Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Επίδομα Ανεργίας (πρόγραμμα υπολογισμού)

Πρόγραμμα υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται ένας εργαζόμενος και η διάρκεια επιδότησης σε μήνες.
Τα προγράμματα αφορούν άτομα που θα επιδοτηθούν για δεύτερη φορά.
Τα προγράμματα υπολογίζουν σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε έως 27-08-2012. Τονίζεται, καθώς αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις κατά την επόμενη περίοδο.

Για εργαζόμενους σε “τουριστικά επαγγέλματα”, “Αλιεργάτες” & “Οικοδόμους”

Μισθός σε EUR το ύψος του μισθού που λαμβάνετε (ο μέσος μισθός του εξαμήνου εάν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις μηνιαίες σας αποδοχές)
Αριθμός ενσήμων τους τελευταίους 14 μήνες Για οικοδόμους: Τα ένσημα που έχετε τους τελευταίους 14μήνες, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τα ένσημα των τελευταίων δύο μηνών. Δηλαδή εάν απολυθήκατε : 31-Οκτωβρίου-2012 τα ένσημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012.
Για εργαζόμενους σε τουριστικά επαγγέλματα ή Αλιεργάτες: Τα ένσημα που έχετε τους τελευταίους 12μήνες. Δηλαδή εάν για παράδειγμα απολυθήκατε :
31-Οκτωβρίου-2012 τα ένσημα από 01/11/2011 έως 31/10/2012
Μέλη της οικογένειας Άγαμος χωρίς τέκνα = 1, έγγαμος χωρίς τέκνα = 2(εάν η/ο σύζυγος δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει κάποιο επίδομα ανεργίας), έγγαμος με 2 τέκνα = 4 κτλ.
ηλικία (συμπληρωμένα τα 49 έτη) Συμπλήρωση του 49ου έτους της ηλικίας?
Επίδομα Ανεργίας Το ποσό του επιδόματος ανεργίας που δικαιούστε
Διάρκεια Για πόσους μήνες δικαιούστε επίδομα ανεργίας

Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Γενική κατηγορία

Μισθός σε EUR το ύψος του μισθού που λαμβάνετε (ο μέσος μισθός του εξαμήνου εάν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις μηνιαίες σας αποδοχές)
Αριθμός ενσήμων τους τελευταίους 14 ή 24 μήνες Τα ένσημα που έχετε τους τελευταίους 14μήνες, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τα ένσημα των τελευταίων δύο μηνών. Δηλαδή εάν απολυθήκατε :
31-Οκτωβρίου-2012 τα ένσημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012.
Εάν επιλέξατε στη διετία: Τα ένσημα που έχετε τους τελευταίους 24μήνες, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τα ένσημα των τελευταίων δύο μηνών. Δηλαδή εάν για παράδειγμα απολυθήκατε :
31-Οκτωβρίου-2012 τα ένσημα από 01/09/2010 έως 31/08/2012
Μέλη της οικογένειας Άγαμος χωρίς τέκνα = 1, έγγαμος χωρίς τέκνα = 2(εάν η/ο σύζυγος δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει κάποιο επίδομα ανεργίας), έγγαμος με 2 τέκνα = 4 κτλ.
ηλικία (συμπληρωμένα τα 49 έτη) Συμπλήρωση του 49ου έτους της ηλικίας?
Επίδομα Ανεργίας Το ποσό του επιδόματος ανεργίας που δικαιούστε
Διάρκεια Για πόσους μήνες δικαιούστε επίδομα ανεργίας

Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

Σύμφωνα με το άρ.5 του Ν. 3552/04-04-07 όπως ισχύει σε συνέχεια: του ν.δ. 2961/1954 αρ.11-38, ν.1545/85 αρ.3-8, ν.1836/89 αρ. 15-24, ν. 1892/1990 αρ. 37

 • Το επίδομα ανεργίας απαρτίζεται από το βασικό επίδομα ανεργίας και τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.
 • Μέλη οικογένειας, για τα οποία παρέχεται προσαύξηση(10%), θεωρούνται όσα αναγνωρίζονται από τον α.ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), αν ο άνεργος έφερε πράγματι σε σημαντικό βαθμό το βάρος της διατροφής τους.
 • Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας,
 • Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το εξαπλάσιο και μικρότερες ή ίσες με το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 75% του βασικού επιδόματος ανεργίας
 • Σε περιπτώσεις εύλογων αμφιβολιών ως προς το πραγματικό ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανεργίας, αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Το επίδομα ανεργίας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, εκτός εάν πρόκειται για διατροφή συζύγων, ανιόντων ή κατιόντων. Ο συμψηφισμός επιτρέπεται, όταν πρόκειται για εξόφληση οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας, και μπορεί να γίνει με δόσεις που καθορίζει το Δ.Σ., υπό τον περιορισμό ότι σε κάθε περίπτωση το 1/2 του επιδόματος καταβάλλεται στον άνεργο.

