Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Recent Comments

Απόσπαση Οδηγών – Δηλώσεις εταιριών στο ΙΜΙ – Οδηγία 2020/1057 – Κανονισμός 1055/2020

Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.

…Διαβάστε περισσότερα

Μαθητεία και πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ

Υ.Α. Κ5/97484/26-08-2021 (φεκ Β 3998)

ΙΕΚ : αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Διάρκεια 960 ώρες (6 μήνες)

Ποσοστό στην επιχείρηση 17% (0-5 εργαζόμενοι 1 πρακτικάριος, 6-10 εργαζόμενοι 2 πρακτικάριοι)

Αποζημίωση : 80% νόμιμου νομοθετημένου εάν υπάρχει έργο χρηματοδότησης, άλλως τίποτα.

Καταβολή από : εξ ολοκλήρου από τον φορέα υλοποίησης του έργου χρηματοδότησης.

Καταβολή : …Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4808/2021 Προστασία της Εργασίας κύρωση σύμβασης 190 & 187

Σε συνεχή επεξεργασία

Νόμος 4808/2021 Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην …Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικά μέτρα για τον κορωνοΐο

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/02-05-2022 (ΑΔΑ 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ) Δημόσιο και ΟΤΑ μέτρα covid (ανοίγουν οι πόρτες στις δημόσιες Υπηρεσίες)

ΚΥΑ 2828/04-05-2022 (ΦΕΚ Β 2172) Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24415/04-05-2022 (ΦΕΚ Β 2193) Τροποποίηση Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15-10-2021 (ΦΕΚ Β 4766) (υποχρεωτικά rapid test 1 ανά εβδομάδα σε ιδιωτικό τομέα)

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/30-04-2022 (ΦΕΚ Β 2137) Έκτακτα …Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε. 2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 14675/469/14-04-2004 με την οποία προστίθεται το πρόστιμο για τον εργαζόμενο που απασχολείται ενώ βρίσκεται σε αναστολή (1.200,00€)

Για την Υ.Α. 14675/469/14-04-2020 πατήστε εδώ

 

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 60201/Δ7.1422/31-12-2019

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Ισχύς : 16-01-2020

Βασικές αλλαγές προστίμων …Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

To Β.Η.Δ.Α.Π. Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (ΒΗΔΑΠ) ισχύει από το 1989 με τον Νόμο 1836/1989 και με την Υπουργική Απόφαση 1801/1989.

Το 2012 με τον νόμο 4093 καταργήθηκε η θεώρησή του.

Το βιβλίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και να επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

Βάσει αυτού συντασσόταν και συντάσσεται η …Διαβάστε περισσότερα