Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού

Παράταση έως 30 Νοεμβρίου για τους Ετήσιους Πίνακες 2021

(Υ.Α. 84096/29-10-2021 (5024))

Με την υπουργική απόφαση Αριθ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 παρατείνεται η προθεσμία  υποβολής των ετήσιων πινάκων προσωπικού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Με την υπουργική απόφαση Αριθ. οικ. 47404/Δ9.12407  παρατείνεται η προθεσμία  υποβολής των ετήσιων πινάκων προσωπικού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Υπάρχει πεδίο στο οποίο μπορείτε να διαπιστώσετε τι έχει δηλωθεί στην ΓΓΔΕ

ΜΗΤΡΩΑ / Μεμονωμένα ΑΦΜ βάσει ΓΓΔΕ

Το σύστημα τσεκάρει:

Επώνυμο: όλους τους χαρακτήρες  π.χ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Όνομα : 3 πρώτα                                      π.χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Όνομα πατέρα : 3 πρώτα                      π.χ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Όνομα μητέρας : 3 πρώτα                     π.χ. ΜΑΡΙΑ

Ημερομηνία γέννησης: όλα                 π.χ. 22-02-1992

Κύριες μεταβολές από πέρσι στην υποβολή των ετήσιων πινάκων προσωπικού  για το έτος 2016:

Διασταύρωση και έλεγχος ορθής συμπλήρωσης ( Ε4 & Ε3) των πεδίων:

«Μικτές αποδοχές», «Εβδομαδιαίες ώρες» και «Ωρομίσθιο»

Εργατοτεχνίτης:  «Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,33  x  «Ωρομίσθιο»

Υπάλληλος:            «Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,16  x  «Ωρομίσθιο»

(για ορθότερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε 4,3333 και 4,1666)

δηλαδή:

Εργατοτεχνίτης: στους εργατοτεχνίτες μέχρι σήμερα είχαμε συνήθως ημερομίσθιο, σε κάποιες περιπτώσεις μέσο μηνιαίο μισθό. Τώρα καλούνται οι χρήστες να χρησιμοποιούν τον μέσο μισθό  ο οποίος υπολογίζεται βάση του ωρομισθίου. Παράδειγμα:

Εργάτης αμείβεται με ημερομίσθιο ΕΓΣΣΕ 26.18 €. άρα το ωρομίσθιο είναι  3,93 (26.18 Χ 0,15). Πολλαπλασιάζουμε το ωρομίσθιο με τις ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, π.χ. εργάζεται πενθήμερο τετράωρο άρα 20 ώρες ανά εβδομάδα, με αποτέλεσμα 78,60 € ανά εβδομάδα. Επί μέσο όρο  4,3333 εβδομάδες ανά μήνα, μέσες μηνιαίες αποδοχές 340,60 €.

«Ωρομίσθιο»  x «Εβδομαδιαίες ώρες»   x    4,3333   =    «Μικτές αποδοχές» (μέσος μηνιαίος μισθός)

3,93              Χ                   20                        Χ   4,3333     =                     340,60 €

 

Και να γράφετε στις παρατηρήσεις ότι αφορά μέσο μισθό και ότι θα αμείβεται με ωρομίσθιο.

 

Υπάλληλος:            «Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,16666  x  «Ωρομίσθιο»

 

 

Το κείμενο του εγγράφου  Αριθ. Πρωτ. : 41815/Δ.10.199 16.09.2016

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 1/10/2016, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση  του ΠΣ Εργάνη, προκειμένου να υλοποιηθούν  οι απαιτήσεις  του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’/2015)  «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

 

[4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο].

 

Ως πρώτο βήμα, για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ολοκληρώσει τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό μεταξύ της ΓΓΔΕ και του ΠΣ Εργάνη.