Άνεργος θεωρείται εκείνος που μετά τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης αναζητεί εργασία και αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο ή δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για απασχόληση.
Δεν θεωρούνται άνεργοι:
α) όσοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΙΚΑ,
β) οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας,
γ) οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση,
δ) Όσοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το κάθε φορά κατώτερο όριο σύνταξης που καταβάλει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) στους ασφαλισμένους με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3227/04, ΦΕΚ-31 Α’ ]
ε) όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις,
στ) όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήματα. (αρ. 3 ν.1545/85).

Επίσης σημειώνεται ότι:
Ο άνεργος που δεν αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο ή δεν δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή άλλων φορέων που συνεργάζονται με τον ΟΑΕΔ για την ταχύρυθμη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού χάνει την αξίωση για επιδότηση.
Ως εργασία στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο θεωρείται εκείνη που εμπίπτει στην ομάδα επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων ή εργασιών που ανάγονται στην τελευταία απασχόληση ή στην επαγγελματική κατάρτιση, γνώση ή εμπειρία του ασφαλισμένου.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται με γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε ευρείες ομάδες τα συναφή επαγγέλματα, οι ειδικότητες ή οι εργασίες που συναπαρτίζουν τους ευρύτερους επαγγελματικούς κλάδους(αρ. 7 ν.1545/85).

80 comments to Επίδομα Ανεργίας (πρόγραμμα υπολογισμού)

 • Στέφανος

  Γεια σας,
  κατ’αρχήν συγχαρητήρια για τον ιστότοπο σας (δίχως ίχνος κολακείας!) διότι είναι χρηστικό και ενημερώνει με σαφήνεια …

  Όσον αφορά για μένα θα ήθελα να σας εξιστορήσω τα κάτωθι καταλήγοντας σε ερώτημα:

  Εργαζόμουν ως εποχιακός υπάλληλος για έξι μήνες τη καλοκαιρινή περίοδο του 2014. Έχω δηλαδή φέτος 150 ένσημα, στο ΙΚΑ.

  Τη τελευταία φορά που είχα ένσημα στο ΙΚΑ ήταν το 2009, ως εποχιακός υπάλληλος και πάλι, όπου έλαβα το χειμώνα του 2009-10 5μηνη επιδότηση ανεργίας (είχα εργαστεί εποχιακά και τις προηγούμενες περιόδους με αποτέλεσμα να έχω δικαίωμα επιδότησης).

  Τη διετία 2011-13 είχα ασφάλιση ΟΓΑ, ως επιτηδευματίας.

  Η ερώτηση μου είναι αν δικαιούμαι φέτος τακτική επιδότηση ανεργίας ή κάποιο ειδικό επίδομα;

  Έχω επισκεφθεί τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ

  http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=688&Itemid=748&lang=el

  και έχω ενημερωθεί σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος και “τείνω” να πιστέψω ότι δεν το δικαιούμαι, αν θεωρήσω ότι εντάσσομαι στη 1η κατηγορία, εκείνων που επιδοτούνται για πρώτη φορά!
  Ωστόσο μου δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες το ενδεχόμενο αν εντάσσομαι στη 2η κατηγορία, εκείνοι που επιδοτούνται για δεύτερη και πλέον φορά.

  Οποιαδήποτε άποψη που θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση της περίπτωσης μου είναι ευπρόσδεκτη.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • fioretta

  Καλησπέρα σας.
  Εργάζομαι 1 μήνα σαν εποχιακή άλλους 2 σαν υπάλληλος γραφείου στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου και άλλον 1 πάλι σαν εποχιακή συνολικά 100 ένσημα. Επέρσι είχα άλλα 100 σαν Εποχιακή. Δικαιούμαι επίδομα ανεργείας?

