Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.

Υπαλλήλων (και εργατών από το 2022)

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012.
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη? Εφόσον κατά τον Νοέμβριο του 2012 έχετε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας, η αποζημίωση απόλυσης παγώνει και είναι αδιάφορο πόσα επιπλέον έτη θα απασχοληθείτε. Όσοι κατά τον Νοέμβριο του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει 17 έτη η μέγιστη αποζημίωση απόλυσης που μπορούν να λάβουν είναι 12 μισθοί. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν το περιορισμό των 2.000,00€ για το δεύτερο κομμάτι της αποζημίωσης.
Μισθός
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Συνολική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου (βασική + Επιπλέον)
Βασική Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το βασικό κομμάτι
Επιπλέον Αποζημίωση Απόλυσης αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούστε για το επιπλέον κομμάτι, μόνο εφόσον κατά το Νοέμβριο του 2012 είχατε περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Εργατών (εως 2021)

(Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από το Μνημόνιο ΙΙΙ, εξισώθηκε με την αποζημίωση Υπαλλήλων από το 2022)

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Ημερομίσθιο σε EUR
το ύψος του μικτού ημερομισθίου που λαμβάνετε (ή μισθός/25)
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου (εως το 2021 εφόσον είχες την ιδιότητα του εργάτη
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Το κάτωθι πρόγραμμα υπολογίζει την Αποζημίωση Απόλυσης των Μισθωτών όπως ίσχυε πριν τις 12-11-2012.
Το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί 30. συμπεριλαμβανομένου επιδομάτων εορτών, αδειών κτλ (Ν.3198/55, άρθρο 5 παρ.1, Α.Π.512/93).

Υπαλλήλων εως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε
Με προειδοποίηση ή σύνταξη “Ναι” εφόσον σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα
“Σύνταξη” εφόσον έχετε προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Τραπεζοϋπαλλήλων έως 2012

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια δουλεύετε στον ίδιο εργοδότη?
Μισθός σε EUR
το ύψος του μικτού μισθού που λαμβάνετε (όριο τα 5.200€ μικτά)
Με προειδοποίηση Σε προειδοποίησε ο εργοδότης το προβλεπόμενο διάστημα?
Αποζημίωση απόλυσης σε EUR αυτή είναι η αποζημίωση που δικαιούσαι επειδή σε απέλυσε ο εργοδότης σου και εφόσον έχεις την ιδιότητα του υπαλλήλου

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα των υπαλλήλων, εφόσον κάποιος έχει προϋποθέσεις για σύνταξη πλήρης γήρατος χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να λάβει και επικουρική ασφάλιση, πρέπει να καταχωρίσει την επιλογή “Ναι” ώστε να υπολογιστεί το 50% της αποζημίωσης. Με την επιλογή “Σύνταξη” υπολογίζεται μόνο το 40% και αφορά όσους θα λάβουν επικουρικό.

Νομοθεσία για υπαλλήλους: Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010
Νομοθεσία για εργατοτεχνίτες: Β.Δ. 16/18.7.1920, Ν. 3198/55

Για τους υπαλλήλους σύμφωνα με το αρ. 74 ν. 3863/2010 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου
Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας από το σωματικό
(π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, αποθηκάριοι (όχι βοηθοί), οδηγοί, πωλητές κτλ.)
ή εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή ΣΣΕ η υπαγωγή σας ως υπάλληλος (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι με πτυχίο)
Οι μισθοί προσαυξάνονται με 1/6 (δηλαδή /14*12) αφού στις τακτικές αποδοχές πρέπει να ενσωματωθούν τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.
Καταργήθηκε η Αποζημίωση Απόλυσης για όσους εργάζονται λιγότερο από 1 έτος.

Η αποζημίωση απόλυσης όπως ισχύει από τις 12-11-2012. Υπάρχει περιορισμός για όσους έχουν υπηρεσία στις 12-11-2012 μεγαλύτερη των 16 ετών (17 συμπληρωμένα +) στο ύψος των τακτικών αποδοχών στις 2000 άρα στις σύνηθες μεικτές αποδοχές τίθεται περιορισμός στα 1714,29€. Επίσης τίθεται περιορισμός στον αριθμό των καταβαλλόμενων μισθών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά.

