Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4225  (ΦΕΚ Α’ 2/07-01-2014)

Ισχύει από 07-01-2014

Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Υπόδειγμα βιβλίου Υπερωριών & αλλαγής ωραρίου
(δομημένο κατά την άποψη του ergatika.gr για το πως θα προσέφερε αναλυτικότερη εικόνα και πως θα ήταν απλούστερο στη συμπλήρωση)
Παράδειγμα τήρησης Βιβλίου Υπερωριών και αλλαγής ωραρίου

Παράδειγμα τήρησης Βιβλίου Υπερωριών και αλλαγής ωραρίου UPDATE 05-02-2014
Το νέο παράδειγμα είναι απλουστευμένο και έχει στήλη με παραπομπή (ή σε πίνακα προσωπικού ή σε προηγούμενη εγγραφή).

Κατά την άποψή μας:

Ο συμπληρωματικός ωραρίου συνεχίζει να ισχύει. Δηλαδή όσοι καταθέτουν μηνιαίο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα ηλεκτρονικά συνεχίζουν να το υποβάλλουν. Οι αλλαγές στη συνέχεια επί αυτού αναγράφονται στο βιβλίο.

Εφόσον η επιχείρηση είναι πολύ μεγάλη, π.χ. ένα μεγάλο ξενοδοχείο, μπορεί να έχει περισσότερα βιβλία, π.χ. ένα στη reception και ένα στο εστιατόριο-κουζίνα για να είναι πιο εύκολη η τήρησή του (δεν απαγορεύεται από το νόμο).

Καλύτερα να τηρείται εις διπλούν για να μπορεί ο έλεγχος ή το λογιστήριο να λαμβάνει το ένα φύλλο.

 

 Άρθρο 14

1. Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, οι εργοδότες που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, μέσω διαδικτύου. Ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,

γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης

ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,

στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,

η) η υπογραφή του εργαζομένου.

Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.

ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώ-

σεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»

57 comments to Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών

 • Angelos

  Καλημέρα σας, σε οικοδομοτεχνικό έργο χωρίς κωδικούς για ΕΡΓΑΝΗ, για έκτακτη απασχόληση την Κυριακή εκτός από την υποβολή του πίνακα τροποποίησης ωραρίου στην τοπική Σ.ΕΠ.Ε. χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια; Ευχαριστώ.

  • admin

   Για εργασίες σε σκεπασμένο χώρο, χρειάζεστε άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.

 • spirosvii

  χίλια μπράβο για την δουλειά που κάνετε!

 • Γιάννης

  Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, είναι πολύ χρήσιμες. Να κάνω μια ερώτηση. Έχω έναν εργαζόμενο που δουλέυει μια μέρα την εβδομάδα 4 ώρο. Αν την συγκεκριμένη μέρα πρέπει να κάτσει παραπάνω πχ 6ώρο ή 8ώρο, θα το αναγράψω στο βιβλίο ως αλλαγή ωραρίου ή ως 1 ώρα υπερεργασία και 3 ώρες υπερωρία;

  • admin

   Δεν είναι υπερωρία, ούτε υπερεργασία. Είναι απλή ώρα. Το θέμα είναι εάν πρέπει να καταθέσετε τροποποιητική σύμβαση και τροποποιητικό πίνακα αποδοχών.

   • Γιάννης

    Αφού είναι έκτακτη προσθήκη ωρών για την συγκεκριμένη μέρα, δεν αλλάζει μόνιμα το ώραριο, γιατί να καταθέσω τροποποιητική σύμβαση;

    • admin

     Συμφωνούμε ότι είναι υπερβολικό, αλλά με το γράμμα του νόμου δεν διακρίνονται οι μεταβολές σε μικρής και μεγάλης διάρκειας.

 • ΦΩΤΙΝΙ

  παρακαλω θα ηθελα να σας ρωτησω για το αν εχουν γινει σωστα οι ενεργειες του λογιστη μου για την αλλαγη του προσωπικου μου απο πληρη απασχοληση σε εκ περιτροπης.1)εγινε διαβουλευση με το προσωπικο και αφου ετεθηκαν αναλυτικα τα προβλήματα αποφασιστηκε να επιβληθει εκ περιτροπης εργασια 2)οι 9 απο τους 10 εργαζομενους υπεγραψαν στο πρακττικο και διπλα στην υπογραφη τους εγραψαν την λέξη συμφωνω,ο 10ος υπεγραψε οτι έλαβε γνωση αλλά οτι διαφωνει.2)στην συνεχεια γνωστοποιηθηκε το πρακτικο στην επιθεωρηση μαζι με την αποφαση μονομερους επιβολής εκ περιτροπης εργασίας όπου αναλυτικα αναφερεται τι ισχύει ανα ειδικότητα 3)στην συνεχεια υπεγραψαν όλοι οι εργαζόμενοι ατομικές συμβάσεις μερικής απασχολησης αοριστου χρονου.Ολα αυτα τα σκαναραμε και ταστειλαμε στην επιθεωρηση.Ειναι σωστες οι ενεργειες;οι υπαλληλοι που υπεγραψαν χανουν τα προτερα δικαιωματα τους σε περιπτωση απολυσης αφου υπέγραψαν αυτές τις ατομικες συμβάσεις;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ;

