Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • Thomas

  Καλημέρα ένας υπάλληλος μου φεύγει με σύνταξη πλήρη το Σεπτέμβριο. Γνωρίζω ότι θα πρέπει να κάνω καταγγελία λόγω συνταξιοδότησης και να καταβάλλω τη νόμιμη αποζημίωση. Τι γίνεται όμως στη περίπτωση που αυτός δεν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης και θέλει να συνεχίσει να εργάζεται σε μένα;Για πολλούς λόγους αυτό δεν γίνεται…Σε μένα εργάζεται τα τελευταία 29 έτη. Θα πρέπει να κάνω καταγγελία με προειδοποίηση 4 μήνες πριν έτσι ώστε να είμαι σίγουρος;Έχει σημασία καθώς θέλω να προσλάβω ένα καινούριο άτομο το συντομότερο δυνατό. Επίσης η αίτηση συνταξιοδότησης γίνεται εφόσον έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα ή μπορεί να γίνει από πιο πριν;

  • admin

   Εφόσον γνωρίζεται ότι έχει προϋποθέσεις πλήρης γήρατος μπορείτε να τον απολύσετε και να λάβει την αποζημίωση 40%. Άλλως θα καταβάλετε πλήρη αποζημίωση (εκτός εάν κάνετε προειδοποίηση).

   • Thomas

    Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι για να κάνω εγώ τη καταγγελία λόγω συνταξιοδότησης, θα πρέπει πρώτα να έχει κάνει την αίτηση συνταξιοδότησης; Ή μπορώ έτσι κι αλλιώς εφόσον πληρεί τα κριτήρια;

    • admin

     Σύμφωνα με το ν. 435/1976 “…συμπληρούντες τας προς λήψιν πλήρους συντάξεως γήρατος προϋποθέσεις…” “…εάν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε να αποχωρώσιν, είτε να απομακρύνωνται…”

 • Αγγέλα

  Καλησπέρα,
  Εργάζομαι στον ίδιο εργοδότη (ΑΕ) από το 2002, από το 2005 παίρνω κάθε μήνα στην μισθοδοσία μου + επίδομα 24/7 κινητού τηλεφώνου 500 ευρώ μικτά. Στην μισθοδοσία του Φεβρουαρίου 2013 δεν μου το κατέβαλαν (χωρίς κάποια ενημέρωση).
  Με ενημέρωσαν τηλεφωνικά 28 Φεβρουαρίου να πάρω το υπόλοιπο αδείας μου του 2012 και ότι μετά θα απολυθώ (θεωρητικά 15 Μαρτίου που επιστρέφω).
  Η ερώτηση:
  Υπολογίζω το επίδομα στην αποζημίωση απόλυσης?

  • admin

   Εφόσον καταβάλετε τακτικά, και θεωρηθεί με τη νομική έννοια τακτικές αποδοχές, τότε υπολογίζεται στην αποζημίωση απόλυσης.

 • MariaP

  Καλησπέρα σας. Απολύθηκα στις 28/02/2013 και ακόμα δεν έχω λάβει από τον εργοδότη την αποζημίωση και το χαρτί της απόλυσης. Μέχρι πόσο καιρό έχει ο εργοδότης περιθώριο ώστε να πληρώσει την αποζημίωση και να δώσει το χαρτί της απόλυσης?

  • admin

   Έπρεπε να λάβετε το έντυπο και την αποζημίωση την ημέρα της απόλυσης.
   Τρεις μήνες προθεσμία για να διεκδικήσετε άκυρη απόλυση.
   Έξι μήνες για την παραγραφή της αξίωσης της αποζημίωσης απόλυσης.

 • Panagiotis

  Γειά σας!!! Μπορείτε να μου πείτε εάν δικαούμαι αποζημίωση με τα κάτωθεν στοιχεία:
  Προσλήφθηκα στις 8 Σεπτεμβριου, 2011, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (3μηνη), μου έγινε ξανά σύμβαση ορισμένου χρόνου (3μηνη), και ξανά σύμβαση ορισμένου χρόνου (3μηνη), και η σύμβαση έγινε αορίστου την 1η Ιουνίου, 2012. Πρέπει να έχω συμβαση αορίστου χρόνου με τον ιδιο εργοδοτη για τουλαχιστον 12 μηνες (συμπληρωμενους) για να παρω αποζημίωση ή ο συνολικός χρόνος εργασίας στον ίδιο εργοδότη πρέπει να είναι 12 μηνες συμπληρωμενοί?

