Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • giannis

  Εργάζομαι απο 24/02/2004 και απολυθηκα σήμερα 16/01/2013 σαν υπάλληλος με 955 μικτα και μου χρωστάνε 14 ημερες από το 2012 μπορείτε να μου υπολογίσετε πάνω κάτω τι αποζημίωση πρέπει να πάρω όλα μαζί με δώρα και εάν δικαιούμαι και κάποια άλλη άδεια αποζημίωσις
  απο το νεο ετος.ευχαριστώ.

 • Ρια

  Γειά σας και καλή χρονιά!!Δούλευα σ΄ένα κατάστημα ρούχων 7 χρόνια πλήρους απασχόλησης και τον Οκτώβριο του 2012 μου έγινε εκ περιτροπή εργασίας σε τετράωρο.Το δέχτηκα με τον όρο όμως,ότι σε περίπτωση απόλυσης μου,η αποζημίωση μου θα γινει με το καθεστώς της πλήρους απασχολησής και έτσι κέρδισα την αποζημίωση,γιατι τον Νοέμβριο όντως μου ανακοινώθηκε και η απόλυση μου με προειδοποίηση.Ευτυχώς!Στις 15 Φεβρουαρίου λοιπόν,λύεται η σύμβαση μας και θέλω να ρωτήσω το εξής: πόση άδεια δικαιούμαι για το 2013 και αν μπορώ να την πάρω μαζεμένη??Και κάτι ακόμη,απο 3 μέχρι και 17 Ιανουαρίου έχω άδεια ασθενείας,τα ρεπό μου χάνονται με την ασθένεια ή μπορώ να τα πάρω μόλις τελειώσει?Όπως καταλαβαίνεται το κλήμα είναι πολύ βαρύ στην επιχείρηση και προσπαθω να βρώ τρόπους αποφυγής μου απο αυτή!!Ευχαριστώ.

  • admin

   Τα ρεπό αφορούν κάποια ημερολογιακή ημέρα. Εάν συμπίπτει με ασθένεια το ρεπό χάνεται.
   Δικαιούστε για το 2013 ολόκληρη άδεια και επίδομα αδείας
   http://ergatika.gr/programmata/adeia/
   Να συνεννοηθείτε να λάβετε την άδεια με αποδοχές, που ούτε η επιχείρηση να έχει υποχρέωση να σας την αποζημιώσει, να αποφύγετε και εσείς το κακό κλίμα (μάλλον, ούτως ή άλλως αυτό θα έχουν προγραμματίσει).

 • kkgas

  χρειάζομαι την συμβουλή σας, εργάζομαι εδω και 9 χρόνια σε ένα ιατρείο ως υπάλληλος.
  Τους τελευταίους 5 μήνες από 5νθημερη εργασία έχει γίνει 2ημερη με αντίστοιχες αποδοχές ( 2ημερου). Η συμπεριφορά του εργοδότη αυτό το διάστημα έχει γίνει άσχημη και προσβλητική απέναντι μου. καθώς σε προσπάθεια να μιλήσουμε για το ότι το 2ημερο εργασίας μου δεν με καλύπτει οικονομικά, η απάντηση που παίρνω είναι : ‘’ άμα σου αρέσει αλλιώς φύγε’’. Γνωρίζω ότι άμα φύγω δεν θα έχω δικαίωμα αποζημίωσης. Μπορώ να κάνω καταγγελία την σύμβαση εργασίας που έχω ώστε να μην χάσω την αποζημίωση μου στηριζόμενος ότι δεν έχω πλέον την 5θημερη εργασία που αναγράφετε στην σύμβαση και ότι η συμπεριφορά του είναι προσβλητική? Να προσθέσω ότι στον ασφαλιστικό φορέα δηλώνει για αυτό το διάστημα ότι η εργασία μου είναι 5θημερη

  • admin

   Αντιλαμβανόμαστε τη βαρύτητα του κλίματος. Εφόσον σας δηλώνει ακόμα πενθήμερο, και στους πίνακες προσωπικού και προγράμματα εργασίας δηλώνεστε πενθήμερο, είναι υπερήμερος και θα πρέπει να σας πληρώνει πλήρως. Για να σας επιβάλει 2ήμερο, μπορεί να το κάνει εφόσον ακολουθήσει ορισμένες διαδικασίες όπως αυτή της ενημέρωσης και διαβούλευσης κτλ, δείτε ν.3846/2010 αρ.2., μόνο για 9 μήνες το χρόνο και με σκοπό να μην σας απολύσει.
   Προσοχή, εάν υπογράψετε νέα σύμβαση με 2ήμερο τότε δεν ισχύουν τα ανωτέρω.

