Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νέα Υπουργική Απόφαση 5072/6/25-02-2013 για ηλεκτρονική υποβολή πινάκων προσωπικού, προγραμμάτων εργασίας και εντύπων ΟΑΕΔ

Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012

(ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ-Φ5Α)

Προηγούμενες οδηγίες με βίντεο για την ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 8 παρ. α΄ και β΄, τα περιγραφόμενα στο επόμενο άρθρο έντυπα (Ε3 έως Ε10), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα διαδικασία, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ), το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εφεξής, το εν λόγω διασυνδεόμενο ΠΣ του Υπουργείου καλείται ΠΣ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η παρούσα αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

 

Άρθρο 2
Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα
α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,
β) Ε4. Πίνακας προσωπικού,
γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,
ε) Ε7. Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,
στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας
η) Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 3
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
α) Ο εργοδότης υποβάλλει τα έντυπα του άρθ. 2 της παρούσας, μετά σαρωμένων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται, όπως είναι ιδίως η άδεια διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών, το βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό.
β) Δυνατότητα πρόσβασης στο ανωτέρω ΠΣ έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, όπως αυτές ισχύουν και προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
δ) Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.
ε) Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου) υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή
επισυνάπτοντας το αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές. Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.
στ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.
ζ) Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων των εντύπων καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
η) i) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό ή το ημερομίσθιο για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης υπολειπομένου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην Υποπαράγραφο ΙΑ 11 του Ν. 4093/2012 .
ii) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν την αναλογία μισθού ή ωρομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας υπολειπομένου από την αντίστοιχη αναλογία μισθού ή ωρομισθίου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΙΑ 11 του Ν. 4093/2012 .
iii) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση των εντύπων του άρθρου 2 αν δεν συνυποβάλλονται τα υποχρεωτικά συνοδευτικά νομιμοποιητικά έγγραφα, όπου αυτά απαιτούνται, που αφορούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και προβλέπονται ενδεικτικά στην παράγραφο α) του παρόντος.
θ) Ειδικά για τις περιπτώσεις εργοδοτών των κλάδων τουρισμού , επισιτισμού και συσκευασίας- διαλογής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που απασχολούν εποχικά εργαζόμενους καθώς και για τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) που προσλαμβάνουν ως άμεσος εργοδότης εργαζομένους, δύνανται να υποβάλλουν τα έντυπα Ε3 και Ε7, με ομαδικό τρόπο καταχώρησης.
ι) Μετά την παρέλευση διμήνου πραγματοποιείται αυτόματη διαγραφή από το ΠΣ των προσωρινών μη υποβληθέντων εντύπων.
Άρθρο 4
Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
α) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 της παρούσας, ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες, με εξαίρεση το υποστοιχείο α΄ του άρθ. 2 για τις περιπτώσεις της παραγράφου α) του άρθρου 8 του παρόντος.
β) Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και το Ε4 (πίνακας προσωπικού) που υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Κατά την υποβολή των εντύπων του άρθ. 30 παρ. 4 του Ν. 3996/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012:
1 ) ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία i) της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή και ii) της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
2) Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο.
δ) Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.
ε) Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.
στ) Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του αρ. 2 της παρούσης.

Άρθρο 5
Πρόσβαση και διαχείριση
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου (ΣΕΠΕ) και του ΟΑΕΔ έχουν πρόσβαση και διαχειρίζονται τα υποβληθέντα έντυπα. Πρόσβαση στα υποβληθέντα έντυπα έχουν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 6
Συγκρότηση ομάδας διαχείρισης
Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συγκροτείται ομάδα διαχείρισης του ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η ομάδα διαχείρισης αποτελείται από εννέα (9) μέλη:
α) Τρείς (3) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκ των οποίων ο ένας ως συντονιστής της ομάδας.
β) Δύο (2) υπαλλήλους του ΣΕΠΕ.
γ) Δύο (2) υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.
δ) Δύο (2) υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Έ ρ γ ο της ομάδας είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του ανωτέρω ΠΣ.
Η ο μάδα λειτουργεί εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν είναι αμειβόμενη.