  • admin

   Έχετε κάνει δύο διαδικασίες ταυτόχρονα. Επιβολή γίνεται όταν δεν συμφωνούν οι εργαζόμενοι. Όταν δεν υπογράψουν και δεν έχετε συμβάσεις να καταθέσετε.

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

  Στισ 05/02/2014 έκανα μια τροποποιηση συμβασης απο πληρη σε μερική απασχόληση κατα συνέπεια τροποποιηση ωραρίου και τροποποιηση μισθου. Αυθημερόν έστειλα τροποποιητικο πίνακα προσωπικού κ μεσα σε 8 ημέρεσ πρέπει να κανω κ την γνωστοποίηση της καινούριασ σύμβασησ μερικησ απασχόλησης!!!
  θα πρέπει να γράψω κ ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριων και στην αιτιολογία ???

  ευχαριστώ πολύ!!!

 • ΝΤΙΝΑ

  παρακαλώ για αύξηση αμοιβής ημερομισθίου πρέπει να καταθέσουμε τροποποιητικό αποδοχών?
  για παράδειγμα στον ετήσιο πίνακα σε ημερομίσθιο εργάτη μερικής απασχόλησης έβαλα + 0,50 λεπτά στο ημερομίσθιο. Έπρεπε να καταθέσω και κάτι άλλο?
  ευχαριστώ.

  • admin

   Κατά την άποψή μας, εάν είχατε κάνει ένα σχόλιο στις παρατηρήσεις του πίνακα θα αρκούσε. Ίσως να καταθέσετε μία γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας που να ενημερώνετε ότι ο ετήσιος πίνακας είχε και τη μορφή του τροποποιητικού αποδοχών. Από την άλλη ίσως δώσετε στόχο με την γνωστοποίηση αυτή.

 • Pantelis

  Καλησπέρα, συγχαρητήρια για τις αναλυτικές οδηγίες και το υπόδειγμα. Μπορεί το βιβλίο υπερωριών να τηρείται μηχανογραφικά και σε περίπτωση αλλαγής ωραρίου να συμπληρώνεται, να εκτυπώνονται οι σελίδες του, να υπογράφονται από τους εργαζομένους και να μπαίνει σε έναν φάκελο που θα επιγράφεται βιβλίο αλλαγής ωραρίου;

  Ευχαριστώ.

 • tasos

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΑΝ ΈΧΩ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΈΡΑ ΠΧ. ΤΕΤΆΡΤΗ, ΈΧΕΙ ΔΟΥΛΈΨΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ ΚΑΙ ΛΌΓΟ ΑΡΚΕΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Κ ΕΡΧΕΤΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΩ ΣΤΟ ΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ? ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΕΧΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ Κ 2 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ?..

  • admin

   Καλύτερα αφού αλλάζει το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών να καταθέσετε και τροποποιητική σύμβαση εκτός από την αναγραφή στο βιβλίο.

 • ΓΙΩΡΓΟΣ Μ

  Είμαστε επιχείρηση με παραρτήματα
  α) Σε περίπτωση μετακίνησης εργαζομένου από ένα παράρτημα σε ‘αλλο παράρτημα για δύο ή τρείς ημέρες την εβδομάδα , πρέπει να εγγραφεί o εργαζόμενος στο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και Υπερωριών του παραρτήματος που θα πάει . Επίσης πρέπει στο Παράρτημα που θα πάει να αναρτηθεί και απόσπασμα του ετήσιου πίνακα με τα στοιχεία του Υπαλλήλου. Πως θα εκτυπώσω απόσπασμα , καθώς το σύστημα μου εκτυπώνει τα στοιχεία όλων των δηλωθεντων υπαλλήλων του παραρτήματος που ήταν ο υπάλληλος ;
  β) Σε περίπτωση που μεταβάλλονται οι αποδοχές ενός υπαλλήλου από την χορήγηση ή περικοπή ενός επιδόματος π.χ. γάμου τέκων κλπ , πρέπει να υποβάλλουμε στο ΕΡΓΑΝΗ τροποιητικό αποδοχών εντός 15 ημερών

