Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Π.Δ. 80/2022 Κωδικοποίηση Εργατικής Νομοθεσίας

Με το Π.Δ. 80/2022 (ΦΕΚ Α 222), κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου» οι διατάξεις του
ατομικού εργατικού δικαίου ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Άρθρο 1 Σύμβαση εργασίας
Άρθρο 2 Έλλειψη συμφωνίας για το μισθό
Άρθρο 3 Προσωπική φύση της σχέσης
Άρθρο 4 Υποχρεώσεις του εργαζομένου
Άρθρο 5 Υποχρεώσεις του εργοδότη
Άρθρο 6 Υποχρέωση πληροφόρησης
Άρθρο 7 Πότε καταβάλλεται ο μισθός
Άρθρο 8 Υπερημερία του εργοδότη
Άρθρο 9 Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο
Άρθρο 10 Χρονική έκταση της αξίωσης
Άρθρο 11 Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη
Άρθρο 12 Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας
Άρθρο 13 Άδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας
Άρθρο 14 Παραίτηση του εργαζομένου από τα δικαιώματά του
ΜΕΡΟΣ Β’ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Ι ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 15 Σκοπός
Άρθρο 16 Έννοια των διακρίσεων
Άρθρο 17 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 18 Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ειδικών επαγγελματικών
απαιτήσεων
Άρθρο 19 Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση
Άρθρο 20 Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας
Άρθρο 21 Θετική δράση και ειδικά μέτρα
Άρθρο 22 Παροχή προστασίας
Άρθρο 23 Βάρος απόδειξης
Άρθρο 24 Προστασία έναντι αντιμέτρων
Άρθρο 25 Κυρώσεις
Άρθρο 26 Συνεκτίμηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης
Άρθρο 27 Κοινωνικός διάλογος
Άρθρο 28 Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
Άρθρο 29 Αρχές και Υπηρεσίες για την εποπτεία και προώθηση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης
Άρθρο 30 Συνεργασία φορέων
Άρθρο 31 Ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών – Επιβράβευση επιχειρήσεων με Σήμα
Διαφορετικότητας
Άρθρο 32 Διατήρηση ευνοϊκότερων διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ
Άρθρο 33 Σκοπός
Άρθρο 34 Ορισμοί
Άρθρο 35 Αρχή ίσης μεταχείρισης – Απαγόρευση διακρίσεων
Άρθρο 36 Απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αμοιβές
Άρθρο 37 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 38 Έκταση της απαγόρευσης
Άρθρο 39 Περιπτώσεις διακρίσεων
Άρθρο 40 Πρόσβαση στην απασχόληση – Όροι πρόσληψης
Άρθρο 41 Συνθήκες και όροι απασχόλησης – Επαγγελματική εξέλιξη
Άρθρο 42 Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση
Άρθρο 43 Λύση της σχέσης εργασίας και της υπαλληλικής σχέσης – Προστασία έναντι
αντιποίνων
Άρθρο 44 Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις
Άρθρο 45 Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας
Άρθρο 46 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 47 Διάκριση λόγω γονικής άδειας ανατροφής και υιοθεσίας
Άρθρο 48 Θετικά μέτρα
Άρθρο 49 Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής
Άρθρο 50 Δικαιούχοι επιδόματος γάμου και παιδιών
Άρθρο 51 Έννομη προστασία
Άρθρο 52 Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 53 Βάρος απόδειξης
Άρθρο 54 Φορείς παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
Άρθρο 55 Υποχρέωση πληροφόρησης και παροχής στοιχείων
Άρθρο 56 Κοινωνικός διάλογος
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 57 Σκοπός
Άρθρο 58 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 59 Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία
Άρθρο 60 Υποχρεώσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης
Άρθρο 61 Πολιτικές εντός της επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και της
παρενόχλησης
Άρθρο 62 Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών
Άρθρο 63 Περιεχόμενο κανονισμών εργασίας και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων
Άρθρο 64 Δικαιώματα θιγομένων – Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και
παρενόχλησης
Άρθρο 65 Απαγόρευση αντιποίνων
Άρθρο 66 Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων
Άρθρο 67 Βάρος απόδειξης
Άρθρο 68 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 69 Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 70 Υποχρέωση ενημέρωσης
Άρθρο 71 Τρόποι ενημέρωσης
Άρθρο 72 Εργασία στην αλλοδαπή
Άρθρο 73 Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας
Άρθρο 74 Συνέπειες παράλειψης εργοδότη χορήγησης αναγκαίων εγγράφων
Άρθρο 75 Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 76 Προστατευόμενα πρόσωπα
Άρθρο 77 Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Άρθρο 78 Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης, πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων
προσώπων
Άρθρο 79 Τοποθέτηση προστατευομένων – Περιορισμοί
Άρθρο 80 Υποβολή στοιχείων – Διαδικασία
Άρθρο 81 Πρόσθετα δικαιολογητικά