Άρθρο 7
Κυρώσεις
Οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
α)Από 1/3/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, πλην των εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) ή εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ -ΕΤΑΜ λόγω μη απόδοσης σε αυτούς ΑΦΜ . Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων του άρθρου 2 του παρόντος , ισχυουσών των
προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν την χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ , μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ -ΕΤΑΜ που απαιτείται και ο οποίος δεν μπορεί να είναι αργότερα από την 31/8/2013.
β) Η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε9 και Ε10 του άρθρου 2 του παρόντος καθίσταται υποχρεωτική από την 1/7/2013.

Άρθρο 9
Οι με αριθμ. πρωτ. 14827/22/24-07-2012, ΦΕΚ Β 2240 και 17227/32/22-08-2012, ΦΕΚ Β 2346 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καταργούνται.

Άρθρο 10
Ισχύς της απόφασης
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/3/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/2005),
2. το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141Α΄/21-6-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 143 Α΄/4-7-2012),
3. το άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41Α΄/1-3-2012),
4. τα άρθ. 18 και 30 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄/2011), όπως ισχύουν ,
5. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2011),
6. το άρθ. 4 του Ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 114Α΄/2008),
7. το άρθ. 15 του Ν. 3144/2003 καθώς και το άρθ. 12 παρ. 4 του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111Α΄/2003), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 151 παρ. 2 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α΄/2008) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»,
8. το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 291 Α΄/2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.65 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170/2011)
9. το Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄/6-11-2001),
10. το άρθ. 2 του Ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση
εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270 Α΄/1997),
11. το άρθ. 9 του Ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας σχέσεως εργασίας διατάξεων» (ΦΕΚ Α 98 Α΄/1955),
12. τον Α.Ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179Α΄/21-6-1951) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ,
13. το άρθ. 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄ και ββ΄ του Α.Ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179Α΄/21-6-1951),
14. το Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 134Α΄/30-6-1999),
15. το Π.Δ. 152/1991 «Σύσταση Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Επιθεώρησης και κλάδου Επιθεωρητών, Πληροφορικής και Απλούστευσης διαδικασιών, στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 61 Α΄/3-4-1991),
16. το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α΄/16-6-1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
17. το β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 123 Α΄/21-6-1971),
18. το άρθ. 38 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/31-7-1990) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 (205/Α΄/2-9-1998) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α΄/11-5-2010) και μετά την τροποποίησή του με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010),
19. το άρθ. 13 του Π.Δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (ΦΕΚ 212 Α΄/1932), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 4 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α’/1970), και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α΄/1980) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ. 1-7 του Ν.Δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235Α΄/1971), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με το άρθ. 16 του Ν. 2874/2000, την παρ. 1 του άρθ. 3 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄/2005), το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 272Α΄/2006), το άρθ. 10 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», το άρθ. 30 παρ. 4 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄/2011) και την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α’ /2012),
20. τις υποπαραγράφους ΙΑ.10 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α’ /2012), όπως ισχύουν,