 • Kalliopi

  Γειά σας και καλή χρονιά,
  Απολύθηκα τέλη Οκτωβρίου και στις 31/1 ήταν να μου καταβληθεί η 2η δόση της αποζημίωσης μου την οποία δεν την έχει βάλει έως και σήμερα. Τι έχω δικαίωμα να κάνω σε αυτήν την περίπτωση;

  • Kalliopi

   31-12 εννούσα, συγγνώμη :)

  • admin

   Η παραγραφή της αξίωση γίνεται έξι μήνες μετά. Εσείς θα αφήσετε ένα εύλογο διάστημα που θα κρίνετε εσείς και εάν δεν λαμβάνετε τα χρήματα μπορείτε να ενεργοποιήσετε την διαδικασία της εργατικής διαφοράς, και πριν το εξάμηνο να ασκήσετε αγωγή.
   http://ergatika.gr/2012/08/katageli/

 • kelly80

  Καλησπέρα σας και καλή χρονιά.Θα ήθελα να με βοηθήσετε στα παρακάτω.
  στις 21/11/2012 έλαβα έγγραφη προειδοποίηση απόλυσης για 21/02/2013.
  Είδα οτι διακιούμαι 2263,33€ + άδεια 2013+επίδομα αδείας 2013+ποσοστό Πάσχα.
  Σήμερα ο εργοδότης μου, μου είπε οτι πρέπει να πάρω υποχρεωτικά τις 22 μέρες αδείας του 2013 μέχρι την ημέρα της απόλυσης. Έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό? μπορώ να αρνηθώ?και αν ναι που μπορώ να το φω εγγράφως για να του το δείξω εαν επιμείνει? τι ποσό χάνω με αυτή την εξέλιξη? μικτός μισθός 970€. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Είναι κάτι που δεν αναφέρετε ρητά στην νομοθεσία. Κατά την άποψή μας όμως μπορεί να σας ζητήσει να λάβετε την άδειά σας αφού θα τερματιστεί η εργασιακή σχέση.

 • andreas

  καλησπέρα και καλή χρονιά! εργαζομουν 23 χρόνια σε εταιρεία η οποία έκανε αίτηση για πτώχευση. Μου έβγαλαν αποζημίωση 39000 ευρω αλλά δεν μου καταβλήθηκε (το έγραψαν στο χαρτί της απόλυσης).Τι πρεπεί να κανω από εδώ και πέρα. (στον οαεδ γράφτηκα κανονικά). Ευχαριστώ!

  • admin

   Ίσως θα πρέπει να συμβουλευτείτε δικηγόρο, καθώς εάν μπουν οι απαιτήσεις σας στην εκκαθάριση, θα πρέπει να κάνετε αναγγελία αυτών και να τις απαιτήσετε με το προνόμιο που προβλέπεται από το άρθρο 154 του νόμου 3588/2007. Σας επισημαίνουμε και την εξάμηνη παραγραφή της αξίωσης.

 • kostas

  επισης δεν ρωτησα αν στην αποζημιωση του μικτου μισθου μπενη και η προμηθεια 1% επι των πωλησεων που επερνα και εκαναν κρατησεις σε αυτο
  ευχαριστω πολυ

 • ioanna

  kalispera!!!ergazomoun apo 1/1/2012 mexri 31/12/2012 kai den exw parei adeia poso dikaioume??? apozeimiwsi???

