Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων

Υ.Α. 42792/10-05-2022 (ΦΕΚ Β 2294) παράταση προθεσμίας υποβολής πινάκων τροποποιητικών αποδοχών έως 31-07-2022

Υ.Α. υπ΄αρ. 2634/13-01-2022 (Β΄ 64) παράταση έως 15-02-2022 προθεσμίας υποβολής εντύπου Ε4 (τροποποίηση αποδοχών λόγω αύξησης κατώτατου μισθού και ημερομισθίου)

Νόμος 4808/2021 άρθρο 78  Καταχώρηση Αλλαγών Ωραρίου και Υπερωριών στο Εργάνη για Φορτηγά και Τουριστικά Λεωφορεία Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014 (δηλαδή μόνο όσοι έχουν εγκεκριμένο ταχογράφο), υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.».

Y.A. υπ’ αριθμ. 106022/21-12-2021  (Β΄6182) Tροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

Y.A. υπ’ αριθμ. 90972/15-11-2021  (Β΄5393) «Α.Tροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Εκπρόθεσμα Έντυπα Ηλεκτρονικά από 29-11-2021 ( εκπρόθεσμα από 19-06-2021)

 

Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.

και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπ. Εργασίας α.π. 56005 / 1327/29-11-2019

Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 της αριθμ. 40331/ Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται

Περιληπτικά προβλέπεται:

  • Ε12 –e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ Αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
  • Ε12 –e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ  Απογραφική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο -κατ’ άρθρο 8 του ν. 1846/1951- είναι υπόχρεο για ΑΜΟΕ,ΑΠΔ και καταβολή εισφορών, όπως ορίζονται στην ΥΑ 51524/1262/2019

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Οι υπόχρεοι τήρησης του Β.Η.Δ.Α.Π. στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, οι οποίοι είναι υπόχρεοι για την -πλέον του Β.Η.Δ.Α.Π.- υποβολή του Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ συγκεντρωτικά κάθε μήνα.

Καθορίζεται ο τρόπος υποβολής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗτου Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ, το οποίο δύναται να υποβάλλεται άπαξ, για προγραμματισμένες εργασίες του έργου.

Τέλος προβλέπει την υποβολή , εκτός από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και στο ΣΕΠΕ μέχρι 02/12/2019, συγκεντρωτικά, των Β.Η.Δ.Α.Π. που έχουν τηρηθεί έως 30/11/2019

Επίσης ορίζονται μεταβατικές περίοδοι υποβολής/κατάθεσης  έως 14/2/2020

Την Υ.Α. ακολουθούν τα έντυπα Ε 12 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

 

Επίσης εγκύκλιος 40090/Δ1.14024/19-07-2018 (Ω68Ν465Θ1Ω-ΝΑ2) σχετικά με την Υ.Α. 32143/Δ1.11288/2018 (ΦΕΚ 2401) αρμοδιότητες Σ.ΕΠ.Ε και ΟΑΕΔ

Leave a Reply

  

  

  


× five = 30