  Ευχαριστώ!

  • admin

   Δικαιούστε αποζημίωση από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης, εφόσον δεν υπήρχαν διακοπές στην εργασιακή σχέση.

 • Παναγιώτης

  Καλησπέρα. Θα ήθελα τα φώτα σας παρακαλώ σχετικά με το εξής θέμα. Κατόπιν τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μου, ημερομηνία απόλυσης και καταβολής της νόμιμης αποζημίωσής μου ορίστηκε η 8-3-2013. Όπως διάβασα εκτός της αποζημίωσης δικαιούμαι και την αποζημίωση της αδείας που δεν έχω λάβει, το επίδομα της αδείας, καθώς και την αναλογία στο Δώρο του Πάσχα. Τα τελευταία (αποζημίωση αδείας κλπ) πρέπει να μου καταβληθούν την 8-3-2013 μαζί με την αποζημίωση ή το Δώρο του Πάσχα την εποχή καταβολής του, το επίδομα αδείας το καλοκαίρι κλπ;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαρητήρια για την πολύ σοβαρή δουλειά που κάνετε.

  • admin

   Το δώρο Πάσχα το Πάσχα,
   Αποζημίωση αδείας και επίδομα αδείας με την απόλυση,
   αλλά δεν τίθεται θέμα ακυρότητας της απόλυσης όπως γίνεται με την αποζημίωση απόλυσης.

 • chris

  Γεια σας συγχαρητητρια για την σελιδα σας και την πολυ καλη δουλεια που κανετε..
  ερωτηση : αν ενας εργοδοτης δηλωσει πτωχευση ( αρθρο 99) ενω ο εργοζομενος ειναι σε καθεστως επισχεσης εργασιας ( να περνει και το βοηθημα του ΟΑΕΔ), τοτε ποια η τυχη των χρωστουμενων δεδουλευμενων του? της αποζημιωσης του? της ασφαλισης του? κτλ

  • admin

   Υπάρχει προνόμιο σύμφωνα με τον 3588/2007 άρ. 154 περ γ για τις απαιτήσεις του εργαζομένου.
   Αρκεί να υπάρχουν χρήματα από την εκκαθάριση.

 • Kαλησπερα δουλευα σε εταιρια security και θα απολυθω μεθαυριο,χωρις προειδοποιηση και υπεγραψα συμβαση 29/03/12 δηλαδη απολυομαι 06/03/13.Τι δικαιουμαι σε θεματα αποζημιωσης και ταμειου ανεργειας?

  • admin

   Αποζημίωση δεν δικαιούστε γιατί δεν έχετε συμπληρώσει έτος.
   Για το ταμείο θέλετε 200 ένσημα με κατανομή στα δύο έτη. Ρωτήστε στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ.

 • Αιμιλια

  καλησπερα σας,
  εργαζομουν στον ιδιο εργοδοτη απο 08/04/2001 και απολυθηκα στις 19/02/2013.το 2011 ελειπα με αναρωτικη λογω επαπειλουμενης κυησης και οταν γεννησα εκανα χρηση του 6μηνου απο τον οαεδ.βαση αυτου επρεπε να επιστρεψω στη δουλεια μου 05/05/2012 αλλα ο εργοδοτης μου ειπε οτι δεν μπορει να με πληρωνει και εφοσον δεν μπορουσε να με απολυσει ως και 18μηνες μετα τον τοκετο καναμε μια συμφωνια να συνεχισει να με ασφαλιζει και ετσι να συμψιφησουμε απο τους μισθους που μου οφειλε απο το 2010.τωρα με απολυσε χωρις να υπογραψω εγω στην καταγγελια συμβαση εργασιας-υπεγραψε εκεινος-και ουτε λογος για την αποζημειωση που δικαιουμε-6533,33ευρω.πως να κινηθω τωρα για να τα διεκδικησω?

 • ANNA

  Σαν ξενοδοχοϋπάλληλος προσλαμβάνομαι κάθε Απρίλιο και απολύομαι τον Οκτώβριο. Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις που παίρναμε κάθε φορά με την απόλυσή μας? Ισχύουν ακόμα? Έχει αλλάξει το καθεστώς?

