Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Γνωστοποίηση κανονικών αδειών εργαζομένων

Έλαβε παράταση η προθεσμία υποβολής του Ε11 για το 2018 έως 28-02-2019   (Υ.Α.  2428/Δ1.853/22-01-2019)
Έλαβε παράταση η προθεσμία υποβολής του Ε11 για το 2017 έως 28-02-2018   (Υ.Α.  3589/Δ9/1/1028/26-01-2018)
 Έλαβε παράταση η προθεσμία υποβολής του Ε11 μέχρι 28-02-2015
Το Υπουργείο Εργασίας λαμβάνει θέση ότι θα πρέπει να γνωστοποιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ακόμα και αυτοί που δεν έλαβαν άδεια αλλά την αποζημιώθηκαν (π.χ. εποχιακοί)
Του χρόνου η εφαρμογή θα περιλαμβάνει επιπλέον στήλες ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση.
Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά μέσα στο μήνα Ιανουάριο (δηλαδή από 01 έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους), τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια κανονική τους άδεια αλλά και το επίδομα αδείας τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό Βιβλίο Κανονικών Αδειών. Η ηλεκτρονική καταχώριση θα γίνεται με το έντυπο Ε11.
Υπενθυμίζεται ότι η κανονική άδεια θα πρέπει να δίνεται μέσα στο έτος (δεν μεταφέρεται στο επόμενο). 
Καθώς το βιβλίο αδειών δεν είναι θεωρημένο, αποτυπώνονται ηλεκτρονικά οι βασικές του πληροφορίες. Τα βιβλία αδειών θα πρέπει να φυλάσσονται για τουλάχιστον πέντε έτη και θα διασταυρώνονται στους ελέγχους με τις ηλεκτρονικές καταχωρίσεις. 
Αναμένεται να βοηθήσει η γνωστοποίηση αυτή στη διαφάνεια λήψης των κανονικών αδειών, θα δοθεί πληροφόρηση στις εργατικές διαφορές, θα είναι ξεκάθαρο ποιοι θα πρέπει να λάβουν αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας και θα υπάρχει μεγαλύτερη λογιστική και φορολογική διαφάνεια. 
Από την άλλη βέβαια αποτελεί μία ακόμα διοικητική διαδικασία και επιπλέον βάρος για τις επιχειρήσεις.   

Νομοθετικές διατάξεις:  Απόφαση Υπουργού Εργασίας υπ αρ. 49327/10702/23-12-2014 
Κείμενο νόμου:

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 29502/85/01-09-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013).
Άρθρο πρώτο1. Το άρθρο 1 της υπ΄ αριθμ. 29502/85/01-09-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αντικαθίσταται ως εξής:«Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμενων στο «Μητρώο Δημοσίων φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 9 παρ. α΄, της παρούσης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία ΕΡΓΆΝΗ ΤΟ οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία για τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε11 ), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία. Η παρούσα αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων».2. Στο άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά την περίπτωση η) προστίθεται περίπτωση θ), η οποία έχει ως εξής:
«θ) Ε11.: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας». 

2 comments to Ηλεκτρονική Γνωστοποίηση κανονικών αδειών εργαζομένων

  • Αρης

    Υπάλληλος απουσιάζει αναιτιολόγητα κατά τους μήνες Ιούνιο κ Ιούλιο. Η κανονική του άδεια εξαντλήθηκε τον Ιούνιο.Τι μπορώ να κάνω με δεδομένο ότι έχει μπει ο Αύγουστος?

    • admin

      Είναι κάτι που έπρεπε να έχετε γνωστοποιήσει άμεσα. Τώρα μετά από τόσο καιρό δεν θα γίνει πιστευτό, ή θα γίνει αντιληπτό ότι κάτι υποκρύπτεται

Leave a Reply

  

  

  


+ six = 14