 

Στην  αναβάθμιση  του ΠΣ Εργάνη περιλαμβάνονται  τα παρακάτω:

 

α) Διασταύρωση στοιχείων εργαζομένων μέσω διασύνδεσης των συστημάτων ΓΓΔΕ και ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Η ΓΓΔΕ ήδη διαθέτει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διαδικτυακή υπηρεσία (web service) Πληροφοριών Μητρώου. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αυτή, λαμβάνοντας ως παράμετρο εισόδου τον ΑΦΜ ενός Φυσικού ή Μη Προσώπου, επιστρέφει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • τα βασικά στοιχεία του Φορολογούμενου (Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο)
 • τα στοιχεία Επικοινωνίας (Διεύθυνση -Τηλέφωνο)
 • τον εμπορικό Τίτλο της Επιχείρησης και τις Δραστηριότητες
 • πρόσθετα στοιχεία Επιχειρήσεων (Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα)

 

Μέσω της διαλειτουργικότητας αυτής, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα ταυτοποιήσει τα  στοιχεία των εργαζομένων, θα διασταυρώσει, θα αντιπαραβάλει και θα εμπλουτίσει τα  στοιχεία  των Φυσικών Προσώπων του Μητρώου που τηρεί,  με τα αντίστοιχα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Γ.Π.Σ..

 

Τίθεται σε εφαρμογή, από 01.10.2016, ο ηλεκτρονικός συγχρονισμός αρχικά για τα έντυπα Ε4 Πίνακες Προσωπικού Ετησίους και Ετησίους Συμπληρωματικούς και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του Ε4 Ετησίου, για το σύνολο των εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση καταχωρήσεως λάθους στοιχείων το ΠΣ Εργάνη θα εμφανίζει σχετικό μήνυμα λάθους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα επιτρέπεται η οριστική υποβολή εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αν τα καταχωρηθέντα στοιχεία φυσικών προσώπων δεν ταυτίζονται με αυτά της ΓΓΔΕ.

 

β) Διάθεση της Τρέχουσας Κατάστασης   

Διάθεση στους χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της Τρέχουσας Κατάστασης εργαζομένων της επιχείρησης, η οποία θα προστεθεί  στο μενού «Μητρώα» με νέα επιλογή «Εργατικό Δυναμικό» και με τη οποία θα δημιουργείται  βάσει στοιχείων υποβληθέντων εντύπων η τρέχουσα κατάσταση εργαζομένων της επιχείρησης, (Σχετικό: Παράρτημα Ι, παράγραφος i).

 

γ) Διάθεση στοιχείων εργαζομένων μέσω διασύνδεσης των συστημάτων ΓΓΔΕ και ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Διάθεση στους χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στοιχείων του απασχολουμένου προσωπικού τους, μέσω διασύνδεσης των συστημάτων ΓΓΔΕ και ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η οποία θα προστεθεί στο μενού «Μητρώα» με νέα επιλογή – «ΑΦΜ βάσει ΓΓΔΕ» (Σχετικό: Παράρτημα Ι, παράγραφος ii ).

 

δ) Αναβάθμιση των  εντύπων Ε4 και Ε3, με έλεγχο ορθής συμπλήρωσης των πεδίων «Μικτές αποδοχές», «Εβδομαδιαίες ώρες» και «Ωρομίσθιο» σύμφωνα με τα παρακάτω,

Εργατοτεχνίτης:

«Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,33  x  «Ωρομίσθιο»

Υπάλληλος:

«Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,166  x  «Ωρομίσθιο»

 

ε) Μαζική Καταχώρηση στοιχείων του Εντύπου Ε4 «Πίνακα Προσωπικού» με χρήση αρχείου (*.xml) 

 • Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ
 • Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
 • Ε4 ΑΡΧΙΚΟΣ
 • Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Δίδεται η Δυνατότητα Μαζικής Καταχώρησης για το σύνολο των στοιχείων του εντύπου Ε4, και μάλιστα με ένα μόνο αρχείο *.xml θα μπορούν να καταχωρούνται στο «ΕΡΓΑΝΗ» περισσότερα έντυπα Ε4.

Οι προδιαγραφές των στοιχείων του εντύπου Ε4 σε μορφή αρχείου *.xsd για μαζική καταχώρηση θα είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη υποβολής του Ετησίου Πίνακα Προσωπικού, (Σχετικό: Παράρτημα ΙΙ).

