Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αμοιβή σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, αρ. πρ.  41919/909/04-11-2016 (updated 10-09-2019)

Κάτωθι παρατίθεται το κείμενο της εγκυκλίου.

Ορίζεται ως τύπος υπολογισμού του ωρομισθίου ο συντελεστής 0,01143 του πλήρες συμφωνημένου  μισθού. (αντίστοιχο 0,006 στην απασχόληση 40 ωρών)

(6/21/25× Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο)

Υπάρχουν βέβαια ορισμένα θολά σημεία, σχετικά με τις υπερωρίες, με το σε ποια φροντιστήρια εφαρμόζεται η  εγκύκλιος (μελέτη ΔΕΝ σελ. 1204/16 ότι περιλαμβάνονται όλα τα φροντιστήρια), σχετικά με τις προσαυξήσεις Κυριακής και αργίας (έγγραφο ΤΕΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 17043/10.11.2016).

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016.

 

Α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών», του Ν. 4415/2016 (Α΄159) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος δημοσιεύτηκε την 6η  Σεπτεμβρίου 2016, oρίζει ότι: «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.»

Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή της ως άνω διάταξης από τους υπαλλήλους του Υπουργείου μας, τους εργαζόμενους και εργοδότες, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες :

 

1.Υπολογισμός του ωρομισθίου των διδασκόντων/καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών:

Με βάση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του σχετικού ως άνω άρθρου, το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) ώρες.

Συνεπώς, ο υπολογισμός του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, προκύπτει ως ακολούθως:

 

6 / 21 / 25 × Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο

 

 1. Εργασία πέραν των είκοσι μία (21) ωρών εβδομαδιαίως

Με την παράγραφο 3, του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016, θεσμοθετήθηκαν για τους διδάσκοντες/καθηγητές στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Δηλαδή, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες αποτελούν το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών ορίων εργασίας που καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή. Οι μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν των 21 ωρών, εφόσον έχει καταχωρηθεί η υπερωριακή αυτή απασχόλησή τους, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, που τηρείται από τον εργοδότη, δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% [συνδυασμός των διατάξεων του εδαφίου 2 της υποπαρ. ΙΑ13, της παρ.ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄ 88), όπως ισχύει καθώς και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115)].

Επισημαίνεται ότι η «διδακτική ώρα» αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας. (νόμος 4610/2019 άρθρο 202 παρ. 1, προσθέτει στον νόμο 4415/2016 άρθρο 30 παρ. 4).

Παράδειγμα υπολογισμού ωρομισθίου: Μισθός ΕΓΣΣΕ μικτά:
713 / 25 * 6 / 21 = 8,15 €

650€ / 25 * 6 / 21 = 7,43 €
715€ / 25 * 6 / 21 = 8,17 €
780€ / 25 * 6 / 21 = 8,91 €
845€ / 25 * 6 / 21 = 9,66 €
910€ / 25 * 6 / 21 =10,40 €

 

Β. Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β΄652)  Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής :

Α. Ημέρες Διακοπών

 1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
 2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Β. Ημέρες Αργίας

 1. Όλες οι Κυριακές.
 2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.
 3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
 4. Η 17η Νοεμβρίου.
 5. Η Καθαρά Δευτέρα.
 6. Η 1η Μαΐου.
 7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε

φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.

 1. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

2 comments to Αμοιβή σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 • Theo

  Καθηγητής Ξ/Γ εργάζεται 6 μέρες (Δευτ έως Σαβ) τη βδομάδα & 27 ώρες τη βδομάδα, με ωρομίσθιο 7,00 €.

  Το μήνα Μάρτιο έχει συνολικά 123 ώρες εργασίας εκ των οποίων οι 26 ώρες είναι υπερωρία.

  Μπορείτε να μου πείτε πως θα υπολογίσω το μισθό του για το μήνα Μάρτιο?

  Αν κάνω την πράξη 7,00 € (ωρομίσθιο) / 0,01143 = 612,42 €. Είναι αυτός ο μισθός του συγκεκριμένου για την πλήρη απασχόληση αυτόν το μήνα.
  Επίσης για τις υπερωρίες 26 (ώρες υπερωρίας) x 7,00 € = 182 € x 40% = 72,80 € => Άρα 182 + 72,80 = 254,80 € βγάζω την αμοιβή για τις υπερωρίες.
  Άρα συνολικά 612,42 + 254,80 = 867,22 € μικτές αποδοχές για το μήνα Μάρτιο.

  Είναι αυτός ο υπολογισμός που κάνω σωστός?

  • admin

   7 € * 21 (ώρες/εβδομαδα) / 6 (ημ/εβδ) * 25 (ημ/μήνα) = 612.50 (διαφέρει λίγο λόγω στογγυλοποίησης)

Leave a Reply

  

  

  


− two = 4