζε κάτι;

  • admin

   Η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών.
   Άρα ένα έκτακτο μπόνους δεν επαναπροσδιορίζει τις αποδοχές.
   Σε περίπτωση όμως που κάθε έτος για παράδειγμα λαμβάνετε 1000€ μπόνους, τότε όπως γίνεται με τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας που προσαυξάνουν τις τακτικές αποδοχές κατά 1/6 έτσι θα γινόταν και με το μπόνους.
   Όσον αφορά την οικειοθελή παροχή, μπορεί όποτε αποφασίσει να σταματήσει να σας την καταβάλει. Άρα εάν το πράξει αυτό μερικούς μήνες πριν από την απόλυση, όπως καταλαβαίνετε, θα λάβετε αποζημίωση βάσει του μειωμένου μισθού. Εάν το κάνει τελευταία στιγμή μπερδεύει η κατάσταση.

 • Paul

  Καλησπέρα σας. Αν κάποιος μισθωτός εργάζεται 8 χρόνια σε μία εταιρεία εκ των οποίων τον ένα χρόνο με σύμβαση ορισμένου χρόνου (2 εξάμηνες συμβάσεις) και τα άλλα 7 με σύμβαση αορίστου χρόνου, ποιος λογίζεται ως χρόνος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης? Τα 7 ή τα 8 έτη? Να διευκρινήσω πως η εργασία κατά την παραπάνω περίοδο ήταν συνεχής. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • υπαρχει κανενα νεο με τις αποζημιώσεις υπαλλήλων ατε, αλλαξε κατι;

 • Panos

  Είμαι απόστρατος συνταξιούχος και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Αν με απολυσουν δικαίουμε επίδομα ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ?

 • Kateria M.

  Καλημέρα. Εργάτης με 9 χρόνια υπηρεσίας δικαιούμαι 30 ημερομίσθια, προσαυξημένα με 1/6 (αναλογία επιδομάτων), σωστα? Η απόλυση είναι την 13.10.2012 και μου υπολογίζουν μόνο τα ημερομίσθια χωρίς την αναλογία (1/6), το οποίο είναι λάθος και πρέπει να το διεκδικήσω….
  θα ήθελα την γνώμη σας.
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

  • admin

   Βεβαίως να το διεκδικήσετε. Δείτε την ανάρτηση σχετικά με την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
   Επίσης, δείτε το ενδεικτικό κείμενο αναγγελίας (προγράμματα, λοιπά, για υπαλλήλους αγροτικής τράπεζας) απαιτήσεων που είχα φτιάξει για τους εργαζομένους της αγροτικής τράπεζας στο οποίο αιτιολογώ νομικά την ύπαρξη του 1/6.

 • KALLIOPI

  ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΟΠΟΊΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 23 ΧΡΟΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΑΙΖΟΝ)ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ ΕΠΑΙΡΝΕ ΕΠ.ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΖ.ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ/Χ. ΕΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?

  • admin

   Αποζημίωση απόλυσης δεν δικαιούται.
   Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν προβλέπει για το θέμα αυτό. (όπως π.χ. στα ξενοδοχεία)
   Όμως σύμφωνα με το νόμο 1545/85 υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης για τους εποχιακά απασχολούμενους, επειδή όμως δεν αναφέρει αποζημίωση, πιθανότατα και ανά περίπτωση, ένας εργαζόμενος να δικαιωθεί αστική ζημιά στα αρμόδια δικαστήρια.

 • idiotikos ypallhlos

  Καλημερα και παλι,

  Αν καποιος υπαλληλος αποχωρησει απο την επιχειρηση που εργαζεται, δικαιούται να πληρωνεται απο το ταμειο ανεργιας;

  ευχαριστω

  • admin

   Δεν δικαιούται γιατί:

   Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
   2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
   3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
   4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
   5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
   6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
   7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

   Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής:
   • ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)
   • ν.1545/1985 (άρθρα 3-8)
   • ν.1836/1989 (άρθρα 15-24)
   • ν.1892/1990 (άρθρο 37)
   • ν.3552/2007 (άρθρο 5)
   • ν.3996/2011 (άρθρο 71 και απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3701/55/22-11-11)

 • idiotikos ypallhlos

  Καλημέρα,

  Αν κάποιος υπάλληλος δεχθεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από την επιχείρηση που εργάζεται, δικαιούται το μηνιαίο ποσό από το ταμείο ανεργίας σαν να είχε απολυθεί, ή ισχύει κάτι άλλο;

  ευχαριστω

  • admin

   Ή απολύεται ο εργαζόμενος, ή αποχωρεί. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Εάν δεν έχω αντιληφθεί την ερώτησή σας, εξειδικεύστε την.