 • kostas

  ευχαριστω για την απαντηση αλλα ρωτησα σημερα και την επιθεωρηση εργασιας και μου ειπαν οτι ξεκαθαρα δικαιουμε αποζημιωση διοτι συμπληρωσα ετος στις 31/12/2012 τελευταια ημερα της κανονικης μου αδειας και η απολυση γινετε την επομενη εργασιμη 02/01/2013 οπως και εγινε με εμενα στις 03/01/2013 υπεγραψα οτι ελαβα γνωση τησ απολυσις μου χωρις ενος μηνος πρειδοποιηση απο τον εργοδοτη

  • admin

   Εμείς διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις και θεωρούμε ότι επιμέρους λεπτομέρειες ίσως ληφθούν σοβαρά υπόψη από τα αρμόδια δικαστήρια.

 • ΜΠΑΜΠΗΣ

  Καλησπέρα σας Καλή Χρονία.Ηθελα να ρωτησω εργαζομαι σαν SECURITY απο τις 16/5/2012 με συμβαση αοριστου χρονου μερικης απασχολησης δευτερα με παρασκευη ωρες εβδομαδιαιως 30 09:00 -15:00 η συμβαση λεει ημερομισθιο 27,49 ευρω και μου ειπε να παω αυριο 08/01/2013 να παρω την απολυση μου.
  Δικαιουμαι αποζημιωση και μπορω να μπω στο ταμειο ανεργιας.?Ενημερωστε με τι μπορω να κανω?

  • admin

   Δεν δικαιούστε αποζημίωση απόλυσης αφού δεν έχετε συμπληρώσει έτος.
   Για το ταμείο ανεργίας δείτε http://ergatika.gr/oaed/epidoma-anergias/
   Δείτε και τα προγραμματάκια της άδειας εάν δεν έχετε λάβει την άδειά σας.

 • kostas

  καλημερα και καλη χρονια
  εργαζομουν υπαλληλος με συμβαση αοριστου χρονου σαν πωλητης σε μια εταιρια.ημ/νια προσληψης 01/01/2012 και στις 31/12/2012 εχω τελευτεα ημερα της κανονικης μου αδειας και μου ανακοινωνουν την αποληση μου.η καταγγελια συμβασης την υπογραφω στον ο.α.ε.δ μαζι με εκπροσωπο της εταιρειας στις 03/01/2013.ο εργοδοτης μου λει οτι δεν δικαιουμε αποζημιωση γιατι κατ’ αυτον δεν εχω συμπληρωση ετος.
  παρακαλω πειτε μου αν δικαιουμε αποζημιωση

  • admin

   Με πρόσληψη 01-01-2012, εάν είχατε απολυθεί στις 31-12-2012 θα ήταν ξεκάθαρο, δεν θα δικαιούσασταν αποζημίωση.
   Η περίπτωσή σας όμως είναι οριακή, καθώς το γεγονός της κανονικής άδειας κατά την 31-12-2012, καθιστά την απόλυση άκυρη κατά την ημέρα αυτή, με συνέπεια να λαμβάνει χώρα η απόλυση κατά το νέο έτος. Κατά πόσο όμως θεωρείται ότι απασχοληθήκατε το νέο έτος αφού λάβατε μόνο το έγγραφο και δεν εργαστήκατε; Προσφέρατε όμως εργασία και άμεσα σας ενημέρωσαν για την απόλυση. Μήπως έγινε αυτό σε νεκρό χρόνο, δηλαδή πριν αναλάβετε κατά το πρόγραμμα εργασίας καθήκοντα; Αντιλαμβάνεστε μία ενδεχόμενη προσφυγή στα δικαστήρια μεταξύ άλλων τι στοιχεία θα λάμβανε υπόψη για κρίνει τελικώς.

 • ΜAIK

  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

  ΔΟΥΛΕΥΟ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 01.07.2007.
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ
  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

  • admin

   Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα, ανάλογα με το εάν είστε εργάτης ή υπάλληλος.
   Για εργάτη βάλτε 5-10 έτη και το ημερομίσθιό σας.
   Για υπάλληλο βάλτε 4-6 έτη και το μισθό.