 

στ) Νέα έκδοση στο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»

 • Από 03.08.2016, έχει τεθεί σε λειτουργία νέα έκδοση του εντύπου Ε3, με την οποία αλλάζει το μέγεθος του πεδίου καταχώρησης ωραρίου σε 200 χαρακτήρες, όπως ισχύει για το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου Ε4 και
 • Από 03.08.2016, είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ νέα έκδοση αρχείου *.xsd, που αφορά τις προδιαγραφές για μαζική καταχώρηση εντύπων Ε3.

 

ζ) Νέα έκδοση στο Ε3.2 «Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση»

Από 01.08.2016, λειτουργεί νέα έκδοση στα στοιχεία του εντύπου Ε3.2 και συγκεκριμένα στην Ενότητα Ε.

 • ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
 • ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
 • ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

Τέλος  υποδεικνύεται στις επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς ότι κατά  την  υποβολή των στοιχείων – εντύπων στο ΠΣ Εργάνη  και πριν την οριστική υποβολή,

 1. να πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος των στοιχείων και σε περίπτωση λάθους από το μενού «Διαχείριση» του κάθε εντύπου να προχωρούν στις σχετικές διορθώσεις, πριν την οριστική υποβολή,
 2. διορθώσεις ΔΕΝ μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή [αρθ.4, παρ.ε Υ.Α.5072/6/25.02.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει],

«Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου [αρθ.3, παρ.ζ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]» και

 1. τέλος να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την οριστική υποβολή στα σχετικά μηνύματα  που εμφανίζονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

56 comments to Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού

 • ΣΑΚΗΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .
  ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
  ΔΗΛΑΔΗ 4 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 16 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΒΑΛΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 586,08 ΑΝΤΙ ΓΙΑ 234,29 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ.

  • admin

   Τροποποιητικό αποδοχών να κάνετε, και στις παρατηρήσεις να κάνετε και ένα σχόλιο για το λάθος.

 • δημητρης

  καλημέρα, εστειλα ετησιους πινακες προσωπικου και μου ειπε το αφεντικο απο αυριο 15/11 να μεταφερω εναν εργαζομενο απο ενα καταστημα σε ενα αλλο…..πρεπει να κανω συμπληρωματικο ωραριου ή ετησιο συμπληρωματικο??? ευχαριστω

 • ΜΑΡΙΑ

  Καλημερα σας! Εαν στον ετησιο δείχνει αγαμη αντι για εγγαμη και μερικη απασχόληση ενω είναι πληρης πρεπει να στειλω ετησιο συμπληρωματικο μεχρι και αυριο?? Τα δυο αυτα λαθοσ στοιχεια οφείλονται στο οτι εγω δεν επελεξα το σωστο στο προγραμμα μισθοδοσιας.

 • ΝΙΚΟΣ

  σε συζητηση που ειχα σχετικα με το τεκμαρτο 26,76 με συναδελφο σε συνδιασμο με την ερωτηση της αντωνιας μου λεει απο ποτε το τεκμαρτο ημερομισθιο ασφαλισης εγινε και ημερομισθιο αμοιβης. με λιγα λογια σαν να μου λεει στην ΑΠΔ θα βαζεις 669 που λέει το ΙΚΑ και στον πινακα το 695 που βγαινει απο τον τυπο.εχω θολωσει. σκεφτομουνα το κανω οπως λετε εσεις με σημειωση στις παρατηρησεις αλλα μ εβαλε σε σκεψεις ο συναδελφος. στεκει να βαζω διαφορετικα ποσα στον πινακα και διαφορετικα στην ΑΠΔ.ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ.

  • admin

   Η αμοιβή είναι αυτό που πρέπει να αναγράφεται στους πίνακες προσωπικού. Τα τεκμαρτά, είναι ένα ελάχιστο όριο ασφάλισης.
   Για να αποφεύγουν οι λογιστές το μπλέξιμο, χρησιμοποιούν και ως αμοιβή το τεκμαρτό, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένοι.
   Εσάς τώρα που οι διαφορές είναι ελάχιστες, δεν θα ήταν άσχημο να ορίσετε ως αμοιβή λίγο περισσότερο που να καλύπτει τα τεκμαρτά και να μην έχετε θέμα με τον ασφαλιστικό φορέα.