  • admin

   Στο τέλος της σεζόν λαμβάνατε αποζημίωση αδείας, επίδομα αδείας και δώρο εορτών. Αυτά ισχύουν ακόμα.
   δείτε http://ergatika.gr/program/epidomata-epoxikoy/
   Η αποζημίωση απόλυσης είναι ότι οριστικά δεν θα ξαναπάτε στον ίδιο εργοδότη.

 • giorgos

  Ένας υπάλληλος που ενημερώνεται στις 30/09/12 ότι στις 31/01/13 θα απολυθεί κλείνει δέκα χρόνια στον ίδιο εργοδότη στις 01/11/12. θα υπολογισθεί η αποζήμιωση με κλειστά 9 έτη ή 10? δηλ.για τον υπολογισμό της αποζημίωσης θα λαμβάνεται η ημερομηνία προειδοποίησης ή αυτή της τελεταίας ημέρας εργασίας στην επιχείρηση?

  • admin

   Η απόλυση λαμβάνει χώρα την ημέρα της προειδοποίησης, απλά δίνετε παράταση εργασία για κάποιους μήνες.
   Η ημερομηνία προειδοποίησης.

 • Αφροδίτη

  Καλησπέρα,

  Πριν λίγες ημερες απολύθηκα από την Εταιρία ( Ε.Ε. ) στην οποιά εργαζόμουν ως υπάλληλος. Με τον διευθυντή συμφωνήσαμε στο ποσό της αποζημίωσης αλλά επειδή έχει οικονομικό πρόβλημα μου είπε να κάνουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο θα αποδέχεται το χρέος προς το ατομό μου και να με εξοφλήσει σε δόσεις σε ένα χρόνο από τώρα. Θα ήθελα να μου διευκρινισετε τα εξής : με αυτό το συμφωνητικό εγώ κατοχυρώνομαι ότι , εστω και σε εναν χρονο, θα πρω τα χρηματα μου στην περίπτωση που κλείσει η Ετιαρία και χωρίς να κυνηγήσω δικαστικά το θέμα ? Και κάτι τελευταίο : εαν μου υπογράψει συναλλαγματικές, διασφαλίζομαι ότι θα με εξοφλήσει ? Ευχαριστώ θερμά!

  • admin

   Η αξίωση για αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται στους έξι μήνες. Εφόσον λάβετε συναλλαγματικές και παρέλθει το εξάμηνο η απαίτησή σας γίνεται καθαρά εμπορική και συνεχίζεται με τη διαδικασία των συναλλαγματικών. Επίσης ίσως να μπορείτε να επικαλεστείτε τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, σε περίπτωση που εξελιχθούν δυσμενώς τα πράγματα.

 • stelitsa

  καλησπέρα! είμαι στον ίδιο εργοδότη απο 1/6/2004 ως υπάλληλος γραφείου. μετά την άδεια εγκυμοσύνης και μολις επεστρεψα στην εταιρεία (1/4/2012) υπέγραψα να πληρώνομαι μισο μισθο και να δουλεύω μισές μέρες (640€ καθαρος μην. μισθος). πριν λίγες ημέρες μου ανακοινώθηκε οτι οταν κλεισω χρονο απο την επιστροφή μου θα με απωλήσουν δηλαδη 31/3/2013.
  θα ήθελα να μου πειτε ποσα χρήματα δικαιούμαι σαν αποζημίωση, πόση άδεια και επιδομα αδειας. σας ευχαριστώ πολύ!

  • admin

   Προστατεύεστε από απόλυση 1,5 έτη από την ημερομηνία γέννησης. Δεν μπορεί να σας προειδοποιήσει μέσα στο διάστημα αυτό για να λάβετε τη μισή αποζημίωση. Φέτος δικαιούστε ολόκληρη την άδεια και μισό μισθό επίδομα αδείας.

 • xanthi

  Εργαζόμουν στον ίδιο εργοδότη από 02/01/2011 και απολύθηκα 01/02/2013 χωρίς προειδοποίηση.Σύμφωνα με την φόρμα το ποσό της αποζημίωσης είναι 2333,33€ (μικτός μισθός 1000,00€ και 5 ημέρες εργασία/εβδομάδα). Μέσα σε αυτό το ποσό είναι και το επίδομα αδείας που το δικαιούμαι ολόκληρο λόγω 3ης χρονιάς?Από δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα τι δικαιούμαι?

  Ευχαριστώ πολύ!