 • giannis

  καλησπέρα! εργαζομουν σε εταιρεια 5 χρονια και στις 27/12/12 ο εργοδοτης απελυσε ολο το προσωπικο λεγοντας οτι θα κυρηξει πτωχευση. Μεχρι και σημερα δεν εχει καν κατατεθει αιτηση στο πρωτοδικειο για πτωχευση της εταιρειας. Μας κατέβαλε δεδουλευμενες αποδοχες αλλα οχι αποζημιωση απολυσης λεγοντας οτι θα την ζητησουμε απο τον συνδικο της πτωχευσης. Τι πρεπει να κανουμε σαν εργαζομενοι απο εδω και πέρα?

  • admin

   Να θυμάστε ότι η αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται στο εξάμηνο. Άκυρη απόλυση στο τρίμηνο (εάν δεν έχει κλείσει η επιχείρηση).
   Δείτε http://ergatika.gr/2012/08/katageli/
   Οι απαιτήσεις εργαζομένων έχουν προνόμοιο σε περιπτώσεις πτώχευσης.

 • Γιώργος

  Καλησπέρα σας. Ο εργοδότης μου με ενημέρωσε σήμερα 27/12/2012 ότι θα απολυθω την Δευτέρα 31/12/2012. Εργάζομαι ως υπάλληλος γραφείου σε εταιρεία. Η ερώτησή μου είναι η εξής:
  Από την 1/10/2010 έως την 31/3/2012 εργαζόμουν με πλήρες ωράριο. Από την 1/4/2012 μέχρι σήμερα με ημιαπασχόληση (εννοείται φυσικά στην ίδια επιχείρηση). Πως θα υπολογισθεί η αποζημίωσή μου;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

 • chris

  χρονια πολλα!! απολυομαι συντομα και τρελαινομαι, δουλευω σαν υπαλληλος γραφειου 2χρονια και 8 μηνες. εχω 2 μισθους αποζημιωση ‘η οχι?
  Ευχαριστω

 • ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΜΟΥ ΑΝΑΚΗΝΩΘΗΚΕ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 31/12/2012.ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ(6596,92).ΕΙΧΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΕΧΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ?ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΤΙ,ΟΤΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΤΩ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ.Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΕ 3 ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΩΣΕΙΣ.ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ.ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?

  • admin

   Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται από την περίοδο 01-01 έως 30-04. Εάν δεν έχετε λάβει τότε το δώρο το Πάσχα τότε δικαιούστε.
   Πράγματι μπορεί να το μοιράσει σε διμηνιαίες δόσεις.

  • ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ.ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΒΡΙΚΑ ΕΝΑ ΝΟΜΟ(Ν.3863/2010)ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ “ΟΤΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΒΕΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2 ΜΗΝΩΝ,Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2 ΜΗΝΩΝ.ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ,ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2 ΜΗΝΩΝ,ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ.Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ.” ΥΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ?ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ?

 • costas

  hello meta apo 3 xronia apolithika stis 02/07/2012 pira doro xristougenon apo ton ergodoti mou 116euro einai ok? epipleon sto xarti me tis plirome tou tou oaed dn anagrafete doro xristougenon dn dikeoume tpt apo ton oaed ? tnx

  • admin

   Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα του Δώρου να το επιβεβαιώσετε. Βάλτε το μισθό σας και 63 ημερολογιακές ημέρες.

 • Νασος

  Καλησπερα απολυθηκα σημερα 28/11/12 μετα απο 5 χρονια εργασιας ως υπαλληλος. Τα μεικτα μου ειναι 765,00 ευρω. Η αποζημιωση μου βγαινει γυρω στα 26000, σε αυτα τα λεφτα ειναι και το δωρο Χριστουγεννων? Και ακομα εχω λαβει μονο 7 μερες αδεια απο το 2012 τι δικαιουμε να παρω σαν συνολο? Ευχαριστω.

 • Obi one Kenobi

  Γειά σας,για τον υπολογισμό της αποζημείωσης λαμβάνουμε υπόψιν την ημερομηνία προειδοποίσης ή την ημερομηνία που θα γίνει η απόλυση?

  • admin

   Η ημερομηνία προειδοποίησης είναι η πραγματική ημερομηνία απόλυσης. Απλά ο εργαζόμενος απασχολείται για ένα διάστημα ακόμα.