Άρθρο 82 Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου άδειας, ηθικές
αμοιβές
Άρθρο 83 Πρωτοβάθμια Επιτροπή – Προσφυγή
Άρθρο 84 Σύσταση και αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιων Επιτροπών
Άρθρο 85 Λύση σχέσης εργασίας
Άρθρο 86 Διοικητικές κυρώσεις
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 87 Σκοπός
Άρθρο 88 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 89 Ορισμοί
Άρθρο 90 Αρχή της μη διάκρισης
Άρθρο 91 Κανόνες προστασίας εργαζομένων και αποφυγής καταστρατηγήσεων σε βάρος
τους
Άρθρο 92 Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης
Άρθρο 93 Ενημέρωση και διαβούλευση
Άρθρο 94 Διατάξεις εφαρμογής
Άρθρο 95 Σιωπηρή ανανέωση
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 96 Σκοπός
Άρθρο 97 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 98 Ορισμοί
Άρθρο 99 Αρχή της μη διάκρισης
Άρθρο 100 Διαδοχικές συμβάσεις
Άρθρο 101 Ανώτατη διάρκεια συμβάσεων
Άρθρο 102 Συνέπειες παραβάσεων
Άρθρο 103 Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης
Άρθρο 104 Ενημέρωση και διαβούλευση
Άρθρο 105 Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 106 Μερική απασχόληση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 107 Σκοπός
Άρθρο 108 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 109 Ορισμοί
Άρθρο 110 Περιορισμοί ή απαγορεύσεις
Άρθρο 111 Αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσωρινά απασχολούμενων
Άρθρο 112 Πρόσβαση των προσωρινά απασχολουμένων σε θέση εργασίας, συλλογικές
εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση
Άρθρο 113 Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολούμενων
Άρθρο 114 Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων
Άρθρο 115 Κυρώσεις
Άρθρο 116 Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Άρθρο 117 Σύσταση και λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Άρθρο 118 Κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων των προσωρινά απασχολούμενων
Άρθρο 119 Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους
Άρθρο 120 Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους
Άρθρο 121 Έλεγχος των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης
Άρθρο 122 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 123 Όροι παροχής τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Άρθρο 124 Ψηφιακές πλατφόρμες
Άρθρο 125 Συμβατική σχέση ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών
Άρθρο 126 Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων υπηρεσιών – φυσικών προσώπων
Άρθρο 127 Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών
Άρθρο 128 Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Άρθρο 129 Σύμβαση μαθητείας
Άρθρο 130 Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών
Άρθρο 131 Πρακτική άσκηση και μαθητεία
Άρθρο 132 Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και
των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 133 Τεκμήριο υπέρ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
ΜΕΡΟΣ Δ’ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Άρθρο 134 Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ
Άρθρο 135 Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα
Άρθρο 136 Δικαιούχοι επιδομάτων εορτών
Άρθρο 137 Επιδόματα εορτών σε ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 138 Υπολογισμός επιδομάτων εορτών
Άρθρο 139 Ειδικές περιπτώσεις υπολογισμού επιδομάτων εορτών
Άρθρο 140 ’Ύψος επιδομάτων εορτών
Άρθρο 141 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Άρθρο 142 Χρόνος καταβολής επιδομάτων εορτών και περιορισμοί
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΜΟΙΒΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 143 Επίδομα νυκτερινής εργασίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Άρθρο 144 Ιδιαίτερη αποζημίωση για εκτός έδρας εργασία
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Άρθρο 145 Παροχές σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς
των επιχειρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Άρθρο 146 Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
Άρθρο 147 Χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος
Άρθρο 148 Εκκαθαριστικά αποδοχών και περιεχόμενό τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Άρθρο 149 Ποινική ευθύνη για μη καταβολή αποδοχών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Άρθρο 150 Απαγόρευση συμψηφισμού και κατάσχεσης μισθού
Άρθρο 151 Συμφωνία κρατήσεων από τον μισθό
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Άρθρο 152 Σκοπός – πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 153 Είσπραξη εργοδοτικής εισφοράς
Άρθρο 154 Λειτουργία και Διαχείριση του Λογαριασμού
Άρθρο 155 Έλεγχος διαχείρισης
Άρθρο 156 Πληρωμή αποδοχών – Περιορισμός – Άσκηση δικαιώματος – Δ.ΥΠ.Α.