 • ΝΙΚΟΣ

  ΕΧΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ 26,76 ΚΑΙ ΓΙΑ 25 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 669,00. ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ Σ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠ ΟΨΗ ΤΟΥΣ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΥ ΟΤΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΤΟΥ ΙΚΑ 26,76 Χ 25 =695,01 , ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΧΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 695,01 ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

 • ΣΑΚΗΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .
  ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
  ΔΗΛΑΔΗ 4 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 16 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΒΑΛΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 586,08 ΑΝΤΙ ΓΙΑ 234,29 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • ΜΑΝΩΛΗΣ

  Κατέθεσα Ετήσιο Αρχικό στις 12 Οκτωβρίου.Στις 4 Νοεμβρίου θα προσλάβω νέο εργαζόμενο και θα υποβάλλω Ε3 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΕ.Χρειάζεται να υποβάλλω και πίνακα Ε4 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ για τον νέο εργαζόμενο ??

 • Αριστοτέλης

  Και αν είναι λάθος τα στοιχεία ΓΓΔΕ ενώ στην κατάσταση εμείς τα έχουμε σωστά τι κάνουμε; Βάζουμε τα στοιχεία ΓΓΔΕ (εν γνώση μας ότι είναι λάθος) στην κατάσταση για να περάσει και να πάρει πρωτόκολο και μετά ενημερώνουμε τον εργαζόμενο να πάει να τα αλλάξει στο taxis; Και έχουμε υπόψη μας του χρόνου, με το καλό, να τον ξανα-αλλάξουμε και να του ξανα-βάλουμε τα σωστά;;;
  Ευχαριστώ

  • admin

   Δεν συνιστούμε αυτή την διαδικασία. Τεχνικά θα προχωρήσει η κατάθεση, αλλά ουσιαστικά είναι λάθος. Να στείλετε τον εργαζόμενο να φτιάξει τα στοιχεία του.

 • Βαγγέλης

  Καλησπέρα. Σε υπάλληλο με μερική απασχόληση 20 ώρες την εβδομάδα, ποιο ωρομίσθιο πρέπει να βάλουμε? Ευχαριστώ.

 • ΒΑΣΙΛΗΣ

  Καλησπέρα,

  Αν έχει κατατεθεί η πρόσληψη με λάθος ΑΦΜ τι γίνεται;
  Με το λανθασμένο ΑΦΜ χτυπάει το όνομα και αν βάλω το σωστό ΑΦΜ βγαίνει μήνυμα ότι δεν υπάρχει σύνδεση του εργαζομένου με τον εργοδότη.
  Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;

  Ευχαριστώ

  • admin

   Προσπαθήστε να διαγράψτε τον πίνακα και να τον δημιουργήσετε από την αρχή. Μην τσεκάρετε να ενημερωθεί αυτόματα ο πίνακας από την τρέχουσα κατάσταση. Το πιθανότερο είναι πως θα σας το ολοκληρώσει χωρίς πρόβλημα.

  • Aris

   Καλησπέρα,

   Εβγαλες άκρη με το λάθος ΑΦΜ και ότι δεν υπαρχει συνδεση εργαζομενου με τον εργοδότη;Μου χτυπησε και εμενα.Τηλεφωνο επικοινωνιας του εργανη δεν το σηκωνει ποτε κανεις?

