Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Υπερωρίες

Νέο καθεστώς στις Υπερωρίες σύμφωνα με το νόμο 4144/2013.

Πατήστε εδώ για να υπολογίσετε τις υπερωρίες με το πρόγραμμα

Προσαυξήσεις:

Υπερεργασία                :  20%  (1 επιπλέον ώρα την ημέρα)

Νόμιμη Υπερωρία       :  40% (πέραν της 1 επιπλέον ώρας)

Παράνομη Υπερωρία :  80%  (πέραν της 1 επιπλέον ώρας, χωρίς την τήρηση των κατωτέρω διατάξεων)

 

Νόμος 4144/18-042013  Άρθρο 80

1 Α. Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,

στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

Ε. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

 

Παλαιό καθεστώς:

Οι Τράπεζες , τα  Καταστήματα , οι επιχειρήσεις για τους οδηγούς Φορτηγών Αυτοκινήτων

Αναγγέλλουν τις πραγματοποιηθείσες Υπερωρίες (από 12-11-2012 με το νόμο 4093/2012)
Βλέπε ανάλυση άρθρου κατωτέρω.

υποβάλουν αίτηση (έως 11-11-2012) για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Νομοθετικό καθεστώς : ΑΝ. 549/1977, ΝΔ. 1037/1971, ΒΔ. 28/1-4/2/1938 κλπ

 

Οι Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

Αναγγέλλουν τις πραγματοποιηθείσες Υπερωρίες

Νομοθετικό καθεστώς : Π.Δ. 27/6-4/7/1932, ΝΔ. 515/1970

 

Ειδικό  Βιβλίο  Υπερωριών

Νομοθετικό καθεστώς :  ΠΔ> 515/1970 άρ. 3, Ν. 3846/2010 άρ. 13

Υπόχρεοι : όλες οι επιχειρήσεις

Δεν θεωρείται πλέον

Νόμος 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012
Υποπαράγραφος ΙΑ.13. Απλοποίηση Διαδικασιών και Μείωση Διοικητικών Βαρών που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε.,

 

2. Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ. 515/1970 επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού
Βιβλίου Υπερωριών, που τηρείται στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 και το άρθρο 13 του ν. 3846/2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας

40 comments to Υπερωρίες

 • admin

  Δουλεύω το πρωί σε μια επιχείρηση πλήρες ωράριο. Μπορώ να απασχοληθώ και το απόγευμα σε μία άλλη επιχείρηση άλλες 4 ώρες?

  • admin

   Βάσει του Π.Δ. 27-06-1932 είναι παράνομο:
   Άρθρον 16
   Πας εργοδότης υποχρεούται όπως έχει εις την διάθεσιν των εργατών και υπαλλήλων επαρκή και υγιεινόν χώρον προς λήψιν τροφής και ανάπαυσιν.
   Οι εργάται δεν επιτρέπεται να απασχολώνται υπό των εργοδοτών ή των επιτετραµµένων των εντός ή εκτός του εργοστασία κατά τας ώρας του γεύµατος ή αναπαύσεως.
   Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει κατά την αυτήν ηµέραν εργασίας εργάτας ή υπαλλήλους, εργασθέντας εις έτερον εργοστάσιον, ή έτερον τόπον εργασίας, καθ΄όλον τον νόµιµον χρόνον ηµερησίας εργασίας. ∆ύναται µόνον ν΄απασχολήσει εργάτας εργασθέντας κατά την αυτήν ηµέραν παρ΄άλλοις εργοδόταις, ολιγωτέρας των υπό του παρόντος καθοριζοµένων ωρών, αλλά µόνον δια τον χρόνον τον απαιτούµενον προς συµπλήρωσιν του νοµίµου ανωτάτου ορίου ηµερησίας εργασίας.