 • kalispera!!Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ,ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 1196 ΜΟΙΚΤΑ.ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΕΠΑΝΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ;;;EYXAΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ….

  • admin

   Για να ελεγχθεί εάν ο μισθός υπολείπεται του νόμιμου ελάχιστου, χρειάζονται στοιχεία όπως: ειδικότητα, κλάδος επιχείρησης, εάν η επιχείρηση και ο εργαζόμενος είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, στοιχεία για προϋπηρεσία, πτυχία και για λοιπά επιδόματα κτλ κτλ. Ίσως τα 1196 μεικτά που λαμβάνει η σύζυγός σας να είναι περισσότερο από τα νόμιμα ελάχιστα και γιαυτό να μην λαμβάνει αυξήσεις.

 • AGGELOS

  Ήθελα να ρωτήσω αν η εφαρμογή είναι ενημερωμένη με το καινούργιο καθεστώς… Διότι έχω την εντύπωση δεν βγαίνουν σωστά…

  Ευχαριστώ

  • admin

   Ελέγξτε ότι ο browser που χρησιμοποιείτε δεν είναι κάποιος παλιός explorer. Προτείνεται η λειτουργία μέσω του google chrome ή του mozilla. Εφόσον εξακολουθεί να σας εμφανίζει διαφορά σας παρακαλώ να με ενημερώσετε συγκεκριμένα με ποια καταχώριση εμφανίζει το σφάλμα να το ελέγξουμε. Πάντως έχουμε κάνει πολλούς ελέγχους και η σελίδα αυτή έχει πάνω από 5.000 προβολές χωρίς να έχει αναφερθεί πρόβλημα μέχρι σήμερα.

 • ΔΑΝΑΗ

  Καλησπέρα,

  θα ήθελα αν ξέρει κάποιος να μου πει αν υπάρχει κάποιο έντυπο το οποίο μπορεί να υπογράψει ο εργαζόμενος στην περίπτωση που τον ενημερωσουν κάποιο χρονικό διάστημα πριν για απόλυση ωστε να λάβει την μισή αποζημίωση. Επίσης αν αυτό ισχύει για όλους τους εργαζομενους.

  Ευχαριστώ

  • admin

   Ο ορθός τρόπος για την ενημέρωση με προειδοποίηση είναι:
   να συνταχθεί το έντυπο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας την ημέρα της προειδοποίησης, στο οποίο να αναφέρετε η τελευταία ημέρα εργασίας, η οποία για παράδειγμα μπορεί να είναι μετά από 2 μήνες, και να κατατεθεί στον ΟΑΕΔ.
   Στην πράξη όμως συνηθίζεται απλά να γίνεται ένα έγγραφο ενημέρωσης, και να συντάσσεται το έντυπο της καταγγελίας την τελευταία ημέρα εργασίας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος σύνταξης αυτού του εγγράφου προειδοποιήσεως. Απλά φροντίστε να αναφέρει ρητά τις ημερομηνίες προειδοποίησης και τελευταίας ημέρας εργασίας, και να λάβει υπογραφές. Συνιστάται οι υπογραφές να είναι ολογράφως και όχι απλές μονογραφές. Σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και επίδοση με επιμελητή.

 • Κούλα

  Ξέχασα να σας πω ότι έχω πτυχίο και δουλεύω 4 χρόνια και είμαι παντρεμένη. (Δεν ξέρω εάν έχουν σημασία όλα αυτά).

  • admin

   Εφόσον δεν έχεις 5 χρόνια προϋπηρεσία αποζημιώνεσαι με την ιδιότητα του εργάτη. Άλλως, επειδή έχεις πτυχίο, θα έπαιρνες τη μισή αποζημίωσης του Υπαλλήλου

 • Κούλα

  Είμαι κομμώτρια, με απέλυσαν και μου έδωσαν αποζημίωση εργάτη. Σωστά; γιατί μου φαίνονται πολύ λίγα τα λεφτά;

 • Μαρίνος

  Με απέλυσαν και είμαι οδηγός, με ποιο πρόγραμμα πρέπει να υπολογίσω;

