Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Επίδομα Ανεργίας (πρόγραμμα υπολογισμού)

Πρόγραμμα υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται ένας εργαζόμενος και η διάρκεια επιδότησης σε μήνες.
Τα προγράμματα αφορούν άτομα που θα επιδοτηθούν για δεύτερη φορά.
Τα προγράμματα υπολογίζουν σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε έως 27-08-2012. Τονίζεται, καθώς αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις κατά την επόμενη περίοδο.

Για εργαζόμενους σε “τουριστικά επαγγέλματα”, “Αλιεργάτες” & “Οικοδόμους”

Μισθός σε EUR το ύψος του μισθού που λαμβάνετε (ο μέσος μισθός του εξαμήνου εάν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις μηνιαίες σας αποδοχές)
Αριθμός ενσήμων τους τελευταίους 14 μήνες Για οικοδόμους: Τα ένσημα που έχετε τους τελευταίους 14μήνες, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τα ένσημα των τελευταίων δύο μηνών. Δηλαδή εάν απολυθήκατε : 31-Οκτωβρίου-2012 τα ένσημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012.
Για εργαζόμενους σε τουριστικά επαγγέλματα ή Αλιεργάτες: Τα ένσημα που έχετε τους τελευταίους 12μήνες. Δηλαδή εάν για παράδειγμα απολυθήκατε :
31-Οκτωβρίου-2012 τα ένσημα από 01/11/2011 έως 31/10/2012
Μέλη της οικογένειας Άγαμος χωρίς τέκνα = 1, έγγαμος χωρίς τέκνα = 2(εάν η/ο σύζυγος δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει κάποιο επίδομα ανεργίας), έγγαμος με 2 τέκνα = 4 κτλ.
ηλικία (συμπληρωμένα τα 49 έτη) Συμπλήρωση του 49ου έτους της ηλικίας?
Επίδομα Ανεργίας Το ποσό του επιδόματος ανεργίας που δικαιούστε
Διάρκεια Για πόσους μήνες δικαιούστε επίδομα ανεργίας

Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Γενική κατηγορία

Μισθός σε EUR το ύψος του μισθού που λαμβάνετε (ο μέσος μισθός του εξαμήνου εάν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις μηνιαίες σας αποδοχές)
Αριθμός ενσήμων τους τελευταίους 14 ή 24 μήνες Τα ένσημα που έχετε τους τελευταίους 14μήνες, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τα ένσημα των τελευταίων δύο μηνών. Δηλαδή εάν απολυθήκατε :
31-Οκτωβρίου-2012 τα ένσημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012.
Εάν επιλέξατε στη διετία: Τα ένσημα που έχετε τους τελευταίους 24μήνες, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τα ένσημα των τελευταίων δύο μηνών. Δηλαδή εάν για παράδειγμα απολυθήκατε :
31-Οκτωβρίου-2012 τα ένσημα από 01/09/2010 έως 31/08/2012
Μέλη της οικογένειας Άγαμος χωρίς τέκνα = 1, έγγαμος χωρίς τέκνα = 2(εάν η/ο σύζυγος δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει κάποιο επίδομα ανεργίας), έγγαμος με 2 τέκνα = 4 κτλ.
ηλικία (συμπληρωμένα τα 49 έτη) Συμπλήρωση του 49ου έτους της ηλικίας?
Επίδομα Ανεργίας Το ποσό του επιδόματος ανεργίας που δικαιούστε
Διάρκεια Για πόσους μήνες δικαιούστε επίδομα ανεργίας

Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

Σύμφωνα με το άρ.5 του Ν. 3552/04-04-07 όπως ισχύει σε συνέχεια: του ν.δ. 2961/1954 αρ.11-38, ν.1545/85 αρ.3-8, ν.1836/89 αρ. 15-24, ν. 1892/1990 αρ. 37

 • Το επίδομα ανεργίας απαρτίζεται από το βασικό επίδομα ανεργίας και τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.
 • Μέλη οικογένειας, για τα οποία παρέχεται προσαύξηση(10%), θεωρούνται όσα αναγνωρίζονται από τον α.ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), αν ο άνεργος έφερε πράγματι σε σημαντικό βαθμό το βάρος της διατροφής τους.
 • Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας,
 • Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το εξαπλάσιο και μικρότερες ή ίσες με το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 75% του βασικού επιδόματος ανεργίας
 • Σε περιπτώσεις εύλογων αμφιβολιών ως προς το πραγματικό ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανεργίας, αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Το επίδομα ανεργίας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, εκτός εάν πρόκειται για διατροφή συζύγων, ανιόντων ή κατιόντων. Ο συμψηφισμός επιτρέπεται, όταν πρόκειται για εξόφληση οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας, και μπορεί να γίνει με δόσεις που καθορίζει το Δ.Σ., υπό τον περιορισμό ότι σε κάθε περίπτωση το 1/2 του επιδόματος καταβάλλεται στον άνεργο.