Υπάλληλοι

άτακτη απόλυση

 

Με προειδοποίηση

Χρόνια υπηρεσίας               

(στον ίδιο εργοδότη)

δικαιούμενοι

 

χρόνος

δικαιούμενοι

μικτοί μισθοί

(+ 1 / 6)

 

προειδο-ποίησης

μικτοί μισθοί  

(+ 1 / 6)

0

έως

1

έτη  →

0

μισθοί

1

έως

2

έτη  →

2

μισθοί

1 μήνας

1

μισθοί

2

έως

4

έτη  →

2

μισθοί

2 μήνες

1

μισθοί

4

έως

5

έτη  →

3

μισθοί

2 μήνες

1,5

μισθοί

5

έως

6

έτη  →

3

μισθοί

3 μήνες

1,5

μισθοί

6

έως

8

έτη  →

4

μισθοί

3 μήνες

2

μισθοί

8

έως

10

έτη  →

5

μισθοί

3 μήνες

2,5

μισθοί

10

έως

11

έτη  →

6

μισθοί

4 μήνες

3

μισθοί

11

έως

12

έτη  →

7

μισθοί

4 μήνες

3,5

μισθοί

12

έως

13

έτη  →

8

μισθοί

4 μήνες

4

μισθοί

13

έως

14

έτη  →

9

μισθοί

4 μήνες

4,5

μισθοί

14

έως

15

έτη  →

10

μισθοί

4 μήνες

5

μισθοί

15

έως

16

έτη  →

11

μισθοί

4 μήνες

5,5

μισθοί

16

έως

17

έτη  →

12

μισθοί

4 μήνες

6

μισθοί

Ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία περισσότερη από δεκαεπτά (17) χρόνια.
Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα αποζημίωση απόλυσης, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Φωτογραφίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία το Νοέμβριο του 2012 και δεν έχει καμία σημασία πόσο επιπρόσθετα θα απασχοληθεί στο εργοδότη.

17

έως

18

έτη  →

13

μισθοί

4 μήνες

6,5

μισθοί

18

έως

19

έτη  →

14

μισθοί

4 μήνες

7

μισθοί

19

έως

20

έτη  →

15

μισθοί

4 μήνες

7,5

μισθοί

20

έως

21

έτη  →

16

μισθοί

4 μήνες

8

μισθοί

21

έως

22

έτη  →

17

μισθοί

4 μήνες

8,5

μισθοί

22

έως

23

έτη  →

18

μισθοί

4 μήνες

9

μισθοί

23

έως

24

έτη  →

19

μισθοί

4 μήνες

9,5

μισθοί

24

έως

25

έτη  →

20

μισθοί

4 μήνες

10

μισθοί

25

έως

26

έτη  →

21

μισθοί

4 μήνες

10,5

μισθοί

26

έως

27

έτη  →

22

μισθοί

4 μήνες

11

μισθοί

27

έως

28

έτη  →

23

μισθοί

4 μήνες

11,5

μισθοί

28

και

άνω

έτη  →

24

μισθοί

4 μήνες

12

μισθοί

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ημερομίσθια που δικαιούνται όσοι έχουν ιδιότητα του εργάτη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.

Εργάτες

Χρόνια υπηρεσίας           

     (στον ίδιο εργοδότη)

 

δικαιούμενα

 

μικτά ημερομίσθια  

(+ 1 / 6)

 

0

έως

1

έτη

0

ημερομίσθια

1

έως

2

έτη

7

ημερομίσθια

2

έως

5

έτη

15

ημερομίσθια

5

έως

10

έτη

30

ημερομίσθια

10

έως

15

έτη

60

ημερομίσθια

15

έως

20

έτη

100

ημερομίσθια

20

έως

25

έτη

120

ημερομίσθια

25

έως

30

έτη

145

ημερομίσθια

30

και

άνω

έτη

165

ημερομίσθια

516 comments to Αποζημίωση Απόλυσης

 • olya

  Γειά σας.Στις 31/8/2013 ειναι 90% σιγουρο οτι θα με απολυσουν. Εργάζομαι στην ιδια εταιρεία απο το 2007 με συμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και πενθημερο.Το Δευτερο παιδι μου ειναι 13 μηνων τωρα.Διαβασα οτι απαγορευεται να με απολύσουν 18 μηνες μετα το τοκετο. Ισχυει? Αν ναι τοτε σε περιπτωση που δεχτώ την απολυση ποση αποζημίωση δικαιουμαι να πάτω εκτός απο την κανονική (6 συμπλ. ετη = 4 μισθοί+1/6). Ευχαριστω εκ των πρωτερων για την απαντηση.

  • admin

   Απαγορεύεται η απόλυση (και η προειδοποίηση), μέχρι να γίνει 18 μηνών το παιδί. Δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται με μεγαλύτερη αποζημίωση.

 • καλησπερα και παλι
  ο εργοδοτης μου ειπε οτι εκανε διακοπει στην εφορια και με πληρεξουσιο εδωσε το μαγαζι στην νεα διευθυνση.
  ο μισθοσ μοθ ειναι 818 μικτα και η αποζημιωση θα ειναι 1100 ευρο.
  ειναι σωστα οσα μου λεει ?
  πωσ να κοινηθω ?
  σας εθχαριστω για τον χρονο σας

 • Εχω 23 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ως ξενοδοχουπαλληλος πως να υπολογισω την αποζιμιωση ;
  Μαγειρας Α με πτυχιο εποχικος

  • admin

   Ως υπάλληλος. Εφόσον είστε εποχιακά απασχολούμενος, σύμφωνα με την απόφαση του αρίου πάγου θα αφαιρέσετε τις νεκρές περιόδους.