 • CHRIS

  Σαν βελτίωση στον πίνακα αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας μπορεί να μπει πεδίο για τον αριθμό μισθοδοσιών διότι για παράδειγμα στους λογιστές έχουμε 14,75 μισθοδοσίες η 15 μισθοδοσίες .
  Καθώς και πεδίο με προσαυξήσεις από λοιπές αμοιβές .
  Ευχαριστώ

  • admin

   Για το λόγο αυτό είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα για τους Τραπεζοϋπαλλήλους. Δεν είναι δύσκολο να μπει αλλά σκοπός είναι να κρατήσουμε τη φόρμα όσο πιο απλή γίνεται για να μπορεί ο καθένας να τη χρησιμοποιεί.
   Θα το έχω όμως υπόψη μου μήπως φτιάξω στο μέλλον κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα.

 • Εργάζομαι απο 24/10/2011 και απολυθηκα χωρις προειδοποιηση ενω ήμουν σε κανονικη αδεια. Ειδα στο προγραμμα, που η αληθεια ειναι οτι με βοηθησε παρα πολυ, αλλα στο ποσο βγαινει καθαρα η αποζημιωση. Φετος θα υπαρχει το δωρο Χριστουγέννων; Και εαν υπαρχει θα το προσθεσουμε στην αποζημιωση;

  • admin

   Η αποζημίωση απόλυσης είναι ανεξάρτητη από το Δώρο Χριστουγέννων. Εφόσον έχετε εργαστεί από 01-Μαίου έως 31-Δεκεμβρίου κάποιες ημέρες δικαιούστε αναλογία.
   Η αποζημίωση απόλυσης δεν έχει κρατήσεις, παρά μόνο φόρο.

   • Λογικά θα το δικαιούμαι ολόκληρο το δώρο διότι σήμερα απολύθηκα και εργαζομουν ολόκληρη την χρονιά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

    • admin

     Όχι δικαιούστε αναλογία. Εάν τελευταία εργάσιμη ημέρα είναι η σημερινή, βάλτε στο πρόγραμμα http://ergatika.gr/program/doro-eorton/
     το μισθό σας και ημερολογιακές ημέρες (31+30+31+31+30+31+19=)203 ημερολογιακές ημέρες.

 • Πόπη

  Καλησπέρα.
  Μια ερώτηση παρακαλώ.
  Στο έντυπο της καταγγελίας σύμβασης του ΟΑΕΔ , υπάρχει πεδίο που αναφέρει ”αποδοχές κατά την απόλυση”. Εάν δεν συμπληρωθεί αυτό το πεδίο και υποβληθεί στον ΟΑΕΔ , υπάρχει πρόβλημα για τον εργοδότη?

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
  Δ.Π.

  • admin

   Βάσει του ποσού αυτού υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης και απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται. Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταθέσει το έντυπο και εκ παραδρομής δεν έχει αναγραφεί, θα μπορούσατε να κάνετε μία γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ και στον Εργαζόμενο για να ενημερώσετε για το ποσό αυτό.

 • kalhspera!!! me apelusan apo thn douleia mou opou ergazomoun 2 xronia kai xtes phga na parw thn apozhmiosh. to afentiko mou edwse 80 eyrw kai eipe pws ayth einai i apozhmiwsh pou mou analogei !!! einai dunaton ayto? ergazomai 4wros pen8hmero ai pairnw mikta 240 eyrw ton mhna!!!

  • admin

   Χρησιμοποιείστε τα προγράμματα http://ergatika.gr/program/apoz-apol/
   Ανάλογα εάν έχετε την ιδιότητα του εργάτη ή του υπαλλήλου το αντίστοιχο πρόγραμμα.
   Εάν είστε εργάτης και δεν έχετε συμπληρώσει δύο χρόνια, τότε δεν αποκλείνει πολύ η αποζημίωση.
   (240 / 25 * 6 / 20 * 4 * 7 * 14 / 12 = 94,08)