Άνεργος θεωρείται εκείνος που μετά τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης αναζητεί εργασία και αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο ή δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για απασχόληση.
Δεν θεωρούνται άνεργοι:
α) όσοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΙΚΑ,
β) οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας,
γ) οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση,
δ) Όσοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το κάθε φορά κατώτερο όριο σύνταξης που καταβάλει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) στους ασφαλισμένους με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3227/04, ΦΕΚ-31 Α’ ]
ε) όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις,
στ) όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήματα. (αρ. 3 ν.1545/85).

Επίσης σημειώνεται ότι:
Ο άνεργος που δεν αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο ή δεν δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή άλλων φορέων που συνεργάζονται με τον ΟΑΕΔ για την ταχύρυθμη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού χάνει την αξίωση για επιδότηση.
Ως εργασία στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο θεωρείται εκείνη που εμπίπτει στην ομάδα επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων ή εργασιών που ανάγονται στην τελευταία απασχόληση ή στην επαγγελματική κατάρτιση, γνώση ή εμπειρία του ασφαλισμένου.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται με γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε ευρείες ομάδες τα συναφή επαγγέλματα, οι ειδικότητες ή οι εργασίες που συναπαρτίζουν τους ευρύτερους επαγγελματικούς κλάδους(αρ. 7 ν.1545/85).

80 comments to Επίδομα Ανεργίας (πρόγραμμα υπολογισμού)

 • sofia

  Καλημέρα, εργάζομαι σε μια εταιρία 2μισι χρόνια ημιαπασχόλη (4ωρο), αν με απολύσουν δικαιούμαι όλο το ποσό του επιδομάτος ανεργίας από ΟΑΕΔ και πόσο χρονικό διάστημα? ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Βάλτε στο πρόγραμμα τις μικτές σας αποδοχές. Εάν είναι πάνω από 320€ σας υπολογίζει πλήρες επίδομα.

 • Καλησπερα δουλευω στον τουριστικο τομεα μπηκα φετος για πρωτη φορα στο ταμειο με 200 ενσημα στη 2ετια και θα ηθελα να ρωτησω ποσα ενσημα χρειαζονται απο αυτη τη σεζον για να μπω για δευτερη φορα οταν απολυθω?Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.

  • admin

   Εφόσον είστε σε τουριστικά επαγγέλματα, δείτε στο πρόγραμμα ξεκινάει από 100 ένσημα τη σεζόν.

 • Katerina

  Καλησπέρα σας εργάζομαι απο το 2004 με μηνιαία ένσημα 25και 8ωρο, απο τις 1/10/12 – 31/6/2013 θα εργάζομαι με εκ περιτροπής εργασία (8-9 ένσημα ανάγκη μήνα) τον Ιούνιο σε περίπτωση απόλυσης θα πάρω επίδομα και αν ναι ποσά μικτά πρέπει να έχω για να πάρω ολόκληρο το επίδομα , ευχαριστω

 • Νικος

  Καλημέρα,η ερώτηση μου έχει να κάνει με τον υπολογισμό. Γίνεται βάση μόνο του τελευταίου μισθού? Το πρόβλημα μου αφορά το γεγονός ότι τα περίπου 200 ένσημα του 14τραμήνου είναι δηλωμένα με μικτό μισθό στα 850 + το έξτρα εισόδημα από μπόνους που κατα μέσο όρο έβγαινε στα 200 επιπλέον και φαίνεται κανονικά στο ΙΚΑ.
  Αυτό αφορά την προηγούμενη απασχόληση, η πιο πρόσφατη όμως που απολύθηκα είναι part time με μικτό 290€.

  Στον υπολογισμό επιδόματος θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία?

