Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νόμος 4808/2021 Προστασία της Εργασίας κύρωση σύμβασης 190 & 187

Σε επεξεργασία

Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση …Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικά μέτρα για τον κορωνοΐο

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18-09-2021 (ΦΕΚ Β 4337) Έκτακτα μέτρα 20 – 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/12-09-2021 (ΦΕΚ Β 4206) Έκτακτα μέτρα 13 – 20 Σεπτεμβρίου 2021

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-07-2021 (ΑΔΑ Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9) Δημόσιο και ΟΤΑ μέτρα covid.

Νόμος 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130) Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (αρ. 1 4806/2021 φεκ α 95), (παρ. 5 του …Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε. 2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 14675/469/14-04-2004 με την οποία προστίθεται το πρόστιμο για τον εργαζόμενο που απασχολείται ενώ βρίσκεται σε αναστολή (1.200,00€)

Για την Υ.Α. 14675/469/14-04-2020 πατήστε εδώ

 

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 60201/Δ7.1422/31-12-2019

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Ισχύς : 16-01-2020

Βασικές αλλαγές προστίμων …Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

To Β.Η.Δ.Α.Π. Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (ΒΗΔΑΠ) ισχύει από το 1989 με τον Νόμο 1836/1989 και με την Υπουργική Απόφαση 1801/1989.

Το 2012 με τον νόμο 4093 καταργήθηκε η θεώρησή του.

Το βιβλίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και να επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

Βάσει αυτού συντασσόταν και συντάσσεται η …Διαβάστε περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων Αριθμ. 54286/Δ1.17642/27-11-2019

Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.

και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπ. Εργασίας α.π. 56005 / 1327/29-11-2019

Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 της αριθμ. 40331/ Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού …Διαβάστε περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 40331/Δ1.13521/19-09-2019

Παγώνει το Ε12 μέχρι 30-11-2019

αναμένεται ΦΕΚ

Μέχρι τη νομοθετική επαναρρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 και το άρθρο 59 του ν. 4611/2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/11/2019 οι υπόχρεοι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης θα μπορούν να τηρούν …Διαβάστε περισσότερα