Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Απόσπαση Οδηγών – Δηλώσεις εταιριών στο ΙΜΙ – Οδηγία 2020/1057 – Κανονισμός 1055/2020

Συνοπτικός Πρακτικός οδηγός για την Απόσπαση

Πρακτικός Οδηγός για την Απόσπαση

Φυλλάδιο Αποσπασμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ450/89969/24-03-2023 (ΦΕΚ Β 1858) Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και για τη συσκευή ελέγχου (ταχογράφος) και διοικητικές κυρώσεις (ισχύει από 24/07/2023).

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ451/75754/17-03-2023 (ΦΕΚ Β 1621), τροποποίηση Υ.Α Φ451/107877/12-04-2022, (αρ. 11Α οι επιχειρήσεις σε εγκαταστάσεις σε Τρίτο κράτος δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρησης, αρ. 20Α εκπαίδευση για συστήματα επιβολής)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ451/107877/12-04-2022 (ΦΕΚ Β 1765), που αφορά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/694 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 403/2016 όσον αφορά νέες σοβαρές παραβάσεις των κανόνων
της Ένωσης οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού μεταφορέα

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/695 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2022 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κοινό τύπο υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων μεταφορών

Προθεσμία έως 07-12-2022 για την υποβολή προτάσεων για τον νέο κανονισμό για την τροποποίηση του ERRU system ώστε ανταλλάσσονται νέα δεδομένα, όπως η βαθμολογία κινδύνου μιας επιχείρησης και ο αριθμός εργαζομένων της. Η τροποποίηση αυτή έχει αποτέλεσμα στην τροποποίηση και των κανονισμών 1071/2009 και 2020/1055.

Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την   Οδηγία 96/71/ΕΚ   και την   Οδηγία 2014/67/ΕΕ    για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της   οδηγίας 2006/22/ΕΚ,   όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του   Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.

Έγγραφο Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπ΄αρ. Φ451/25482/01-02-2022 (ΑΔΑ: 9Χ70465ΧΘΞ-Η2Θ),   σχετικά με την εφαρμογή της   Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057   από 02/02/2022, με θέμα: Ενημέρωση επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την απόσπαση οδηγών

Υπουργική Απόφαση  υπ.αρ. Αριθμ. Γ5/353651/27-12-2021 (ΦΕΚ 6238)  (Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών), Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και διοικητικές κυρώσεις.

Κανονισμός 1055/2020   του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020  για την τροποποίηση των κανονισμών     (ΕΚ) αριθ. 1071/2009,     (ΕΚ) αριθ. 1072/2009   και   (ΕΕ) αριθ. 1024/2012   με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών

 

Οδηγία

Μεταφορά στο Ελληνικό δίκαιο

κεντρικά σημεία 

96/71/ΕΚ

Π.Δ. 219/2000 (ΦΕΚ Α 190)

Βασικές έννοιες, στοιχεία γνωστοποίησης και πίνακα (έχει καταργηθεί)

2014/67/ΕΕ

Π.Δ. 101/2016 (ΦΕΚ Α 178)

Έμφαση στον ουσιαστικό έλεγχο για εντοπισμό καταχρηστικών αποσπάσεων, Ευθύνη σε υπεργολαβία, δυνατότητα διαβίβασης προστίμου σε χώρα αποστολής

 2018/957 ΕΕ Π.Δ. 30/2021 (ΦΕΚ Α 75)

 

Π.Δ. 01/2023 (ΦΕΚ Α 01)

Βασικές έννοιες, στοιχεία γνωστοποίησης και πίνακα

Προστασία για επιδόματα ή επιστροφή εξόδων για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, διατροφής και στέγης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός της χώρας τους για επαγγελματικούς λόγους (καταργεί το ΠΔ 219/00)

τροποποίηση άρθρου 7 (αφαίρεση πεδίου μισθού και ωραρίου από τους πίνακες απόσπασης, προσδιορισμός αναλυτικών στοιχείων εκπροσώπου + mail)