  • admin

   Θα έπρεπε να είχατε αποδοχές πάνω από 315€ περίπου για να λάβετε το πλήρες επίδομα. Συλλέξτε τα στοιχεία και ρωτήστε αρμοδίως στον ΟΑΕΔ.

 • Βάλια

  Καλησπέρα,

  σήμερα κατέθεσα στον ΟΑΕΔ την απόλυσή μου στην οποία έγραφα “Με επίφύλαξη κάθε νόμινου δικαιώματός μου”, λόγω του ότι ο εργοδότης μου χρωστάει κάποια λεφτά. Μου είπαν ότι υπάρχει περίπτωση να μην εγκριθεί η αίτησή μου για το ταμείο ανεργίας, εξαιτίας αυτής της υποσημείωσης. Μπορεί να γίνει κάτι τετοιο?

  • admin

   Εφόσον θεωρηθεί ότι η απόλυση είναι άκυρη εάν δεν έχετε λάβει την αποζημίωση απόλυσης. Τότε όμως θα πρέπει να επιστρέψετε στην εργασία και να πληρώνεστε από εκεί.

 • ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΜΕ ΙΚΑ.ΑΠΛΑ ΤΟ 2011 ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΩ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?

 • nana

  καλησπέρα σας.
  θα ήθελα να ρωτησω , εφοσον ληξει η συμβαση μου με τον εργοδοτη και δικαουμαι επιδομα, αν εκεινος θελει να κανει ανανεωση, αλλα εγω δε θελω, επηρεαζει το επιδομα?εννοω αν υπαρχει προθεση απο εργοδοτη να συνεχισω, μπορει ο οαεδ να μου αρνηθει το επιδομα που λογικα με τη ληξη της εν λογω συμβασης θα δικαιουμουν?

  • admin

   Δεν νομίζουμε ότι επηρεάζει το επίδομα, απλά η πρόθεση του εργοδότη να ανανεώσει τη σύμβαση.

 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Απασχολούμαι από τον Ιούνιο 2011 σε τετράωρη ργασία με μικτό μισθό € 390.Αν παραιτηθώ και προσληφθώ σε άλλη εταιρεία με ον ίδιο μισθό και από εκεί με απολύσουν σε 1-2 μήνες θα δικαιοιύμαι επίδομα ανεργίας και πόσα χρήματα ?
  Σας ρωτώ γιατί στον ΟΑΕΔ δεν μου απάντησαν

 • katerina

  Καλησπέρα

  Εργαζομαι ως βοηθος λογιστη σε μια εταιρεια και προκειται να απολυθω μεσα στο μαρτιο του 2013. Το συνολο των ενσημων στο ΙΚΑ τα τελευταια δυο ετη ειναι 525.
  Ωστοσο εχω και στο ονομα μου ενα βενζιναδικο αλλα δεν ειμαι στον ΟΑΕΕ. Δικαιουμαι επιδομα ανεργιας΄???

  Ευχαριστω εκ των προτερων

 • john

  Καλησπερα.Οπου να ναι θα απολυθω και θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμαι το επιδομα αωεργιας του οαεδ ενω παραλληλα ειμαι ετερρορυθμος εταιρος (με ποσοστο 2%) σε ΕΕ.
  Ευχαριστω

 • Swkraths

  καλησπερα μολις σημερα πηρα την βεβαιωση και βγηκα για 200 μερες ταμειο ειναι η πρωτη φορα που βγηκα το προβλημα μου ειναι οτι στο βασικο ημερομισθιο λεει 7.20 ευρω αντι για 14.40 μηπως γνωριζεται για ποιον λογο ειναι τοσα λιγα εγω απο οτι ξερω ο βασικος μισθος ειναι 360 ευρω..ευχαριστω

  • admin

   δείτε τις αποδοχές που σας δήλωναν από την εργασία σας (μπορείτε να πάτε να εκτυπώσετε από το ΙΚΑ κατάσταση).
   Ίσως να ήταν πολύ μικρές. Δείτε στο πρόγραμμα από ένα όριο και κάτω διαφοροποιείτε το επίδομα.

 • admin

  Είναι πολύ εξειδικευμένο θέμα και να ρωτήσετε στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ.