 • καλησπερα .δουλευω 9 χρονια σε ενα κομμωτηριο το οποιο πουληθικε και εμεισ συνεχισαμε να δουλευουμε με νεο εργοδοτη.
  συνολο χρονια 10.απο 2003 -2013 .σημερα ειμαι τεσαρων μηνων εγκυος κΑΙ εχω αναρωτικη απο το ικα .ο εργοδοτης μοθ ανακινωσε οτι πουλαει το κομμωτηριο στην αλλη υπαλοιλο και να περασω να με αποζημιωση.
  θα ηθενα την βοηθεια σας τι δικαιουμε.
  ευχαριστω εκ των προτερων.

  • admin

   Εάν υπάρξει μεταβίβαση επιχείρησης με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, τότε μεταφέρεστε στη νέα επιχείρηση. Εάν όμως κλείσει η παλαιά και ανοίξει νέα επιχείρηση, τότε μπορείτε να απολυθείτε. Εάν δεν κινήσει κάποιος δικαστικές διαδικασίες για να αναγνωρίσει την ενέργεια ως μεταβίβαση, πιθανότατα δεν θα υπάρξει πρόβλημα.

 • γιαννις

  φοβερη εφαρνογη αλλα νομιζω οτι τρωει τα ψιλά στον υπολογισμο
  εκανα ενα παραδειγμα με μισθο 1020,50

  • admin

   Στο μισθό να πληκτρολογείτε . στα δεκαδικά και όχι , Το αναφέρουν ρητά τα προγράμματα.

 • ΑΝΝΑ

  Καλημερα δουλευω σε μια εταιρεια 7 χρονια και όταν γυρισα από το 6μηνο μου εκαναν προειδοποιηση απολυσης όταν το παιδι μου ηταν 17μηνων δικαιουμε ολη την αποζιμιωση η την μιση ευχαριστω

  • admin

   Η προειδοποίηση πριν τους 18 μήνες δεν είναι έγκυρη. Δικαιούστε όλη την αποζημίωση.

  • ΑΝΝΑ

   καλησπερα ακομα και η προειδοποιηση ειναι ακυρη; εφοσον το παιδι μου οταν την εκαναν ηταν 17μηνων και οταν θα απολυθω θα ειναι 20 μηνων

   • admin

    Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της καταγγελίας προειδοποίησης όταν ήταν 17 μηνών το τέκνο.

 • JEN

  Το εμπορικό κατάστημα που εργαζόμουν έκλεισε και με μετέφεραν σε άλλο υποκατάστημα λιανικής, 30-40 χλμ. μακριά από το σπίτι μου! Παλιότερα υπήρχε ένα χιλιομετρικό όριο στα υποκαταστήματα όπου μπορεί να μεταφερθεί ένας εργαζόμενος. Ισχύει ακόμα και ποιο είναι αυτό; Μπορεί να με μετακινήσει έτσι, ενώ η σύμβασή μου γράφει “σε οποιαδήποτε άλλο κατάστημα της εταιρείας” και εγώ το έχω υπογράψει; ευχαριστώ

  • admin

   όπως παρουσιάζετε την κατάσταση, άποψή μας είναι ότι μπορεί να σας μεταφέρει.

 • JEN

  Καλησπέρα. Μου δόθηκε να υπογράψω νέα σύμβαση (νόμος ΣΣΕ που εφαρμόζεται Ν.4093/2012) με μείωση μισθού -20% . Εάν υπογράψω α)μπορεί να γίνει και περαιτέρω μείωση και μάλιστα χωρίς την υπογραφή μου; β)εάν απολυθώ θα πάρω αποζημίωση;

  • admin

   Εφόσον δεν σας πάνε στα ελάχιστα όρια, αλλά αφήσουν ένα περιθώριο, έχει σημασία πως θα ονομαστεί. Εάν ονομαστεί επίδομα ελευθεριότητας και σημειωθεί ότι μπορεί να ανακληθεί από τον εργοδότη ανά πάσα ώρα και στιγμή, τότε μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ο μισθό σας.
   Εάν απολυθείτε δικαιούστε αποζημίωση απόλυσης αλλά με τον τελευταίο μισθό.

 • καλησπέρα.εργάζομαι σε μία εταιρία έντεκα μήνες,θα ήθελα να ρωτήσω αν ο εργοδότης έχει δικαίομα να απολύει
  συνεχώς υπαλλήλους μέρες πριν κλείσουν έτος.Αυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί καταχρηστικό?Δικαιούμε κάποια αποζιμείωση και ποια είναι τα δεδουλευμένα που θα πρέπει να πάρω αν η πρόληψη έγινε στις 03-09-12 και η απόλυση στις 01-08-13?ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Δεν δικαιούστε αποζημίωση απόλυσης εφόσον δεν έχετε κλείσει έτος. Δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθούν ως καταχρηστικές οι απολύσεις αυτές κατά την άποψή μας. Δικαιούστε επιδόματα εορτών, άδεια και επίδομα αδείας. Δείτε τα σχετικά προγράμματα.

