Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νέος νόμος για Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων

Νόμος 4488/2017

Έλαβε ΦΕΚ  (13-09-2017) ο νόμος με τις αλλαγές στα εργατικά – εργασιακά θέματα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. Επίσης στον νόμο αναφέρονται συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, .

Συνοπτικά οι αλλαγές

Γνωστοποίηση λήξης εργασιακής σχέσης εντός 4 εργασίμων ημερών (αρ. 38)  ισχύει από 13-09-2017

Αλλάζει η προθεσμία υποβολής των εντύπων (Ε5, Ε6 & Ε7) από 8 ημερολογιακές ημέρες σε τέσσερις (4) εργάσιμες (Οικειοθελείς αποχωρήσεις, καταγγελίες της σύμβασης εργασίας).

Η οικειοθελής αποχώρηση θα πρέπει να φέρει υπογραφή του εργαζόμενου. Δηλαδή ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει συνταχθεί η οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (αρ. 31)  ισχύει από 13-09-2017

Προβλέπεται οι ελεγχόμενοι να έχουν υποχρέωση επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας εγγράφου, εφόσον αυτό τους ζητηθεί κατά την διάρκεια ελέγχου από επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για παραβάσεις, επιβάλλονται  και σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός του εργοδότη) αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κ.λ.π. κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Έλεγχοι Οικονομικής Αστυνομίας ( ΥΠΟΑΔΗΕ), κυρώσεις από Σ.ΕΠ.Ε. (αρ. 35)  ισχύει από 13-09-2017

Θεσμοθετείται, σε ελέγχους που πραγματοποιεί η Οικονομική Αστυνομία, το Σ.ΕΠ.Ε. να μπορεί να επιβάλει την παράβαση του αδήλωτου εργαζόμενου.

 

Αναμένουν Υπουργική Απόφαση

Υπερωρίες – υπερεργασία (αρ. 36)

Θα είναι πλέον υποχρεωτική στο «ΕΡΓΑΝΗ» η γνωστοποίηση των υπερωριών – υπερεργασιών. Πιθανότατα, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί η υπερωρία – υπερεργασία στο σύστημα, όπως μία αλλαγή ωραρίου, θα επιβάλλονται κυρώσεις.

 

Επίσης αναμένεται Υπουργική Απόφαση για το

Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

που προβλέπεται από το άρθρο 109 του Ν. 4485/2017

 

 

 

Leave a Reply

  

  

  


+ 2 = eleven