Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • καλησπερα μπορειτε να μου πειτε πως υπολογιζεται η αποζημιωση?? Με βαση την συμβαση που εχω υπογραψει (757.80)
  η με βαση το τελευταιο μικτο μισθο που πηρα ( καθαρα 788,58 και μικτα 997.78) διοτι με βαση την συμβαση μου βγαινει 3,532 ενω με τα μικτα 997,78 βγαινει 4652 εχω και ενα υπολοιπο αδειας 22 μερες η επιταγη

  • admin

   Εάν ο τελευταίος μισθός ήταν τακτικός μισθός και όχι κάτι έκτακτο, τότε με τον τελευταίο ολόκληρο μήνα.

 • JOHN

  Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙ,ΠΡΙΝ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΘΕΛΕΙ Η ΙΔΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ.ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ.

  • admin

   Το 40% της αποζημίωσης το δικαιούνται όση λαμβάνουν σύνταξη πλήρη γήρατος. Εάν απολυθεί η αδελφή σας θα λάβει ολόκληρη την αποζημίωση. Εάν παραιτηθεί τίποτα.

 • nikosdesign

  Γεια σας. Εγαζομαι σε επιχειρηση απο 7/2007 με συμβασεις που ανανεονωνταν ανα 3 μηνες. Απο τον 6/2010 εγινα μονιμος ιδιωτικος υπαλληλος εως 01/ 2013 οποτε και αλαξε η συμβαση μου με μειωμενο μισθο (-500euro) και παλι ομως με συμβαση αοριστου εως σημερα 02/2014. Τι αποζημιωση δικαιουμαι με προειδοποιηση η χωρις;
  Τα μικτα μου σημερα ειναι 2350€

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SITE
  BOΗΘΑΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ !!!

  • admin

   Να υπολογίσετε στο πρόγραμμα από την αρχική ημερομηνία (7/2007) και με τον τελευταίο μισθό (2350).

 • Νατάσα

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: είμαι σε μια εταιρεία εδώ και 6 χρόνια. 18 μήνες με σύμβαση και 4 1/2 χρόνια σαν αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση απόλυσης, υπολογίζεται η αποζημίωση βάσει των 6 ετών που εργάζομαι στην εταιρεία ή βάσει των χρόνων που είμαι με σύμβαση αορίστου χρόνου; Ευχαριστώ πολύ.

  • admin

   Υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα που αναλάβατε εργασία (εφόσον δεν υπάρχει διακοπή ανάμεσα στις συμβάσεις).

 • Christos

  Γεια σας,
  Σε περιπτωση αποζημίωσης λόγω σύνταξης σε ΝΠΙΔ όπου έχουν καταργηθεί τα επιδόματα εορτών η προσάυξηση 1/6 λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό ή όχι? Θεωρώ πως όχι. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

  • admin

   Δεν δικαιούστε, αλλά όπως γίνεται αντιληπτό, ούτως ή άλλως δεν δικαιούστε καθώς αμείβεστε με διαφορετικό καθεστώς από αυτό του ιδιωτικού δικαίου.

 • des

  εργάζομαι στην ίδια επιχείρηση απο το 1998. η επιχείρηση άλλαξε ιδιοκτήτη το 2002, οπώτε και μας έκαναν νέες συμβάσεις το 2002. σε περίπτωση απόλυσης πόσο χρόνια υπολογίζονται. μπορώ να αποδείξω οτι εργαζόμουν στην ίδια επιχείρηση, θέση, μισθό απο το 1998;

  • admin

   Αρχικά έχει σημασία ο έγγραφος τύπος που ακολουθήθηκε κατά τη μετάβαση.
   Εάν δεν έχει αποτυπωθεί ότι μεταφέρονται τα δικαιώματά σας, θα πρέπει να αποδείξετε ότι υπήρχε μεταβίβαση επιχείρησης.
   Ότι δηλαδή ο δεύτερος εργοδότης πήρε την επιχείρηση του προηγούμενου, την πελατεία του κτλ.

 • papous

  Γειά σας.Εργάζομαι ως αρχιμάγειρας 3 σαιζόν συνεχόμενες στην Χερσόνησο σε ξενοδοχείο.
  Δικαιούμαι αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης;
  Ο εργοδότης μου δεν είναι μέλος της τοπικής ένωσης ξενοδόχων και έχω υπογράψει σύμβαση (ΓΣΕΕ).

  • admin

   Δύσκολα τα πράγματα, γιατί την αποζημίωση την προέβλεπε η σύμβαση. Τώρα θα πάτε με τη γενική νομοθεσία και ίσως δικαιωθείτε κάτι ως αστική ζημιά.

