Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατροπή σε αορίστου

Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (με όρο) σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Νομοθετικό καθεστώς: Άρθρο 40  Ν. 3986/11

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.

 

Ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή διάρκεια μεγαλύτερη των 3 ετών

Νομοθετικό καθεστώς: Άρθρο 40  Ν. 3986/11

Μπορούν να γίνουν απεριόριστες ανανεώσεις.

 • Αν οι ανανεώσεις δικαιολογούνται από έναν αντικειμενικό λόγο,

Τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης  με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις (ή σχέσεις) εργασίας αορίστου χρόνου:

 • Αν δεν δικαιολογούνται από έναν αντικειμενικό λόγο,  από την τέταρτη ανανέωση (συνεχόμενες ανανεώσεις με διακοπή μικρότερη των 45 ημερών)
 • Αν η συνολική διάρκεια των συμβάσεων ξεπερνάει τα 3 έτη.
(Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης)

 

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου

Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Το άρθρο 3 του π.δ. 180/2004, το οποίο είχε τροποποιήσει το άρθρο 5 του π.δ. 81/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται ιδίως:

Αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση, όπως η προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος ή συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός ή αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.

2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν.Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον εργαζόμενο αμελλητί μετά την έναρξητης προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχειεντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκειαμεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

3. Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου,όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντοςκαι εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.

4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου περί ομίλου επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ομίλου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος.»

73 comments to Συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατροπή σε αορίστου

 • despoina a.

  Εργάζομαι με πρώτη 6μηνη σύμβαση σε ιδιωτική επιχείρηση, από τον Ιούνιο του 16. Ενημερώθηκα ότι έγινε μεταβολή της σύμβασης μου από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χωρίς την συγκατάθεση μου και φυσικά πριν την λήξη της σύμβασης, χωρίς να συντρέχει αντικειμενικός λόγος.. Είναι νόμιμο αυτό?

  • admin

   Εφόσον δεν έχει γίνει καταχρηστικά (π.χ. για να σας απολύσουν νωρίτερα από το 6μηνο), αλλά γιατί απλά έχουν σκοπό να σας κρατήσουν στην δουλειά και μετά το 6μηνο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.

 • Γιαννης

  Καλησπέρα,
  αν υποθέσουμε πως κάθε χρόνο (για 3 έτη) γίνεται νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας ενός έτους)
  Με λήξη 1-Σεπτεμβρίου.
  Ο εργοδότης αποφασίζει πως δεν θέλει να συνεργαστείτε άλλο, αλλά έχουν προηγηθεί 3 συμβάσεις.
  Ο υπάλληλος θα πάρει αποζημίωση?

  • admin

   Θα πρέπει να αναγνωρίσει δικαστικά το γεγονός. Εκτός εάν έρθουν σε συμφωνία-συμβιβασμό με τον εργοδότη.

 • Θωμας

  Καλησπερα. εργαζωμουνα απο 28-7-15 εως 27-12-15 με πενταμηνο σε καποιο δημο και απο 31-12-15 εως 30-8-15 με οκταμηνη συμβαση σε αλλο δημο η οποια συμβαση ανανεωθηκε για αλλους 4 μηνες συνεχεια της πρωτης δηλαδη τελειωνη στις 30-12-16 και καληπτω παγιες και διαρκεις αναγγες

  Θα ηθελα να μαθω εαν εχω πρωοπτηκες για αοριστου

  Ευχαρηστω

  • admin

   Δεν έχετε συμπληρώσει 3 έτη στον ίδιο εργοδότη, ούτε 4 ανανεώσεις. Εάν γίνει σε κάποια στιγμή, θα πρέπει να δείτε εάν αιτιολογείτε το γεγονός αυτό, και εάν υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς, αφού αναφέρεστε σε δήμους.

 • stefanos

  Εργάζομαι σε δημοτικη επιχείρηση με συμβαση ορισμενου χρόνου με επιδοτούμενο πρόγραμμα για αμεα 3+1 χρονια και τωρα βρισκομαι στον 3 χρονο πλεων το ποσοστό αναπηριας μου έχει κατεβει κατω του 67%. Η σημβαση λεει οτι δεν καλυπτω παγιες και διαρκείς αναγκες ενω η επιχείρηση δεν είναι αρνητική στο να μετατρεψει την συμβαση σε αορίστου χρονου. Τι πρεπει να κάνω και σε ποιον νομο μπορω να βασιστω?

 • fotaklas

  Γεια σας….Ειχα συμβαση ορισμενου χρονου απο 25/9/2013 εως και 25/9/014 αλλα στισ 10/1/2014 απολυθηκα λογω ..χαμηλης παραγωγικοτητας προσφορικως αλλα στην καταγγελια αναφερει μονο αοριστα …για αλλο λογο
  Τι μπορω να κανω? Μπορω να κανω καταγγελια στην επιθεωρηση εργασιας και να διεκδικησω τουσ υπολοιπους 8,5 μηνες εως το τελος της συμβασης?

 • anna tit

  δουλευω ηδη με οχταμηνη συμβαση και η επιχειρηση ξαναεβγαλε προκυρηξη για καινουρια οχταμηνα. εχω το δικαιωμα να ξανακανω αιτηση εφοσον κατεχω τα κριτηρια, εκτος της ανεργιας ή θα μου την απορριψουν σαν ηδη εργαζομενη;

  • admin

   Έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
   Εάν προβληματίζεστε για την μετατροπή σε αορίστου, θα πρέπει να υπάρξουν 4 αναιτιολόγητες ανανεώσεις.

Leave a Reply

  

  

  


two × = 4