  • admin

   α) κατά την άποψή μας δεν γράφεται στο βιβλίο υπερωριών. Να τον γράψετε στο ΕΒΚΝΠ ΙΚΑ. Ας έχει τον πίνακα μαζί του. Δυστυχώς απόσπασμα δεν μπορείτε να βγάλετε. Εάν είναι πάρα πολλές σελίδες να βγάλετε την πρώτη την τελευταία και την ενδιάμεση που αναφέρετε ο εργαζόμενος.
   β) ναι να καταθέσετε πίνακα εντός 15 ημερών.

 • george

  σε περιπτωση μερικης απασχολησης 25 ωρων 5 μερες τη βδομαδα,αν το απασχολησουμε 1 ή 2 ωρες περισσοτερο σε μια μερα τον εργαζομενο τοτε ποτε ειναι υπερεργασια κ ποτε υπερωρια?ευχαριστω

  • admin

   Είναι απλή ώρα. Η 9η είναι υπερεργασία και η 10 και 11 υπερωρία στον πενθήμερο.
   Να το γράψετε στο βιβλίο ως αλλαγή ωραρίου.

 • Νίκος

  Τελικά με αυτό το θέμα δεν έχει βγεί άκρη…. Μπορούμε να αναφέρουμε λίγο την ακριβή διαδικασία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Έτσι όπως ερμηνεύω την πλειάδα των νόμων πρέπει:
  1) Εγγραφή στο Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών
  2) Υποβολή τροπ. πίνακα ωραρίου προσωπικού Ε4
  3) Τροποποίηση ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης Ε9

  Παρακαλώ αν υπάρχει άλλη άποψη να την αναφέρετε…

 • Σωκρατης

  Θέλω να ρωτήσω τι ισχύει ακριβώς για τις υπερωρίες. Μπορεί ο εργοδότης μου να μου αφερέσει από τη μισθοδοσία, φόρο που αντιστοιχεί στις υπερωρίες? Συγκεκριμένα τον προηγούμενο μήνα αντι για 817 ευρώ πήρα 760 ευρώ επειδή είχα 5 υπερωρίες. Δηλαδή υπερεργασία Α 5ώρες = 38,40 και ο ΦΜΥ είναι 44,47 . Ισχύει κάτι τέτοιο ?

  • admin

   Ο φόρο θα συμψηφιστεί ούτως ή άλλως στη φορολογική σας δήλωση. Οι μικτές αποδοχές να είναι σωστές.

 • αντη

  καλησπερα
  α)μπορειτε να μου πείτε το πρόστιμο αν δεν υπαρχη το βιβλίο? και π.χ ο εργαζομενος ειναι ασφαλισμενος, ομως την ημερα του ελεγχου στων πινακα δεν ηταν η ημερα που επρεπε να δουλεβει δουλεβε τριτη αντη δευτερα.
  β) οπως και ο Δημητρης ρωτισα σε επιθεώρηση εργασίας και μου είπαν πως από την ημέρα που γίνετε τροποποίηση ωραρίου αναγραφόμενη στο βιβλίο και μεσα 48 ώρες να υποβάλουμε τον τροποποιητικό πίνακα προσωπικού ηλεκτρονικά, ΙΣΧΎΕΙ??
  γ) που μπορούμε να μάθουμε περισσότερα??

  THANKS

  • admin

   Δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά πίνακας.
   Το γράφετε στο βιβλίο.
   Στην περίπτωσή σας είναι 2 παραβάσεις.
   Η μη ύπαρξη του βιβλίου τιμωρείται ανεξάρτητα εάν υπάρχει παράβαση ωραρίου.
   Η απασχόληση σε διαφορετικό ωράριο τιμωρείται: http://ergatika.gr/programmata/prostima/
   (εάν δείτε την απόφαση ως πολύ υψηλή).

