Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • apolusi emporikou

  μας απελυσαν και στην καταγγελια υπογραψαμε και αποδεκτηκαμε συμβιβασμο σχετικα με τη χρονικη καταβολη της αποζημιωσης. τωρα που δεν τηρειται η καταβολη των δοσεων οπως ειχαμε υπογραψει, η απολυση θεωρειται άκυρη? απο κει και έπειτα που το καταστημα έχει κλεισει, εμεις πως μπορουμε να παρουμε τις αποζημιωσεις μας? (γιατι τα δεδουλευμενα τα εχουμε ξεχασει…..)

  • admin

   Βεβαίως και μπορείτε να κινηθείτε ώστε να χαρακτηριστεί η απόλυση άκυρη. Αλλά γιατί? για να επιστρέψετε στο κλειστό κατάστημα?
   Τρίμηνη προθεσμία για τις αξιώσεις που απορρέουν από άκυρη απόλυση, εξάμηνη για την αξίωση δικαστικώς αποζημίωσης απόλυσης. Να κινηθείτε άμεσα.

 • ale

  Δηλώνω την γνώμη μου στους συναδέλφους που πέσανε θύματα () (να ζητήσουν άμεσα αποδείξεις για ότι πληρώσανε και δεν πήρανε απόδειξη.

  ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΣΤΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ που έταξαν λαγούς με πετραχήλια.

  • admin

   Παντού και πάντα να ζητάτε αποδείξεις. Δεν ισχύει μόνο εδώ αλλά σε κάθε πληρωμή που κάνετε για οποιοδήποτε λόγο.
   Το ergatika.gr σας προσφέρει προγράμματα εντελώς ελεύθερα, για να μπορέσετε ακόμα και μόνοι σας να ζητήσετε τα χρήματα που σας οφείλουν, χωρίς να έχετε ανάγκη κανένα. ΄Η για να κάνετε διασταύρωση.

 • Κατα τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης “πρέπει να αφαιρεθεί η φορολογία για ποσά άνω των 20.000€”. δηλαδη;
  Ευχαριστώ

  • admin

   Η φορολογία αλλάζει και αυτή με φοβερή ταχύτητα και δεν είναι το γνωστικό μου αντικείμενο.
   Όμως σε κείμενο από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:
   “Τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση απόλυσης αλλά και σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης εντολής που συνδέει τον εργοδότη ή εντολοδόχο με τον δικαιούχο της αποζημίωσης φορολογείται με συντελεστή 20% αφού πρώτα αφαιρεθεί ποσό 20.000 €. Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται στο δημόσιο από τον εργοδότη, ο δε εργαζόμενος για το ποσό αυτό δεν έχει καμιά άλλη φορολογική υποχρέωση. Ο τρόπος αυτός φορολογίας ισχύει ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης. Το ποσό αυτό μπορεί ο φορολογούμενος να το συμπεριλάβει στα εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο ή απαλλάσσονται του φόρου και έτσι να ληφθεί υπόψη για τη μείωση τεκμηρίου.

 • ipallilos ate

  το εφαπαξ που δικαιουμαστε σαν πρωην υπαλληλοι της ΑΤΕ εμπεριεχει και την αποζημιωση απολυσης?δηλαδη θα περουμε λιγοτερο εφαπαξ απ οτι δικαιουμασταν θεωρητικα?

  • admin

   Από ότι διάβασα το ταμείο Πρόνοιας που έχετε δεν σχετίζεται με το 40% της αποζημίωσης απόλυσης.
   Το 40% όμως το δικαιούται οποιοσδήποτε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει (έχει τις προϋποθέσεις) σύνταξη πλήρη γήρατος.
   Εάν κατάλαβα καλά το ταμείο πρόνοιας είναι σαν να έχετε κάνει μία επιπλέον ιδιωτική ανταποδοτική ασφάλιση.
   Στην παρούσα περίπτωση όμως, δεν συμφέρει αυτούς που απολύονται 27-07-2012 με δικαίωμα σύνταξης πλήρης γήρατος, καθώς μπορεί να μην τους καταβάλουν όλη την αποζημίωση αλλά μόνο το 40%.

 • Γιάννης

  Γεια σας. Είμαι υπάλληλος πρώην ΑΤΕ και θέλω να υπολογίσω την αποζημίωση μου. Στην εφαρμογή υπολογισμού αποζημίωσης απόλυσης τραπεζοϋπαλλήλων στο πεδίο “Με προειδοποίηση” προφανώς επιλέγουμε το “ΟΧΙ” ? Ευχαριστώ.