 • Stella ex atebank

  Καλημέρα,
  Ήμουν εργαζόμενη στην ΑΤΕ και είχα διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ. Οι συμβάσεις εργασιασ μας ήταν ορισμένου χρόνου και με την ν.06 πράξη Υπουργικού συμβουλίου απο 28/02/12 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Ά 38/28-02-12 άρθρο 5 μετραπηκαν σε αορίστου χρόνου. Γνωρίζετε αν αυτό μπορούμε να προσβαλουμε στα δικαστήρια , αν τυχόν έχει παρέλθει οχρονος παραγραφής και αν μπορούμε να πετύχουμε μετάταξη στο δημόσιο μέσω αυτού ή θα πρέπει να πατήσουμε στο γεγονός πως προσληφθηκαμε μέσω ΑΣΕΠ και μόνο ?
  Ευχαριστώ.

  • admin

   Το θέμα σας είναι πολύ εξειδικευμένο, σίγουρα κάθε στοιχείο θα έχει βαρύτητα στα δικαστήρια, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε καν να εκτιμήσουμε την έκβαση μίας ανάλογης υπόθεσης. Εφόσον μαζευτείτε πολλοί με ανάλογο πρόβλημα και καταθέσετε ομαδική αγωγή, θα σας επιμεριστούν τα έξοδα. Προτείνεται η προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.

 • ipallilos ate

  ΑΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΝΠΙΔ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΑΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ?

  • admin

   Η δικαστική οδός είναι ανοικτή για τον καθένα. Απλά, εκτός από το κόστος, η εκδίκαση των υποθέσεων απαιτεί πρωτοδίκως περίπου 10 μήνες, εάν δεν πάρει αναβολή και δεν τύχουν απεργίες και λοιπά θέματα που μάλλον τώρα θα συμβούν κατά τη μείωση των ειδικών μισθολογίων στο δημόσιο. κτλ κτλ… Βεβαίως, θα μπορούσε κάποιος να εγείρει αγωγή και ταυτόχρονα να προβεί σε συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, για κάθε περίπτωση.

 • Ipallilos ate

  ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΣΑΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 14-9-12 ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ?

  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΙ 17-9 ΘΑ ΑΝΑΓΓΕΛΟΥΝ ΑΠΑΙΗΣΕΙΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ…ΜΗΠΩΣ ΕΤΣΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ???

  • admin

   Υποτίθεται ότι η μισή αποζημίωση απόλυσης έχει προνόμιο στην είσπραξή της. Ελπίζω να σας καταβληθεί άμεσα.

 • παναγιώτα

  Γειά σας ,
  εργάζομαι ως καθαρίστρια στην ΑΤΕ και θέλω να σας ρωτήσω πως υπολογίζω την αποζημίωση απόλυσης ως τραπεζουπάλληλος ή ως εργάτρια ;Έχω μπερδευτεί γιατί στην καταγγελία σύMβασης εργασίας που μου δόθηκε αναγγράφεται:Ειδικότητα: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ και Επάγγελμα,επακριβώς προσδιορισμένο:ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ , έπαιρνα και επίδομα ισολογισμού.Σας ευχαριστώ.

  • admin

   Η αποζημίωση απόλυσης δίνεται σύμφωνα με την ιδιότητα και όχι τον τρόπο αμοιβής ή το χαρακτηρισμό.
   Η ιδιότητα που έχετε είναι εργατοτεχνίτη. Το πρόγραμμα όμως που θα βρείτε στο site για εργάτες δεν συμπεριλαμβάνει ότι λαμβάνατε και επίδομα ισολογισμού. Για το ορθό ποσό υπολογίστε με το πρόγραμμα, το αποτέλεσμα να το διαιρέσετε με το 14 και να το πολλαπλασιάσετε με το 14,5 (αποτέλεσμα προγράμματος εργατών / 14 Χ 14,5)
   Σύμφωνα με το Π.Δ. 156/94 ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος (εντός διμήνου από τη πρόσληψη) να σας γνωστοποιήσει τους όρους της εργασιακής σας σχέσης. Στους ουσιώδη όρους βρίσκεται και η νομοθεσία περί αποζημίωσης απόλυσης. Εάν αναγράφει το νόμο 2112/1920 θα πάρετε αποζημίωση υπαλλήλου, σε αντίθετη περίπτωση εργάτη (Β.Δ. 16/18.7.1920)

 • michael

  μια διευκρίνιση αν μου επιτρέπεται: η δήλωση της οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται για να μεταφερθώ από την Ο.Ε. στην Α.Ε., χωρίς ωστόσο κατά τα δικά τους λεχθέντα να χάνω την προϋπηρεσία.