21. την απόφαση με αρ.πρωτ.16802/667/27-8-2010(ΦΕΚ1345/Β/31-8-2010) των Υπουργών Παιδείας ,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Πολιτισμού και Τουρισμού, «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
22. το Ν.Δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργία» (ΦΕΚ 197Α΄/25-8-1954),
23. το Ν.Δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας» (ΦΕΚ 299Α΄/1953) όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.Δ. 763/1970 «Περί προσλήψεως μισθωτών» (ΦΕΚ 283Α΄/1970),
24. το άρθ. 5 του Ν.Δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας» (ΦΕΚ 299Α΄/1953), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 4504/1966 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 57Α΄/1966) και αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 763/1970 «Περί προσλήψεως μισθωτών»
(ΦΕΚ 283Α΄/1970),
25. τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {άρθ. 5 και 7 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98Α΄/1937), άρθ. 3 του Β.Δ. 28-1/4-2-1938 (ΦΕΚ 35Α΄/1938), άρθ. 3 του Β.Δ. 14-8/8-9-1950 (ΦΕΚ 202Α΄/1950), άρθ. 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95Α΄/1970), άρθ. 18 του Π.Δ. 8-4/1932 (ΦΕΚ 114Α΄/1932), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθ. 12 του Ν.Δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄/1971),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις υπ’ αριθ. ΥΑ 6958/1960 (ΦΕΚ Β’ 96/1960), 63323/1961, (ΦΕΚ 350Β΄/1961), 39431/1961 (ΦΕΚ 234Β΄/1961) και 65982/1966 (ΦΕΚ 600Β΄/1966), καθώς και την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012},
26. την υπ’ αριθ. 80047/2003 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Διευθύνσεων: α) Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης και β) Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 1096Β΄/6-8-2003),
27. την υπ’ αριθ. πρωτ. 153.796/ΨΣ315-Α2 /16-5-2011 Απόφαση ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (με κωδ. ΟΠΣ
340081) στα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία- Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική»,
28. το υπ’ αριθ. πρωτ. 3603/13-10-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για διαδικασία υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Υποστηρικτικές ενέργειες» της πράξης με τίτλο «Απλούστευση των διαδικασιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (με κωδ. ΟΠΣ 310295),
29. την υπ’ αριθ. πρωτ. 26903/14-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί σύστασης και συγκρότησης δύο ομάδων εργασίας για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «Υποστηρικτικές Ενέργειες» με Α/Α 3 της Πράξης «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 65/14-2-2012- και 140/26-3-2012 τεύχος ΥΟΔΔ) ,
30. το έγγραφο αριθ.2/62222/0021/22-8-2012 της 21ης Διεύθυνσης-Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
31. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη ενώ και η αναφερόμενη εκ παραδρομής στο σημείο 27 του σκεπτικού της με αριθμ.πρωτ. 14827/22/24-7-2012, απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,δαπάνη ποσού 138.831,12 ευρώ ,αφορά δαπάνες ,που βαρύνουν τις πιστώσεις ΠΔΕ έτους 2012 του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και ήδη προκλήθηκαν με τις υπ.αριθμ.3899/21-12-2010 (ΑΔΑ4ΙΙΕΚ-Κ),153.796/16-5-2011/Ψ315-Α2 (ΑΔΑ 4ΑΘ3Φ-ΓΧ),23743/15-7-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣ1Λ-ΩΧΨ),22566/ΔΕ-4100/25-5-2011 (ΑΔΑ 4ΑΘΣΦ-ΛΑ),177/ΔΕ-8314/31-12-2010 (ΑΔΑ 4 Α9ΚΦ-Ω),25872/27-10-2011 (ΑΔΑ 45ΟΓΛ-ΤΑ9),αποφάσεις καθώς και από την σύμβαση μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου εταιρείας (ΑΔΑ 45 Ο4Λ-Ω93).

 

 

 

69 comments to Νέα Υπουργική Απόφαση 5072/6/25-02-2013 για ηλεκτρονική υποβολή πινάκων προσωπικού, προγραμμάτων εργασίας και εντύπων ΟΑΕΔ

 • ΡΕΝΑ

  καλησπερα…..!στην αρχη της καλοκαιρινης σεζον εκανα προσληψη σε εναν εργαζομενο με συμβαση ορισμενου χρονου εως 30/09/2013!θελω να κανω παραταση για εναν εκομα μηνα θα πρεπει να υποβαλλω το εντυπο λυσης της συμβασης με 30/09 και να ξαναυποβαλλω αναγγελια προσληψης ορισμενου χρονου απο 01/10-31/10 και πινακα προσωπικου?ευχαριστω εκ των προτερων

  • admin

   Άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να υποβάλλεται.
   Εάν αλλάζει το ωράριο ή ο μισθός να υποβάλλεται πίνακα προσωπικού.
   Εάν είναι μειωμένης απασχόλησης Ε9, εάν είναι πλήρης συντάξτε νέα σύμβαση και κρατήστε τη στο αρχείο.