  • admin

   Σωστά. Για να βάλει κάποιος “Ναι” θα πρέπει να του έχει καταγγελθεί η σύμβαση όσους μήνες αναφέρεται στον πίνακα προειδοποίησης. Δηλαδή θα έπρεπε να σας έχουν δώσει το έντυπο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μήνες πριν (με ειδική σημείωση την τελευταία ημέρα εργασίας).
   (στην πράξη τουλάχιστον αποστέλλεται έγγραφο προειδοποίησης).

 • stelios

  ΗΜΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΓΙΑ 4 ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ 10 ΕΤΗ.ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΚΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ, ΒΑΣΗ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΕΚΕΙ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΩ ΣΤΗΝ ΑΤΕ;

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ, ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ, ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΟΧΙ
  ΔΗΛΑΔΗ: ΤΙ ΕΞΕΛΗΞΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ;
  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; ΑΝ ΝΑΙ ΓΡΑΨΤΕ ΜΟΥ

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΗΝ ΑΤΕ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ : ΕΧΩ 24,5 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1648/86 (αναπηρια). ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΠΡΟΩΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ ή ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ .
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ .

  • admin

   Δυστυχώς τα συνταξιοδοτικά δεν είναι ο τομέας μου, πόσο μάλλον εσάς που μεσολαβούν και ειδικά ταμεία. Εάν γνωρίζει κάποιος αναγνώστης να απαντήσει.

 • NIKOLAOS ATE BANK

  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΦΟΙ ΜΟΥ, ΕΧΟΥΝΕ ΒΡΕΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΝΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ () Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ?

 • ipallilos ate

  εχει νοημα η προσφυγη εναντιον της ατε? με ομαδικο τροπο?πειραζει πρωτα να περιμενω να δουμε τι αποζηζμιωση θα παρουμε και μετα να κανω καποια προσφυγη?

  • admin

   Ο κάθε ένας θα κάνει την επιλογή του. Αρκεί να μην χάσετε τις προθεσμίες, το εξάμηνο, ή αυτή του εκκαθαριστή.

 • DESPINA P.

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΗΜΟΥΝ…..ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΚΛΗΘΗΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΤΙ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ???? ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟΤΕ?

  • admin

   Να μην ενημερώσεις. Το προβλέπει ο νόμος ότι η προστασία δεν μπορεί να αρθεί ακόμα και σκοπίμως να μην έχει ενημερώσει η έγκυος κατά την πρόσληψη.
   Η προστασία μητρότητος σταματάει κατά τη διάλυση της επιχείρησης. Άρα δεν νομίζω ότι έχεις να λάβεις κάτι από το εκκαθαριστή. Ενώ δεν θα μπορεί να σε απολύσει η Πειραιώς από την πρόσληψη και για 1,5 χρόνια μετά τη γέννα.

 • kolomvatsou evangelia

  Καλησπέρα είμαι εργαζόμενη στην ΑΤΕ εδώ και 17 χρόνια. Είμαι 51 ετών και έχω θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μαζί με τα προηγούμενα έτη υπηρεσίας που είχα, το 2010 στην κατηγορία με 3 ανήλικα τέκνα χωρίς όριο ηλικίας και με κλεισμένα 20 έτη. Με καλούν να υπογράψω νέα Σύμβαση με την Πειραιώς. Αν υπογράψω χάνω το δικαίωμα συνταξιοδότησης μου θα συνταξιοδοτηθώ από άλλον φορέα με άλλους όρους. Το ταμείο συντάξεως το δικό μας δεν μπορεί να απαντήσει στο τι πρέπει να κάνω…………. Αν παραιτηθώ σε σύνταξη χάνω το δικαίωμα αποζημίωσης αλλά χάνω και το εφάπαξ……………….

  • admin

   Τα συνταξιοδοτικά δεν είναι ιδιαίτερο θέμα που θα πρέπει να συμβουλεύεσαι μόνο τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν γνωρίζω εάν έχεις κατοχυρώσει δικαίωμα βάση ειδικών διατάξεων του ταμείου σας, (θα υπάρχει στο μέλλον;), ή με βάση τις γενικές διατάξεις όπου σε όποιο ταμείο και να πας θα πάρεις σύνταξη. Δυστυχώς δεν γνωρίζω να σε βοηθήσω.

 • Ευχαριστώ για την απάντηση στη δεύτερη ερώτησή μου. Μήπως μπορείτε να μου απαντήσετε και στην πρώτη?

  • admin

   Μαρία, η ερώτησή σου είναι υποθετική. Άρα πάλι υποθετικά: Πιθανών να σας το προτείνουν. Πιθανών εάν δεν έχουν χρηματικά διαθέσιμα να σας καταβάλουν, να το προτείνετε εσείς.