  Στο άλλο χαρτί που καλούμαστε να υπογράψουμε αναφέρεται ο προτεινόμενος νέος μειωμένος μισθός.

  Με αυτά τα δεδομένα?

  • admin

   Οικειοθελή αποχώρηση υπογράφουμε όταν από μόνοι μας φεύγουμε από μία δουλειά. Δεν πρέπει να υπογράψετε ανάλογο έγγραφο σε μεταφορά προσωπικού, είναι σαν να παραιτήστε από όλα σας τα δικαιώματα.

 • michael

  Καλησπέρα,
  εργάζομαι 14 χρόνια και 2 μήνες στην ίδια εταιρεία ως υπάλληλος γραφείου.

  Μας έδωσαν ατομικές σύμβασεις εργασίας με μειωμένο μισθό και ένα έντυπο οικοιοθελούς αποχώρησης καθώς η εταιρεία από Ο.Ε. γίνεται Α.Ε.

  Ως εδώ ξέρω ότι αυτά τα 2 έντυπα είναι νομότυπα και διατηρείς και την προϋπηρεσία σου.

  Δεδομένου ότι δεν προτίθεμαι να υπογράψω αυτά τα έντυπα και δεδομένου ότι θα απολυθώ έχω κάποιες ερωτήσεις για ν’ αποφύγω τις κακοτοπιές.

  1. Έχω 21 μέρες υπόλοιπο αδείας. Αυτό με ποιο τρόπο μπορώ να το διασφαλίσω? Έχουν τη δυνατότηα να μου πουν κάθισε 21 εργάσιμες μέρες και μετά έλα για την αποζημίωση? Κι αν λείποντας 3 μέρες θεωρηθεί οικοιθελής αποχώρηση?

  2. Οι 10 μικτοί μισθοί που δικαιούμαι ως αποζημίωση ξέρω ότι μπορούν να δοθούν: άμεσα: 2 και ανά 2 μήνες άλλοι 2 μισθοί. Αν προταθεί κάτι άλλο απ’ αυτό τι θα μπορούσα να κάνω?

  3. Σε περίπτωση που δεν δίνονται στην ώρα τους οι δόσεις της αποζημιωσης τι μπορώ να κάνω?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Μην υπογράψεις σε καμία περίπτωση οικειοθελή αποχώρηση.
   Εάν λάβεις άδεια να γίνει εγγράφως και να πάρεις αντίγραφο του εγγράφου. Π.Χ. να γραφτεί στο βιβλίο αδειών και να πάρεις φ/φο. Εφόσον πληρωθείς για τις ημέρες αδείας δεν υπάρχει πρόβλημα, θα υπολογιστούν και στα δώρα εορτών. Να μην φύγεις από τη δουλειά χωρίς έγγραφο, ή απόλυσης ή άδειας.
   Εάν προταθεί διαφορετικός διακανονισμός από τα δίμηνα δεν είναι νόμιμος.
   Να θυμάσαι η αξίωση για αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται σε 6 μήνες.

 • christopher

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ , ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.

 • christopher

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ , ΟΧΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΩΣΤΟΣΟ ΕΧΩ ΜΑΡΤΥΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΠΡΙΝ 1,5 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΩΣ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩ ΘΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝΕ ΧΡΗΣΙΜΟ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΓΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΣ!!!

  • admin

   Σας ανάφερα τις μη δικαστικές διαδικασίες μέσω Υπηρεσιών. Η διαδικασία του ΙΚΑ είναι η καταλληλότερη αρχικά για τη δική σας περίπτωση καθώς όπως σας είπα μπορείτε να προτείνετε μάρτυρα. Μην χάσετε όμως (εάν θέλετε να το συνεχίσετε) το εξάμηνο.