Άρθρο 157 Φορέας για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών
Άρθρο 158 Γνωστοποίηση διαδικασιών
Άρθρο 159 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 160 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 161 Σύσταση Λογαριασμού
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 162 Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 163 Ορισμοί
Άρθρο 164 Ημερήσια ανάπαυση
Άρθρο 165 Διαλείμματα
Άρθρο 166 Ελάχιστη περίοδος εβδομαδιαίας συνεχούς ανάπαυσης
Άρθρο 167 Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας
Άρθρο 168 Ετήσια άδεια
Άρθρο 169 Διάρκεια της νυκτερινής εργασίας
Άρθρο 170 Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας
εργασίας
Άρθρο 171 Εγγυήσεις για νυκτερινή εργασία
Άρθρο 172 Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι τη νύχτα
Άρθρο 173 Προστασία της ασφάλειας και της υγείας
Άρθρο 174 Ρυθμός εργασίας
Άρθρο 175 Παρεκκλίσεις
Άρθρο 176 Μετακινούμενοι εργαζόμενοι και δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας
Άρθρο 177 Εργαζόμενοι σε αλιευτικά πλοία
Άρθρο 178 Έλεγχος εφαρμογής
Άρθρο 179 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 180 Ανώτατο όριο ωρών εργασίας
Άρθρο 181 Συστήματα εβδομαδιαίας εργασίας
Άρθρο 182 Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
Άρθρο 183 Υπέρβαση ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας
Άρθρο 184 Αμοιβή υπερεργασίας και υπερωρίας
Άρθρο 185 Παραγραφή αξιώσεων για υπερωριακή απασχόληση
Άρθρο 186 Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος κατά παράβαση του
πενθημέρου
Άρθρο 187 Πραγματικός χρόνος εργασίας
Άρθρο 188 Απαγόρευση υποχρέωσης παραμονής στον τόπο εργασίας κατά τον χρόνο
ανάπαυσης
Άρθρο 189 Απαγόρευση απασχόλησης κατά τον χρόνο ανάπαυσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 190 Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Άρθρο 191 Εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας με εναλλαγή προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 192 Διευθέτηση χρόνου εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΡΓΙΕΣ
Άρθρο 193 Αργία
Άρθρο 194 Χρονικό πλαίσιο αργίας
Άρθρο 195 Έκταση Εφαρμογής
Άρθρο 196 Εξαιρέσεις
Άρθρο 197 Απαγόρευση απασχόλησης
Άρθρο 198 Εξαιρέσεις για ορισμένες αργίες
Άρθρο 199 Εξαιρέσεις για ορισμένες Κυριακές
Άρθρο 200 Εξαιρέσεις από την ανάπαυση της Κυριακής
Άρθρο 201 Εξαιρέσεις από τις διατάξεις περί της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας
Άρθρο 202 Αναπληρωματική ανάπαυση
Άρθρο 203 Ειδικές ρυθμίσεις για τα θέατρα
Άρθρο 204 Επιχειρήσεις ημερήσιων εφημερίδων
Άρθρο 205 Εφημεριδοπώλες
Άρθρο 206 Οδηγοί ταξί
Άρθρο 207 Σταυλίτες
Άρθρο 208 Αναστολή διατάξεων εβδομαδιαίας ανάπαυσης
Άρθρο 209 Προσαύξηση αμοιβής για εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 210 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 211 Δικαίωμα άδειας με αποδοχές
Άρθρο 212 Αποδοχές άδειας
Άρθρο 213 Επίδομα άδειας
Άρθρο 214 Χρονική περίοδος χορήγησης της άδειας
Άρθρο 215 Χρονική κατάτμηση της άδειας
Άρθρο 216 Προστασία του δικαιώματος της άδειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 217 Σκοπός
Άρθρο 218 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 219 Ορισμοί
Άρθρο 220 Άδεια πατρότητας
Άρθρο 221 Γονική άδεια
Άρθρο 222 Άδεια φροντιστή
Άρθρο 223 Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας
Άρθρο 224 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
Άρθρο 225 Αρμόδιος φορέας ισότητας για τα περί διακρίσεων ζητήματα
Άρθρο 226 Άδεια μητρότητας