 • Νικος

  Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Στις 01/07/2013 μου ανακοίνωσαν την άμεση απόλυση μου. Προφορικά, χωρίς κάποιο έγγραφο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχω κάνει γνωρίζω την αποζημίωση που πρέπει να λάβω για 14 χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Από 01/07/2013 η εταιρία ανακοίνωσε επίσης μείωση 10% στους μισθούς των λοιπών εργαζομένων. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Για μένα τυπικά θεωρείται ως τελευταία ημέρα η 30/06/2013 αλλά μέχρι να ολοκληρώσω την παράδοση και παραλαβή της εργασίας μου διότι εργάζομαι σε παράρτημα της εταιρίας και κατά συνέπεια θα κλείσει το παράρτημα ενδεχομένως να τελειώσει και ο Ιούλιος του 2013. Η αποζήμιωση μου θα υπολογισθεί με βάση τον μικτό που έπαιρνα ή με τον μειωμένο κατά 10% μισθό που έχουν ανακοινώσει?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.

  • admin

   Κανονικά από τη στιγμή που σας απέλυσαν δεν πρέπει να εργάζεστε άλλο.Κάθε ώρα που εργάζεστε θα πρέπει να την πληρωθείτε. Επίσης εφόσον αλλάζει εργασιακό έτος, μπορείτε να διεκδικήσετε ότι τελευταία ημέρα εργασίας είναι το τέλος Ιουλίου και να δικαιωθείτε μεγαλύτερη αποζημίωση.

 • stls

  Γεια σας! προκειται να απολυθω.θα μου δωσουν περιπου 2 μισθους εκεινη την ωρα που θα υπογραψω και μετα γραφουν στο χαρτι οτι τα υπολοιπα θα τα παιρνω λιγα λιγα καθε μηνα για τους υπολοιπυς 9 μηνες
  ειναι νομιμο αυτο ? δεν πρεπε μεσα σε 6 μηνες θα εχει δωθει ολη η αποζημειωση?

 • sofia

  καλησπέρα. σημερα μου δόθηκε να υπογράψω καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με προειδοποήση 2 μηνών. Θα απολυθώ δηλ. στις 31.08.2013. εχω υπόλοιπο αδείας 16 ημέρες. 1) είναι υποχρεωτικό να τις πάρω όλες μέχρι την ημερόμηνία απόλυσης?2)θα πληρωθώ κανονικά το επίδομα καλοκαιριού και 3)θα πάρω δώρο χριστουγέννων?το ποσό που αναγράφεται στην καταγγελία, είναι αυτό που βγάζει και εδώ αναλογα με τα χρόνια που δουλεύω. Δεν θα καταβληθεί το δωρο Χριστουγέννων ως αποζημίωση?

  • admin

   Κάθε κονδύλι που αναφέρεται είναι διαφορετικό. Δείτε και στα προγράμματα να τα υπολογίσετε. Όταν λήγει η εργασιακή σχέση, το να αρνηθείτε να λάβετε την άδειά σας είναι κατά την άποψή μας ενάντια στα πλαίσια της καλής πίστης.

 • Giannis

  Γεια σας, τον Οντωμβριο του 2012 αλλάξαμε την σύμβαση εργασίας και την κάναμε ημιαπασχόληση,
  Τώρα θέλουν να με απολύσουν. Μπορεί κάποιος να μου πει με ποιον μισθο να το υπολογίσω?
  Καπου είχα διαβάσει ότι με την αλλαγή σύμβασης και αν δεν έχει περάσει το 9μηνο είναι ο παλιός μισθός για απόλυση!

  Σας ευχαριστώ

  • admin

   Η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με τον τελευταίο μισθό.
   Δεν γνωρίζουμε να ισχύει αυτό με το 9μηνο που αναφέρετε.
   Θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να διεκδικήσει δικαστικά στα πλαίσια της καλής πίστης υπολογισμό με τον προηγούμενο μισθό.
   Δύσκολο όμως, και κατά την άποψή μας, όσο μεγαλύτερο διάστημα έχει παρέλθει από τη μεταβολή τόσο δυσκολότερο γίνεται.
   Δείτε την επίσημη άποψη του Υπουργείου Εργασίας για τα επιδόματα:
   http://ergatika.gr/2013/01/dvro-xristoygennvn-adeia-meiomenh-apasxolhsh/

 • Ανδρέας Παναγάκης

  Τι ισχύει στην περίπτωση που μία γυναίκα είναι έγκυος και η εταιρεία κυρήττει πτώχευση; Με 13 χρόνια δουλειάς σε αυτή την επιχείρηση δικαιούται τι; Τα χάνει όλα; Πρόκειται για την γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Στην περίπτωση αυτή, εάν σταματήσει η επιχείρηση τη λειτουργία της και απολυθούν όλοι, η σύζυγό σας δεν προστατεύεται.

