Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πίνακες προσωπικού

2019: Παράταση στην προθεσμία υποβολής έως 15/11/2019  (Υ.Α. 47711/Δ1.13521/25-10-2019)

2018: Παράταση στην προθεσμία υποβολής έως 15/11/2018  (384745/2018 εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε.)

2017: Παράταση στην προθεσμία υποβολής έως 15/11/2017 (Υ.Α. 48220/Δ9.14866/18-10-2017)

δεν χρειάζεται οι επιχειρήσεις να καταχωρούν στους πίνακες το εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό που έχει σταματήσει την ημέρα που υποβάλλεται ο ετήσιος πίνακας

Οι νέες προθεσμίες υποβολής των εντύπων της εργατικής νομοθεσίας όπως διαμορφώνονται.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση 29502/08-09-2014 οι ετήσιοι πίνακες προσωπικού θα υποβάλλονται πλέον κατά την περίοδο 3 εβδομάδων 01-21 Οκτωβρίου.

Επίσης η  καταργείται η υποβολή του συμπληρωματικού πίνακα πρόσληψης.  Η υποβολή του ειδικού εντύπου Ε3 καλύπτει το γεγονός.

Διαχωρίζεται το έντυπο Ε3 σε εξαρτημένη εργασία, μαθητεία κτλ
Σημειώνεται ότι:
Ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί το ενιαίο έντυπο.
Και θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν η μαθητεία αναφέρεται στις συμβάσεις του ΟΑΕΔ μόνο, ή μπορούν να αναγγελθούν με το έντυπο αυτό και όσοι υπάγονται στην Υπουργική Απόφαση για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης τι γίνεται με τις λοιπές πρακτικές ασκήσεις π.χ. ΤΕΙ.

Ανακαιφαλαιωτικά οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής

Το ενιαίο έντυπο Ε3

(Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)

Το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο
Το ενιαίο έντυπο Ε3

(Όταν οι νέοι εργοδότες  προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων)

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
E3.1

(Αναγγελία έναρξης / μεταβολών
απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτού−
μενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα)

Το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματοςκοινωφελούς χαρακτήρα.Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της μεταβολής, ηλεκτρονικά, εντός οκτώ (8) ημερών.
Ε3.2

(Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση)

Το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρεςπριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να συμπληρώσει το έντυπο Ε3.2 ως προς τα στοιχεία αλλαγής εργοδότη το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών πριν την επέλευση της μεταβολής.
Ε3.3

(Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση)

Το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρεςπριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.Σε περίπτωση μεταφοράς του ωφελούμενου σε άλλο παράρτημα της επιχείρησης ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.3 ως προς τα στοιχεία παραρτήματος εργοδότη το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών πριν τη μεταφορά του ωφελούμενου.

Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από το γεγονός αυτό.

 

E3.4

(Μαθητεία)

Το αργότερο πριν την έναρξη της μαθητείας.Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.4 έχοντας την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από το γεγονός αυτό.
Ε4

(Ετήσιος Πίνακας)

Από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους.Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων.
Ε4

(Τροποποιητικός Αποδοχών)

Εντός 15 ημερολογιακών ημερών
Ε4

(Συμπληρωματικός Ωραρίου)

Πριν την έναρξη της εργασίας της περιόδου που κατατίθεται

 

 

Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.

 

Περιπτώσεις εκπρόθεσμων

Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του αρθ. 2 της παρούσης.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των εντύπων E3.1, E3.2, Ε3.3 και Ε3.4 για τα οποία είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Ειδικότερα, σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών του ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε4 και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3.

 

 

5 comments to Πίνακες προσωπικού

 • admin

  Ο ετήσιος πίνακας είναι μια φωτογραφία. Αποτυπώνει μόνο μία στιγμή. Δεν έχει σημασία που μετά προσλάβατε νέο προσωπικό. Δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Ο ετήσιος συμπληρωματικός είναι για περιπτώσεις λάθους.

 • admin

  Όσοι δεν μπορούν να εκτυπώσουν το συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού, οφείλεται ότι σε ορισμένους browser το βλέπει ως ιό. Πατήστε “επιτρέψτε” στο αναδυόμενο παράθυρο και θα εκτυπωθεί.

 • POPI

  Καλησπέρα.

  Κατά την σημερινή κατάθεση εντύπου Ε3 , δεν εμφανίζει προς συμπλήρωση , ούτε και στην εκτύπωση τα εξής:

  -ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  -ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  -ΤΟ ΄΄ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ” ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ .
  -ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Γνωρίζετε εάν θα υπάρξει βελτίωση ή εαν πρέπει να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο , ειδικά για τεχνικό &ιατρό?

  Ευχαριστώ

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΕΑΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε3

Leave a Reply

  

  

  


+ eight = 12