 • jenny

  Σήμερα καταθέσαμε ηλεκτρονικά πρόσληψη και πίνακα προσωπικού για νέο εργαζόμενο με σύμβαση μειωμένης απασχόλησης. Την δηλωμένη ώρα ο εργαζόμενος εμφανίσθηκε για να μας γνωστοποιήσει ότι δεν πρόκειται να εργασθεί ποτέ σε εμάς και έφυγε. Πρέπει να τον γράψω στο πορτοκαλί βιβλίο εφόσον δεν εργάσθηκε? Ο υποτιθέμενος εργαζόμενος δεν υπέγραψε κανένα χαρτί. Τι γίνεται με τα έντυπα που κατέθεσα και δεν ισχύουν? Επίσης, τί γίνεται με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου που θα έπρεπε να καταθέσω μέσα σε 7 ημέρες? Μπορώ να κάνω γνωστοποίηση σε ικα – επιθ εργασίας και οαεδ και πότε μιας και τέτοια ώρα δεν είναι καμία υπηρεσία ανοιχτή? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις??

  • admin

   Όπως ακριβώς το λέτε να κάνετε γνωστοποίηση στις Υπηρεσίες. άποψή μας είναι στο πορτοκαλί βιβλίο να μην τον γράψετε εφόσον δεν εργάστηκε. Επίσης κατά την άποψή μας, σύμβαση να μην καταθέσετε εφόσον δεν εργάστηκε (να τα δηλώσετε όλα αυτά στις γνωστοποιήσεις).

 • Dimitrios Zacharopoulos

  Μήπως ξέρει κάποιος κύριος να μου πει ποιά είναι η προθεσμία υποβολής της καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου και σε ποιό site υποβάλεται;

  • admin

   8 ημέρες. Πατήστε από το σύνδεσμο που έχουμε στους πίνακες ή στις συμβάσεις για να σας πάει στο site του Υπουργείου.

 • Γιάννα

  Καλημέρα σας!
  Πως καταθέτουμε ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης και πίνακα προσωπικού (λόγω αλλαγής ωραρίου) Έχουμε περιθώριο μέχρι και την ημέρα αλλαγής του ωραρίου?

  Ευχαριστώ!

  • admin

   Δείτε προηγούμενο σχόλιο: Τροποποιητικός πίνακας ηλεκτρονικά εντός 2 ημερών, σύμβαση μειωμένης χειρόγραφη εντός 8 ημερών.

   • Maria

    μπορούμε να κάνουμε παράταση σύμβασης εργαζομένου από πλήρης απασχόληση σε μερικής απασχόλησης?
    αν ναι συμπληρώνω το έντυπο ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?
    χρειάζεται ο εργαζόμενος να κάνει υπεύθυνη δήλωση για την μείωση του ωραρίου του??

 • GUS_85

  Μήπως γνωρίζετε για απογραφή υποκαταστήματος που δεν απασχολεί προσωπικό ενώ η έδρα απασχολεί ισχύει το τριήμερο για την κατάθεση της αναγγελίας πρόσληψης και του πίνακα προσωπικού ή πρέπει να πάει αυθημερόν;για μερική απασχόληση ισχύει ακόμα ότι πρέπει να κατατεθεί και χειρόγραφο έντυπο στην επιθεώρηση;

  • admin

   (update 14-05-2013) Επειδή υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ως προς το θέμα αυτό, γράψετε το εργαζόμενο στο κεντρικό και να τον μεταφέρετε μετά στο υποκατάστημα.
   Το έντυπο της μειωμένης μέχρι και τέλος Ιουνίου θα κατατίθεται χειρόγραφα.