 • christopher

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΠΩΛΗΤΗΣ) 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ , ΤΗ ΓΙΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΩ , ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ??? ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 06/09/2012 ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΜΟΥ ΟΠΟΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΘΑ ΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΩ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

  • admin

   Προφανώς ο λόγος που σας απολύουν τώρα είναι για να μην ενταχθείτε στην επόμενη κλίμακα αποζημίωσης. Για να δικαιωθείτε αποζημίωση 3 μισθών, θα πρέπει δικαστικώς να αποδείξετε ότι εργαζόσασταν ένα μήνα νωρίτερα. Εσείς θα αξιολογήσετε κατά πόσο μπορείτε να το αποδείξετε και κατά πόσο αξίζει τον κόπο.
   Εναλλακτικώς: Η καταγγελία στον ασφαλιστικό φορέα είναι ανέξοδη και μπορείτε να προτείνετε μάρτυρες. Η καταγγελία στην Επιθεώρηση εργασίας είναι ανέξοδη αλλά είναι περισσότερο συμφιλιωτική διαδικασία και χωρίς στοιχεία (π.χ. κάρτες παρουσίας) δεν θα σας βοηθήσει να το αποδείξετε.
   Αξιώσεις όμως για αποζημίωση απόλυσης παραγράφονται εντός έξι μηνών. Οι διαδικασίες στις υπηρεσίες δεν σας κατοχυρώνουν για τη παραγραφή της αξίωσης.
   Προσπαθήστε να επιδιώξετε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς αυτής.
   Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι κακό να υπογράψετε με επιφύλαξη στο έντυπο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

 • Trapezikos

  Η προυπηρεσία μου είναι 5 χρόνια στο ΙΚΑ,συμπεριλαμβανομένου ενός 6μήνου στο Ταμείο Ανεργίας, 25.5 χρόνια στην ΑΤΕ και τώρα στην Τράπεζα Πειραιώς.Η ηλικία μου είναι 54 ετών. Πότε βγαίνω σε σύνταξη;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • admin

   Προσπαθώ να φτιάξω πρόγραμμα και για τη σύνταξη. Υπάρχουν όμως πολλές υποκατηγορίες και δεν θέλω ακόμα να πάρω θέση.

 • idiotikos ypallhlos

  Αν δεν φερει αντιρρηση, δεν εννοειται ως συναινεση?

  • admin

   Προτείνω, προτού παραιτηθείτε να υπογράψετε κάποιο έγγραφο με τον εργοδότη που να εμφανίζετε η συναίνεσή του και το ύψος την καταβαλλόμενης αποζημίωσης.

 • idiotikos ypallhlos

  Ευχαριστώ πολυ.
  Μια δευτερη ερωτηση γιατι οπου ρωτησα η απαντηση δεν ειναι καθαρη.
  Αν ειδοποιησω εγω την εταιρεια οτι θελω να αποχωρησω και δεν μου φερουν αντιρρηση, δικαιουμαι ποσοστο της αποζημιωσης λογω 15ετους και ανω εργασιακης σχεσης?
  Αν ναι, τι ποσοστο?

  • admin

   Σε περίπτωση που συναινέσει ο εργοδότης δικαιούστε τη μισή αποζημίωση. Όχι εάν απλά δεν φέρει αντίρρηση.

  • admin

   Αντίρρηση, εάν ενημερώσετε και το ανάλογο διάστημα, ούτως ή άλλως δεν μπορούν να σας φέρουν (εκτός ειδικών περιπτώσεων).

 • idiotikos ypallhlos

  Ειμαι ιδιωτικος υπαλληλος και εχω σχεση εργασιας αοριστου χρονου με τον ιδιο εργοδοτη με ημερομηνια προσληψης 1/11/1995.
  Απο τον Σεπτεμβριο του 1999 μεχρι και τον Ιουνιο του 2001 εκανα την στρατιωτικη μου θητεια, κανοντας διακοπη και συνεχιζοντας στην ιδια εταιρεια απο τον Ιουλιο του 2001 εως και σημερα.
  Σε οτι βεβαιωση εργασιας εχω παρει απο τον εργοδοτη, αναφερει οτι εργαζομαι στην εταιρεια απο 1/1/1995 μεχρι και σημερα.
  Αν απολυθω, για ποσα χρονια υπηρεσιας θα δικαιουμαι αποζημιωση?

  • admin

   Η στρατιωτική θητεία αποτελεί αναστολή και όχι διακοπή της εργασιακής σχέσης, εφόσον εργάζεται κάποιος περισσότερο από 6 μήνες πριν την στράτευση και επανέλθει μετά από αυτήν στην εργασία.
   Ο χρόνος υπηρεσίας σας θα υπολογιστεί από 01-11-1995.
   Μπορείτε στο http://ergatika.gr/program/apoz-apol/ να την υπολογίσετε με το πρόγραμμα.

Leave a Reply to diamantis70 Cancel reply

  

  

  


× six = 54