Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νόμος 5053/2023 Ενίσχυση Εργασίας (Ε.Ο.1159/89) & Υ.Α. 113169/2023

Υπουργική Απόφαση 113169/2023 (ΦΕΚ Β 7421/28-12-2023)

Α. Τροποποίηση του μέρους Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/ 26-5-2022 (Β’ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Β. Τροποποίηση του μέρους Β «B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» της υπ’ αρ. 90972/ 15-11-2021 (Β’ 5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

 

Νόμος 5053/2023 (ΦΕΚ 158 Α) 26/09/2023

Θέμα: Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας
Άρθρο 4 :Δοκιμαστική περίοδος – Δόκιμος εργαζόμενος – Προσθήκη άρθρου 1Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)

Άρθρο 5: Παροχή πληροφοριών – Χρονοδιάγραμμα και μέσα ενημέρωσης – Αντικατάσταση άρθρου 71 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρα 3 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1152)

Άρθρο 6: Υποχρέωση παροχής ενημέρωσης – Αντικατάσταση άρθρου 70 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)

Άρθρο 9: Παράλληλη απασχόληση – Αντικατάσταση άρθρου 189 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)

Άρθρο 10: Ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας – Προστατευτικά μέτρα – Προσθήκη άρθρου 182Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)

Άρθρο 12: Υποχρεωτική κατάρτιση – Προσθήκη άρθρου 70Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)

Άρθρο 14: Συνέπειες παράλειψης του εργοδότη ως προς τη χορήγηση αναγκαίων εγγράφων – Αντικατάσταση άρθρου 74 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)

Άρθρο 17: Προστασία από την απόλυση και βάρος της απόδειξης – Τροποποίηση άρθρου 339 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)

Άρθρο 19: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης – Προσθήκη άρθρου 325Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Άρθρο 21: Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Ηλεκτρονική υπογραφή – Πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας και Ατομικής Σύμβασης Εργασίας

Άρθρο 22: Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 80 ν. 4144/2013

Άρθρο 23: Διαδικασία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας – Τροποποίηση άρθρου 320 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας – Προσθήκη άρθρου 182Γ στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας – Προσθήκη άρθρου 182Β στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Άρθρο 27: Δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένων κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας – Προσθήκη περ. κε), κστ) και κζ) στην παρ. 1 του άρθρου 200 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Άρθρο 28: Δυνατότητα συμφωνίας περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 192 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Άρθρο 29: Καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 22 ν. 1836/1989

Άρθρο 32: Προστασία εργαζομένων σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και έκτακτων καιρικών φαινομένων

Άρθρο 33: Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων – Κατάργηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 34: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 1 άρθρου 90 ν. 5018/2023

Leave a Reply

  

  

  


− one = 4