 • Konstantinos

  Θέλω αν γίνεται μια άμεση απάντηση καθώς έχω μπλέξει με την ελληνική γραφειοκρατία…Υπάρχουν εξαιρεσεις της παραπάνω απόφασης για φορεις Δημοσίου και ΝΠΔΔ (ειδικότερα νοσοκομεία) για καταγγελίες συμβάσεων ή λήξη συμβάσεων μέχρι Αύγουστο του 2013? υπάρχει κάποιος αριθμός απόφασης?

  • admin

   Η ηλεκτρονική υποβολή δεν αλλάζει το ποιοι είναι υπόχρεοι στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Απλά κάνει τις διαδικασίες ηλεκτρονικές.
   Οι δημόσιες υπηρεσίες τυπικά δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον έχουν εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου, απλά μέχρι σήμερα δεν ανακινούσε κανείς το θέμα (και κατά τη γνώμη μας σωστά, γιατί αλλιώς φανταστείτε τι επιπλέον χαμός θα γινόταν στις υπηρεσίες).
   Για θέματα ΟΑΕΔ δεν έχουμε ειδικότητα, και δεν γνωρίζουμε εάν έχει εκδοθεί κάποια ειδική απόφαση η οδηγία για τα θέματά τους.

 • Manos Pap

  Γεια σας.

  Σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης εργαζόμενου μερικής απασχόλησης με τους ίδιους όρους
  (ωράριο και ωρομίσθιο), χρειάζεται να αποσταλούν εκ νέου ο πίνακας προσωπικού και η
  ανανέωση της σύμβασης?

  Ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Εφόσον δεν αλλάζει τίποτα στους πίνακες, θα καταθέσετε εντός 8 ημερών σύμβαση χειρόγραφα.

  • Maria

   ερώτηση: Μπορεί να γίνει παράταση σύμβασης από μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση?
   Αν ναι καταθέτουμε επιπλέον πρόγραμμα για τον εργαζόμενο??

   • admin

    Να καταθέσετε τροποποιητικό ωραρίου και νέα σύμβαση η οποία εφόσον είναι πλήρης απασχόλησης δεν λαμβάνει πρωτόκολλό.

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

  στην αναγγελια προσληψης χρειαζεται κ σκαναρισμενη υπογραφη?

 • Bessie

  Παρακαλώ πολύ μπορείτε να μου εξηγησετε γιατί το σύστημα δεν δέχεται τους κωδικούς Κ.Α.Δ. Εργοδότη και κωδικό ειδικότητας εργαζόμενου σε καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου που προσπαθώ να υποβάλλω; Χρησιμοποιώ αυτούς τους κωδικούς χρόνια όταν υποβάλλω τις ΑΠΔ του ΙΚΑ. Σ αυτήν την περίπτωση τι κάνω, γιατί τελειώνει και η προθεσμία υποβολής. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Όταν δεν υπάρχει ακριβώς η ειδικότητα που ψάχνετε, να βάζετε μία παρεμφερή. Στον πίνακα προσωπικού και στην ασφάλιση να φροντίσετε να είναι ακριβώς η ειδικότητα.