2006/22/ΕΚ Κ.Υ.Α. Γ438/οικ28317/2481/2009 (ΦΕΚ Β 989) Προσδιορίζει τα είδη ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για την επιβεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων των κανονισμών  (ΕΚ) 561/2006 & 3821/85 (όπως έχει αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 165/2014 (Μικτά συνεργεία ελέγχων, έλεγχοι καθ΄οδόν, αποτίμηση επικινδυνότητας, βεβαίωση δραστηριοτήτων)

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012  σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») Ιστοσελίδα: για ΙΜΙ (Internal Market Information System)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009  σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (κύρια σημεία: Όροι άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορά, Μητρώο, Αποτίμηση Επικινδυνότητας, σημαντικές παραβάσεις)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 : του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009  για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (κύρια σημεία: Όρια μάζας οχημάτων)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006  για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2014  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (Ευφυής ταχογράφοι, σύμβολα)

Αριθμ. Οικ.12527/1159 (ΦΕΚ 577 Β) Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση και αλλαγή στοιχείων των καρτών ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς, συνεργεία−τεχνίτες, επιχειρήσεις και για Αρχές Ελέγχου.

Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (χρόνος εργασίας: οδήγηση, φόρτωση & εκφόρτωση, συνδρομή των επιβατών, καθαρισμοί, συντήρηση, χρόνος διατυπώσεων με Υπηρεσίες κτλ) (Διαθεσιμότητας : συνοδός οχήματος, συνοδηγός οχήματος κτλ)

Π.Δ. 167/2006 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 200/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (Αρ. 4 Εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 48 ώρες {μπορεί να γίνει για 6 μήνες/ έτος παρέκληση με ΣΣΕ αρ.8}), (αρ. 5 Διάλειμμα) (αρ. 6 ανάπαυση) (αρ. 7 Νυχτερινή εργασία έως 10 ώρες συνολική εργασία ανά ημέρα {μπορεί να γίνει για 6 μήνες/ έτος παρέκληση με ΣΣΕ αρ.8})

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 403/2016 της  Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1213/2010 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (The system of interconnection of national electronic registers shall be called the ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings) (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών)), το οποίο έπρεπε να έχει αναβαθμιστεί έως τις 30 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής.

Κ.Υ.Α Φ450/38668/3534/02-08-2013 (ΦΕΚ Β 2061) Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 202/01) όπου σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3, “ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”, Άρθρο 56 (πρώην άρθρο 49 της ΣΕΚ) : Οι περιορισμοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του αποδέκτου της παροχής.

 

Ασφαλιστική Νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας όπως τροποποιεί και αντικαθιστά εν μέρει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1408/1971.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 988/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και τον καθορισμό του περιεχομένου των παραρτημάτων του (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1244/2010 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 465/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

Νόμος 5058/2023 (Α’ 170) και Υ.Α. Αριθμ. Β4/οικ.328479/2023 (Β’6366) – Μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές

 

A1 (έντυπο) (ΑΔΑ : 4Α9Τ4691ΩΓ-5Β)

Πρακτικός οδηγός Κοινωνικής Ασφάλισης (Δεκ 2013)

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης  (δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία)

 

Βίντεο από ELA με τίτλο : Information session on the new modules of the IMI System for Road Trasport sector

Βίντεο από ELA με τίτλο : The training session on the use of the posting declaration portal for Road Transport

 

Δικτυακή πύλη για τη δήλωση απόσπασης στις οδικές μεταφορές

Οδηγίες για καταχώρηση Δήλωσης Απόσπασης

Σκανάρισμα και έλεγχος δήλωσης απόσπασης

 

ERRU (European Register of Road Transport Undertaking) Ευρωπαϊκό μητρώο Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών

IMI (Internal Market Inforamation System)

EESSI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση)

ELA (Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας)

Leave a Reply

  

  

  


5 × six =