 • biky idiotiki ipallilos

  εχω ενα προβλημα και θελω τα φωτα σας….μεχρι σημερα 16/11 ειχα αδεια λοχειας απο δευτερα 19/11 μεχρι 19/12 εχω την φετινη αδεια και μετα θα παρω την εξαμηνη του οαεδ, αλλα ενδεχομενως μεχρι τελοσ του χρονου το καταστημα που εργαζομαι θα κλεισει.(το καταστημα ειναι franchise, και θα το κλεισει η εταιρεια οχι το αφεντικο μου)τι κανω?να παρω του οαεδ την αδεια ή να γυρισω στη δουλεια για να μην χασω τα δικαιοματα μου, ή δεν τα χανω?
  Θέλω να παω επιθεωρηση αλλα ξερεισ εδω η κοινωνια ειναι κλειστει και φοβαμε οτι θα μαθευτει (για να ρωτησω)

  • admin

   Εάν κλείσει το κατάστημα το τέλος του χρόνου και ο εργοδότης δεν μπορεί να σας απασχολήσει σε άλλη εργασία, η απόλυση είναι νόμιμη, θα λάβετε την αποζημίωση απόλυσης και θα ενταχθείτε (εάν έχετε τις προϋποθέσεις στο ταμείο ανεργίας).
   Το θέμα του ταμείου να ρωτήσετε στον ΟΑΕΔ. Πόσα ένσημα δηλαδή έχετε τα δύο τελευταία χρόνια (χωρίς τους δύο τελευταίους μήνες). Να εκτυπώσετε δηλαδή τα ένσημά σας πρώτα. Να ρωτήσετε εάν το 6μηνο που θα λάβετε διακόπτεται (που μάλλον διακόπτεται) αλλά εάν επηρεάζει το ταμείο ανεργίας που θα λαμβάνατε (που μάλλον το επηρεάζει, αλλά εσάς μπορεί να το επηρεάζει εν μέρει, καθώς δεν θα έχετε λάβει όλους τους 6 μήνες, αλλά μόνο 1 έως 2).
   Ρωτήστε στο ίδιο το τμήμα του ΟΑΕΔ που θα καταθέσετε στο μέλλον τα χαρτιά σας, γιατί ίσως να μην σας συμφέρει να πάρετε το 6μηνο.

 • dimitris

  Υπάρχει κάτι αντίστοιχο όταν πρέπει να συνυπολογιστούν και benefits*12 (π.χ. car leasing, βενζίνες κ.λπ.);

  • admin

   Εάν μπορούσατε να δώσετε λίγες παραπάνω διευκρινήσεις. Μήπως το μήνυμα σχετίζεται με κάποιο άλλο;

 • DIMITRIS

  Καλησπερα.εργαζομαι σε ιδιωτικη εταιρια ως ιδιωτικος υπαλληλος 4 χρονια.η επιχειρηση θα κλεισει κ μας απολυει(4 ατομα).Μας εφερε ενα χαρτι να υπογραψουμε για διμηνη προειδοποιηση αλλα καθυστερημενα.δηλαδη μας το εφερε τις 11 Νοεμβριου κ το χαρτι γραφει ημερομηνια προειδοποιησης 31-10-12.οτι θα απολυθουμε 31-12-12.εμεις δεν το θεωρησαμε ως δημινη προειδοποιηση λογω της καθυστερησης κ δεν το υπογραψαμε.αυτος πηρε τηλεφωνο κ μας ειπε οτι θα μας το στειλει με δικαστικο επιμελητη.τι να κανουμε στην περιπτωση αυτη?αν δεν υπογραψουμε μπορει να μας φαει την αποζημιωση?αν υπογραφαμε θα παιρναμε την μιση αποζημιωση.τωρα υπαρχει περιπτωση να την παρουμε ολοκληρη?αν παρατεινει την διμηνη προειδοποιηση μεχρι 14 Γεναρη πχ. τι θα δικαιουμαστε απο την νεα χρονια?μας ζητησε επισης να υπογραφαμε την αποζημιωση χωρις να την εχουμε παρει κ να μας κρατουσε επιπλεον 3 μηνες χωρις να ειναι ανοιχτο το μαγαζι.ειχε δικαιωμα να κανει κατι τετοιο?κ που αποσκοπουσε αυτο?επισης διατηρει αλλο μαγαζι σε αλλο νομο.εχει δικαιωμα να μας καλεσει για δουλεια εκει κ να μας φαει την αποζημιωση?