 • dimitris_10

  ευχαριστω για την αμεση απαντηση. η ενημερωση και βοηθεια που παρεχει το site ειναι εξαιρετικη.θα παρακαλουσα και για μια ακομα διευκρινηση. προκειται για νεοσυστατη επιχειρηση.η συμαβαση των εργαζομενων ειναι πληρους απασχολησης με το 5μερο συστημα. τυπικα δεν εχουν προσαυξηση 3ετιων ,δεν εχουν φερει βεβαιωση προυπηρεσιας ,παρ ολα αυτα αμοιβονται με 703,30 εως οτου φερουν τα ενσημα κ εξακριβωθει ο χρονος προυπηρεσιας τους(οπως αναφερουν οι ιδιοι για υπαρξη προυπηρεσιας).στη συμβαση αναφερεται ως ΣΣΕ που εφαρμοζεται η ΕΓΣΣΕ(Ο εργοδοτης δεν εχει υπογραψει αλλες συλλογικες συμβασεις ,ουτε ισχυει στην περιπτωση καποια κλαδικη).θεωρειτε οτι η συμβαση μπορει να θεωρηθει ως ατομικη λογω του οτι ο μισθος ειναι μεγαλυτερος του κατωτατου χωρις προυπηρεσια που προβλεπεται απο την ΕΓΣΣΕ?

  • admin

   Εφόσον στην ατομική σύμβαση γράψετε μισθό, τότε ισχύει ο μισθός ως όρος.
   Εφόσον γράψετε ΕΓΣΣΕ τότε ισχύει σύμφωνα τη προϋπηρεσία που θα σας προσκομίσουν.

 • dimitris_10

  η ασθενεια αναγραφεται στον συμπληρωματικο πινακα εβδομαδιαιου προγραμματος εργασιας?

  • admin

   Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι λόγος δηλαδή να τροποποιήσετε πρόγραμμα εργασίας (εάν δεν αλλάζει και κάποιος άλλος πρόγραμμα) για την ασθένεια. Αρκεί να έχετε χαρτιά να αποδείξετε σε κάποια ακραία περίπτωση γιατί δεν αναγράφετε στο πρόγραμμα της εβδομάδας π.χ. ο εργαζόμενος.

 • dimitris_10

  οι διαζευγμενοι με παιδι στον πινακα προσωπικου συμπληρωνονται ως εγγαμοι??απο 10/2/2013 συμπληρωνονται ως αγαμοι στους προυπαρχοντες πινακες.πρεπει να σταλει τροποποιητικη στον επομενο πινακα?θα προκυψει προστιμο?ουτως η αλλως απο 11/2012 δεν δικαιουνται επιδομα γαμου συμφωνα με την εγσσε.

  • admin

   Εφόσον δεν ήταν μέλη, και δεν προβλεπόταν εμμέσως ή αμέσως από την ατομική σύμβαση, τότε σε μισθό δεν επηρέαζε.
   Όταν κάποιος έχει τέκνο θεωρείται έγγαμος. Εφόσον δεν επηρεάζει το μισθό δεν έχει νόημα να τροποποιήσετε τον πίνακα. Να τον εμφανίσετε σωστά όμως στον επόμενο πίνακα.

 • George

  Επιχείρηση η οποία παλαιότερα απασχολουσε προσωπικό, αλλά το 2012 δεν απασχολούσε προσωπικό όπότε δε κατέθεσε και ετήσιο πίνακα προσωπικού για το 2012. Τώρα έγινε νέα πρόσληψη αλλά στέλνοντας αρχικό πίνακα προσωπικού στη στήλη έτος βγάζει 2012 και όχι 2013, γιατί συμβαίνει αυτό?

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ”ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?ΑΝ ΝΑΙ,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ?ΤΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ PDF?”EYΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  • admin

   Να το αναρτήσετε αφού το υπογράψετε πρώτα, και με συνημμένο τον πίνακα που έλαβε το πρωτόκολλο.

 • dimitris

  Καλησπέρα, τηρώ μισθοδοσία σε έδρα και υποκατάστημα (διαφορετικές επιθ.εργασίας), για την έδρα κατέθεσα ηλεκτρονικά στις 28/2 κατάσταση επιθεώρησης για νέα πρόσληψη 1/3 και την ονόμασα αρχική, τώρα, για το υποκατάστημα, πρέπει να κάνω επανυποβολή της έντυπης και να την ονομάσω αρχική?
  για την έδρα φαντάζομαι ότι δε χρειάζεται να κάνω κάτι σχετικά με την ετήσια έντυπη
  ευχαριστώ

  • admin

   Κάθε υποκατάστημα πρέπει να έχει αρχικό πίνακα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να καταθέσετε όμως εάν δεν υπάρχει κάποια μεταβολή. Μπορείτε όμως να καταθέσετε για να είστε έτοιμοι για την περίπτωση που θα υπάρξει μεταβολή.

