Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Αριθμ.  Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

25058/30-03-2024 (ΦΕΚ 1974 Β) (μισθός στο 830)

31986/28-03-2023 (ΦΕΚ 2003Β) (Μισθός στα 780)

Από 01-05-2022 αύξηση 50 €.
Νομοθεσία: 38866/21-04-2022 (ΦΕΚ 2030Β) περί καθορισμού κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου.

Υ.Α. 42792/10-05-2022 (ΦΕΚ Β 2294) παράταση προθεσμίας υποβολής πινάκων τροποποιητικών αποδοχών έως 31-07-2022

Πρόγραμμα για τον υπολογισμό του μισθού

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα) από 01/04/2024

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

830

913,0

3 – 6

913,0

996,0

6 – 9

996,0

1079,0

9 –

1079,0

1162,0

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 37,07

40,78

3 – 6

38,92 42,63

6 – 9

40,78 44,48

9 – 12

42,63

46,34

12 – 15 44,48

48,19

15 – 18 46,34

50,04

18 & άνω

48,19

51,90

 

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα) από 01/04/2023

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

780

858,0

3 – 6

858,0

936,0

6 – 9

936,0

1014,0

9 –

1014,0

1092,0

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 34,84

38,32

3 – 6

36,58 40,07

6 – 9

38,32 41,81

9 – 12

40,07

43,55

12 – 15 41,81

45,29

15 – 18 43,55

47,03

18 & άνω

45,26

48,78

 

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

713

784,3

3 – 6

784,3

855,6

6 – 9

855,6

926,9

9 –

926,9

998,2

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 31,85

35,04

3 – 6

33,44 36,63

6 – 9

35,04 38,22

9 – 12

36,63

39,81

12 – 15 38,22

41,41

15 – 18 39,81

43,00

18 & άνω

41,41

44,59

 

Από 01-01-2022 αύξηση 2%.

Νομοθεσία: 107675/27-12-2021 (ΦΕΚ 6263Β) περί καθορισμού κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου

Πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικοί πίνακες προσωπικού (αποδοχών) αλλά όχι συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης (έγγραφο ΣΕΠΕ ΟΠΣ 4324/05-01-2022

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

663

729,3

3 – 6

729,3

795,6

6 – 9

795,6

861,9

9 –

861,9

928,2

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 29,62

32,58

3 – 6

31,10 34,07

6 – 9

32,58 35,55

9 – 12

34,07

37,03

12 – 15 35,55

38,51

15 – 18 37,64

39,98

18 & άνω

38,51

41,47

 

Οι νέοι μισθοί, όπως διαμορφώνονται από την Υπουργική Απόφαση 4241/127/30-01-2019 σε συνδυασμό με τον  Ν. 4171/2013 αρ. 103

και την υπ ́αριθ. 7613/395/18.02.2019 εγκυκλίου , που αφορά οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας (ΑΔΑ: ΨΤΠΧ465Θ1Ω-Ν12)

Ισχύουν από 01 Φεβρουαρίου 2019.

Πρέπει να υποβληθούν πίνακες προσωπικού έως (28-02-2018) Υ.Α. 4595/Δ1.1613/04-02-2019

Δεν πρέπει να υποβληθούν Συμβάσεις Μειωμένης Απασχόλησης, σύμφωνα με την άποψή μας, σε συνδυασμό με το έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ 30982/13

(Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν και τα προγράμματα)

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

650

715

3 – 6

715

780

6 – 9

780

845

9 –

845

910

 

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 29,04

31,94

3 – 6

30,49 33,40

6 – 9

31,94 34,85

9 – 12

33,40

36,30

12 – 15 34,85

37,75

15 – 18 36,30

39,20

18 & άνω

37,75

40,66

Το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό μόνο για τα Συμβαλλόμενα μέρη – Οργανώσεις στην σύμβαση. Δηλαδή:
Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι μέλη στην Οργάνωση: Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Και οι εργοδότες θα πρέπει να είναι μέλη σε μία από τις κάτωθι Οργανώσεις: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Γεν/κη Συν/δια Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.)
Σημειώνεται πως οι συμβάσεις αναφέρουν μικτές αποδοχές. Οι καθαρές αποδοχές υπολογίζονται με την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου (αρμοδιότητας ΕΦΚΑ) και την αφαίρεση του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (αρμοδιότητας ΑΑΔΕ).

