Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Οικόσιτο και οικιακό προσωπικό

Ποιοι θεωρούνται Οικιακοί Μισθωτοί; Ποιοι οικόσιτοι; Δικαιούνται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, άδεια και επίδομα αδείας; Πως αμείβονται; Πως ασφαλίζονται με το εργόσημο; Τι είναι το εργόσημο και πως υπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης;

Ποιοι θεωρούνται Οικιακοί Μισθωτοί

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας υπ΄αρ. 27404/876/08-01-2013, Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 663 Α.Κ., 3 παρ. 1β΄ β.δ.16-7-20, 1 παρ. 2 α. ν. 539/45, άρθρον μόνον εδ. γ΄ β.δ. 376/1971 «περί επεκτάσεως του ΑΝ 539/45 επί του οικόσιτου και άλλου προσωπικού», 2 παρ. 1 δ΄ β.δ. 748/1996, 43 ν. 1836/1989, 8 παρ.2 της από 26-2-75 ΕΓΣΣΕ κυρωθείσης δια του Ν. 133/75 και 1 παρ. 1 ν. 1876/1990 προκύπτουν τα εξής: Οικιακοί μισθωτοί είναι εκείνοι που με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας παρέχουν στον εργοδότη τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση οικιακών ή προσωπικών αναγκών του εργοδότη, μελών της οικογενείας του ή τρίτων. Η δευτερεύουσα απασχόλησή τους σε εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με το επάγγελμα του εργοδότη που ασκείται στην κατοικία του, δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως οικιακών μισθωτών.

Εργόσημο. Πρόγραμμα υπολογισμού ημερών ασφάλισης, νομοθεσία και λοιπές πληροφορίες

Ποιοι θεωρούνται Οικόσιτοι Οικιακοί Μισθωτοί

Όταν οι Οικιακοί Μισθωτοί διαμένουν και διατρέφονται στην κατοικία του εργοδότη, χαρακτηρίζονται ως οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί.
Λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των υπηρεσιών που παρέχουν οι συγκεκριμένοι μισθωτοί και των ειδικών περιστάσεων υπό τις οποίες τις παρέχουν,

Δεν εφαρμόζονται προς τους Οικόσιτους οι ειδικές διατάξεις:

 • για τα χρονικά όρια εργασίας των μισθωτών,
 • για την υπερεργασία και τις υπερωρίες,
 • για την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες,
 • για την εργασία κατά τις νύχτες.

Επεκτάθηκαν όμως και σε αυτούς οι διατάξεις:

 • για την παροχή άδειας μετά αποδοχών,
 • για τα επιδόματα εορτών,
 • για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

Σημειώνεται ότι:

 • Όλοι οι ανωτέρω δικαιούνται τη προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία αποζημίωσης απολύσεως εργατοτεχνιτών. ( Εφ. Αθ. 1349/04, Εφ. Αθ.648/97, Εφ. Αθ.7809/2003 κ.α.)}.
 • Η χορήγηση αδείας για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ρυθμίζεται με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/45 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 .
 • Με τη παρ. γ΄ του άρθρου μόνου του Β.Δ. 376/71 οι ανωτέρω ρυθμίσεις για την χορήγηση αδείας επεκτάθηκαν και στο οικόσιτο προσωπικό.
 • Περαιτέρω κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και το επίδομα αδείας (άρθρο 3 , παρ.16 Ν.4504/1966).Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας.

Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων, το οικόσιτο προσωπικό υπάγεται στην ίδια διαδικασία και κατ΄ επέκταση δικαιούται χορήγηση κανονικής αδείας και επιδόματος αδείας.

 

Αμοιβή και ασφάλιση

Σε ότι αφορά θέματα αμοιβής και ασφάλισης των κατ’ οίκον απασχολούμενων μισθωτών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, σχετική πληροφόρηση παρέχει η υπ’ αριθμ. 68/9-9-2011εγκύκλιος του Ι.Κ.Α., η οποία αναφέρεται στο νέο τρόπο αμοιβής και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, μέσω εργόσημου.
Ευνόητο είναι ότι οι σχετικές ρυθμίσεις περί εργόσημου δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

Γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας

Σύμφωνα με το ΠΔ 156/1994 «Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας» (ΦΕΚ 102/Α΄) το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε εργαζόμενο που συνδέεται με τον εργοδότη του με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 1 παρ. 2), ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον εργαζόμενο τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας (άρθρο 2 παρ. 1). Η πληροφόρηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη, γ) τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόμενου, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησής του καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του, δ) την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο, ε) τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της, στ) το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία, ζ) τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής τους, η) τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζόμενου, θ) αναφορά της συλλογικής ρύθμισης που έχει εφαρμογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου (άρθρο 2 παρ.2). Το εν λόγω ΠΔ δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους των οποίων η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Στο άρθρο 3 του Π.Δ. διευκρινίζονται οι τρόποι ενημέρωσης για τους όρους του άρθρου 2 και συγκεκριμένα στην παρ. 1 ορίζεται ότι αυτή γίνεται με παράδοση στον εργαζόμενο δύο μήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του και για τους ήδη απασχολούμενους δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, γραπτής σύμβασης εργασίας ή άλλου εγγράφου, υπό τον όρο ότι αυτό θα περιλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό στοιχεία.
Επιπροσθέτως στο άρθρο 5 παρ. 1 ορίζονται τα εξής: «Για κάθε μεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ.2 και στο άρθρο 4, ο εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να το παραδίδει στον εργαζόμενο το αργότερο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της μεταβολής»

