Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατροπή σε αορίστου

Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (με όρο) σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Νομοθετικό καθεστώς: Άρθρο 40  Ν. 3986/11

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.

 

Ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή διάρκεια μεγαλύτερη των 3 ετών

Νομοθετικό καθεστώς: Άρθρο 40  Ν. 3986/11

Μπορούν να γίνουν απεριόριστες ανανεώσεις.

 • Αν οι ανανεώσεις δικαιολογούνται από έναν αντικειμενικό λόγο,

Τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης  με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις (ή σχέσεις) εργασίας αορίστου χρόνου:

 • Αν δεν δικαιολογούνται από έναν αντικειμενικό λόγο,  από την τέταρτη ανανέωση (συνεχόμενες ανανεώσεις με διακοπή μικρότερη των 45 ημερών)
 • Αν η συνολική διάρκεια των συμβάσεων ξεπερνάει τα 3 έτη.
(Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης)

 

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου

Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Το άρθρο 3 του π.δ. 180/2004, το οποίο είχε τροποποιήσει το άρθρο 5 του π.δ. 81/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται ιδίως:

Αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση, όπως η προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος ή συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός ή αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.

2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν.Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον εργαζόμενο αμελλητί μετά την έναρξητης προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχειεντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκειαμεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

3. Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου,όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντοςκαι εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.

4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου περί ομίλου επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ομίλου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος.»

82 comments to Συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατροπή σε αορίστου

 • pase

  Συμβάσεις μέσω ευρωπαικού προγράμματος σε Δήμου που ανανεώνονται έχει νόημα να διεκδικήσουμε δικαστικά την μετατροπή σε αορίστου;

 • zip50drum

  Καλημέρα … Μετά από πόσες ανανεώσεις συμβάσεις ορισμένου χρόνου με την ίδια δικαιολογία , γίνεται αορίστου χρόνου η σύμβαση… ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Δεν γίνεται αορίστου αυτόματα. Υπάρχει τεκμήριο το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα δικαστήρια. Το βάρος απόδειξης γυρνάει στον εργοδότη.

 • ΜΑΡΙΑ

  Έχω κλείσει ήδη 3 χρόνια με συνεχόμενες ανανεώσεις συμβάσεων ως επικουρικό προσωπικό σε Δημόσιο Φορέα (Νοσοκομείο). Έχω δικαίωμα μονιμοποίσης και μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου? Κι αν ναι πως πρέπει να κινηθώ? Ευχαριστώ εκ των προταίρων.

  • admin

   Με το δημόσιο τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο καθώς θα χρειαστείτε δικαστικές διαδικασίες για να το προσπαθήσετε.

 • Γεώργιος

  Καλησπέρα σας και καλή χρονιά,

  Βοηθήστε με σε κάτι που με έχει μπερδέψει. Οι τρεις ανανεώσεις των συμβάσεων από πότε μετράνε? Μετά την πρώτη σύμβαση που υπογράφεται ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο,οπότε είναι η σύμβαση της αρχής της συνεργασίας και άλλες τρεις ανανεώσεις (1+3=4, τέσσερις συμβάσεις στο σύνολο, αλλά τρεις ανανεώσεις ) ή προσμετριέται η σύμβαση της έναρξης συνεργασίας και άλλες δυο συμβάσεις που θα είναι οι ανανεώσεις?
  Παραπάνω αναφέρεστε στο νόμο ότι •Αν δεν δικαιολογούνται από έναν αντικειμενικό λόγο, από την τέταρτη ανανέωση (συνεχόμενες ανανεώσεις με διακοπή μικρότερη των 45 ημερών). Αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι η πρώτη σύμβαση έναρξης σχέσης εργασίας συν τρεις ανανεώσεις? Δηλαδή για παράδειγμα, η πρώτη σύμβαση υπογράφηκε όταν έγινε η πρόσληψη την 01/10/2016 μέχρι 31/10/2016, η πρώτη ανανέωση έγινε 01/11/2016 με 30/11/2016, δευτερη ανανέωση στις 01/12/2016 με 14/01/2017 και τρίτη και τελευταία ανανέωση θα μπορεί να γίνει στις 15/01/2017? Ή θα θεωρούνται ορισμένου χρόνου μέχρι τις 14/01/2017 και μετά αορίστου?

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  • admin

   από την τέταρτη, υπάρχει τεκμήριο ότι είναι αορίστου. Δεν σημαίνει ότι αυτόματα έγινε αορίστου.