 • Είμα υπάλληλος ΑΤΕ και θέλω να μάθω:
  – αν με τη Σολομώντεια λύση που πιθανόν να προκρίνει το υπουργείο Οικονομικών για τους εργαζομένους της ΑΤΕ, για την καταβολή αποζημίωσης, Θα συμψηφιστούν οι υποχρεώσεις των εργαζομένων προς την τράπεζα από δάνεια που έχουν συνάψει και θα αποπληρωθούν όλα τα δάνεια π.χ. στεγαστικά απο οικοδομικό συνεταιρισμό, επισκευαστικά από ΑΤΕ, προσωπικά, προκαταβολή μισθών ή εφάπαξ.
  – εφόσον έως 31/12/2012 ζητήσω να συνταξιοδοτηθώ, δικαιούμαι εφάπαξ? Το ποσό του εφάπαξ που υπολόγιζα πριν από την διάλυση της ΑΤΕ, τροποποιείται λόγω αποζημίωσης απόλυσης?

  • admin

   Έχω γράψει και σε άλλα σχόλια, ότι όταν συνταξιοδοτείται κάποιος (πλήρης γήρατος) λαμβάνει το 40% της αποζημίωσης απόλυσης(αυτό γνωρίζουν στον ιδιωτικό τομέα ως ΕΦΑΠΑΞ).
   εσείς επιπλέον, καταβάλετε ορισμένες εισφορές, τις οποίες θα πάρετε πίσω με τόκους (και ίσως κάποια επιπλέον παροχή, δεν γνωρίζω) για να δημιουργηθεί το “ΕΦΑΠΑΞ” της ΑΤΕ.
   Άρα θα επηρεαστεί το ύψος του εφάπαξ εάν πάρετε αποζημίωση απόλυσης.

 • ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΩΡΑ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ (ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΤΕ) ,ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΟΥ

  • admin

   Αποζημίωση βεβαίως και δικαιούστε. Για το χρόνο είσπραξης…δες τα δύο προηγούμενα μηνύματα.

 • Ipallilos ate

  Αυριο θα υπογραψουμε τις νεες συμβασεις εργασιας αοριστου χρονου με την Πειραιως απότι μας ειπαν στις οποιες θα περιεχεται παραγραφος που θα γραφει οτι θα περιμεουμε αποζημιωση.Αυτο τι επιπτωσεις μπορει να εχει ?ειναι αρνητικο στην διεκδικση αποζημιωσης?η απλως δεν εχει σημασια ?

  • admin

   Θα πρέπει να δω μία σύμβαση οπωσδήποτε για να μπορέσω να έχω άποψη, καθώς η διατύπωση θα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν βρείτε το κείμενο αύριο να μου το στείλετε και θα το διαβάσω αμέσως. ίσως είναι η πτυχή που έχουμε αναφέρει, ότι η Πειραιώς για να μην χαρακτηριστεί ως μεταβίβαση επιχείρησης και διεκδικήσετε νομίμως τη μεταφορά των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την αρχική εργασιακή σχέση, στη νέα, μάλλον θα πιέσει να πάρετε αποζημιώσεις. Κάτι είναι και αυτό.

 • ipallilos ate

  ειναι δυνατο να ειναι αληθεια αυτο που λενε καποιοι οτι η αποζημιωση θα δοθει οταν γιναι η εκκαθαριση δηλαδη μετα απο 10-15 χρονια???αφου στη συμφωνια ειναι το 95 εκ να δοθουν σε αποζημιωσεις….

  • admin

   Η λύση της εταιρίας σαν κάνει να μην μπορείτε να προσβάλλετε το κύρος της απόλυσης για την μη καταβολή της αποζημιώσης, δηλαδή να ζητήσετε να γυρίσετε στην εργασία αφού δεν υπάρχει εταιρία πλέον. Άρα από τη στιγμή που επίσημα απολυθείτε, (δεν νομίζω ότι έχετε τυπικά απολυθεί αλλά βρίσκεστε στα χέρια του εκκαθαριστή) στα χέρια του εκκαθαριστή βρίσκονται και οι αποζημιώσεις σας.

 • ipallilos ate

  ομως απο τους 5800 υπαλληλους της ΑΤΕ οι 2000 εχουν προυπηρεσια μεχρι 4 χρονια και οι 1000 καθαριστριες εχουν μεσο ορο μισθου 600 ευρω αρα αυτοι θα παρουν 3 μ3 4000 ευρω, αρα αν αυτοι παρουν 3000-7000 ευρω0 που τους αναλογει μηπως οι υπολοιποι παρουν οτι λεει ο νομος?