 • ΑΝΤΩΝΙΑ

  θα βαλω δηλαδη 695,01 στις μικτες αποδοχες και θα γραψω στις παρατηρησεις οτι αφορα μεσο μισθο και οτι αμειβεται με πραγματικα ημερομισθια; ευχαριστω

 • ΑΝΤΩΝΙΑ

  Εστω οτι εχουμε εργαζομενο ημερομισθιο με 26,76 , ο οποιος δουλευει πληρη απασχοληση (40 ωρες) στον ετησιο πινακα και στο πεδιο “Μικτές αποδοχές” θα πρεπει να βαλω 40*4,333*4,01=695,01?
  Στο ΙΚΑ ομως θα δηλωσω 26,76*25(Ασφ.Ημερ)=669 σαν μικτες αποδοχες…τι γινεται σε αυτην την περιπτωση?

  Ευχαριστω πολυ

  • admin

   Στο πίνακα βάζετε 695,01 ως μέσο μισθό. Στην πράξη αμείβετε με τα πραγματικά ημερομίσθια

 • Νίκος

  Μου βγάζει πρόβλημα σε εργατη με ημερομισθιο 54,90 και ωρομισθιο 8,24. Το ωρομισθιο είναι λάθος. Τι έχω υπολογίσει λάθος;

 • Nikos

  Τι γίνεται στην περίπτωση που βγάζει μήνυμα ότι το όνομα πατέρα δεν αντιστοιχεί στο ΑΦΜ , κάνω τον έλεγχο άμεσα από το νέο πεδίο ελέγχου στοιχείων ΓΓΔΕ του Eργανη και διαπιστώνω ότι δεν έχω κάνει κανένα λάθος στην καταχώριση μου αλλά το μήνυμα συνεχίζει να μου κτυπάει και να μην με αφήνει να υποβάλλω την κατάσταση….

  • admin

   Δείτε μήπως είναι κάποιο κενό που δεν παρατηρείται με την πρώτη ματιά.

   • Nikos

    Το βρηκα να ξερετε ολοι οτι οταν σας βγαζει παρομοιο προβλημα με αυτο που αναφερω η λυση τουλαχιστον στην δικη μου περιπτωση αλλα και σε αλλων συναδελφων ειναι οτι κανουμε copy-paste τα στοιχεια (ονομα , επωνυμο κλπ) απο το πεδιο ελεγχου ΑΦΜ με ΓΓΔΕ που εχει το Εργανη στο πεδιο του πινακα προσωπικου που φτιαχνουμε και στα πεδια που εμφανιζεται το προβλημα

 • Αφροδίτη

  Δύο ερωτήσεις:
  1) Νέος εργοδότης που πραγματοποίησε πρόσληψη στις 12/10 και ως εκ τούτου υπέβαλε Ε3 και Ε4 ετήσιο στις 14/10, δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση ως προς τον ετήσιο πίνακα προσωπικού. Σωστά;
  2)Αναφορικά με τον Τεχνικό Ασφαλείας, στο πεδίο “Ισχύ έως” τι πρέπει να αναγράφεται;
  Ευχαριστώ.

  • admin

   Το Ε3 συνοδεύεται από πίνακα, ο οποίος όμως είναι συμπληρωματικός πρόσληψης. Εφόσον περαιτέρω έχετε υποβάλει ετήσιο είστε εντάξει.
   Για τον τεχνικό ασφαλείας βάλτε μία ημερομηνία τουλάχιστον μέχρι τους ετήσιους του χρόνου που θα υποβάλετε ξανά πίνακα.

 • μαρια

  καλησπέρα τον ωρομίσθιο με 1 ημέρα εργασίας τον μήνα τι μικτές αποδοχές πρέπει να μου βγουν στον πίνακα?δλδ ποια πράξη πρέπει να κάνω?

  • admin

   Άποψή μας: εφόσον απασχολείται 8 ώρες τον μήνα, πχ. 5 € / ώρα βάλτε ως μέσο μηνιαίο μισθό το ημερομίσθιο 8 ωρών, 40€ ώς ωρομίσθιο τα 5€, ως ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης το 2 ώρες, και γράψτε στις παρατηρήσεις την ανάλυση

 • Σοφία

  Καλησπέρα,

  Παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε αν στην στήλη προυπηρεσία εξαιρούνται η οχι τα ετη προυπηρεσίας στην τρέχουσα επιχειρηση?
  δηλ προσληψη=8ετη +3που εχει στην επιχειρηση συνολο11