 • κωστας

  καλησπερα σας,ειχα δουλεψει οχτω μηνες απριλη εως δεκεμβρη το ετος 2011 και μεθαυριο απολυομαι απο.τη τωρινη εγρασια οπου δουλευω απο 24 απριλη 2012 εως σημερα δικαιουμαι ταμειο ανεργειας;;; τα πρωτα ενσημα που ειχα ητανε απο την 8μηνη εργασια.
  ευχαριστω, αναμενο απαντηση

 • ΑνεργοςΜολις

  Καλησπερα υπεγραψα συμβαση το μαρτη του 2012 και απολυθηκα μολις σημερα,δικαιουμαι επιδομα ανεργειας?

 • gio491

  καλησπερα…η συμβαση μου εληξε μετα απο 15 μηνες εργασιας (4ωρης)…θα ηθελα να ρωτησω τι ειναι αυτο το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ???

  • admin

   Για περιπτώσεις που δεν έχουν προλάβει να περαστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ τα ένσημα.

 • mary

  γεια σας!υπέγραψα συμβαση με ΜΚΟ για μερικη απασχοληση στις 01.06.2012 η οποια ληγει 31.05.2013.
  εχω 142 μερες εργασιας στο 12 και αλλες τοσες θα ειναι στο 2013.Δεν εχω επιδοτηθει αλλλξη φορα και το ερωτημα μου ειναι αν δικαουμαι επιδομα ανεργιας οταν ληξει η συμβαση και για ποσο καιρο.Νομιζω το ποσο ειναι 360 ευρω πλεον

 • mary

  εαν ληξει η συμβαση μου στις 10.06.2013 (ενω υπογραφτηκε στις 10.06.2012) και έχω 12 μερες απασχολησης στο 2012 και γυρω στις 100 στο 2013 , ο μισθος μου ειναι 480 ευρω-μερικη απασχοληση, δικαουμαι επιδομα?

  • admin

   Θα πρέπει να υπάρχει κατανομή ημερών και στα δύο έτη. Ρωτήστε καλύτερα στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ.

   • mary

    σας ευχαριστω!εκανα λαθος στον αριθμο, εννοουσα εχω 142 ημερες στο 2012 ,οχι 12 ημερες(δε γραφτηκε το 4)

 • katia

  Καλημέρα,
  ξεκίνησα να δουλέυω με σύμβαση ορισμένου χρόνου στις 2 Νοέμβρη του 2012 και λήγει 31 Οκτώβρη του 2013. Κανονικό 8ωρο. Τα τελευταία μου ένσημα πριν από αυτό, είναι του 2009. Δεν έχω πάρει ποτέ ξανά ταμείο ανεργίας. Αν αμέσως μετά τη λήξη της σύμβασης μου προσληφθώ από άλλη επιχείρηση για μερικές μέρες και απολυθώ, θα δικαιούμαι ταμείο ανεργίας; Γνωρίζετε μήπως για πόσο καιρό θα πρέπει να απασχοληθώ στη δεύτερη επιχείρηση πριν απολυθώ;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Θα πρέπει να υπάρχει κατανομή ενσήμων και στα δύο έτη. Ρωτήστε στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ.

 • Dina

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ (Ή ΜΗΝΕΣ)ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ PART TIME (4ΩΡΟ)ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΚΑΙ 8ΩΡΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΑ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • admin

   Χρειάζεστε 200 τουλάχιστον στη διετία. Τα ένσημά που θα λαμβάνετε θα είναι μάλλον 22 (εάν οι αποδοχές είναι πολύ μικρές μπορεί να μπουν λιγότερα).

 • frank

  Ατομική επιχείρηση απασχολή την αδελφή του επιχειρηματία με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου κολώντας ένσημα συγγενείας. Μετά την πάροδο 3 ετών η εργαζόμενη απολύεται. Δικαιούται ταμείο ανεργίας λόγω του γεγονότως ότι κολούσε ένσημα συγγενείας ?

  • admin

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4075/2012 ορίζεται ότι, στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1759/88 , όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του ΑΝ. 1846/51 προστέθηκε εδάφιο ως εξής: «Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλιση όλων των Κλάδων και Λογαριασμών του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 • george

  στο πινακακι υπολογισμου επ.ανεργιας βαζουμε το μικτο η το καθαρο μισθο?

 • Γεια σας,

  εργάζομαι και είμαι ασφαλισμένος εδώ και 1 χρόνο στην επιχείρηση του πατέρα μου. Αν απολυθώ δικαιούμαι να λάβω επίδομα ανεργίας?