  • admin

   Πολύ πιθανό. Ελπίζω να είχαν προβλέψει το τίμημα των 95.000.000 να καλύπτει τουλάχιστον τις υποχρεώσεις αυτές.

 • ipallilos ate

  υπαρχει η πιθανοτητα επιβολης πλαφον 15.000 στην αποζημιωση οπως μας λενε οι συνδικαλιστες?

  • admin

   Ίσως το σχετίζουν με υπολογισμούς που έχουν κάνει για το προϊόν της εκκαθάρισης. Δηλαδή 95.000.000 / 6.000 εργαζόμενους.
   Να ρωτήσετε τους ίδιους.

 • Ελευθερια

  Στις προηγουμενες 2 καταχωρημενες ερωτησεις ενδιαφερομαι ως υπαλληλος ΑΤΕ

 • Ελευθερια

  1. Με την αποζημιωση θα λάβουμε και ότι μας αναλογεί από το εφάπαξ;
  2. Οτι ποσό δικαιούμασθε θα καταβληθεί εφάπαξ;

  • admin

   σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου, η αποζημίωση απόλυσης καταβάλλεται την ημέρα της απόλυσης. Εφόσον είναι μεγαλύτερη από 2 μισθούς, καταβάλλονται οι 2 μισθοί, και έπειτα ανά 2 μήνες 2 μισθοί κτλ.
   Εδώ όμως έχουμε διάλυση και εκκαθάριση, άρα είναι στα χέρια του εκκαθαριστή και το ποσό που θα ξεκαθαριστεί και το πότε θα διανεμηθεί το προϊόν της εκκαθάρισης. Δεν ξέρω το εφάπαξ εάν έπεσε στον “κουβά” της εκκαθάρισης.
   Το εργατικό δίκαιο είναι χαοτικό, και κάθε λεπτομέρεια ανατρέπει το σκηνικό. Στην παρούσα περίπτωση συνδυάζονται, διατάξεις που προκύπτουν και από τον αστικό κώδικα, το εμπορικό δίκαιο, τον πτωχευτικό κώδικα κτλ κτλ.
   (Ελπίζω με τις απαντήσεις να βοηθάω και να μην σας μπερδεύω περισσότερο).

 • Ελευθερια

  Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης θα συμπεριλάβω στις μικτές αποδοχές και τις μειώσεις των αρθρων 11/ν3899 και 31/ν4024;

  • admin

   Τις αποδοχές πριν την μείωση για να τις δικαιωθείτε θα πρέπει να το καταφέρεται μέσω της δικαστικής οδού, με το σκεπτικό ότι οι μειώσεις έγιναν για να μην γίνουν απολύσεις. (καθαρά προσωπική μου άποψη)

 • ipallilos ate

  εννοειτε οτι οποιος φευγει με 25 χρονια θα παρει κανονικα την απο αποζημίωση και οταν ειναι να παρει το εφαπαξ θα παρει το 60% από το ποσό που δικαιούταν? αφου το 40% καθε εφαπαξ αντιστοιχει στην αποζημιωση απολυσης…?

  • admin

   Όταν ένας εργαζόμενος συνταξιοδοτείται (πλήρη γήρατος) λαμβάνει το 40% της αποζημίωσης που θα λάμβανε εάν απολυόταν. Π.χ. 100% απόλυσης 100.000€ το 40% 40.000€)
   Χωρίς να γνωρίζω το ειδικό καθεστώς του δικού σας ταμείου, όταν οι εργαζόμενοι καταβάλουν ειδικές εισφορές, λαμβάνουν εφάπαξ π.χ. 60.000.
   δηλαδή, έλαβε τις 40.000€ (το 40%) και 20.000 επιπλέον, το οποίο για παράδειγμα είναι 15.000 εισφορές και 5.000 τόκοι.
   Πιστεύω το απλοποιημένο παράδειγμα αυτό να εξηγεί το γενικό πλαίσιο. Δεν γνωρίζω το δικό σας ειδικό.

 • Ως μικτό μισθό να θεωρήσουμε αυτόν πριν τις κρατήσεις του Ν.3899 και Ν. 4024; Επίσης να υπολογίσουμε τα πραγματικά χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή και αυτά που αναγνωρίστηκαν με την πρόσληψη;
  Ευχαριστώ

  • admin

   Μόνο τα χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Σε περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης, όπου αναλαμβάνονται τα δικαιώματα που απορρέουν από την αρχική εργασιακή σχέση προσμετράται η προϋπηρεσία στο προηγούμενο εργοδότη.