Άρθρο 227 Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Άρθρο 228 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
Άρθρο 229 Άδεια φροντίδας τέκνου
Άρθρο 230 Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου
Άρθρο 231 Άδεια γάμου
Άρθρο 232 Άδεια προγεννητικών εξετάσεων
Άρθρο 233 Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
Άρθρο 234 Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους
Άρθρο 235 Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
Άρθρο 236 Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών
Άρθρο 237 Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
Άρθρο 238 Εργασιακά δικαιώματα
Άρθρο 239 Απαγόρευση διακρίσεων
Άρθρο 240 Προστασία από την απόλυση και βάρος απόδειξης
Άρθρο 241 Έννομη προστασία
Άρθρο 242 Κυρώσεις
Άρθρο 243 Ενημέρωση εργαζομένων
Άρθρο 244 Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Άρθρο 245 Άδεια άνευ αποδοχών
ΤΜΗΜΑ IV ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 246 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 247 Ορισμοί άρθρων 247-255
Άρθρο 248 Όροι εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων
Άρθρο 249 Μακροχρόνια απόσπαση
Άρθρο 250 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών σχετικά με την παροχή
πληροφοριών και την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος Τμήματος
Άρθρο 251 Διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων
Άρθρο 252 Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 253 Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 254 Δικαστική αρμοδιότητα
Άρθρο 255 Ευνοϊκότεροι όροι
Άρθρο 256 Αντικείμενο
Άρθρο 257 Ορισμοί άρθρων 257-272
Άρθρο 258 Επίβλεψη και έλεγχος εφαρμογής
Άρθρο 259 Αρμόδιο όργανο παροχής πληροφοριών
Άρθρο 260 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών
Άρθρο 261 Διαπίστωση πραγματικών αποσπάσεων και πρόληψη καταχρήσεων και
καταστρατήγησης διατάξεων σε περιπτώσεις διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 262 Μέτρα ελέγχου εφαρμογής
Άρθρο 263 Διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων –
Διευκόλυνση των καταγγελιών – Καθυστερούμενες πληρωμές
Άρθρο 264 Ευθύνη σε υπεργολαβία
Άρθρο 265 Διασυνοριακή εκτέλεση αποφάσεων επιβολής διοικητικών χρηματικών κυρώσεων
ή προστίμων – Πεδίο εφαρμογής και αρμόδιες αρχές
Άρθρο 266 Γενικές αρχές – Αμοιβαία συνδρομή και αναγνώριση διοικητικών χρηματικών
κυρώσεων ή/και προστίμων
Άρθρο 267 Αίτημα κοινοποίησης ή είσπραξης υποβαλλόμενο από ελληνική αρχή
Άρθρο 268 Λόγοι άρνησης
Άρθρο 269 Αναστολή της διαδικασίας
Άρθρο 270 Εισπραττόμενα ποσά και έξοδα
Άρθρο 271 Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 272 Σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (Internal Market Information
System – IMI)
ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 273 Έκταση εφαρμογής
Άρθρο 274 Εξαρτώμενα μέλη
Άρθρο 275 Αποδεικτικά στοιχεία
Άρθρο 276 Απαγόρευση διάκρισης
Άρθρο 277 Δικαίωμα για πλήρη απασχόληση
Άρθρο 278 Προγραμματισμός αδειών
Άρθρο 279 Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Άρθρο 280 Λύση σχέσης εργασίας
Άρθρο 281 Προστασία μητρότητας
Άρθρο 282 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Άρθρο 283 Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 284 Ορισμοί άρθρων 283-291
Άρθρο 285 Εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων
Άρθρο 286 Ενημέρωση
Άρθρο 287 Συνέπειες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
Άρθρο 288 Απαγόρευση έκθεσης
Άρθρο 289 Νυκτερινή εργασία
Άρθρο 290 Απαγόρευση απόλυσης