  • admin

   Δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός στην ασφάλιση.
   Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4075/2012 ορίζεται ότι, στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1759/88 , όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του ΑΝ. 1846/51 προστέθηκε εδάφιο ως εξής: «Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλιση όλων των Κλάδων και Λογαριασμών του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 • ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΠΟ 28/2/2011.ΕΧΩ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 2/2012.ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΩΣΤΕ ΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ?
  2ο.ΕΙΜΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ 5/10/1961 ΜΕ 7200 ΕΝΣΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979.ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΩ ΤΩΡΑ?

 • Καλημέρα,
  είμαι άνεργη κατόπιν οικειοθελούς αποχώρησης μου από την MARFIN EGNATIA BANK στις 15/01/2013.Στην εν λόγω τράπεζα εργαζόμουν επί 13 ετη, δηλαδή από 15/011/1999 έως και 15/01/2013 (πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης ΙΚΑ: 109). Στις 22/01/2013 προσλήφθηκα ως υπάλληλος με βασικό μισθό και πλήρη απασχόληση και απολύθηκα την 01/02/2013, δηλαδή εργάστηκα επί 10 ημέρες.
  Ερωτήσεις:1) Το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης 109 εχει εισφορές υπέρ οαεδ?
  2) Δικαιούμαι επιδότησης από τον ΟΑΕΔ?

  Ευχριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ και του ασφαλιστικού φορέα.

  • admin

   Ίσως να αναφέρεται στην αναλυτική απόδειξη που λαμβάνετε κάθε μήνα, άλλως να απευθυνθείτε στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

 • maria

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ…ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΙΣ 16/08/2011 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2012 ΕΠΑΙΡΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (ΑΠΟ 17/01/2013) ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ!!! ΣΕ ΠΑΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΘΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?? ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΣΕΣ!!!ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ?ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΘΩ???ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • admin

   Για να κατοχυρώσετε δικαίωμα για επιδότηση από το ταμείο ανεργίας, θα πρέπει να είστε ασφαλισμένη εάν εννοείτε αυτό με τον όρο “Σύμβαση”. Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 200 ένσημα την τελευταία διετία. Ρωτήστε στον ΟΑΕΔ για λεπτομέρειες.

 • μπαμπης

  καλημερα .ειμαι εποχιακος<> υπαλληλος,εχω βγει και παλιοτερα ταμειο,τωρα με 101 ενσημα μπορω να βγω?απο το οαεδ μου ειπαν οτι επιδη την ποηγουμενη χρονια δεν εχω πανω απο 80 μερες ασφαλισης με αποριπτουν,αλλα απο οτι ειδα αυτο υσχιει μονο για οσους βγαινουν πρωτη φορα,να το ψαξω η εχουν δικαιο??

  • καλημερα .ειμαι εποχιακος υπαλληλος,εχω βγει και παλιοτερα ταμειο,τωρα με 101 ενσημα μπορω να βγω?απο το οαεδ μου ειπαν οτι επιδη την ποηγουμενη χρονια δεν εχω πανω απο 80 μερες ασφαλισης με αποριπτουν,αλλα απο οτι ειδα αυτο υσχιει μονο για οσους βγαινουν πρωτη φορα,να το ψαξω η εχουν δικιο??

   • admin

    Δεν χάνετε τίποτα να το ψάξετε, δεν είναι τα θέματα ΟΑΕΔ η ειδικότητά μας, αλλά όταν δεν έχετε ένσημα σε συνεχόμενα έτη, μάλλον δεν δικαιούστε.

 • ΚΑΛΗΜΕΡΑ!ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΣΤΙΣ 31/12/12 ΚΑΙ 7/1/13 ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ 2/13-6/13 ΜΕ 4ΩΡΟ ΕΝΣΗΜΟ.ΑΝ ΔΕΧΤΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ?ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΟΜΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ Η΄ ΤΟ ΧΑΝΩ?

 • doublea

  είμαι άνεργη.Αν στις ημερομηνίες που πρέπει να δηλώσω παρών είμαι σε άλλη πόλη,μπορώ να πάω σε οποιοδήποτε υποκ/μα του οαεδ?

  • admin

   Την πρώτη φορά θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο τμήμα. Τις φορές σε οποιοδήποτε.

 • ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ . ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΕΓΩ
  ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΜΩΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.
  ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
  ΕΡΩΤΗΜΑ = ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΩ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ?

 • ΚΑΛΗΜΕΡΑ,ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕΒΑΚ,ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KAI ΑΝ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ 50% ?.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Leave a Reply to admin Cancel reply

  

  

  


five + = 11