 • georgia

  Κατα την έναρξη νέας εταιρείας πήγαμε στο ικα παραλαβαμε πορτοκαλί βιβλιο. Πως θα καταθέσουμε το εντυπο ε4 πινακα προσωπικου έγκαιρα ενω δεν έχουμε τεχνικό ασφαλείας(ακόμη).

  • admin

   Με το ονοματεπώνυμο του εργοδότη και αφμ, παύλα στο πρωτόκολλο και ημερομηνία λήξης 12-11-2013 θα σας το πάρει το σύστημα, αλλά να κάνετε άμεσα ενέργειες για ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας.

 • lena

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2013 ΝΑ ΒΑΛΩ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΟΑΕΔ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ;
  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

  • admin

   Τα θέματα ΟΑΕΔ δεν είναι η ειδικότητά μας, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει αλλάξει κάτι στη διαδικασία. Απλά γίνεται ηλεκτρονικά.

 • Eirini Gazidelli

  Καλησπέρα,

  Η Αναγγελία πρόσληψης ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο? Δηλαδή, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του εργαζομένου που θα προσληφθεί και όσα άλλα απαιτούνται και πατάμε υποβολή (αφού έχουμε επισυνάψει το σχετικό πρόγραμμα εργασίας) και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την οριστική υποβολή? Η’ εκτυπώνουμε το αρχείο με τα στοιχεία του εργαζομένου, υπογράφει ο ίδιος και ο εργοδότης και στη συνέχεια αφού το σκανάρουμε πατάμε υποβολή?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Το σκανάρισμα γίνεται στη καταγγελία και προαιρετικά στην οικειωθελή αποχώρηση.

 • Βαγγέλης

  Γειά σας.

  Γνωρίζετε τί πρέπει να κάνουμε σε περιπτωση οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου που προσελήφθη πριν την 1/3/2013 και δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα;
  Προχωράμε στην ηλεκτρονική υποβολή του Ε5 ή χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια πιο πριν;

  Ευχαριστώ.

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  • admin

   Στην αναγγελία πρόσληψης θα επισυνάψετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
   Για τις προθεσμίες δείτε το άρθρο 4. Πριν την ανάληψη υπηρεσίας στη πρόσληψη, στις αποχωρήσεις κτλ 8ήμερο.

 • ΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΗΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ;

 • Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, άμεσα, εαν είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή προσλήψεων΄, απολύσεων κ.λ.π απο 1/3/2013 για το Δημόσιο
  Σας ευαχαριστούμε εκ των προτέρων
  Δ/νση Δ/θμιας Έκ/σης Ν.Ηρακλείου
  Οικονομικό Τμήμα
  Ευαγγελία Δασκαλάκη
  Τηλ. 2810-333756

  • admin

   Με βάσει έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας του 2006 (4030/04-10-2006 Δ/νση Όρων Εργασίας),
   Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας έχουν σκοπό την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής της οικείας εργατικής νομοθεσίας,…,τον έλεγχο και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
   Δεν αφορά όμως νομοθεσία, αλλά απάντηση του Υπουργείου σε έγγραφο, υπάρχουν κενά όσον αφορά ότι πολλοί εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι ιδιωτικού δικαίου, αλλά αμείβονται με το δημόσιο μισθολόγιο κτλ.
   Το τοπίο είναι λίγο θολό και μέχρι σήμερα οι περισσότερες υπηρεσίες δεν κατέθεταν πίνακες χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα.
   Σας τονίζουμε ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν επίσημη ενημέρωση, αλλά απόψεις του ergatika.gr.