 • dimitra

  Καλησπέρα, την 01/10/2012 κλείνω 12 χρόνια στο ίδιο εργοδότη, ημερομηνία πρόσληψης 01/10/2000. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 12 χρόνων πήρα 3 μήνες άνευ αποδοχών. Αν απολυθώ 31/10/2012 δικαιούμαι αποζημίωση 7 μηνών ή 8 και πόσους μήνες προειδοποίησης πρέπει να με έχουν ενημερώσει αν θέλουν να μου δώσουν την μισή αποζημίωση.Ευχαριστώ πολύ.

  • admin

   Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών δεν καταργεί την εργασιακή σχέση η οποία υφίσταται για ορισμένα θέματα όπως αυτό.
   Δικαιούσαι αποζημίωση απόλυσης από την ημερομηνία πρόσληψης(8 μήνες για κλεισμένα 12 έτη).

 • ipallilos ate

  δηλαδη ενας υπαλληλος 25 ετων με 3500 ακαθαριστο μισθο
  θα παερι 90.000 αποζημιωση απολυσης και θα παρει και εφαπαξ (αλλα 80.000)σε δυο χρονια που βγαινει σε συνταξη?ειναι δυνατο?

  • admin

   Όταν ένας εργαζόμενος συνταξιοδοτείται(πλήρη, γήρατος) λαμβάνει το 40% (εφόσον έχει προϋποθέσεις και για επικουρικό) της αποζημίωσης απόλυσης.
   Εσείς στη ΑΤΕ εκτός αυτού, καταβάλλεται εισφορές για να λάβετε ένα επιπλέον ποσό.
   Στο 80.000 € που αναφέρεται στο σχόλιό σας, προφανώς έχει συμπεριληφθεί το 40% της αποζημίωσης απόλυσης.
   Για το λόγο αυτό σας είπα ότι το χειρότερο που θα έπρεπε να πάρετε είναι εκτός την αποζημίωση απόλυσης, οι εισφορές σας πίσω.
   (δεν καταβάλλουν εισφορές αυτού του είδους στον εργοδότη οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά που καταβάλετε εσείς είναι σαν ιδιωτική ασφάλιση).
   Άλλως θα πρέπει να πάρετε και τους τόκους που έχουν δουλέψει τόσα χρόνια οι εισφορές σας.
   Σε κάθε περίπτωση δεν γνωρίζω τον ειδικό κανονισμό που έχετε στο ταμείο εφάπαξ, και σας ενημερώνω με τις γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου.

 • ipallilos ate

  Ξερετε τι προβλεπεται για το ταμειο εφαπαξ της Τραπεζας σε περιοδο εκκαθαρισης και αν η αποζημιωση απολυσης ακυρωνει την δυνατοτητα χορηγησης εφαπαξ.

  • admin

   Η αποζημίωση απόλυσης είναι υποχρέωση του εργοδότη και δεν έχει να κάνει με τις εισφορές που καταβάλατε τόσο καιρό στο ταμείο εφάπαξ.
   Εφόσον νομικά το ταμείο αυτό ακολουθεί τη διάλυση της ΑΤΕ, στη χειρότερη περίπτωση θα έπρεπε να πάρετε τις εισφορές σας πίσω (όπως έχουν πάρει πολλοί συνάδελφοι που τόσα χρόνια αποχωρούσαν οικειοθελώς).
   Εάν όμως τα αποθεματικά του ταμείου (εάν υπάρχουν, δεν ξέρω τα οικονομικά του μεγέθη) μπουν στον “κουβά” της γενικής εκκαθάρισης, είναι άγνωστο το τι ποσό θα φτάσει τελικά στα χέρια σας.

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ

  Παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν είναι νόμιμο να παρακρατηθούν απο την αποζημίωση απόλυσης υπόλοιπα δανείων που χορηγήθηκαν ως προκαταβολές μισθών ή ως προκαταβολή εφάπαξ.

  Ευχαριστώ

  • admin

   Δυστυχώς δεν απαγορεύεται ευθέως ο συμψηφισμός οφειλών με αποζημιώσεις. Θα το δω όμως το θέμα ειδικά, μήπως και μπορώ να σας δώσω μεγαλύτερη ανάλυση.

 • Υπάλληλος ΑΤΕ

  Νομίζω ότι δε λειτουργει ο υπολογισμός αποζημείωσης. Πιστέυετε ότι μπορείτε να το επαναφέρετε;

  Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη.
  Ευχαριστώ.

  • admin

   Πρέπει να φταίει o explorer που χρησιμοποιείς. Δοκίμασε με mozilla ή chrome. Άλλως ενημέρωσέ με.

Leave a Reply to diamantis70 Cancel reply

  

  

  


one × 7 =