Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Kατάργηση Eιδικού Bιβλίου Καταχώρισης Νεοπραοσλαμβανόμενου Προσωπικού ΙΚΑ

Ισχύει από 01-06-2014 η κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού (γνωστό ως πορτοκαλί βιβλίο ΙΚΑ).

Υποχρεωτικά όμως φυλάσσεται για 10 έτη (για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί για ενέργεια πριν τις 01-06-2014 θα καταλογίζονται κυρώσεις).

Το πρόστιμο ανασφάλιστου 10.500 € καταλογίζεται πλέον και από την ΕΥΠΕΑ (μέχρι τώρα καταλογιζόταν μόνο από το ΣΕΠΕ)

Νομοθετική Διάταξη: άρθρο 20 Ν. 4255/2014  (τροπολογία 1357/75 04,04,2014)
Κείμενο του νόμου:

Άρθρο 20

Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού

1. «Η περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1.6. 2014.»

Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρµοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. µετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου

1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής:

«Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή µη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίµου περί µη αναγραφής εργαζοµένου στον πίνακα προσωπικού.

Σε περίπτωση µη τήρησης και µη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιµα, όπως αυτά ορίζονται µε την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου.

Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.»

2. Τις αρµοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίµων ασκούν και οι αρµόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιµα του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) επιβάλλεται από τους αρµόδιους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ηµερολογιακή ηµέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση.

4. Τα ανωτέρω πρόστιµα που επιβάλλονται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρµόδιους υπαλλήλους των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόµιµης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής

ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για χρονικά διαστήµατα µέχρι την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίµων που ίσχυαν µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόµενα αυτά πρόστιµα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε πράξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν αµφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατάξεις του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται µέχρι τις 10.5.2014, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθµίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισµού του προστίµου, η διαδικασία, ο συγχρονισµός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων.

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014.

Παράγραφος 3: Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από:».

Β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, εκ των οποίων οι τρεις (3) υποδεικνύονται, ανά ένας, από τις οικείες δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις των Τοµέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και οι τρεις (3) από τις οικείες δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις των υπολοίπων Τοµέων, µε τους αναπληρωτές τους.»

Γ. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι εκπρόσωποι των ασφαλισµένων των Τοµέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου που ήδη συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Τ.Α.Π.Ι.Τ. παραµένουν µέχρι τη λήξη της θητείας τους ενώ οι εκπρόσωποι των ασφαλισµένων των υπολοίπων Τοµέων επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µεταξύ των ήδη συµµετεχόντων στο Διοικητικό Συµβούλιο εκπροσώπων των ασφαλισµένων των υπολοίπων Τοµέων και διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Τ.Α.Π.Ι.Τ..

Παράγραφος 4: Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4208/201 3 (Α΄ 252) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.


Παράγραφος 5: Ασφάλιση ωφελούµενων κοινωφελούς εργασίας

Η παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται από της ισχύος της ως ακολούθως:

«6. Οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.- Ε.Τ.Ε.Α., µε εξαίρεση ωφελούµενους, ασφαλισµένους µετά την 1.1. 1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούµενων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τοµείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση.»

Παράγραφος 6:

α. Στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), προστίθενται, από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των νόµων 3863/2010 και 3986/2011 αντίστοιχα, τελευταία εδάφια ως εξής:

«1. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. µπορεί, συνεκτιµωµένης της όλης οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού, να διατίθεται µέρος των ανωτέρω εισφορών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον οι διαθέσιµοι πόροι του Λογαριασµού επαρκούν για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.

2. Τα µέχρι της δηµοσίευσης της παρούσας, διατεθέντα κατά το προηγούµενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται αναδροµικά από την ισχύ τους, εντός δεκαπέντε (15) ετών σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης από 1.1.2015.

Για τα πέντε (5) πρώτα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα επόµενα δέκα (10) έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% του συνολικού ύψους της οφειλής.

3. Τα µετά τη δηµοσίευση της παρούσας, διατιθέµενα κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον ΟΑΕΕ στον οικείο Λογαριασµό εντός δέκα (10) ετών από το χρόνο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής τους.»

β. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλείψεις, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εδαφίου 1, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του v. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από τo άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

2 comments to Kατάργηση Eιδικού Bιβλίου Καταχώρισης Νεοπραοσλαμβανόμενου Προσωπικού ΙΚΑ

Leave a Reply

  

  

  


3 + one =