 • Agapi

  Απολύομαι στις 11.7.2013 και μου έχουν δώσει 4μηνη προειδοποίηση. Εργάζομαι από 1.10.1988 στον ίδιο εργοδότη με σύμβαση αορίστου χρόνου, όμως από το 2010 δε μας δίνουν επιδόματα χριστουγεννων, πάσχα και αδείας. Τώρα ενημερώθηκα ότι θα πάρω για αποζημίωση μόνο 10 μισθούς χωρίς το 1/6. Μπορείτε να μου πείτε τι ισχύει?? Και αν πρέπει να τα πάρω μαζί με το 1/6, μπορείτε να μου στείλετε την αντίστοιχη νομοθεσία. Ευχαριστώ

  • admin

   Η αποζημίωση απόλυσης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1,3 § 1 και 2 του Ν.2112/20 και 5 παρ. 1 του Ν. 3198/55 και Ν.3899/2010, προκύπτει ότι το ποσό της οφειλομένης αποζημιώσεως καθορίζεται ανάλογα με το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης στον τελευταίο εργοδότη και υπολογίζεται με βάση το σύνολο των τακτικών αποδοχών κατά το τελευταίο πριν από την αποχώρηση του μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή χορηγουμένη σταθερώς και μονίμως, ως τακτικό συμβατικό αντάλλαγμα της εργασίας. Εφόσον δικαιούστε επιδόματα και δώρα εορτών, προσαυξάνουν αυτά τις τακτικές αποδοχές και δικαιούστε το 1/6.

 • jen

  Εάν μια επιχείρηση απασχολεί συνολικά 12 άτομα ως προσωπικό (πωλητές) πόσα άτομα μπορεί να απολύσει ανά μήνα; Ευχαριστώ

 • Αργυρώ

  Καλησπέρα σας. Σε ενα μήνα τελειώνει το εξάμηνο παροχής προστασίας μητρότητας. Απο ότι φαίνεται το κατάστημα στο οποίο εργάζομαι 9 κλεισμενα χρόνια θα κλείσει πριν επιστρέψω. Ρώτησα στην επιθεώρηση και μου είπαν πως επειδη είμαι δηλωμένη ψητάς η αποζημίωση μου θα ειναι 35 μεικτά ημερομίσθια. Οι ερωτήσεις μου ειναι οι εξής. Αν κρατήσει ενα απο τα καταστήματα που εχει, όχι αυτό που εργάζομαι, και επειδη εμένα μου ειναι αδύνατο να πάω εκεί, τι γίνεται; Δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι πόσα ημερομίσθια; Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πλην των ημερομησθίων, τι άλλο δικαιούμε απο άδεια Δωρα κλπ;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Να συνεννοηθείτε με τον εργοδότη να μην σας προτείνει εναλλακτική εργασία στο άλλο υποκατάστημα. Τυπικά μπορεί να σας απολύσει επειδή καταργείτε η οργανική σας θέση.
   Η περίοδος που ήσασταν στο εξάμηνο του ΟΑΕΔ αφαιρείτε από την περίοδο υπολογισμού των δώρων εορτών. Όσον αφορά το επίδομα αδείας, σας κατέβαλε ένα ποσό ο ΟΑΕΔ. Θα πάτε την απόδειξη στον εργοδότη να σας δώσει τη διαφορά μέχρι το μισό μισθό.

 • kostas

  Είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος σερβιτόρος.Εργάστηκα στην ίδια επιχείρηση από 15/3/2011 έως 29/5/2013 οπότε και απολύθηκα.Δούλευα πεντάμηνο.Στο 2013 έπιασα δουλειά από 28/4 έως 5/5.Από 5/5 έως 29/5 είχα αναρρωτική άδεια λόγω ατυχήματος εντός του ξενοδοχείου.Δεν μου υπέγραψαν τη βεβαίωση για εργατικό ατύχημα παρ’ότι είχα νοσοκομειακή άδεια και το χέρι μου στο νάρθηκα.Την τελευταία μέρα της αναρρωτικής άδειας,δηλαδή 29/5/2013,προφορικά μου έκαναν γνωστό ότι με απολύουν και κατόπιν μου έστειλαν την απόλυσή μου με δικαστικό κλητήρα.Δικαιούμαι αποζημίωση;

  • admin

   Σύμφωνα με τις ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων, προβλέπεται αποζημίωση απόλυσης. Άλλως να διεκδικήσετε τη σεζόν (μισθούς υπερημερίας).
   Η αξίωση για αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται στους 6 μήνες, ενώ τα δικαιώματα που απορρέουν από άκυρη απόλυση σε 3 μήνες.