 • giannis

  καλημερα και καλο μηνα.θα ηθελα να ρωτησω εργαζομαι σε μια εταιρια απο τις 2/1/2007 μεχρι τωρα και θα απολυθω στισ 15 χωριπροοιδοποιηση,τωρα τι δικαιουμε απο τιν αδεια και το επιδομα του 2013

 • ioannis genitsaris

  καλημερα και καλο μηνα.θα ηθελα να ρωτησω εργαζομαι σε μια εταιρια απο τις 2/1/2007 μεχρι τωρα και θα απολυθω στισ 15 χωριπροοιδοποιηση,τωρα τι δικαιουμε απο τιν αδεια και το επιδομα του 2013 και οταν λεμε μικτο μισθο τι ενοουμε το συνολικο ποσο μαζι με τισ κρατησης για το ικα και τον φορο?η μονο τον μικτο μισθο με τα επιδοματα.να πω επισεις οτι η εργασια μου ειναι νυχτερινη με κυριακες και υπεροριες(διανομη τυπου).παρακαλω απαντηστε μου.ευχαριστω πολυ!

 • Τακης

  θα ήθελα την βοήθεια σας στο εξής: εργάζομαι σε ιδιωτική επιχείρηση από τον 01/02/2009 και μου έχει ανακοινώσει εδώ και 3 μήνες ότι στις 28/02/13 να περιμένω την αναγγελία της απόλυσής μου. Δεν έχω λάβει άδεια για το 2013 δηλαδή έχω 25 μέρες, και ο καθαρός μισθός που λαμβάνω εδώ και 6 μήνες είναι 800,00 € ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν 1.000,00 €. Τι αποζημίωση θα πρέπει να λάβω ? Επίσης μπορείτε να μου πείτε αν δικαιούμαι το επίδομα αδείας, αποζημίωση αδείας και Δώρο εορτών????? Ευχαριστώ…..

 • Στεφανος

  Ξεχάσατε να αναφέρετε ότι υπάρχει και πλαφόν στην αποζημίωση απόλυσης και συγκεκριμένα αποδοχές που ξεπερνάνε το 8πλάσιο x 30 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη(26,18€, δε λαμβάνονται υπόψη.Δηλαδή αν κάποιος αμοίβεται με 8.000€ και απολυθεί, δε θα αποζημιωθεί με τις 8.000 αλλά με 26,18 x 8 x 30=6283.2€

  • admin

   Σωστά αναφέρετε. Τα προγράμματα του ergatika.gr λαμβάνουν υπόψη τα όρια αυτά, καθώς και την συσχέτισή τους με τον όρο Τακτικές Αποδοχές.

 • tom

  Καλημέρα,

  βάζω μικτό μισθό στην πρώτη εφαρμογή και 993.33, 4-6 χρόνια και μου υπολογίζει αποζημίωση 3475.5. Δεν θα έπρεπε να υπολογίσει τρεις μισθούς 3 Χ 993.33 = 2979.99;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • Δώρα

  Καλησπέρα, σας παρακαλω θα ήθελα την βοήθεια σας στα εξης θέματα: εργάζομαι σαν πωλητρια σε μια εταιρεία
  Απο τον Φεβρουάριο του 2010 και με προσέλαβε τον Μάρτιο του 2011. Μου δηλώνει 940€ μεικτά (εφοσον συμφωνησα) ενω πληρωνομαι 1200€ Καθαρα. Τώρα θελει να μου δίνει όσα μου δηλώνει 810€ μείον τον φόρο αλληλεγγύης άρα καθαρά 766€. Μου χρωστάει όμως και bonus ( προμηθειεσ απο τισ πωλησεισ)απο τον Φεβρουάριο του 2010 εώς τον Οκτώβριο του 2011 περίπου 4000€ δεν είχαμε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο όλα ήταν συμφωνία στον αέρα. Εγω αρνούμαι την μείωση εδω και ένα μήνα. Τι μπορω να κάνω για να τα διεκδικήσω;δεν με ενδιαφέρει ας με απολύσει απλα τι μπορω να κάνω ώστε να μην βγω χαμένη και τι αποζημίωση δικαιούμαι;

 • eleni29

  Ευχαριστώ πολύ για την ανταποκριση σας.
  θα ηθελα μια διευκρίνιση, το υπολοιπο αδειας που έχω απο το 2012 ( 7 ημερες ), δικαιουμαι να το παρω σε χρήματα και πώς υπολογίζεται ? και επιπλεόν, το 1/8 του μισθου ως δώρο Πασχα, το υπολογιζω στα καθαρα που παιρνω καθε μηνα ή στα μικτα βάσει των οποίων γίνεται η απολυση ?
  ευχαριστώ θερμά!