  ευχαριστώ

  • admin

   Να βάζετε μόνο την υπηρεσία σε άλλους εργοδότες πριν την πρόσληψη. Άρα βάλτε 8 έτη

 • Αφροδίτη

  Δύο ερωτήσεις:
  1) Νέος εργοδότης, ο οποίος προχώρησε σε πρόσληψη στις 12/10/2016 και ως εκ τούτου κατατέθηκε ήδη μαζί με το Ε3 και Ε4 αρχικός, δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση ως προς τον ετήσιο πίνακα για φέτος. Σωστά;
  2)Στο πεδίο “Ισχύει έως” για τον Τεχνικό Ασφαλείας, τι ακριβώς πρέπει να αναγράφεται;

  • admin

   Ο πίνακας που συνοδεύει το Ε3 δεν είναι αρχικός. Εάν έχετε κάνει extra αρχικό, τότε είστε εντάξει. Άλλως κάντε ετήσιο.

 • Δημήτρης

  το ονοματεπώνυμο αλλοδαπού εργαζόμενου έχει γραφεί με ελληνικούς χαρακτήρες κατά την πρόσληψη του τόσο στο ΣΕΠΕ, όσο και στο ΙΚΑ, ενώ στο μητρώο της ΔOY με λατινικούς, με αποτέλεσμα να μην γίνεται δεκτή υποβολή του ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Αν διορθώσω τα στοιχεία στον Πίνακα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, ώστε να “περάσει ο πίνακας και στην συνέχεια κάνουμε τις διορθώσεις στο ΙΚΑ,θα υπάρξει πρόβλημα μελλοντικά με το ΙΚΑ, την Επιθεώρηση εργασίας ή την ΔOY?
  ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Μεγάλο μπέρδεμα. Ενημερώστε το ΙΚΑ για το θέμα. Άποψη μας είναι να γράφεται όπως το επίσημο έγγραφο. πχ το διαβατήριο το έχει λατινικά, λατινικά.

 • Stelios

  Καλημέρα,
  ξέρετε σε περίπτωση που καταχωρήθηκε εκ παραδρομής λάθος μισθός, ποιά είναι η διαδικασία διόρθωσης; Πρέπει να πάμε από την επιθεώρηση ή μήπως ο συμπληρωματικός ετήσιος καλύπτει και τέτοιες περιπτώσεις;

  • admin

   Εάν δεν έχουν περάσει 15 μπορείτε να καταθέσετε τροποποιητικό αποδοχών. Στο ετήσιο μπορείτε να αποτυπώσετε τον σωστό μισθό. Ναι θα μπορούσατε να καταθέσετε μία γνωστοποίηση για το λάθος. Σημαντικό όμως είναι να πάρετε και μια υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο ότι αναγνωρίζει το λάθος.

 • ανεστης

  μεχρι ποτε ειναι η υποβολη του ε4 ετησιου πινακα ? ευχαριστω

  • admin

   Τυπικά είναι μέχρι 21 Οκτωβρίου.
   Εθιμοτυπικά μάλλον θα πάρει παράταση έως τέλος του μήνα. Αλλά μην εφησυχαστείται σε αυτό. Καταθέστε πίνακες άμεσα.

 • Λαχουβάρη Ιωάννα

  Καλημέρα, εργαζόμενη που έχει πρόσληψη πριν 30 χρόνια, εμφανίζεται στο ΣΕΠΕ με το ΑΦΜ του συζύγου της, γιατί τότε είχε κοινό ΑΦΜ με τον σύζυγο. Στη συνέχεια, απέκτησε δικό της ΑΦΜ. Τώρα προσπαθώντας να στείλουμε ετήσιο πίνακα προσωπικού, λόγω ελέγχου στοιχείων μέσω ΓΓΔΕ, μας δίνει ως σωστά τα στοιχεία του συζύγου και όχι της εργαζομένης. Μπορεί η διόρθωση του ΑΦΜ να γίνει ηλεκτρονικά ή αν όχι, με ποιόν τρόπο, ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη η κατάσταση, δεδομένου ότι δεν φεύγει αν δεν διορθωθούν τα στοιχεία;
  Ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Να πάει στην Εφορεία και στο ΙΚΑ η κυρία να φτιάξει τα στοιχεία της.