 • gi

  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΠΙΝΑΚΑ;

 • Σ.Κ.

  Την Δευτερα 4-3-2013 πελατης μου-εργοδοτης εκανε προσληψη αρτεργατη με ωραριο 06:00-12:45,τον εγραψε στο πορτοκαλι βιβλιο και με ενημερωσε το μεσημερι για την προσληψη,την οποια βεβαιως δεν μπορεσα να στειλω γιατι το συστημα την εβγαζε εκπροθεσμη.Για να ειμαι ουσιαστικα και οχι τυποις ενταξει-εφοσον ειχε γραφει στο πορτοκαλι βιβλιο,εστειλα τον πινακα ωρων και προσπαθω εως σημερα να επικοινωνησω με το τηλ/νο του ΟΑΕΔ 2109989102,το οποιο βεβαιως δεν απαντα.Ο υπαλληλος του τοπικου ΟΑΕΔ με αντιμετωπισε σκαια και απαραδεκτα και μου ειπε οτι θα μου βαλει προστιμο.1ον.Να κανω ενσταση?2ον.το προστιμο θα μου επιβληθει γιατι ειμαι ουσιαστικα και οχι τυποις νομιμη και στο ΙΚΑ και στο ΣΕΠΕ?3ον.Ο ΟΑΕΔ με ωθει στο μελλον να κανω παρανομιες,διορθωνοντας τις ημερομηνιες π.χ.απο 4-3 σε 14-3?

  • admin

   Ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ είναι υποχρεωμένος να σας επιβάλει κυρώσεις, αλλά εσείς να καταθέσετε έγγραφες εξηγήσεις για το θέμα, και υπάρχει περίπτωση να γίνουν αποδεκτές.

 • APOSTOLOS_Ν

  Αν πρόκειται για αγροτική επιχείρηση ΑΕ., η οποία έχει έναν εργαζόμενο στο ΙΚΑ και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δηλώνονται στον ΟΓΑ, πως μπορεί πλέον να γίνει η αναγγελία πρόσληψης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ?

  • admin

   Να ρωτήσετε στον ΟΑΕΔ, μάλλον δεν χρειάζεται να τους κάνετε αναγγελία πρόσληψης, εάν δεν τους κάνατε μέχρι σήμερα σε έντυπο.

 • xristina

  πως καταθετουμε το προγραμμα εργασιασ ηλεκτρονικα?

 • Virginia

  καλημέρα,

  τελικά μόνο την καταγγελία πρέπει να υποβάλλουμε υπογεγραμμένη;
  ευχαριστώ.

  • admin

   Και οικειοθελή αποχώρηση προαιρετικά.
   ε) Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου) υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή
   επισυνάπτοντας το αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές. Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.
   στ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.

 • dimitra

  καλησπέρα σας,

  ποιά έντυπα χρειάζεται να είναι υπογεγραμένα από τον εργοδότη πρίν την ηλεκτρονική τους υποβολή; μόνο η καταγγελία;
  για το πίνακα προσωπικού χρειάζονται 2 υπογραφές;

  • admin

   Τον πίνακα προσωπικού μετά την ηλεκτρονική υποβολή, θα τον εκτυπώνετε και θα τον υπογράφετε. Μετά όμως την υποβολή.

 • Giannis

  Πώς καταθέτουμε ομαδικές προσλήψεις και απολύσεις για εποχικό προσωπικό;

 • Obi one Kenobi

  Με τις εκπρόθεσμες που δεν τις δέχεται τι θα γίνει?

  • admin

   Θα τις καταθέτετε στην Επιθεώρηση Εργασία και θα σας ζητούνται εξηγήσεις (πιθανή επιβολή προστίμου).

Leave a Reply

  

  

  


six × 2 =