  • admin

   Το θέμα είναι απλό. Δεν θέλει να έρθει το νέο έτος για να δικαιούστε επιπλέον άδεια και επίδομα αδείας (θα τα δικαιούστε ολόκληρα έστω και μία ημέρα να περάσει στο νέο έτος).
   Το ότι δεν είναι σωστό το χρονικό διάστημα της προειδοποίησης, όντος την καθιστά ανίσχυρη.
   Να μην δεχτείτε βέβαια παράτυπες καταστάσεις να εργάζεστε σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας.
   Εφόσον διατηρεί άλλο κατάστημα, μπορεί να σας προτείνει να εργαστείτε εκεί. Το θέμα είναι κατά πόσο το προβλέπει αυτό η ατομική σύμβαση που έχετε υπογράψει, και κατά πόσο το κάνει αυτό καταχρηστικά για να σας εξαναγκάσει σε παραίτηση.

 • idiotikos ypallhlos

  Καλημερα και παλι,

  Το προγραμμα που εχετε στην αρχη της σελιδας, φαινεται να υπολογιζει για ολα τα χρονια 2000 τον μηνα. Νομιζα οτι αυτο που ισχυει ειναι οτι μεχρι τα 16 χρονια, η απροειδοποιητη αποζημιωση ειναι 12 μισθοι κανονικοι, και απο τα 17 χονια και πανω, οσοι παραπανω μισθοι πρεπει να δωθουν ως αποζημιωση εχουν πλαφον 2000. Εχω λαθος ενημερωση;

  ευχαριστω εκ των προτερων

  • admin

   Ευχαριστούμε! Το πρόγραμμα και μέχρι να εξαχθούν ερμηνευτικές εγκύκλιοι θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρά ενδεικτικά. Οτιδήποτε άλλο παρατηρήσετε, ή ότι άλλη άποψη ή ερμηνεία έχετε να μας την στείλετε να την διερευνήσουμε.

 • idiotikos ypallhlos

  Καλημέρα,

  1 Νοεμβρίου του 2012 συμπληρωσα 17 χρονια προυπηρεσίας. Ποια επιλογη πρεπει να συμπληρωσω στο ‘ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’ του εργαλειου υπολογισμου απολυσης;

  ευχαριστω

 • Vasilis

  Γεια σας! Θα Ηθελα να ρωτησω απολυθηκε η κοπελα μου πριν 2 μηνες περιπου χωρις προειδοποιηση. Η εργοδοτρια της δεν της κατεβαλε την αποζημιωση (λογω φιλικων σχεσεων) που επρεπε να παρει και υπεγραψε την απολυση της για να μπορεσει να γραφτει στον ΟΑΕΔ. Υστερα απο ενα μηνα της κατεβαλλε στην τραπεζα το ενα τριτο της αποζημιωσης αλλα τωρα την καθυστερει. Μπορει να ειναι καλλυμενη νομικα εφοσον υπεγραψε αλλα φαινεται στον τραπεζικο λογαριασμο οτι δεν της κατεβληθηκε το ποσο που επρεπε? Και επισης ακουσε σε εκπομπη πως με τα καινουργια εργασιακα υπαρχει πιθανοτητα να της δωσει λιγοτερα χρηματα ακομα και αν απολυθηκε πριν τον καινουργιο νομο. Ισχυει κατι τετοιο?

  Ευχαριστω πολυ!

  • admin

   Στο έντυπο της καταγγελίας, η υπογραφή του εργαζομένου μπαίνει ψηλά δεξιά, όπου αναφέρεται: έλαβε γνώση.
   Δεν αποτελεί τεκμήριο ότι κατεβλήθησαν τα χρήματα. Να γνωρίζετε όμως ότι η προθεσμία για διεκδίκηση αξιώσεων που απορρέουν από άκυρη απόλυση (λόγω μη καταβολής της αποζημίωσης) είναι τρίμηνη, και εξάμηνη για την ίδια την αποζημίωση.
   Όταν λάβει ΦΕΚ το μνημόνιο ΙΙΙ θα διαπιστώσουμε από πότε θα έχει ισχύ.

Leave a Reply to σοφια Cancel reply

  

  

  


eight + = 13