 • Αφροδίτη

  Επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει αύριο. Θέλει να την παρατείνει όμως μέχρι τέλος του έτους. Υποχρεούται σε υποβολή Ε7 και νέου Ε3 ή αρκεί η υπογραφή της παράτασης της σύμβασης; Τι ακριβώς πρέπει να κάνει;

  • admin

   Εφόσον είναι πλήρη απασχόληση, και δεν αλλάζει ούτε ωράριο, ούτε μισθός, δεν υποχρεούστε σε κάποια ηλεκτρονική υποβολή. Υπόγράψτε σύμβαση και κρατήστε την στο γραφείο

 • despoina a.

  Εργάζομαι με πρώτη 6μηνη σύμβαση σε ιδιωτική επιχείρηση, από τον Ιούνιο του 16. Ενημερώθηκα ότι έγινε μεταβολή της σύμβασης μου από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χωρίς την συγκατάθεση μου και φυσικά πριν την λήξη της σύμβασης, χωρίς να συντρέχει αντικειμενικός λόγος.. Είναι νόμιμο αυτό?

  • admin

   Εφόσον δεν έχει γίνει καταχρηστικά (π.χ. για να σας απολύσουν νωρίτερα από το 6μηνο), αλλά γιατί απλά έχουν σκοπό να σας κρατήσουν στην δουλειά και μετά το 6μηνο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.

 • Γιαννης

  Καλησπέρα,
  αν υποθέσουμε πως κάθε χρόνο (για 3 έτη) γίνεται νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας ενός έτους)
  Με λήξη 1-Σεπτεμβρίου.
  Ο εργοδότης αποφασίζει πως δεν θέλει να συνεργαστείτε άλλο, αλλά έχουν προηγηθεί 3 συμβάσεις.
  Ο υπάλληλος θα πάρει αποζημίωση?

  • admin

   Θα πρέπει να αναγνωρίσει δικαστικά το γεγονός. Εκτός εάν έρθουν σε συμφωνία-συμβιβασμό με τον εργοδότη.

 • Θωμας

  Καλησπερα. εργαζωμουνα απο 28-7-15 εως 27-12-15 με πενταμηνο σε καποιο δημο και απο 31-12-15 εως 30-8-15 με οκταμηνη συμβαση σε αλλο δημο η οποια συμβαση ανανεωθηκε για αλλους 4 μηνες συνεχεια της πρωτης δηλαδη τελειωνη στις 30-12-16 και καληπτω παγιες και διαρκεις αναγγες

  Θα ηθελα να μαθω εαν εχω πρωοπτηκες για αοριστου

  Ευχαρηστω

  • admin

   Δεν έχετε συμπληρώσει 3 έτη στον ίδιο εργοδότη, ούτε 4 ανανεώσεις. Εάν γίνει σε κάποια στιγμή, θα πρέπει να δείτε εάν αιτιολογείτε το γεγονός αυτό, και εάν υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς, αφού αναφέρεστε σε δήμους.

 • stefanos

  Εργάζομαι σε δημοτικη επιχείρηση με συμβαση ορισμενου χρόνου με επιδοτούμενο πρόγραμμα για αμεα 3+1 χρονια και τωρα βρισκομαι στον 3 χρονο πλεων το ποσοστό αναπηριας μου έχει κατεβει κατω του 67%. Η σημβαση λεει οτι δεν καλυπτω παγιες και διαρκείς αναγκες ενω η επιχείρηση δεν είναι αρνητική στο να μετατρεψει την συμβαση σε αορίστου χρονου. Τι πρεπει να κάνω και σε ποιον νομο μπορω να βασιστω?

 • admin

  Δείτε http://ergatika.gr/2012/08/katageli/
  Να έχετε υπόψη σας ότι αξίωση για μισθούς υπερημερίας παραγράφεται στους τρεις μήνες.

 • anna tit

  δουλευω ηδη με οχταμηνη συμβαση και η επιχειρηση ξαναεβγαλε προκυρηξη για καινουρια οχταμηνα. εχω το δικαιωμα να ξανακανω αιτηση εφοσον κατεχω τα κριτηρια, εκτος της ανεργιας ή θα μου την απορριψουν σαν ηδη εργαζομενη;

  • admin

   Έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
   Εάν προβληματίζεστε για την μετατροπή σε αορίστου, θα πρέπει να υπάρξουν 4 αναιτιολόγητες ανανεώσεις.

Leave a Reply

  

  

  


nine − 5 =