 • Gina

  Καλησπέρα σας

  Εργάζομαι 5ωρο από τον Μάρτιο του 2012 μέχρι και σήμερα
  22 ένσημα το μήνα μου κολλάνε .
  Από 9/2009 έως 3/2010 και 4/2011 με 3/2012 Επιδοτήθηκα από τον Οαεδ .
  Επειδή μάλλον πάνε για περικοπές πάλι στην εταιρία και για να είμαι προετοιμασμένη
  θα μπορούσατε να μου πείτε αν θα μπορώ να επιδοτηθώ και τώρα ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • tseik

  γεια σας.θα ηθελα να μ απαντησετε το εξης.λαντζερα σε ταβερνα σε τουριστικη περιοχη εχει πραγματοποιησει 100 ενσημα στο διαστημα 01/09/12-31/08/13.μπορει να βγει ταμειο με απολυση 1/9/13 ή θα πρεπει να κατσει 14 μηνες χωρις να μετρανε τα ενσημα 2 τελευταιων μηνων?δλδ απολυση 1/11/13?

 • ΧΡΙΣΤΙΝΗ

  Καλησπέρα σας έχω επιχείρηση 13 χρόνια εάν την κλείσω τέλος του χρόνου. Κάνοντας εγγραφή στον ΟΑΕΔ δικαιούμαι επίδομα ανεργίας;

 • ΧΡΥΣΑ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  • admin

   Δεν είναι ειδικότητά μας, αλλά από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός.

 • Θανάσης

  Καλησπέρα.Εργάζομαι σε μια εταιρία από τις 15/11/2012 μέσω ενός προγράμματος του ΟΑΕΔ για νέους επιστήμονες.Εαν απολυθω δικαιούμε επίδομα ανεργίας..? Δεν έχω δουλεψει και δεν έχω πάρει άλλη φορά το επίδομα ανεργίας,τα μόνα ένσημα που έχω εκτός από αυτά των τελευταίων 9 μηνών είναι από την πρακτική μου άσκηση.Θα πάρω το επίδομα ανεργίας η τελος πάντων κάποιο άλλο επίδομα..??

 • Μάνος

  Καλημέρα.
  ερώτημα 1:Στον πίνακα γενικής κατηγορίας ο μέσος όρος των μισθών είναι του τελεταίου εξάμήνου;(π.χ.οκτώβριος-Μάρτιος)
  ερώτημα 2:Στον μέσο όρο των μισθών είναι και το δώρο χριστουγέννων; (αν μέσα στο εξάμηνο είναι και ο Δεκέμβρης)

 • doublea

  καλησπέρα.έχω απόφαση του οαεδ που λέει ότι είμαι επιδοτούμενη άνεργη από 20/8/12 εώς 20/8/2013.Το πρώτο επίδομα το πληρώθηκα 20/10/12.Θα πληρωθώ για τελευτία φορά 20/9/13?

 • ΕΥΗ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 10 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟ 31/07 ΛΗΓΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ?

 • Rouli

  Εργάζομαι από τέλη 2000 σε ατομική επιχείρηση,με σχέση α’ βαθμού συγγενείας.Μέχρι πρόσφατα,σε περίπτωση απόλυσής μου,δεν δικαιούμουν επιδόματος ανεργίας,λόγω μειωμένων εισφορών.
  Πλέον οι εισφορές καλύπτονται πλήρως,αναδρομικά από Μάιο 2012.Έχω από 2ο μέχρι τέλος 7ου άδεια άνευ αποδοχών και μετά,απόλυση.
  ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟς ΑΝΕΡΓΙΑΣ;
  Ευχαριστώ.

  • evdokia

   καλή ερωτηση!κι εγω το ιδιο ηθελα να μαθω!
   ο λογιστης μου μου ειπε ναι. στο ικα μου ειπαν ναι αλλα ο οαεδ ακομα δεν μου εχει πει ουτε ναι ουτε οχι.
   Πρεπει να πληρωσουμε τα αναδρομικα για να παρει ταμειο ανεργιας το μελος της οικογενειας μας?

 • Ηλιανα

  Καλησπερα ειμαι εργαζομενη σε ενα ξενοδοχειο οι μηναιες απολαβες μου ειναι 400 ευρω και τα ενσημα 21 μισα που αντιστοιχουν σε 11 ενσημα μηνιαιως. Ειμαι 24 ετων και θα ηθελα να μαθω στα ποσα ενσημα μπορω να βγω ταμειο ανεργιας για πρωτη φορα? Επιπροσθετος θα πρεπει να εχω ενσημα απο δυο ετη συνεχομενα? η απο ενα ετος συνεχομενα?ευχαριστω για την ανταποκριση σας προκαταβολικα.