 

15 comments to Οικόσιτο και οικιακό προσωπικό

 • μπατσακης ιωαννης

  Ποσες ωρες εβδομαδιαίως πρεπει να εργαζεται μια οικοσιτη οικιακη βοηθος;

  • admin

   Στους οικόσιτους, είναι δυσδιάκριτα τα όρια το πότε εργάζεται κάποιος, και πότε ξεκουράζεται. Για παράδειγμα, μία κυρία προσέχει ένα ηλικιωμένο και βλέπουν μαζί τηλεόραση. Σε περιπτώσεις πάντως ξεκάθαρης εργασίας (πνευματικής ή σωματικής καταπόνησης), αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα γενικά όρια της εργατικής νομοθεσίας.

 • Λογοθετου

  Αλβανη που εργαζοτανε μια φορά την εβδομάδα σε σπίτι έπεσε απο σκάλα και έσπασε το χέρι της ήτανε ασφαλισμένη με εργόσημο σε άλλο σπίτι είχε δηλαδή ΙΚΑ τωρα με εκβιάζει με δικαστήρια αλλα ζητάει απο τον άλλο εργοδότη και αλλα τριάντα εργόσημα να τα πληρώσει η ίδια και απο 108 που είχε θέλει και τριάντα επιπλέον .μηπως τα θέλει για να ζητήσει περισσότερα χρηματα .ευχαριστω

 • admin

  Το εργόσημο δεν καταργεί την εργατική νομοθεσία. Ναι πρέπει να δοθεί δώρο Χριστουγέννων.

 • ΚΩΣΤΑΣ

  Σε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) δύναται το προσωπικό να χαρακτηρίζεται ως οικόσιτο ώστε να μην εφαρμόζονται σε αυτούς οι διατάξεις περί χρονικών ορίων?

  • admin

   Εφόσον πραγματικά είναι οικόσιτο το προσωπικό, και δεν υπάρχει κάποια σύμβαση που να ισχύει, και δεν καλύπτεται από την Υπουργική Απόφαση περί σωματείων και ιδρυμάτων. Επίσης σε επιχειρήσεις είναι πιο θολό το τοπίο.

 • ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε εάν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με το εργόσημο;;;
  Αν όχι, θα πρέπει να δίνονται δώρα και επιδόμα;;;
  Ευχαριστώ πολύ,

  • admin

   Το εργόσημο είναι τρόπος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. Δεν επηρεάζει την εργατική νομοθεσία.

 • Gian

  μπορεί ένας οικόσιτος εργαζόμενος να έχει σύμβαση εργασίας για 3-4 ώρες την ημέρα ???
  Και πόσο θα είναι σε αυτήν την περίπτωση μισθός ασφάλεια άδειες Κτλ ????
  Μιλάμε για μετανάστη που δουλεύει στον κήπο,, 3-4 ώρες την ημέρα, αλλά μένει + τρώει σε δωμάτιο εντός του σπιτιού μας.

  • admin

   Γιαυτό υπάρχει το εργόσημο. Υπολογίστε τις οφειλές σας, αγοράστε εργόσημο και θα κρατηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.

 • Ελένη

  Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν μπορείτε να μου απαντήσετε κατά πόσον επιτρέπεται η συμφωνία για καταβολή μισθό σε οικόσιτο οικιακό βοηθό αποκλειστικά σε είδος. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • admin

   Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να καταβάλλεται εθισμένος μισθός. Ο μισθός δεν μπορεί να είναι σε είδος. Ο οικόσιτος λαμβάνει στην πράξη λίγα χρήματα αναλογικά με το χρόνο που αφιερώνει, για το λόγο ότι λαμβάνει παροχές σε είδος (στέγαση, τροφή κτλ). Ο μισθός όμως πρέπει κατά την άποψή μας να είναι σε χρήμα.

 • ΓΙΩΡΓΟΣ

  Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να σας ρωτήσω σε περίπτωση αποχώρησης (οικιοθελή ή απόλυση) Οικόσιτης Οικιακής Βοηθού, απαιτείται γνωστοποίηση στο ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας? Αν ναι, ισχύει το 8ημερο και μπορεί αυτό να γίνει με ηλεκτονικό τρόπο? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Εφόσον έχει γίνει πρόσληψη στον ΟΑΕΔ τότε πρέπει να γίνει και απόλυση. Δεν εξαιρούνται (από όσο γνωρίζουμε) από κάποια διάταξη οι διαδικασίες, αλλά στην πράξη συνήθως οι εργοδότες ως απλοί πολίτες και όχι επιχειρήσεις δεν τις εφαρμόζουν.

Leave a Reply

  

  

  


× 1 = two