 • MANOS

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 15 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΙΣΘΟ 3000 ΕΥΡΩ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ 15ΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ . ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ?

  • admin

   Υποτίθεται ότι εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης θα λάβετε τη μισή αποζημίωση. Σίγουρα έχει ενημερωθεί για το γεγονός και συμφωνεί να καταβάλει την αποζημίωση;

 • nikosb

  Είμαι τραπεζικός από το 1986 στον ίδιο εργοδότη με σύμβαση ορισμένου χρόνου που το μνημόνιο τις έκανε αορίστου ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσω αυτό για τους υπαλλήλους ή για τους Τραπεζοϋπαλλήλους.

 • admin

  Το θέμα σας δεν είναι εύκολο. Εάν γίνει εκκαθάριση, έχετε κάποια προνόμια, αλλά δύσκολα θα πάρετε τα χρήματά σας στο ολόκληρο, και άγνωστο το πότε. Ίσως σας συμφέρει να γίνει μεταφορά δικαιωμάτων στην νέα επιχείρηση, ώστε να έχετε να κάνετε με αυτούς. Θα πρέπει να αναγνωριστεί όμως ως “μεταβίβαση επιχείρησης” το οποίο χρειάζεται δικαστικό αγώνα.

 • ann

  καλησπερα.θελει ο εργοδοτης μου να με απολυσει χωρις ομως να μου καταβαλει τη νομιμη αποζημιωση.οταν τελικα τον πιεσα για την αποζημιωση μου ειπε πως θα μου δωσει μονο τους 2 μισθους-οχι μικτα-και χωρις δωρο χριστουγεννων και υπολοιπο αδειας, οχι τωρα ομως αλλα οταν θα εχει τα λεφτα.μου παρουσιασε μονο το χαρτι της καταγγελιας συμβασης χωρις καποιο αλλο χαρτι που να περιγραφει την αποζημιωση.φυσικα το ποσο της αποζημιωσης που θελει να μου δωσει δε συναδει με τα νομιμα.πως μπορω να κινηθω για να το εξασφαλισω?

 • Νίκη

  Εργαζόμουν στην ίδια επιχείρηση 1 έτος ως εργάτρια και έπειτα 1 χρόνο ως υπάλληλος και τώρα με απέλυσε. Δικαιούμαι αποζημίωση;

  • admin

   Με την τελευταία εργασιακή σχέση, ως υπάλληλος δηλαδή (με υπολογισμό όμως από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης).

 • ΜΙΚΕ1989

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ Ή ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ.

  • admin

   Δεν γνωρίζουμε να αναφέρεται σε κάποια νομοθεσία, ούτε να απαγορεύεται από κάπου. Άρα κατά την άποψή μας μπορεί να γίνει σε ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

 • Andreas

  Γεια σας.Ο παραπάνω υπολογισμός όσον αφορά την επιπλέον αποζημείωση απόλυσης με το πλαφόν των 2000€ (για όσους είχαν περισσότερα από 17 έτη το Νοέμβριο του 2012) γίνεται και στον υπολογισμό της αποζημείωσης λόγω συνταξιοδότησης ή όλοι οι δικαιούμενοι μήνες αποζημείωσης πολλαπλασιάζονται με τις μικτές αποδοχές?

  • admin

   Έχουν εξαιρέσει τους συνταξιούχους από το όριο των 2000€. Άρα δείτε καλύτερα στο παλαιό πρόγραμμα που είναι απλούστερο.

 • Νίκος

  Είμαι μισθωτός και έχω συνάδελφο με ημερομίσθιο. Μας έχει επιβληθεί εκ περιτροπής εργασία που εκπνέει στις 30/9/2013. Τον συνάδελφο τον απέλυσε στις 30/7/2013 και εμένα μου έκανε προειδοποίηση απόλυσης στις 30/8/2013 για διάστημα 4ων μηνών με τελευταία ημέρα εργασίας την 31/12/2013. Και οι δύο υπογράψαμε. Έμαθα ότι και οι δύο είναι άκυρες και καταχρηστικές. Είναι αλήθεια; Αν ναί, πως πρέπει να κινηθούμε;

  • admin

   Ναι γιατί υποτίθεται πως η επιβολή της εκ περιτροπής, έγινε για να προστατευτεί η εργασία.

 • sofia

  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ??ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΙΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • admin

   Το μισό της προειδοποίησης που θα έκανε ο εργοδότης. Δείτε στους πίνακες.
   Εάν δεν έχετε συμπληρώσει ένα έτος δεν υποχρεούστε σε προειδοποίηση.