 • γιωργος

  γεια σας. δουλευα μεχρι τις 16/5/2013 σε ιδιοτικη επιχειρηση.με απολυσανε προφορικος,χωρις να μου πουν το λογο, στισ 17/5/2013.με ευχαρηστισαν για τις υπηρεσιες μου τα τελευταια 14 χρονια(εργαζομαι στην εταιρια απο τον 7/1999)και μου ειπαν να επικοινονησω με το λογηστηριο για την απολυση. στην εταιρια δουλευα επι το πληστον ως τεχνικος αλλα και ως υπευθηνος καταστηματος τα τελευταια 3 χρονια. μεχρι αυτη τη στιγμη που σας γραφω, αν και εχω επικοινονησει με το λογηστηριο της εταιριας πανω απο 5 φορες,δεν εχω λαβεικαμια απαντηση, ουτε για την αποληση μου ουτε για το υψος της αποζημιοσης μου.το μονο που μου ειπαν ειναι οτι δεν υπαρχουν λευτα για να με αποζημιωσουν και πρεπει να παρουν εντολη απο το αφεντικο για να πρωχορισουν τη διαδηκασια. θα ειθελα να μου πειτε τι υσχιει στην περπτωση μου, τι μπορω να κανω για να παρω τα λευτα που δικαιουμαι και το χαρτι της απολυσης, δεδομενου ,οτι εχει περασει τοσος καιρος και οι υποχρεωσεις τρεχουν. δουλευα με 35ευρω ημερομησθιο και με 25 ενσημα το μηνα. ευχαριστω…

  • admin

   Στα χαρτιά όπως φαίνεται δεν είστε απολυμένος. Κανονικά θα πρέπει να πηγαίνετε στην εργασία σας μέχρι να σας δώσουν το έντυπο της απόλυσης. Υπάρχουν περιπτώσεις που εργαζόμενοι διαπίστωσαν μετά από μερικές ημέρες, ότι ο εργοδότης είχε δηλώσει στον ΟΑΕΔ το έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης και όχι της καταγγελίας. Δηλαδή ο εργοδότης δήλωσε πως ο εργαζόμενος έφυγε από μόνος του.

 • Μαρία

  Φίλοι ,

  εργαζόμουν σε ξενοδοχείο σεζόν (5 η 6) μήνες από το 2007 έως 2012. Το 2013 δεν με επαναπροσέλαβαν απο 10 Ιουνίου όπως έπρεπε . Με κάλεσαν και με αποζημίωσαν για την σεζόν αλλά όχι για τα υπόλοιπα χρόνια που δούλευα.
  πες τε μου αν πρέπει να διεκδικήσω αποζημίωση για τις σεζόν από το 2007 μέχρι το 2013.
  Ευχαριστώ πολύ.

  • admin

   Συνήθως τα ξενοδοχεία καταβάλλουν αποζημίωση απόλυσης για να μην καταβάλλουν μισθούς υπερημερίας.
   Εάν σας κατέβαλαν μισθούς υπερημερίας, γιατί να μην σας κρατούσαν να εργάζεστε, μόνο σας πλήρωσαν να κάθεστε;

  • admin

   Συνήθως τα ξενοδοχεία καταβάλουν αποζημίωση απόλυσης για να λήγουν την εργασιακή σχέση.
   Σπάνια πληρώνουν μισθούς υπερημερίας από την αρχή της σεζόν, καθώς θα μπορούσαν να σας κρατήσουν όλη τη σεζόν και να σας δώσουν τα ίδια χρήματα. Τι κέρδισαν δηλαδή;

 • Anastasia

  Καλημέρα. Εργάζομαι απο το Γενάρη του 2012 ως οδηγός λεωφορείου στο ΚΤΕΛ. Μεχρι τωρα ήμουν με σύμβαση αορίστου χρόνου και μισθό 886 μικτά. Εχθές μου ζήτησαν να υπογράψω σύμβαση 586 μικτά. Εάν αρνηθώ δικαιούμαι κάποια αποζημίωση; Η βοήθεια σας μου ειναι πολύτιμη.

  • admin

   Σας ζητάνε την υπογραφή σας, επειδή δεν μπορούν να κάνουν μονομερώς τη τροποποίηση. Εφόσον δεν δεχτείτε και σας απολύσουν δικαιούστε αποζημίωση απόλυσης. Ενδεχομένως μπορεί να κριθεί από τα δικαστήρια η απόλυση ως καταχρηστική, εάν συνδεθεί το γεγονός και εφόσον συντρέξουν κάποιες ειδικές συνθήκες (π.χ. να φανεί ότι η επιχείρηση το κάνει εκβιαστικά κτλ.).

 • petra

  Καλησπέρα . Εργάζομαι σε κάποια βιομηχανία ως υπάλληλος γραφείου εδώ και 11 περίπου χρόνια .Ο μισθός μου έπειτα από την κατάργηση του μοναδικού επιδόματος που έπαιρνα (επίδομα διαχειριστικών λαθών) και όχι που δικαιούμουν ( επίδομα ξένης γλώσσας ,πτυχίου και ποιος ξέρει τι άλλο )ανέρχεται στα 988,71 μικτά .Εδώ και 3 χρόνια περίπου αντιλαμβάνομαι συστηματικά ότι προσπαθούν να μου επιδόσουν ευθύνες για διάφορα πράγματα που δεν ευσταθούν και έφτασαν στο σημείο να μου προτείνουν να υπογράψω παραίτηση με ανοιχτή ημερομηνία. Φυσικά και δεν δέχτηκα οπότε συνεχίζεται η ίδια διαδικασία απόδοση ευθυνών εκεί που δεν υπάρχουν.Θα ήθελα να απευθυνθώ σε δικηγόρο ώστε να καταγγείλω την συμ,περιφορά αυτη , αλλα δεν τολμω μιας και η συζηγός του επιχειρηματια είναι δικαστής . Ποια είναι η συμβολή σας ???

