Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων Αριθμ. 54286/Δ1.17642/27-11-2019

Υ.Α. 42792/10-05-2022 (ΦΕΚ Β 2294) παράταση προθεσμίας υποβολής πινάκων τροποποιητικών αποδοχών έως 31-07-2022

Υ.Α. υπ΄αρ. 2634/13-01-2022 (Β΄ 64) παράταση έως 15-02-2022 προθεσμίας υποβολής εντύπου Ε4 (τροποποίηση αποδοχών λόγω αύξησης κατώτατου μισθού και ημερομισθίου)

Y.A. υπ’ αριθμ. 106022/21-12-2021  (Β΄6182) Tροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

Y.A. υπ’ αριθμ. 90972/15-11-2021  (Β΄5393) «Α.Tροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Εκπρόθεσμα Έντυπα Ηλεκτρονικά από 29-11-2021 ( εκπρόθεσμα από 19-06-2021)

 

Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.

και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπ. Εργασίας α.π. 56005 / 1327/29-11-2019

Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 της αριθμ. 40331/ Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται

Περιληπτικά προβλέπεται:

  • Ε12 –e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ Αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
  • Ε12 –e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ  Απογραφική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο -κατ’ άρθρο 8 του ν. 1846/1951- είναι υπόχρεο για ΑΜΟΕ,ΑΠΔ και καταβολή εισφορών, όπως ορίζονται στην ΥΑ 51524/1262/2019

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Οι υπόχρεοι τήρησης του Β.Η.Δ.Α.Π. στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, οι οποίοι είναι υπόχρεοι για την -πλέον του Β.Η.Δ.Α.Π.- υποβολή του Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ συγκεντρωτικά κάθε μήνα.

Καθορίζεται ο τρόπος υποβολής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗτου Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ, το οποίο δύναται να υποβάλλεται άπαξ, για προγραμματισμένες εργασίες του έργου.

Τέλος προβλέπει την υποβολή , εκτός από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και στο ΣΕΠΕ μέχρι 02/12/2019, συγκεντρωτικά, των Β.Η.Δ.Α.Π. που έχουν τηρηθεί έως 30/11/2019

Επίσης ορίζονται μεταβατικές περίοδοι υποβολής/κατάθεσης  έως 14/2/2020

Την Υ.Α. ακολουθούν τα έντυπα Ε 12 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

Leave a Reply

  

  

  


three + 5 =