 • astrix

  η απολυση απο ποτε πιανετε γιατι μου ειπανε στην δουλεια μου δεν πιανετε η 12/9 που γραφει το χαρτι αλλα το 2μηνο πριν οντως ισχυει??

  • admin

   Ημερομηνία καταγγελίας είναι αυτή της προειδοποίησης. Εκείνη την ημερομηνία κατατίθεται και στον ΟΑΕΔ (ηλεκτρονικά) το έντυπο.

 • Δημητρης

  καλησπερα σας, δουλεψα σε καταστημα μπουγατσας απο 20-10-2011 εως 21-6-2013 ,συνολικα δηλαδη 20 μηνες, η απολυση εγινε χωρις προειδοποιηση, η αποζημειωση που μου εβγαλαν ειναι 824,83 ευρω + την αδεια 707 ευρω + το επιδομα αδειας 353,50-58,33(φορος)=295,17 ευρω,ο μισθος μου ηταν 707 ευρω μεικτα, στον πινακα βγαινει το ποσο για την αποζημειωση 1649,67 ευρω,σε αυτο το ποσο ειναι μεσα η αδεια και το επιδομα αδειας ή ειναι ξεχωριστα αυτα?τα εχω μπερδεψει λιγο.ευχαριστω για τον χρονο σας

  • admin

   Είναι χωριστά, χρησιμοποιείστε τα υπόλοιπα προγράμματα για τους υπολογισμούς των επιδομάτων.

 • panos

  γεια σας εργαζομαι στην ιδια εταιρεια απο το 1990 με ενα διαλειμα απο το νοεμβριο του 1991 εως τον ιουνιο του 1993 για στρατιωτικες υποχρεωσεις χωρις να παραιτηθω, επεστρεψα με τη ληξη της θητειας. υπολογιζεται αυτο το διαστημα στην αποζημιωση αν απολυθω? σε περιπτωση που κληθουμε να υπογραψουμε νεα συμβαση με μειωμενες αποδοχες και δεν δεχτω πρεπει να με απολυσει χωρις προειδοποιηση ? η μπορει να μου δωσει 4μηνη? ευχαριστω για το χρονο σας κ την απαντηση….

  • admin

   Η στρατιωτική θητεία αποτελεί αναστολή και όχι διακοπή της εργασιακής σχέσης. Άρα η αποζημίωση υπολογίζεται από το 1990.
   Μπορεί να σας κάνει προειδοποιητική καταγγελία και να λάβετε τη μισή αποζημίωση.

 • astrix

  το 4-6 πως τεκμηριωνετε ομως γιατι αν βαλω 1-4 βγενει ιδιο με το ποσο που μου ειπανε

  • admin

   4-6 επιλέγει όποιος έχει συμπληρώσει 4 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη αλλά όχι περισσότερα από 6.

 • nadia

  Καλησπέρα.
  Ήθελα να ρωτήσω αν στα έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη έχει σημασία η σύμβαση.εγώ εχω σύμβαση 4ωρης και σε λίγους μήνες κλείνω τα 8 χρονια.πόσους μήνες παίρνω αποζημίωση αν τα κλείσω τα 8? 4 μήνες η 5?. Ευχαριστώ.

 • mim

  καλησπερα.θαθελα να ρωτησω καποια διαδικαστικα επι της αποζημιωσης.προκειται ναπολυθω κ δν ξερω αν λογιζομαι ως εργατης η υπαλληλος.ειμαι σεκιουριτι κ πριν 3,5 χρονια που ειχα προσληφθει υπεγραψα συμβαση αοριστου κ μισθωτου.στην επιθεωρηση που ειχα παει πριν 1,5 χρονο κατηγορηματικα μου ειπαν πως δικαιουμαι αποζημιωση μονο κατι ημερομησθια κατι που ερχεται σε αντιθεση με οτι μου ειπαω στο σωματιο υπαλληλων ασφαλειας.η δικια σας γνωμη?κ κατι τελευταιο…ο μισθος μου μειωθηκε μονομερως στα 580 μεικτα το δικαιολογει ο κλαδος μας αυτο?

  • admin

   Εφόσον δεν είστε προϊστάμενος κτλ, αλλά απλός φύλακας, τότε κατά την άποψή μας έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου. Έχουμε την εντύπωση ότι για τα μέλη της Σύμβασης ισχύει ότι μετά την πενταετία θεωρούνται υπάλληλοι. Ισχύει όμως για όσους είναι μέλη, και αντίστοιχα δουλεύουν σε εργοδότη που είναι μέλος στις οργανώσεις που υπογράφουν. Επιβεβαιώστε με το σωματείο.