 • jimmyjump

  Καλησπέρα σας,
  Εργαζόμουν σε μεγάλη ελληνική εταιρεία και συνήθιζα να δουλεύω υπερωριακά όλα τα χρόνια λόγω των συνθηκών. Γνωρίζω ότι μπορώ να διεκδικήσω , αν καταφέρω να αποδείξω, μόνο τις υπερωρίες των τελευταίων 5 ετών , λόγω παραγραφής.
  Σε περίπτωση καταγγελίας και ενδεχόμενου ελέγχου από το ΣΕΠΕ , το όποιο πρόςτιμο λόγω των παράνομων υπερωριών θα αφορά και τα προηγούμενα έτη, π.χ. 10 χρόνια και για κάθε χρονιά ξεχωριςτά π.χ. € 3000×10?
  Ευχαριστώ

  • admin

   Πρόστιμο η Επιθεώρηση Εργασίας, επιβάλλει κατόπιν ελέγχου και κατόπιν ξεκάθαρης διαπίστωσης χωρίς νομικά κενά. Η διαπίστωση θα είναι μία ενιαία.

   • jimmyjump

    Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.
    Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό που λέτε .
    Θα ήθελα να ξέρω όμως αν για τον υπολογισμό του προστίμου υπολογίζονται οι παραβάσεις κατ´ετος αθροιστικά , για αυτό και το παράδειγμα €3.000*10
    ( ενδεικτικό πρόστιμο επί αριθμό ετών )
    Ευχαριστώ

    • admin

     μια παράβαση, ένα πρόστιμο, και θα είναι και δύσκολο να στοιχειοθετηθεί.

     • jimmyjump

      Υπάρχει σύστημα καταγραφής ώρας προςέλευσης και υπάρχουν και τα ιστορικά στοιχεία που υποχρεούται από το νόμο να κρατάει.
      Δηλαδή μου λέτε ότι μια εταιρεία που έχει πάγια τακτική για χρόνια να μην πληρώνει υπερωρίες θα πληρώσει το ίδιο πρόστιμο με μια ομοειδή εταιρεία που παρέβει το νόμο για μια μόνο συγκεκριμένη χρονιά;
      Ευχαριστώ

     • admin

      Καταγγέλλει ένας γείτονας στην αστυνομία ότι κάθε μέρα παρκάρετε το αμάξι σας παράνομα σε μία θέση εδώ και ένα χρόνο. Πως θα σας φαινόταν να σας ερχόταν 365 πρόστιμα παρκαρίσματος? πόσο νομική βάση θα είχαν?

 • leuteris

  χαιρετε εργαζομουν στα διυλιστηρια με συμβαση 1 μηνα η οποια συμβαση ηταν 40 ωρες εβδομαδιεως και 5 μερες.Εργαζομουνα καθε μερα 12 ωρες και σαββατα και κυριακες και οι 4 ωρες τις καθημερινες και σαββατα κυριακεςπου ηταν 12ωρες ηταν μαυρα.Φαινονται οι ωρες που εργαζομουν μεσα στο διυλυστηριο διοτι χτυπας καρτα και φαινονται ολα λεπτομερως.Το θεμα ειναι οτι δεν μου πληρωνει τα λεφτα που μου οφειλει απο την μαυρη εργασια,τα υπολοιπα τα εχω λαβει.Μετα το τελος τις συμβασης με κρατησε αλλες 6 μερες χωρις ουτε ενσημα ουτε συμβαση το οποιο φαινετε και αυτο στην καρτα που χτυπαγα.Πως μπορω να παρω αυτα τα οποια μου χρωσταει (τα μαυρα) και εγω θα εχω καποιες επιπτωσεις στο οτι θα πρεπει να παω στην επιθεωρηση εργασιας και το οτι εχω δουλεψει μαυρα θα εχω και εγω επιπτωσεις και κυρωσεις γιαυτο παρακαλω απαντηστε μου

  • admin

   Εφόσον έχουν αποτυπωθεί σε κάρτες παρουσίας, τότε θα τα δικαιωθείτε εάν πάτε στα αρμόδια δικαστήρια.

 • ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΤΟ ΝΕΟ ” ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ” ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ”ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ”; ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;

  • admin

   Ναι το αντικαθιστά. Δεν είναι ανάγκη να τους γράψετε όλους. Μόνο σαν ημερολόγιο όποτε υπάρχει αλλαγή.

 • ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  εργαστηκα στη δουλεια μου 150 ωρεσ παραπανω σε ενα μηνα σαββατο και κυριακεσ με πληρωσαν με 400 ευρω παραπανω ετσι επρεπε? τωρα με απελυσαν χωρισ λογο και δεν μου πληρωνουν και την υπολοιπη αδεια και με αποζημειωσαν ωσ ημερομησθια ενω ημουν μισθωτη γιατι ετσι λενε εχω υπογραψει εγω ομωσ δεν ειχα ιδεα τοτε τηυπεγραφα

 • […] Νέο καθεστώς υπερωριών (καταχώριση πριν τη πραγματοποίησή τους σε αθεώρητο βιβλίο, επίδειξη κατά τον έλεγχο, ενημέρωση ανά μήνα για τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες) (αρ. 80) πατήστε εδώ για περισσότερα σχετικά με τις Υπερωρίες […]

 • […] Νέο καθεστώς υπερωριών (καταχώριση πριν τη πραγματοποίησή τους σε αθεώρητο βιβλίο, επίδειξη κατά τον έλεγχο, ενημέρωση ανά μήνα για τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες) (αρ. 80) πατήστε εδώ για περισσότερα σχετικά με τις Υπερωρίες […]

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΥ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ 20ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ. ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΝΑΙ 1-2 ΩΡΕΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΜΕ ΚΑΡΤΑ Η’ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΠΟΥ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • admin

   Πρέπει να σκεφτείτε κάτι που καταγράφεται η παρουσία σας, και να το κρατάτε αρχείο σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία.

 • Maria

  αν γίνει λάθος στην υποβολή των υπερωριών δηλαδή υποβάλουμε 15/05
  υπερωρίες που αφορούσαν για 10 ημέρες Απρίλιου & για 2 ημέρες του Μαίου μαζί,
  διατρέχουμε κίνδυνο προστίμου?

  • admin

   Δεν φαίνεται κάτι τρομερό. Μπορείτε να κάνετε όμως μία γνωστοποίηση στην Υπηρεσία που τις καταθέσατε.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ,
  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ???
  ΑΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ EMAIL TOYΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  • admin

   Αφού το βιβλίο πρέπει να συμπληρώνεται πριν την πραγματοποίηση των υπερωριών, θα πρέπει το βιβλίο να υπογράφεται.
   Δείτε το άρθρο 80 του ν 4144/2013
   1 Α. Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής
   της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.
   Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη
   και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».
   Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
   Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
   α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
   β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
   γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
   δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,
   ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,
   στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

 • ΑΛΕΞΙΟΣ

  Καλησπέρα ,
  ήθελα να ρωτήσω η νόμιμη υπερωρία δεν είναι 2 ώρες μετά την υπερεργασία ??δηλαδή η 10η και 11η.
  Σας ρωτάω για αναφέρετε ποιο πάνω μια μόνο ώρα σαν νόμιμη υπερωρία.
  Ακόμα ήθελα να ρωτήσω αν την νόμιμη υπερωρία την αμείβουμε ποιο ευνοϊκά για τον εργαζόμενο δηλαδή με 1,60 λόγο συμφωνίας η σωματείου θα πρέπει να αναγράφετε στο βιβλίο υπερωριών ???

  • admin

   Αναφέρεται “πέραν της 1 επιπλέον ώρας” δηλαδή πέραν της υπερεργασίας. Δηλαδή πράγματι αφορά την 10η και 11η ώρα.
   Δεν χάνεται τίποτα να το σημειώνετε στο βιβλίο, χωρίς όμως να είστε υποχρεωμένος.

 • Left

  Γνωρίζει κανείς πως υποβάλλω αίτηση για υπερωρίες στο ΣΕΠΕ?

  • admin

   Δεν υποβάλλονται πλέον αιτήσεις, Δείτε το κείμενο ανωτέρω. Απλά ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  Θα πρέπει να αναγγείλουμε μέχρι τις 15/05/2013 τις υπερωρίες του Απριλίου ??
  ΑΝ ναι μπορούμε και με fax η απαιτείτε η φυσική παρουσία ??

  • admin

   Βεβαίως μπορείτε να τις αποστείλετε για το εμπρόθεσμο με φαξ. Δεν θα πρέπει όμως να λάβετε και ένα αντίγραφο με πρωτόκολλο;

 • ΣΕΪΛΑ Κ.