  • admin

   Μην τρομάζετε με το γεγονός ότι η σύζυγος του επιχειρηματία είναι δικαστής. Δεν θα καθίσει να ρισκάρει την καριέρα της και την υπόληψή της για μικροδιαφορές που μπορεί να έχετε με τον εργοδότη σας. Αντίθετα ίσως πιέσει για επίλυση της διαφοράς σας εάν προκύψει.
   Τα θέματα αυτά είναι τόσο “λεπτά”, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Σίγουρα η συμβουλή από ένα έμπιστο δικηγόρο που θα του παρουσιαστεί αναλυτικά η κατάσταση, θα είναι πολύτιμη.

 • ειρηνη

  Γεια σας. Είμαι υπάλληλος στον ιδιο εργοδοη εδω και 7,5 χρονια. Τον τελευταιο 1 χρόνο έγινα part time στον ιδιο εργοδοτη αλλα με την συμφωνια (προφορικα) οτι θα αναγνωριστει η προυπηρεσια μου σε περιπτωση απολυσης. Αυτη τη στιγμη ειμαι 6 μηνων εγκυος. Σε περιπτωση απολυσης λογω κλεισιματος της εταιριας και λογω ελλειψης χρηματων, τι δικαιουμαι απο τον εργοδοτη και τι απο ταμειο ανεργιας? Κυριως απο τον εργοδοτη διοτι φανταζομαι οτι απο οαεδδ και ικα κατι παιρνω τους πρωτους μηνες. Σας ευχαριστω πολυ

  • admin

   Εφόσον κλείσει η εταιρία η απόλυση εγκύου δεν είναι άκυρη. Δικαιούστε όμως αποζημίωση απόλυσης. Εφόσον αποδεχτούν ότι υπάρχει η συμφωνία που αναφέρετε θα υπολογιστεί η αποζημίωση με τον πλήρη μισθό, άλλως με τον τελευταίο.
   Δείτε αναλυτικά στα προγράμματα τι δικαιούστε:
   http://ergatika.gr/programmata/adeia/ δικαιούμενες ημέρες αδείας
   http://ergatika.gr/program/apoz-adeia/ Αποδοχές αδείας
   Επίδομα αδείας όπως τις αποδοχές αδείας με όριο το μισό μισθό
   http://ergatika.gr/program/doro-pasxa/ Δώρο Πάσχα
   http://ergatika.gr/program/doro-eorton/ Δώρο Χριστουγέννων

   • ειρηνη

    Καλημέρα και ευχαριστώ πολυ για την αμεση απαντηση. Θα ηθελα παρακαλω μια επιπλεον διευκρινηση. Στην περιπτωση λοιπον κλεισιματος της εταιριας, ποσο διαστημα πριν πρεπει να ειδοποιηθώ για να παρω την μειωμενη αποζημιωση. Αν κλεισει ξαφνικα, (εννοω αποφασιστεί σε διάστημα 1 μήνα προκειμένου να γίνουν τα διαδικαστικά κλεισίματος) μετραει σαν μη προειδοποιηση? Σας ευχαριστω πολύ

    • admin

     Για να υπάρχει τυπικά προειδοποίηση, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στον ΟΑΕΔ το έντυπο της καταγγελίας από την ημέρα της προειδοποίησης (+8ημέρες) στην οποία θα αναφέρεται η τελευταία ημέρα εργασίας. Δείτε τον πίνακα προειδοποιήσεων στο κυρίως κείμενο.

 • ΡΟΥΜΠΙΝΗ

  Εργάζομαι 3 χρόνια ως υπάλληλος γραφείου. Ο εργοδότης μου, μου είπε ότι σε περίπτωση ενδεχόμενης απόλυσης δεν μπορεί να μου καταβάλει ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης, με την δικαιολογία ότι δεν έχει χρήματα και ότι θα μου καταβάλει ένα μικρό ποσό μηνιαίως περίπου 200,00 ευρώ. Μπορώ να διεκδικήσω ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης και με τι τρόπο ή έστω να διεκδικήσω κάποιο μεγαλύτερο ποσό μηνιαίως?

  • admin

   Μπορείτε να προσβάλλετε το κύρος της απόλυσης από τη στιγμή που δεν σας καταβάλλεται η αποζημίωση νομίμως και να επιστρέψετε στη δουλειά.
   Άλλως να γνωρίζετε ότι η αξίωση για αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται στους 6 μήνες.
   Δείτε http://ergatika.gr/2012/08/katageli/

 • δημητρης91

  Σε περιπτωση απολυσης η αποζημιωση λογιζεται μονο βασει του τελευταιου μισθου??εννοω αν εγω αμοιβομαι για 8 χρονια με 1800 ευρω και τωρα υπογραψω νεα συμβαση με 580 ευρω και απολυθω μετα απο μερικους μηνες τι ποσο δικαιουμαι σαν αποζημιωση?