   • Λαχουβάρη Ιωάννα

    Καλή σας ημέρα,
    Η κυρία έχει φτιάξει τα στοιχεία της και στο ΙΚΑ και στην Εφορία.
    Προς ενημέρωση και των υπολοίπων αναγνωστών σας, σας λέω ότι αν κάνεις διαγραφή της εγγραφής και ξαναπεράσεις τα στοιχεία με το νέο ΑΦΜ (το οποίο, όπως σας είπα, είναι καταχωρημένο στο Taxis)το σύστημα δέχεται κανονικά την εγγραφή. Τελικά ήταν πιο απλό από ότι νόμιζα. Πάντως για την περίπτωση που δεν έχει γίνει πρώτα η ενημέρωση του ΙΚΑ και της Εφορίας, σαφώς έχετε δίκιο και θα πρέπει η αλλαγή των στοιχείων να γίνει πρώτα σε αυτές τις υπηρεσίες και μετά στο ΣΕΠΕ.
    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.

 • ΜΑΡΙΑ

  Εστω οτι εχουμε εργαζομενο ημερομισθιο με 27,49 , ο οποιος δουλευει την εβδομα 24 ωρες…στον ετησιο πινακα και στο πεδιο “Μικτές αποδοχές” θα πρεπει να βαλω 24*4,333*4,12=428,45?
  Στο ΙΚΑ ομως θα δηλωσω 27,49*13(Ασφ.Ημερ)=357,37 σαν μικτες αποδοχες…τι γινεται σε αυτην την περιπτωση?

  Ευχαριστω πολυ

  • admin

   Στον πίνακα να αναφέρετε ότι αφορά μέσο μισθό. και δεν είναι 27,49 Χ 13 αλλά 32.98 Χ 13 που σας βγάζει 428,74.
   Το 27,49 είναι για 6 ώρες και 40 λεπτά, ενώ το 32,98 είναι για 8ώρο.

 • georgia

  Καλημέρα έστειλα ετήσιο πίνακα και εκ παραδρομής δεν διορθωσα την ισχύ του τεχνικού ασφαλείας και έμεινε η περσινή ημερομηνία 21/10/2016.Θα έχω πρόβλημα αν ναι πως μπορώ να το διορθώσω?

  • admin

   Δεν είναι κάποιο σοβαρό λάθος. Στο επόμενο πίνακα που θα καταθέσετε να εμφανίσετε την ορθή ημερομηνία.

 • γιαννης

  Και επειδή γράφω πρώτη φορά εδω μέσα να σας ευχαριστήσω γιατί μας έχετε βοηθήσει παρα πολύ

 • γιαννης

  …. Κάθε χρόνο σχεδόν αλλάζουν κάτι λίγο πριν υποβάλλουμε τις καταστάσεις. ….
  Λες κι εμεις δεν έχουμε αλλη δουλεια να κάνουμε …

 • Tasos

  Μου παρουσίασε μήνυμα ότι 2 ΑΦΜ δεν είναι σωστά. Έστειλα τους εργαζόμενους και τα διόρθωσαν. Μετά όμως μου παρουσίασε πρόβλημα σε ακόμα ένα ΑΦΜ. μπορεί να γίνει αυτό;

  • admin

   Κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Σας προτείνουμε όμως, και για τον λόγο αυτό, να καταθέσετε τους ετήσιους πίνακες όσο γίνεται το συντομότερο δυνατόν.

 • admin

  Μπορώ ως λογιστής να μεταβάλλω τα στοιχεία των εργαζομένων στην εφορεία;

  • admin

   για να μεταβάλετε τα στοιχεία θα χρειαστείτε ταυτότητα εργαζομένου και εξουσιοδότηση.

Leave a Reply

  

  

  


4 + = thirteen