Υπολογισμός μισθού για καταχώρηση στον πίνακα προσωπικού:

«Μικτές αποδοχές», «Εβδομαδιαίες ώρες» και «Ωρομίσθιο»

Εργατοτεχνίτης:  «Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,33  x  «Ωρομίσθιο»

Υπάλληλος:            «Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,16  x  «Ωρομίσθιο»

(για ορθότερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε 4,3333 και 4,1666)

δηλαδή:

Εργατοτεχνίτης: στους εργατοτεχνίτες μέχρι σήμερα είχαμε συνήθως ημερομίσθιο, σε κάποιες περιπτώσεις μέσο μηνιαίο μισθό. Τώρα καλούνται οι χρήστες να χρησιμοποιούν τον μέσο μισθό  ο οποίος υπολογίζεται βάση του ωρομισθίου. Παράδειγμα:

Εργάτης αμείβεται με ημερομίσθιο ΕΓΣΣΕ 31.85 €. άρα το ωρομίσθιο είναι  4,78 (31.85 Χ 0,15). Πολλαπλασιάζουμε το ωρομίσθιο με τις ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, π.χ. εργάζεται πενθήμερο τετράωρο άρα 20 ώρες ανά εβδομάδα, με αποτέλεσμα 95,60 € ανά εβδομάδα. Επί μέσο όρο  4,3333 εβδομάδες ανά μήνα, μέσες μηνιαίες αποδοχές 414,23 €.

«Ωρομίσθιο»  x «Εβδομαδιαίες ώρες»   x    4,3333   =    «Μικτές αποδοχές» (μέσος μηνιαίος μισθός)

3,93              Χ                   20                        Χ   4,3333     =                     340,60 €

Και να γράφετε στις παρατηρήσεις ότι αφορά μέσο μισθό και ότι θα αμείβεται με ωρομίσθιο.

Υπάλληλος:            «Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,16666  x  «Ωρομίσθιο»

22 comments to ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

 • akis

  Δουλεύω οδηγός σε φορτηγό 40 τόνων. Η σύμβαση μου είναι 5νθημερη και ο εργοδότης θέλει να τη κάνει 6ημερη. Ποια είναι η συλλογική σύμβαση ώστε να του τη δείξω γιατί ξέρω καλά ότι η σύμβαση μου από το νόμο είναι 5νθημερη και 40 ώρες και που μπορώ να τη βρω για να τη τυπώσω.

  • admin

   Μάλλον δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ. Ρωτήστε το σωματείο σας. Υπάρχει όμως ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 15ης Μαρτίου 2006,
   για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου, με τον οποίο κάθε 6 ημέρες, θα πρέπει να υπάρχει διακοπή τουλάχιστον 45 ωρών. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32006R0561

 • ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΟΩ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ. ΕΧΩ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 41,01 ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ ΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΧΕΙ Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ, ΤΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • admin

   Κανονικά για κάθε εβδομάδα πλήρους απασχόλησης θα έπρεπε να σας δηλώνει 6 ένσημα. Περίεργο, καθώς δεν έχει κάποιο κόστος. Να μιλήσετε με το αρμόδιο ΕΦΚΑ να το τακτοποιήσουν.

 • Μαρία

  Εργάζομαι στο βοήθεια στο σπίτι σε δημοτική επιχείρηση με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δικαιούμαι δώρο χριστουγέννων? Γιατί τα τελευταία 7 έτη δεν το παίρνω.