Άρθρο 291 Δικαιώματα συναφή προς τη σύμβαση εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Άρθρο 292 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 293 Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης
Άρθρο 294 Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις
Άρθρο 295 Επαγγελματικός προσανατολισμός
Άρθρο 296 Χρονικά όρια εργασίας
Άρθρο 297 Αμοιβή εργασίας
Άρθρο 298 Άδειες
Άρθρο 299 Βιβλιάριο εργασίας
Άρθρο 300 Τηρούμενα έντυπα από τους εργοδότες
Άρθρο 301 Μητρώο ανηλίκων
Άρθρο 302 Διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης
Άρθρο 303 Αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες
Άρθρο 304 Ιατρικές εξετάσεις
Άρθρο 305 Ιατρική πιστοποίηση
Άρθρο 306 Αξιώσεις ανηλίκων
Άρθρο 307 Εργασιακό περιβάλλον – Κίνδυνοι – Πρόληψη
Άρθρο 308 Απαγόρευση εργασίας
Άρθρο 309 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Άρθρο 310 Μη λύση της σύμβασης
Άρθρο 311 Έννοια στρατευομένου ιδιωτικού υπαλλήλου
Άρθρο 312 Στρατευόμενοι υπάλληλοι
ΜΕΡΟΣ Ε’ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 313 Λήξη της σύμβασης
Άρθρο 314 Καταγγελία μακρόχρονης σύμβασης ορισμένου χρόνου
Άρθρο 315 Καταγγελία για σπουδαίο λόγο
Άρθρο 316 Υποχρέωση σε αποζημίωση
Άρθρο 317 Εύλογη αποζημίωση
Άρθρο 318 Θάνατος του ενός
Άρθρο 319 Πιστοποιητικό εργασίας
Άρθρο 320 Αναγγελία λύσης της σύμβασης εργασίας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 321 Καταγγελία με προειδοποίηση από τον εργοδότη
Άρθρο 322 Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προειδοποίηση
καταγγελίας
Άρθρο 323 Αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση από τον εργοδότη
Άρθρο 324 Αποζημίωση καταγγελίας με προειδοποίηση από τον εργοδότη
Άρθρο 325 Αποζημίωση σε ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 326 Τμηματική καταβολή αποζημίωσης
Άρθρο 327 Υπολογισμός αποζημίωσης
Άρθρο 328 Ανώτατο όριο αποζημίωσης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις
Άρθρο 329 Υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης σε τραπεζικό λογαριασμό
Άρθρο 330 Συνέπειες μη τήρησης προϋποθέσεων καταγγελίας
Άρθρο 331 Καταγγελία κατόπιν υποβολής μήνυσης ή απαγγελίας κατηγορίας.
Άρθρο 332 Μονομερής βλαπτική μεταβολή
Άρθρο 333 Εγγυήσεις εφαρμογής αναγκαστικών διατάξεων για την καταγγελία
Άρθρο 334 Κατάργηση ρητρών μονιμότητας
Άρθρο 335 Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου κατά την
καταγγελία
Άρθρο 336 Θέση σε διαθεσιμότητα
Άρθρο 337 Καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο
Άρθρο 338 Αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας βραχείας διάρκειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ
Άρθρο 339 Προστασία από τις απολύσεις
Άρθρο 340 Αποσβεστικές προθεσμίες
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Άρθρο 341 Έννοια
Άρθρο 342 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 343 Υποχρέωση εργοδότη για πληροφόρηση και διαβούλευση
Άρθρο 344 Εκπρόσωποι των εργαζομένων
Άρθρο 345 Διαδικασία ομαδικών απολύσεων
Άρθρο 346 Γενικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ IV ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Άρθρο 347 Σκοπός
Άρθρο 348 Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 349 Ορισμοί
Άρθρο 350 Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων
Άρθρο 351 Μεταβολή όρων και καταγγελία εργασιακής σχέσης
Άρθρο 352 Αφερεγγυότητα
Άρθρο 353 Προστασία εκπροσώπων εργαζομένων
Άρθρο 354 Πληροφόρηση και διαβούλευση
Άρθρο 355 Κυρώσεις
Άρθρο 356 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 357 Έναρξη ισχύος

Leave a Reply

  

  

  


two + = 7