 • tonia

  καλησπέρα, εξαιρετικό το υπόδειγμα και οι οδηγίες συμπλήρωσης. Όσον αφορά την γνωστοποίηση των υπερωριών ,
  η υποχρέωση υποβολής εως τις 15 του επομένου μήνα ισχύει και στην περίπτωση μη πραγματοποιησης υπερωριών (πίνακας μηδενικός)?
  καλή συνέχεια

 • Giorgos

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να κάνω τροποποίηση όρων μερικής απασχόλησης από 2 ώρες την ημέρα σε 4 με ταυτόχρονη αλλαγή ωρομισθίου. Θα πρέπει να καταθέσω τροποποιητικό πίνακα αποδοχών και ωραρίου και την τροποποιητική σύμβαση; Η τροποποίηση του ωραρίου θα πρέπει να αναφέρεται στο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου;

 • chris

  Σε εκ περιτροπής απασχόληση έχω δηλώσει για ολόκληρο τον Φεβρουάριο εργασία 2 ημέρες ανά εβδομάδα Τετάρτη & Παρασκευή και τώρα θέλω να δηλώσω εργασία και τις Δευτέρες 10 & 17 Φεβρουαρίου, τι πίνακα πρέπει να υποβάλω ηλεκτρονικά τροποποιητικό ωραρίου ή συμπληρωματικό ωραρίου. Ο συμπληρωματικός ωραρίου έχει την 48ωρη προθεσμία; Στο νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου θα γράφουμε μόνο τις τροποποιήσεις ωραρίου ή και τις συμπληρώσεις ωραρίου.

  • admin

   ο συμπληρωματικός ωραρίου είναι όταν δεν έχετε καταθέσει καθόλου πρόγραμμα. (π.χ. κατάθεση κάθε εβδομάδα προγράμματος της επόμενης εβδομάδας).
   Η τροποποίηση ωραρίου γίνεται πλέον στο βιβλίο. Εάν έχετε μισθό και αλλάζει ο μισθός να καταθέσετε και τροποποιητικό ωραρίου. Να καταθέσετε και τροποποιητική σύμβαση μειωμένης απασχόλησης.

 • erika

  καλησπερα , για μεταφορά υπαλλήλου από το ένα υποκατάστημα σε άλλο της ίδιας εταιρίας χρησιμοποιώ το πεδίο τροποποίηση ωραρίου και στις παρατηρήσεις μεταφορά υπαλλήλου από το το Χ υποκατάστημα στο άΛΛΟ Χ υποκατάστημα, εάν καταργήσουν το πεδίο τροποποίηση ωραρίου πως θα κάνουμε αυτήν την μεταφορά; ευχαρίστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Θα το δούμε μέχρι τότε. Ούτως ή άλλως όμως απλά χρησιμοποιούταν ως όχημα ο τροποποιητικός ωραρίου. Άρα, γιατί να μην γίνει το ίδιο πράγμα με τον συμπληρωματικό ωραρίου ή τον τροποποιητικό αποδοχών;

 • Γιάννης

  Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο εργοδότης να αλλάζει κατά το δοκούν το ωράριο εργασίας του εργαζομένου και μετά απλά να πετάει την σελίδα; Πως αυτό είναι πρόοδος στους ελέγχους;

  • admin

   Εάν όμως ο εργαζόμενος κρατάει φωτοαντίγραφα των καταστάσεων αυτών, θα δικαιωθεί τα πάντα, έστω εκ των υστέρων.

 • Εργαζόμενος εκ περιτροπής 2 ημέρες την εβδομάδα για να απασχοληθεί μία ημέρα ακόμα (όχι σε μόνιμη βάση)πως πρέπει να το δηλώσουμε ηλεκτρονικά ή στο νέο βιβλίο

  • admin

   Τροποποιητική σύμβαση Ε9, αναγραφή στο ειδικό βιβλίο (εάν στον πίνακα δεν αναφέρεται μέσος μισθός αλλά ημερομίσθιο, δεν είναι ανάγκη να αλλάξει.

 • picos

  Καλημερα σας,

  Υπαρχει υποχρεωση να κρατουνται οι κενες σελιδες ανα ημερομηνια εφοσον δεν υπαρχει αλλαγη?

 • ΠΑΝΟΣ

  ΓΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ
  1.ΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ή ΗΜΕΡΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ?
  2.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ή ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ?

  • admin

   Κάθε αλλαγή ωραρίου αναγράφεται στο βιβλίο.
   Δεν καταργείται ο συμπληρωματικός ωραρίου.

 • Obi one Kenobi

  Καλημέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
  Αν δεν υπάρχει υποχρέωση αποστολής ηλεκτρ. πίνακα και αρκεί η αναγραφή στο ειδικό βιβλίο, πως το ΙΚΑ σε ουσιαστικό έλεγχο θα απαιτήσει εισφορές που προέκυψαν απο αλλαγές ωραρίου εφοσον ο εργοδότης μπορεί ανα πάσα στιγμή να ο καταστρέψει(ως μη θεωρημένο) και να αγοράσει καινούργιο;
  Η άποψη μου είναι ότι αν γίνει κάποια αλλαγή στο βιβλίο πρέπει εκ των υστέρων να γίνει και ηλεκτρονικά στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.
  Αναμένω την άποψη σας ευχαριστώ

  • admin

   Διαφωνούμε καθώς δεν χρειάζεται να αγοράσει κάποιος το βιβλίο, αλλά μπορεί να το εκτυπώσει από τη σελίδα μας.
   Δυστυχώς αφήνει κενά ο νόμος, αλλά το προηγούμενο καθεστώς ήταν ακόμα χειρότερο.