 • Νίκος

  Καλημέρα σας.
  Εργάζομαι σε επιχείρηση σούπερ μάρκετ,η οποία είναι μέλος ΣΕΒ.
  Έχω προσληφθεί 11ος 2016 με ειδικότητα πωλητής 4ωρος πενθήμερη εργασία.
  Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αμείβεται ένας 4ωρος π.χ. ενώ το μήνα Μάρτιο εργάστηκα πραγματικές ημέρες 22
  στο εκκαθαριστικό μου γράφει ημέρες 20 και μισθό 312 μικτά (υπολογίζω εγώ:20ημέρεςχ4ώρεςχ3,90=312ευρώ που αναφέρει και το εκκαθαριστικό).
  όμως εργάστηκα 22 ημέρες από 1 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου.
  Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε μήνα,πάντα ημέρες λιγότερες από την πραγματική εργασία.
  Μπορώ έστω και τώρα να καταθέσω προϋπηρεσία σε συναφή ειδικότητα που είχα πρίν από 2ος του 2012 και να αναγνωριστεί από τώρα και στο εξής;
  Δικαιούμαι επίδομα γάμου;

  • admin

   ο μισθός για 5 ήμερο 4ωρο είναι το μισό του 650 άρα 325.
   Εφόσον είναι μέλος του ΣΕΒ πρέπει να λάβετε και επίδομα γάμου 10%.
   Εφόσον καταθέσετε τα ένσημα και εάν ζητηθούν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,για προϋπηρεσία πριν το 2012 θα πρέπει να σας αναγνωρισθεί.

 • Είμαι αγαμη εμποροϋπάλληλος με 40 ωρη πενθήμερη εργασία & συμπληρωμένες 3 τριετίες ήδη έως το 12-2012.Με την αύξηση του κατώτατου στα 650€ ποσό είναι ο νέος μου μισθός μικτά;Μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει καμμία αυξηση & αν δικαιούμαι από 1-2-2019 αναδρομικά είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης μου να μου τα δώσει;
  Με εκτίμηση.

  • admin

   Δείτε στους πίνακες 845 € μικτά. Είναι υποχρεωμένος να σας καταβάλει τον μισθό αυτό από τις 01-02-2019

 • Γιάννης Δ.

  Καλησπέρα.
  Εργάζομαι σαν υπάλληλος γραφείου, με εθνική συλλογική σύμβαση. Στην απόδειξη πληρωμής του Φεβρουαρίου αναγράφετε “Σύνολο συμφωνηθέντος μισθού 845€. Σε όλες τις προηγούμενες μισθολογικές αποδείξεις υπήρχε “Βασικός μισθός” 586.08€ & “επίδομα τριετιών” 175.82€(έχω από πριν το 2011 τρεις τριετίες). Κάτι για αλλαγή σύμβασης, από εθνική συλλογική σύμβαση σε συμφωνηθέντος ποσό μισθού δεν μας έχει ανακοινωθεί….είναι νόμιμο αυτό ? “Κρύβει” κάτι αυτή η αλλαγή ? Την απόδειξη αν την υπογράψω, αποδέχομαι κάτι χωρίς να το γνωρίζω ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Σας δινόταν ένα επιπλέον επίδομα για να έχετε μισθό ύψους 845€, πριν τον Φεβρουάριο του 2019. Εφόσον το επίδομα αυτό ήταν οικειοθελής παροχή του εργοδότη, μπορεί να το συμψηφίσει με τις αυξήσεις. Ο νέος ελάχιστος μισθός στην δική σας περίπτωση είναι επίσης 845 €.

 • i.k

  καλησπερα σας! ξεκινησα να εργαζομαι σε επιχειρηση με τον βασικο μισθο και αργοτερα, εγινε μια μικρη αυξηση (οπως ειχα καταλαβει εγω, επι του βασικου, απλα στρογγυλεψε το ποσο). Με την αλλαγη των πραγματων τωρα, δε θα επρεπε να γινει αναπροσαρμογη του μισθου? βασικος νεος + η διαφορα που ηδη χορηγουνταν? να σημειωθει οτι δηλωνεται στο ΙΚΑ το συμφωνηθεν ποσο ολοκληρο. ο λογιστης λεει οτι μονο οσοι ειναι με το βασικο δηλωμενοι δικαιουνται αυξηση. με το τροπο αυτο, η αυξηση που ηδη ειχα, χανεται, γιατι πλεον ο βασικος ειναι στα ιδια επιπεδα με τον προσαυξημενο που λαμβανα, κατι που το θεωρω αδικια!!

