Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ανυπαίτιο κώλυμα εργασίας (ασθένεια, οδικά κωλύματα, παράσταση σε δικαστήριο κτλ)

Κώλυμα εργασίας αποτελούν τα περιστατικά που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργαζομένου (για το λόγο αυτό ονομάζεται και ανυπαίτιο κώλυμα). Περιστατικά δηλαδή που καθιστούν την παροχή της εργασίας ανέφικτη ή υπέρμετρα επαχθή για τον εργαζόμενο, στα πλαίσια βέβαια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 657 ΑΚ).

Στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει:

Να …Διαβάστε περισσότερα