  Αναφορικά με τις Υπερωρίες.

  Πόσες ώρες Υπερωρίας την ημέρα / εβδομάδα / έτος μπορεί να εργαστεί κάποιος μισθωτός ?
  Ισχύει ή δεν ισχύει πλέον το 2 ώρες / ημέρα μέχρι 120 / έτος ?

  Να σημειωθεί ότι η ερώτηση αφορά Εμπορική Επιχείρηση.

  Ευχαριστώ πολύ.

  • admin

   Έχει αλλάξει η διατύπωση των υπερωριών.
   Οι ώρες, τα όρια κτλ παραμένουν ως έχουν.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Καλησπέρα ,
  υπαρχει καποιο υποδειγμα βiβλιου υπερωριων σε excel ???

 • ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • admin

   Το ερώτημά σας μας προβλημάτισε αρκετά. Καταλήξαμε ότι δεν είναι απαραίτητο να καταθέτετε κατάσταση υπερωριών για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων καθώς το ωράριό τους προβλέπεται από διαφορετική νομοθεσία.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή των υπερωριών δηλαδή καταργείτε ???
  Αν ναι γιατί υπάρχει ακόμα μέσα στην σελίδα του υπουργείου ?

  • admin

   Όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή η νομοθεσία θα καταθέτετε τις πραγματοποιηθείσες χειρόγραφα. Θα δούμε μήπως εκδοθεί και κάποια ερμηνευτική ή κάποια υπουργική απόφαση.

 • Tassos

  Υπερωρία = “Εθελοντική Εργασία”…??

  Γειά σας,
  Θα ‘θελα τη γνώμη σας πάνω σε κάτι :

  Είναι “κοινό μυστικό”, ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Εργοδότης επιμένει για “παράνομη υπερωρία”…
  Κλείνει το μάτι, και σου λέει, γιατί να πληρώνουμε εισφορές στο @$%-Κράτος??
  Εδώ, θα τα κανονίσουμε αναμετάξυ μας…!!

  Τελικά, λόγω της “κρίσης”, όταν έχει “θα” στα δώσει…
  Και, στην περίπτωση που κινητοποιήσεις τις νόμιμες διαδικασίες -“Διαδικασία Εργατικής Διαφοράς”, Αγωγή κλπ,
  οι “μαύρες” υπερωρίες, ούτε φαίνονται πουθενά, ούτε τεκμηριώνονται από κάπου…
  Άσε που είναι εντελώς οξύμωρο, να καταφύγεις στη Δικαιοσύνη,
  προκειμένου να διεκδικήσεις κάτι, εκ προοιμίου παράνομο…!!

  Άρα, Μη δηλωμένη Υπερωρία = “Εθελοντική Εργασία”…?!!

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΚΑΛΗΜΕΤΑ ΣΑΣ, δουλευω σε ενα απο τα factory της Αθηνας για ενα μηνα, και δουλευω 11ωρα και 10ωρα ποιες ειναι οι υπερωριες μου και που μπορω να τις υπολογισω για καθε παραπανω ωρα εργασιας μου;; και ποιο θα ειναι το δωρο μου ;; και τις κυριακες που θα ειμαστε ανοιχτα για τις γιορτινες μερες και θα δουλεψω ποσο παραπανω θα παρω ;;; ευχαριστω για τον χρονο σας!

 • DIONISIS VRETOS

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ! ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΩΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 2/10/09 ΩΣ 31/5/10 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 600€(25 ΗΜΕΡΕΣ), 1/6/10 ΩΣ 31/12/10 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 360€(12 ΗΜΕΡΕΣ) ΚΑΙ 1/1/2011 ΩΣ 21/1/2011 ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 330(11 ΜΕΡΕΣ). ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2/10/09 ΩΣ 30/12/09 ΓΙΑ 46 ΩΡΕΣ, 3/1/10 ΩΣ 2/4/10 ΓΙΑ 114 ΩΡΕΣ, 6/4/10 ΩΣ 29/5/10 ΓΙΑ 52 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 1/6/10 ΩΣ 21/1/11 ΓΙΑ 142 ΩΡΕΣ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Leave a Reply

  

  

  


seven − = 5