  • admin

   Εφόσον υπάρχει ήδη μεγαλύτερος μισθός από τον νέο μισθό, και το υπέρτερο ποσό δηλώνεται ως οικειοθελής παροχή, τότε δεν υπάρχει μεταβολή στον μισθό.
   Εφόσον όμως το ποσό που καταβάλλεται παραπάνω από τον προηγούμενο ελάχιστο μισθό δεν έχει κάποια ονομασία ή αιτιολογία, τότε δεν είναι εύκολο να δοθεί απάντηση.

   • i.k.

    ευχαριστω παρα πολυ για την αμεση απαντηση!
    αναρωτηθηκα γιατι εφοσον η αυξηση εγινε *επι του βασικου, απλα το στρογγυλεψε για να δωσει κατι παραπανω, θα περιμενα αναλογη αναπροσαρμογη.
    ειδικα ενω στην αποδειξη πληρωμης αναγραφεται ο βασικος.. αλλα προφανως τα μαγειρευουν ετσι οι λογιστες ωστε να ‘κολλαει’… η αυξηση που πηρα λοιπον με την αξια μου, εστω και μικρη, χανεται στην ουσια, γιατι ουτως ή αλλως, βασει Νομου, θα αμοιβομουν πλεον το ιδιο..
    ευχαριστω κ παλι! συνεχιστε το σπουδαιο εργο σας με τον ιδιο τροπο κ συνεπεια, μας βοηθατε πολυ!

 • ΝΙΚΟΣ

  Καλημέρα σας, αν ένας εργοδότης έχει αναγνωρίσει προαιρετικά (δεν είναι μέλος σε καμία οργάνωση) το επίδομα γάμου σε εργαζόμενο και αμειβόταν δηλαδή με 644,69 ευρώ, είναι υποχρεωτικό να συνεχίσει να το αναγνωρίζει και με την νέα σύμβαση δηλαδή να μεταβληθεί στα 715,00?
  Ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Εφόσον υπογραφεί νέα σύμβαση, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Εφόσον ο εργαζόμενος δεν δεχτεί να υπογραφεί ξανά σύμβαση που να το διευκρινίζει τον μισθό, τότε η διατύπωση στην αρχική σύμβαση έχει πολύ μεγάλη σημασία.

 • ΝΙΚΟΣ

  Καλημέρα σας, για να αναγνωριστούν οι προ του 2012 τριετίες, είναι απαραίτητο η ειδικότητα να είναι συναφής?

 • Μαρία Α

  Καλησπέρα σας
  Εργάζομαι σε μεγάλη γνωστή αλυσίδα σουπερ μάρκετ 4ωρο πενθήμερο και λαμβάνω μικτά 404€. Είμαι εγγαμη και έχω συμπληρωμένες 3 τριετιες σε άλλη ειδικότητα πριν το 2012. Δεν αμοιβομαι με τον κατώτατο καθώς υπάρχει επιχειρησιακη σύμβαση δεν πρέπει όμως να λάβω μικτά 455 από 01/02 αφού είναι μεγαλύτερος ο κατώτατος μισθος που προκύπτει από αυτόν της επιχειρησιακης?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Ο εργοδότης είναι μέλος κάποιας από τις οργανώσεις που αναφέρεται ανωτέρω? Η ειδικότητα που αναφέρετε είναι συναφής με τα σημερινά σας καθήκοντα?
   Σας την έχουν αναγνωρίσει στην προηγούμενη σύμβαση? Εάν είναι θετικές οι απαντήσεις ανωτέρω, τότε πράγματι θα δικαιωθείτε αύξηση στα 455€.

Leave a Reply

  

  

  


+ four = 12