  • admin

   Όπως το αντιληφθήκατε. Η αποζημίωση υπολογίζεται με τον τελευταίο μισθό.

 • theotheo

  Σε ποιά περίπτωση αρχιμηχανικός αυτοκινήτων αμοιβόμενος με ημερομίσθιο μπορεί να αποζημιωθεί ως Υπάλληλος? Αν έλεγχε τους υπολοιπους 3 μηχανικούς και κανόνιζε τα ραντεβού, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις αγγλικών,Η/Υ,κλπ., δικαιούται υπαλλ. αποζημείωση?

  • admin

   Τα στοιχεία που αναφέρετε, δίνουν την αίσθηση ότι ένα δικαστήριο θα έκρινε ότι υπερέχει το πνευματικό στοιχείο του εργατικού.
   Αυτή είναι και η δική μας άποψη.

 • Κων/νος

  εργάζομαι σαν βοηθός φαρμακείου έχω 7 χρόνια με σύμβαση αορίστου χρόνου και 1 χρόνο με σύμβαση μερικής απασχόλησης θέλει να με απολύσει η αποζημίωση υπολογίζετε στα 8 χρόνια η στον 1 χρόνο της τελευταίας σύμβασης και με ποιο ημερομίσθιο; Ευχαριστώ.

  • admin

   Θα υπολογιστεί από την αρχή της εργασιακής σχέσης, αλλά με τον τελευταίο μισθό.

 • AΛΕΚΑ

  Καλημέρα.Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.Επιτρέψτε μου δύο ακόμη ερωτήσεις.Με μισθό 1550€ μικτά κανονικά θα πρέπει να μου καταβάλει 3100€ με την απόλυση.Αν μου δώσει λιγότερα π.χ. 2000€ εγώ τι θα πρέπει να κάνώ;Μπορώ να μην υπογράψω και να μην πάρω τα χρήματα και μετά;Για τους μισθούς που οφείλει πρέπει να πάω στην επιθεώρηση εργασίας ή σε δικηγόρο;Σας ευχαριστώ.

  • admin

   Θα σας συνιστούσαμε να πάρετε ότι ποσό σας προσφέρει, αλλά να υπογράψετε με επιφύλαξη και να αναγράψετε την ένστασή σας.
   Για το πως θα κινηθείτε δείτε τις διαδικασίες : http://ergatika.gr/2012/08/katageli/

 • AΛΕΚΑ

  Καλησπέρα.Στις 31/01/13 υπέγραψα προειδοποίηση καταγγελίας της σύμβασης μετά από 17 χρόνια εργασίας.Στις 31/05/13 απολύομαι αλλά ο εργοδότης μου οφείλει 8 μήνες μισθούς.Με ενημέρωσε ότι θα πάρω 2.000€ με την απόλυσή μου τη στιγμή που ο μικτός μισθός μου είναι 1.550€ και τα υπόλοιπα όταν έχει.Σας παρακαλώ να με συμβουλεύσετε τι να κάνω γιατί είμαι αποφασισμένη να πάρω όλα μου τα χρήματα και όχι σε βάθος χρόνου.Μπορείτε επίσης να μου πείτε πόσα χρήματα συνολικά πρέπει να πάρω ως μισθωτή με 19 ημέρες υπόλοιπο αδείας;Σας ευχαριστώ εκ τω προτέρων.

  • admin

   Για την αποζημίωση αδείας δείτε το πρόγραμμα : http://ergatika.gr/program/apoz-adeia/
   Θα πρέπει να σας καταβληθούν με την απόλυση όλα τα οφειλόμενα.
   Μόνο όμως η μη καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης προσβάλει το κύρος της απόλυσης.
   Η αποζημίωση απόλυσης γίνεται και σε δόσεις νόμιμα, 2 μισθοί / 2 μήνες.
   Η αξίωση από αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται στους έξι μήνες. Τα υπόλοιπα στα 5 έτη.

 • Miranda

  Καλό μεσημέρι,
  Μία επιχείρηση καθαριότητας είχε αναλάβει ένα έργο καθαρισμού και η εταιρία που το είχε αποφάσισε και διακόπτει την σύμβαση με τον επιχειρηματία στις 31/05/13. Έτσι 31/5/13 απολύει έξι άτομα που ασχολούνταν στην καθαριότητα των συγκεκριμένων καταστημάτων με την αποζημίωση και ότι δικαιούνται. Αυτές οι απολύσεις εμπίπτουν στο νόμο περί ομαδικών απολύσεων; Έχει κάποια άλλη διαδικασία;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Leave a Reply to admin Cancel reply

  

  

  


− 1 = four