  • admin

   Θα πρέπει να το λάβετε σε χρήματα όπως σας βγάζει το πρόγραμμα.
   Για το δώρο Πάσχα, εάν χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα μικτά θα σας βγάλει με ακρίβεια μικτά.
   Εάν βάλετε καθαρά, θα σας κάνει εκτίμηση των καθαρών.

 • Αναστάσης

  Καλημέρα,

  θα ηθελα την βοηθεια σας στο εξης: εργαζομαι σε ιδιωτικη επιχειρηση από τον 01/10/2011 με ΙΚΑ, και μαλλον στις 31/01/13 περιμένω την αναγγελια της απολυσης μου, Δεν εχω λαβει αδεια για το 2013 δηλαδη εχω 22 μερες, και ο μικτος μισθος που λαμβανω ειναι 2000 €. τι αποζημιωση θα πρεπει να λαβω ? Eπισης μπορειτε να μου πειτε αν δικαιουμε το επιδομα αδειας,αποζημιωση αδειας και Δώρο εορτών? ευχαριστώ προκαταβολικα!

 • YPALLHLOS TT

  Καλησπέρα μηπως γινεται να φτιαξετε και για εμας τους υπαλληλους του ΤΤ ενα προγραμμα υπολογιαμου αποζημιωσης και αδειας? Υπενθυμιζω οτι λαβαμε καταγγελία σύμβασης εργασίας με ημερομηνία 18.01.2013 από την εκκαθαρίστρια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου… Και κατι αλλο… ποτε πρεπει να παρουμε αυτα τα χρηματα βαση νομου? Ειμαστε 3200 υπαλληλοι και η βοηθεια σας ειναι σημαντικη!

  • admin

   Ενημερώστε μας πόσο επίδομα ισολογισμού δικαιούστε (σε ποσοστό, πχ. 50%) και εάν έχετε κάποιες ειδικές παροχές.
   Επίσης στείλτε μας συνδέσμους να μελετήσουμε τις ειδικές συνθήκες της μεταβίβασης του ΤΤ.

 • eleni29

  Καλησπέρα,

  δουλευω απο τον 02/2007 στον ιδιο εργοδοτη και απολυομαι τελος του μηνα, χωρις προειδοποιηση. εχω υπολογισει απο το παραπανω προγραμμα την αποζημιωση που δικαιουμαι. θα ηθελα να με πληροφορησετε, τί δικαιουμαι από δωρα εορτων , επιδομα αδειας και την αδεια του 2013. επιπλεον, εχω και 7 ημερες υπολοιπο αδειας από το 2012. ευχαριστώ πολύ.

 • Υπάλληλος ΤΤ

  Καλησπέρα, έλαβα καταγγελία σύμβασης εργασίας με ημερομηνία 18.01.2013 από την εκκαθαρίστρια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στην οποία είναι κενό το πεδίο του ποσού αποζημίωσης και στην οποία αναγράφεται συγκεκριμένα:”…Ως προς το ύψος, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής της νόμιμης αποζημίωσής σας, θα εφαρμοσθούν οι κείμενες διατάξεις και οι σχετικές διοικητικές πράξεις”. Υπογράφοντας οτι έλαβα γνώση της απόλυσής μου συμπληρώνοντας “με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου” (σχετικά με το ποσό, αφού δεν αναγράφεται, σημειωτέον ότι έχω 16 χρόνια προϋπηρεσία)καλύπτομαι νομικά ή υπάρχει θέμα? Επίσης γνωρίζετε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αν υπάρχει ποσοτικό ή χρονικό όριο στην καταβολή αποζημίωσης όταν η εταιρεία είναι σε ειδική εκκαθάριση?

 • admin

  Μέχρι του 12 μισθούς δεν υπάρχει το όριο των 2000 αλλά το 30*8*ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.
  Για του συνταξιούχους δε, δεν υπάρχει το όριο των 2000€ ούτε για πάνω από 12 μισθούς.