 • adask

  θα ήθελα να ρωτήσω εαν θα πρέπει να στέλνουμε και πινακα τροποποίησης ωραρίου ηλεκτονικά πριν γίνει η τροποποίηση,θα πρέπει δηλαδη να ενημερώνουμε κάθε φορά και τους λογιστές?

  • admin

   Οι αλλαγές ωραρίου θα γίνονται πλέον στο βιβλίο, και απαλάσσεστε από την υποβολή ηλεκτρονικού τροποποιητικού πίνακα προσωπικού.
   (πιθανότατα σύντομα θα αφαιρεθεί από το σύστημα τη επιλογή αυτή).

   • Δημήτρης

    Εγώ ρώτησα σε μία επιθεώρηση εργασίας και μου είπαν πως από την ημέρα που γίνει τροποποίηση ωραρίου αναγραφόμενη στο ειδικό βιβλίο τροποποιήσεων έχω 48 ώρες να υποβάλω τον τροποποιητικό πίνακα προσωπικού ηλεκτρονικά ότι ίσχυε και πριν δηλαδή. Και για τις υπερωρίες ότι έχω 15 ημερολογιακές ημέρες του επόμενου μήνα να υποβάλω ηλεκτρονικά τις υπερωρίες του προηγούμενου μήνα π.χ.(για τις υπερωρίες του Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου ηλεκτρονική υποβολή.) Τι ισχύει τελικά..???
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ τον προτέρων…

    • admin

     Το βιβλίο έγινε για να απαλλαγχθείτε από την υποβολή του ηλεκτρονικού τροποποιητικού πίνακα.

 • ΕΙΡΗΝΗ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΤΕ? ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙ 8ΗΜΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ???

  • admin

   Δείτε στο παράδειγμα που έχουμε κάνει, αναφέρουμε αλλαγή εφεξής για το λόγο αυτό.
   Εάν στη σύμβαση αλλάζεται το σύνολο των ωρών, π.χ. από 20 ώρες την εβδομάδα τις κάνετε 25, να καταθέσετε σύμβαση εντός 8 ημερών.
   Στο βιβλίο το γράφουμε πριν την αλλαγή.

   • spiros

    Στην περιφερεια παντως σχετικα με τις μονιμες αλλαγες μας ζητανε απο σεπε να κανουμε τροποιητικο στο εργανη. Αλλιως πρεπει να γραφουμε την τροποποιηση καθε μερα η καθε βδομαδα αναλόγα με το πως τηρειται το βιβλιο…τι λετε για αυτο?

    • admin

     Η επιλογή τροποποιητικό ωραρίου, σύντομα θα καταργηθεί. Αυτό τα λέει όλα.
     Άποψή μας είναι ότι εφόσον γράψετε στο βιβλίο σχόλιο που να αναφέρεται ότι η αλλαγή είναι εφεξής, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο.
     Όπως λέει ο νόμος: Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως…. Όπως βλέπεται οι παλαιές διατάξεις αντικαταστάθηκαν, δεν υπάρχουν πια.

 • EYH

  καλησπερα,καταθετω καθε μηνα προγραμμα προσωπικου.Αν προκυψει αλλαγη σε ρεπο μεταξυ συναδελφων γραφω μονο την ημερομηνια του ρεπο και στην ημερομηνια τροποποιησης τι γραφω?

  • admin

   Δείτε στο παράδειγμα που έχουμε κάνει πόσο απλό είναι. Γράφετε την ημέρα που θα εργαστεί και την ημέρα που θα λάβει το ρεπό.

 • dimitris

  Καλησπέρα, στο παράδειγμα τήρησης του βιβλίου και όπως το καταλαβαίνω, στην περίπτωση 1 υπάρχει και η υποχρέωση ηλεκτρονικής κατάθεσης τροποποιητικής ωραρίου, στην περίπτωση 4 που η αλλαγή ωραρίου είναι έκτακτη, υπάρχει η υποχρέωση ηλεκτρονικής κατάθεσης ? ευχαριστώ

  • admin

   Κατά την άποψή μας σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού πίνακα.

Leave a Reply to admin Cancel reply

  

  

  


+ five = 10