  • admin

   Οι βασικές προϋποθέσεις αναφέρονται ανωτέρω. Επειδή όμως στο χώρο των επιδομάτων υπάρχουν πάρα πολλές υποκατηγορίες, να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ.

 • admin

  Είστε ακριβώς στο όριο των αποδοχών. Να πάτε στον ΟΑΕΔ κατάσταση από το ΙΚΑ με όλες τις μικτές αποδοχές για να δουν και τους προηγούμενους μήνες. Δυστυχώς τα θέματα ΟΑΕΔ δεν είναι η ειδικότητά μας.

 • Mixalis

  Καλησπέρα!
  Εργαζόμουν ως καθηγητής αγγλικών σε κέντρο ξένων γλωσσών ως ωρομίσθιος. Δεν ήταν πλήρης απασχόληση, κι ως εκ τούτου οι αποδοχές και τα ένσημα διέφεραν απο μήνα σε μήνα.Κυμαίνοταν απο 16 έως 18 το μήνα και οι αποδοχές απο 325 ευρώ έως 300.Για την περιπτωση μου, τώρα που θα πάρω και τους υπόλοιπους μήνες επιδότησης που είχα διακόψει, θα ισχύσει η επιδότηση ύψους 270 ευρώ ή λόγω μη πλήρους απασχόλησης θα μου αποδωθεί το 50% του επιδόματος;
  Ευχαριστώ

  • Mixalis

   Προκύπτει τελικά πως θα πάρω το υπόλοιπο που δικαιούμουν απο την περυσινή μου επιδότηση και ισούται με 360 ευρώ για το διάστημα της επιδότησης.
   Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

 • Ηλίας

  γειά σας
  υπέγραψα σύμβαση εργασίας την 15-6-2012 κ απολύθηκα την 30-40-2013
  πήρα κατάσταση των ενσήμων μου απο το ίκα κ αυτά έχουν ως εξής…
  6/2012=25 7/2012=25 8/2012=25 9/2012=25 10/2012=25 11/2012=25 12/1012=25
  1/2013=25 2/2013=25 3/2013=12 3/2013=13 (ο μάρτιος είναι μοιρασμένος πιθανόν από αναρωτική άδεια που είχα λογω ατυχήματος)
  ΣΥΝΟΛΑ(όπως αναγράφονται στην κατάσταση που πήρα από το ΙΚΑ)
  2012 175 οριστικοποιημένες
  2013 75 μη οριστικοποιημένες ΟΠΣ
  επίσης έχω στα χέρια μου βεβαίωση του εργοδότη μου με 24 μέρες ασφάλισης για τον μήνα 4/2013
  Στον ΟΑΕΔ μου ειπαν οτι δε δικαιούμε Επίδομα Ανεργίας γιατι δεν εργάζομαι 14 μήνες κ γιατί δεν έχω επιδοτηθεί πάλι στο παρελθόν. Κ με ενταξαν στο πρόγραμμα: Μη δικαιούχοι επιδότησης – τρίμηνη αναμονή.
  τι με συμβουλεύετε να κάνω? Όντως δεν δικαιούμε τακτικό επίδομα?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  εργαζομαι σε καταστημα που ειναι ανοιχτο Δευτερα εως Σαββατο με ενα ρεπο ενδιαμεσα και μου εβαλαν ρεπο στις 7/5/2013(αντικατασταση 1 Μαίου) το καταστημα θα παραμεινει κλειστο λογο αργιας Ειναι νομιμο το ρεπο?

  • admin

   Εφόσον δεν έχετε σταθερό ρεπό και ρυθμίζεται από το εργοδότη, τότε είναι καταχρηστικό να σας το ορίσει την ημέρα της αργίας.

 • pinelopi

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ.101 ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ,ΕΒΓΑΙΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ.ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Η ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΤΙ?

  • admin

   Με κάθε επιφύλαξη, καθώς τα θέματα ΟΑΕΔ δεν είναι ειδικότητά μας, υπάρχει όριο 18 μηνών στην τετραετία, άρα εφόσον έχετε λάβει τα προηγούμενα 3 έτη 15 μήνες (3 Χ 5) φέτος θα σας μείνουν μόνο 3 να λάβετε. Από του χρόνου όμως στο μέσο όρο θα είναι το 3μηνο και θα λάβετε πάλι για 3 έτη 5 μήνες

Leave a Reply to Gina Cancel reply

  

  

  


3 × = twelve