Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασία Ζαχαρωδών Προϊόντων (Πρόγραμμα από πίνακες)

Υπεγράφη η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα καταστήματα Ζαχαρωδών Προϊόντων.

Στη σελίδα: “Σ.Σ.Ε. (Μισθοί)” μπορείτε να βρείτε πρόγραμμα για να υπολογίζεται του μισθούς αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχετε σε πίνακες και να κάνετε υπολογισμούς. Για άμεση παραπομπή στο πρόγραμμα πατήστε κατωτέρω.

Πρόγραμμα για μισθούς Ζαχαρωδών Προϊόντων

Το κείμενο της Σ.Σ.Ε.:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα την 10η Αυγούστου 2012 οι υπογράφοντες αφενός:

1.- Δημήτρης Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωποι, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),

2.- Εμμανουήλ Κότσικας, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ)

και αφετέρου

Παναγιώτης Προύτζος, Πρόεδρος, Παναγιώτης Κούκος, Γενικός Γραμματέας και Ανδρέας Γκούβας, Πρόεδρος του Σωματείου τεχνιτών Ζαχαροπλαστών Αθήνας, ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγεται το εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσεως σε όλη τη χώρα λειτουργούντων με οποιαδήποτε μορφή εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής τέχνης, αρτοζαχαροπλαστείων, ξενοδοχείων, εργαστηρίων μπουγάτσας, φύλλου κρούστας, κανταϊφιού κ. λ.π.

Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως έχουν διαμορφωθεί με την από 29 Ιουλίου 2010 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 20/6.8.2010), διατηρούνται ως έχουν έως 31.8.2012 και προσαρμόζονται από 01.09.2012 ως εξής:

ΠΑΣΤΙΤΣΕΡΙΑ

Βοηθοί

Σε καταστήματα πολυτελείας 788,06
Σε καταστήματα Α΄ κατηγορίας

και αυτοτελή εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής 783,79
Σε καταστήματα Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 783,79

Τεχνίτες-τριες

Σε καταστήματα πολυτελείας 836,71
Σε καταστήματα Α΄ κατηγορίας

και αυτοτελή εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής 832,42
Σε καταστήματα Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 821,13

Λαντζέρης 31,93

Αρχιτεχνίτης

Ο μηνιαίος μισθός καθορίζεται από ελεύθερες συμφωνίες και δεν μπορεί να είναι κατώτερος του μηνιαίου μισθού του τεχνίτου αυξημένου κατά ποσοστό 20%.

Άρθρο 3
Διατήρηση διατάξεων – αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
α.- Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ. Δ.Α.) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
β.- Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
γ.- Κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης ισχύει αναστολή των υπηρεσιακών ωριμάνσεων.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20.08.2012 και λήγει την 19η Αυγούστου 2013

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην ως άνω Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδό­τη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μι­σθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμ­βάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν , μεταξύ άλλων , το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτι­κή νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι δια­τάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21) , σχετικά με τους όρους, το χρόνο κα­ταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.
Πηγή για Σύμβαση: taxheaven

2 comments to Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασία Ζαχαρωδών Προϊόντων (Πρόγραμμα από πίνακες)

  • Λογιστής

    Γιατί δεν έχετε βάλει στο πρόγραμμα των βιομηχανιών τους τελευταίους μισθούς?

    • admin

      Γιατί οι εκπρόσωποί τους δεν υπέγραψαν και δεν τους δεσμεύει η νέα σύμβαση.

Leave a Reply

  

  

  


− one = 4