 • astrix

  καταρχας συνχαρητηρια για το φορουμ που ειναι κατατοπιστικο σε πολλα θεματα που αφορουν εργαζομενους η ερωτηση μου ειναι η εξης..εγινε προσλυψη στην επιχειριση τον 8/2009 και θα απολυθω στις 12/9 στο προγραμμα στα χρονια βαζουμε 1-4 η 4-6 γιατι βγενει μια διαφορα γυρω στο 450αρι περιπου

  • admin

   Το ergatika.gr δεν είναι φόρουμ. Απλά απαντάμε μέρος των μηνυμάτων που μας αποστέλλονται εφόσον μπορούμε και προλαβαίνουμε.
   Βάλτε 4-6.

 • diamantis70

  Γεια σας
  πήρα προειδοποίηση απόλυσης στις 30/8/2013. Στις 02/09/2013 έκλεινα ακριβώς 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. πόση αποζημίωση δικαιούμαι 2,5 ή 3 μισθούς;

 • MILTOS

  Στο calculator που έχετε το ποσό υπολογίζεται σε 17.500€ (αντιστοιχεί δηλαδή σε 7 μισθούς), ενώ σύμφωνα με τον πίνακα βγαίνει 15.000€(αντιστοιχεί δηλαδή σε 6 μισθούς). Τι από τα δύο ισχύει?

  • admin

   Υπάρχει η προσαύξηση του 1/6 δηλαδή * 14 / 12 (οι δύο μισθοί αφορούν επιδόματα εορτών και αδείας).

 • MILTOS

  εργάζομαι 10 χρόνια και 8 μήνες σε μια εταιρεία, με μισθό 2.500€ μικτά.
  Αν απολυθώ τώρα, χωρίς προειδοποίηση, πόσα χρήματα δικαιούμαι? (μικτά & καθαρά)
  Τα χρήματα αυτά φορολογούνται και πώς (π.χ. αυτοτελώς, τη στιγμή της απόλυσης ή μέσω της φορολογίας εισοδήματος του επόμενου χρόνου)?

 • sotiris f.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ..ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 16/08/2012 ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ..
  ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ..Ο ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
  900ε ΚΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ 750..ΘΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

 • ΕΛΙΣΑΒΕΤ

  γεια σας σε εναμιση χρονο μπορω να βγω στη συνταξη αν εγω φυγω πριν απο τη δουλεια απο που θα παρω αποζημιωση συνταξης εχω ενσυμα ΙΚΑ

  • admin

   Έχει σημασία την στιγμή που φεύγετε εάν έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρη γήρατος.

 • chris

  Γεια σας
  χθες ο εργοδοτης μου με εστειλε με δικαστικο κλητηρα την καταγγελεια συμβασης εργασιας (εργαζομαι 12 ετη στην εταιρια),ενω λογω του οτι δεν εχει καταβαλει τα δεδουλευμενα ( ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙ ΑΥΤΟ) απο τον Ιανουαριο 2013 αρχισα να παιρνω το επιδομα επισχεσης εργασιας απο τον Μαιο του 2013. Στην καταγγελια εχει καταθεσει μονο την εξοφληση αποζημιωσης απολυσης χωρις να εχει βαλει τους μισθους δωρα κτλ του 2013. Ειναι μεσα στα νομικα πλαισια αυτο? Τα δεδουλευμενα θα τα διεκδικησω δικαστικα? τι αλλαζει με τον ΟΑΕΔ?
  Ευχαριστω!!

  • admin

   Απλά εάν δεν σας έδινε την αποζημίωση απόλυσης θα ήταν άκυρη η απόλυση, γιαυτό σας την έδωσε και άφησε τα υπόλοιπα.

 • καλημερα σας
  01/08/2013 με απελυσαν.ειχα υπολογισει απο την εφαρμογη σας την αποζημειωση και ηξερα τι επρεπε να παρω.η αποζημειωση που μου εδωσαν ηταν λαθος , τους ενημερωσα,με τα πολλα το δεχτηκανε , και με πηραν απο το γραφειο προσωπικου οτι θα μου στειλουν επιστολη για το υπολοιπο ποσο.
  πως μπορω να κατοχηρωθω?επειδη εχουν κανει λαθος , και μου χρωστανε και δεδουλευμενα μπορω να διεκδικησω κατι παραπανω?

  ευχαριστω

Leave a Reply to diamantis70 Cancel reply

  

  

  


3 + = four