Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νόμος 4808/2021 Προστασία της Εργασίας κύρωση σύμβασης 190 & 187

Σε επεξεργασία

Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α 101)

Εγκύκλιος 47972/07-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ) Χορήγηση αδειών μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 για την προστασία της οικογένειας

Έγγραφο Αυτοτελούς Τμήματος για την Παρακολούθηση της Βιας και Παρενόχλησης στην Εργασία 265242/27-07-2021

 

Άρθρο 1  Βία και Παρενόχληση στον κόσμο της Εργασίας.

Άρθρο 17  Επίλυση διαφορών, διαδικασία, ποινές.

Άρθρο 27 Άδεια πατρότητας (14 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές, κατά την γέννηση ή την υιοθεσία)

Άρθρο 28 Γονική άδεια ( 4 μήνες για εργαζόμενο γονέα που ασκεί γονική μέριμνα και έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, για τους 2 πρώτους μήνες καταβάλλει επίδομα ο ΟΑΕΔ. Αίτηση ένα πριν. Αναρτάται στο Εργανη.

Άρθρο 29 Άδεια φροντιστή (άρ. 6 οδηγίας ΕΕ 2019/1158), 5 εργάσιμες ανά έτος χωρίς αποδοχές, για φροντίδα προσώπου, με ιατρική γνωμάτευση και μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 6 μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Άρθρο 30 Άδεια Ανωτέρας βίας (άρ. 7 οδηγίας ΕΕ 2019/1158) (1 εργάσιμη ημέρα έως 2 φορές ανά έτος με αποδοχές) ασθένεια ή ατύχημα παιδιού κτλ. Με ιατρική βεβαίωση.

Άρθρο 31 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (άρ. 9 οδηγίας ΕΕ 2019/1158).

Άρθρο 32 Αρμόδιος φορές ισότητας (άρ. 15 οδηγίας ΕΕ 2019/1158) Συνήγορος του Πολίτη

Άρθρο 35 Άδεια (εξωσωματικής) για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (7 εργάσιμες με αποδοχές).

Άρθρο 36 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Άρθρο 37 Άδεια φροντίδας τέκνου (μειωμένο ωράριο), εναλλακτικά, ακόμη και εάν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. 1 ώρα για 30 μήνες. Κατόπιν συμφωνίας εναλλακτικά: 2 ώρες για 12 μήνες και 1 ώρα για 6 μήνες. ή πλήρεις ημέρες αδείας σε εβδομαδιαία βάση (πχ ένα επιπλέον ρεπό την εβδομάδα, ή ισόχρονη άδεια, ή οτιδήποτε άλλο συμφωνήσουν. Το δικαιούνται και θετοί ή ανάδοχοι γονείς εφόσον το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει τα 8 έτη.

Άρθρο 38 Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, (μέχρι την συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών ανά ημερολογιάκο έτος, για κάθε παιδί, χωρίς περικοπή αποδοχών).

Άρθρο 39 Άδεια Γάμου, (1 ημερολογιακή εβδομάδα με αποδοχές) Γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης (θολό σημείο η εκ περιτροπής απασχόληση)

Άρθρο 40 Άδεια προγεννετικών εξετάσεων (έγκυοι απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών) ενημέρωση εργοδότη και μόνο εφόσον δεν μπορούν να γίνουν εκτός χρόνου εργασίας.

Άρθρο 41 Μειωμένο ωράριο γονέων με παιδιά με αναπηρία (1 ώρα ανά ημέρα με περικοπή αποδοχών)

Άρθρο 42 Άδεια ασθένειας τέκνου (6 εργάσιμες χωρίς αποδοχές), 8 ημέρες για 2 τέκνα, 14 για περισσότερα. και εξαρτημένα μέλη.

Άρθρο 43 Άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών (10 εργάσιμες με αποδοχές), παιδιά έως 18 ετών, αιμοκάθαρση, σύνδρομο down, αυτισμό, βαριά νοητική στέρηση κτλ.

Άρθρο 44 Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών (30 εργασίμων ημερών χωρίς αποδοχές)

Άρθρο 45 Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες (6 εργασίμων ημερών με αποδοχές, με 3 και πάνω τέκνα 8 εργάσιμες ημέρες), που έχει χηρέψει η για άγαμο γονέα με αποκλειστική επιμέλεια.

Άρθρο 47 Απαγόρευση διακρίσεων (άρ. 11 & 14 οδηγίας ΕΕ 2019/1158).

Άρθρο 48 Προστασία από απόλυση.

Άρθρο 49 Έννομη προστασία (άρ. 16 οδηγίας ΕΕ 2019/1158)

Άρθρο 50 Κυρώσεις

Άρθρο 55 Χρονικά όρια εργασίας (6 χ 6:40, 5 χ 8, 4 χ 10).

Άρθρο 56 Διαλείμματα (15 έως 30 λεπτά) που υπερβαίνει τις 4 συνεχόμενες ώρες

Άρθρο 57 Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (12% προσαύξηση)

Άρθρο 58 Υπέρβαση χρονικών ορίων ( Υπερεργασία 20%, Νόμιμη Υπερωρία 40% 3 ώρες ανά ημέρα και 150 ετησίως, Παράνομη Υπερωρία 120%)

Άρθρο 91-95  Απεργία        ( + ερμηνευτική εγκύκλιος 62587/26-08-2021 ΑΔΑ 6ΘΒΚ46ΜΤΛΚ-ΦΚΦ)

Υποχρέωση γνωστοποίησης απεργίας και στάσεων εργασίας 24 τουλάχιστον ώρες πριν την πραγματοποίηση για ιδιωτικό τομέα και 4 πλήρεις ημέρες για δημόσιο.

Υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου ενώπιον ΟΜΕΔ για Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Όσο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας αναστέλλεται (αρ. 19 § 2 Ν. 1264/1982). Οι υπόλοιποι φορείς δύναται να ζητήσουν με αίτησή τους την διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου.

Υποχρέωση διάθεσης Προσωπικού Ασφαλείας και Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας. Στοιχειώδεις ανάγκες ορίζονται ως τουλάχιστον το 1/3. Δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας χωρίς να έχει καθοριστεί Π.Α και Π.Ε.Ε.Υ.

Υποχρέωση προστασίας του δικαιώματος στην εργασία. Η Συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και να παρέχουν χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος του από οποιονδήποτε (αρ. 93§1). Εάν παραβιαστεί η ανωτέρω υποχρέωση, η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (αρ. 22 § 4 Ν.1264/82). Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι υπαίτια παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης γεννά αστική ευθύνη της αρμόδιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και των υπαίτιων μελών του Διοικητικού της συμβουλίου (αρ. 93 § 3).

 

Leave a Reply

  

  

  


7 − = six