 • jordi

  υπαρχει ατομικη συμβαση αοριστου χρονου απο το 1984 (28+ χρονια).
  ημερομησθιος τορναδορος-εφαρμοστης, στο μεταλλο
  στις 14/2/2013 αυτοματα γινετε ληξη συμβασης.
  μπορει ο εργοδοτης μου μονομερος και χωρις την υπογραφη μου, να κανει μειωση των αποδοχων που τωρα λαμβανω?
  τι αλλαζει απο τις 14/5/2013 και μετα, που τελειωνει και η μετενεργεια?

  • admin

   Χωρίς την υπογραφή σας, δεν μπορεί να σας αλλάξει σύμβαση. Μπορεί όμως να διατηρήσει μόνο τα 4 επιδόματα (τέκνα, προϋπηρεσία, επικινδύνου και σπουδών εάν υπάρχουν). Τα υπόλοιπα μπορεί να τα αφαιρέσει μονομερώς.

 • tita

  Καλημέρα,

  θα ηθελα την βοηθεια σας στο εξης: εργαζομαι σε ιδιωτικη επιχειρηση από τον 12/2006 ( και από 02/2007 με ΙΚΑ), στο τέλος του μήνα θα σταματήσω, εχω υπόλοιπο αδειας από το 2012, 5 ημερες και ο μικτος μισθος που λαμβανω ειναι 780 €. τι αποζημιωση θα πρεπει να λαβω ? ευχαριστώ προκαταβολικα!

  • admin

   Για την αποζημίωση αδείας να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα
   http://ergatika.gr/program/apoz-adeia/
   Δικαιούστε τις 5 ημέρες από πέρσι και 22 (πενθήμερη χωρίς 12 χρόνια υπηρεσία) για το 2013.
   δικαιούστε επίσης μισό μισθό επίδομα αδείας.
   Και την αποζημίωση απόλυσης από το πρόγραμμα που κάνατε το σχόλιο.
   Και αναλογία του Δώρου Πάσχα το Πάσχα.

 • Ρια

  Γειά σας και πάλι!!!Ξέχασα προχθές να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη.Όπως σας είπα απολύομαι 15 φεβρουαριου του 2013 και απο 3 μεχρι 17 ιανουαριου ειχα αδεια ασθενειας.πρέπει να δουλέψω εστω και μια μερα,δηλαδη αύριο ωστε να ζητησω απο τον εργοδοτη μου να μου δωσει την κανονικη αδεια απο 19 ιανουαριου?και αν μου το αρνηθει?και ποσεσ μερες δικαιουμαι επειδη μετα απο 7 χρονια μου εγινε τον νοεμβρη του 2012 εκ περιτροπησ εργασια σε τετραωρο?τα ρεπο που θα ειναι μεσα στην κανονικη την αδεια τι γινονται,τα δικαιουμαι?συγνωμη που γινομαι κουραστικη,ευχαριστω

  • admin

   Δεν χρειάζεται να εργαστείτε εάν μπορείτε να συνεννοηθείτε.
   Δικαιούστε 4 εβδομάδες + 2 ημέρες άδεια, για να το καταλάβετε ημερολογιακά και να μην μπερδεύεστε.

 • Γιάννης

  Γειά σας. Εχω κάποιους υπαλλήλους στη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Σε λίγα χρόνια θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν.
  Εγώ οταν αποχωρήσουν λόγω σύνταξης θα πρέπει να τούς δώσω κάποια χρήματα ? Και αν Ναί πόσα χρήματα ?
  Ευχαριστώ

  • admin

   Χρησιμοποιείστε το παλαιό πρόγραμμα “το τρίτο στη σειρά” που είναι απλούστερο και επιλέξτε “σύνταξη”.
   Όσοι έχουν την ιδιότητα του εργάτη χρησιμοποιείστε το 2ο πρόγραμμα, αλλά να υπολογίσετε μόνο το 40% του αποτελέσματος, καθώς το πρόγραμμα αυτό δεν έχει επιλογή σύνταξη.

 • Καλησπερα σας, υπαρχει πλαφον μισθου για τον υπολογισμο αποζημιωσης?

  • admin

   Μέχρι τις 12-11-2012 υπήρχε το όριο 240 (8*30) ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη.
   Από τις 12-11-2012 για περισσότερους από 12 μισθούς (για το επιπλέον μέρος), είναι 2000 € τακτικές αποδοχές, δηλαδή 1714,29€ μικτά(μέχρι τους 12 μισθού ότι ίσχυε).

Leave a Reply to ΜΑΡΙΑ Τ. Cancel reply

  

  

  


one + = 10