Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νόμος 4808/2021 Προστασία της Εργασίας κύρωση σύμβασης 190 & 187

Σε συνεχή επεξεργασία

Νόμος 4808/2021 Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α 101)

Εγκύκλιος 47972/07-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ) Χορήγηση αδειών μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 για την προστασία της οικογένειας

Έγγραφο Αυτοτελούς Τμήματος για την Παρακολούθηση της Βιας και Παρενόχλησης στην Εργασία 265242/27-07-2021

 

Άρθρο 1  Βία και Παρενόχληση στον κόσμο της Εργασίας.

Άρθρο 11 : Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας  διευκρινήσεις με την 18547/25-02-2022

Άρθρο 17  Επίλυση διαφορών, διαδικασία, ποινές.

Άρθρο 27 Άδεια πατρότητας (14 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές, κατά την γέννηση ή την υιοθεσία)

Άρθρο 28 Γονική άδεια ( 4 μήνες για εργαζόμενο γονέα που ασκεί γονική μέριμνα και έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, για τους 2 πρώτους μήνες καταβάλλει επίδομα ο ΟΑΕΔ. Αίτηση ένα πριν. Αναρτάται στο Εργανη.

Άρθρο 29 Άδεια φροντιστή (άρ. 6 οδηγίας ΕΕ 2019/1158), 5 εργάσιμες ανά έτος χωρίς αποδοχές, για φροντίδα προσώπου, με ιατρική γνωμάτευση και μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 6 μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Άρθρο 30 Άδεια Ανωτέρας βίας (άρ. 7 οδηγίας ΕΕ 2019/1158) (1 εργάσιμη ημέρα έως 2 φορές ανά έτος με αποδοχές) ασθένεια ή ατύχημα παιδιού κτλ. Με ιατρική βεβαίωση.

Άρθρο 31 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (άρ. 9 οδηγίας ΕΕ 2019/1158).

Άρθρο 32 Αρμόδιος φορές ισότητας (άρ. 15 οδηγίας ΕΕ 2019/1158) Συνήγορος του Πολίτη

Άρθρο 35 Άδεια (εξωσωματικής) για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (7 εργάσιμες με αποδοχές).

Άρθρο 36 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Άρθρο 37 Άδεια φροντίδας τέκνου (μειωμένο ωράριο), εναλλακτικά, ακόμη και εάν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. 1 ώρα για 30 μήνες. Κατόπιν συμφωνίας εναλλακτικά: 2 ώρες για 12 μήνες και 1 ώρα για 6 μήνες. ή πλήρεις ημέρες αδείας σε εβδομαδιαία βάση (πχ ένα επιπλέον ρεπό την εβδομάδα, ή ισόχρονη άδεια, ή οτιδήποτε άλλο συμφωνήσουν. Το δικαιούνται και θετοί ή ανάδοχοι γονείς εφόσον το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει τα 8 έτη.

Άρθρο 38 Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, (μέχρι την συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών ανά ημερολογιάκο έτος, για κάθε παιδί, χωρίς περικοπή αποδοχών).

Άρθρο 39 Άδεια Γάμου, (1 ημερολογιακή εβδομάδα με αποδοχές) Γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης (θολό σημείο η εκ περιτροπής απασχόληση)

Άρθρο 40 Άδεια προγεννετικών εξετάσεων (έγκυοι απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών) ενημέρωση εργοδότη και μόνο εφόσον δεν μπορούν να γίνουν εκτός χρόνου εργασίας.

Άρθρο 41 Μειωμένο ωράριο γονέων με παιδιά με αναπηρία (1 ώρα ανά ημέρα με περικοπή αποδοχών)

Άρθρο 42 Άδεια ασθένειας τέκνου (6 εργάσιμες χωρίς αποδοχές), 8 ημέρες για 2 τέκνα, 14 για περισσότερα. και εξαρτημένα μέλη.

Άρθρο 43 Άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών (10 εργάσιμες με αποδοχές), παιδιά έως 18 ετών, αιμοκάθαρση, σύνδρομο down, αυτισμό, βαριά νοητική στέρηση κτλ.

Άρθρο 44 Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών (30 εργασίμων ημερών χωρίς αποδοχές)

Άρθρο 45 Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες (6 εργασίμων ημερών με αποδοχές, με 3 και πάνω τέκνα 8 εργάσιμες ημέρες), που έχει χηρέψει η για άγαμο γονέα με αποκλειστική επιμέλεια.

Άρθρο 47 Απαγόρευση διακρίσεων (άρ. 11 & 14 οδηγίας ΕΕ 2019/1158).

Άρθρο 48 Προστασία από απόλυση.

Άρθρο 49 Έννομη προστασία (άρ. 16 οδηγίας ΕΕ 2019/1158)

Άρθρο 50 Κυρώσεις

Άρθρο 55 Χρονικά όρια εργασίας (6 χ 6:40, 5 χ 8, 4 χ 10).

Άρθρο 56 Διαλείμματα (15 έως 30 λεπτά) που υπερβαίνει τις 4 συνεχόμενες ώρες

Άρθρο 57 Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (12% προσαύξηση)

Άρθρο 58 Υπέρβαση χρονικών ορίων ( Υπερεργασία 20%, Νόμιμη Υπερωρία 40% 3 ώρες ανά ημέρα και 150 ετησίως, Παράνομη Υπερωρία 120%)

Άρθρο 62 Άδεια Άνευ αποδοχών (προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα Εργάνη)

Άρθρο 63 Κυριακές και Αργίες εξαιρέσεις ανάπαυσης (η. Εξετάσεις για διπλώματα έγγραφο ΟΠΣ 29173/21-01-2022 δεν εξαιρούνται εξετάσεις σε φροντιστήρια)

Άρθρο 64 Κατάργηση διάκρισης μεταξύ Υπαλλήλων και Εργατών αναφορικά με την καταγγελία. (από 01-01-2022 ισχύουν για τους εργάτες ο Ν 2112/20 καθώς και κάθε άλλη διάταξη, βάση Υπολογισμού τα 22 ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αμείβεται με μηνιαίο μισθό, ισχύει η προειδοποίηση.

Άρθρο 65 Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση, Ο εργοδότης δύναται να αξιώσει την μην παροχή εργασίας κατά την περίοδο της προειδοποίησης, ο εργαζόμενος μπορεί να βρει αλλού εργασία κατά την περίοδο αυτή.

Άρθρο 78  Καταχώρηση Αλλαγών Ωραρίου και Υπερωριών στο Εργάνη για Φορτηγά και Τουριστικά Λεωφορεία Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014 (δηλαδή μόνο όσοι έχουν ταχογράφο), υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.».

Άρθρο 91-95  Απεργία   ( + ερμηνευτική εγκύκλιος 62587/26-08-2021 ΑΔΑ 6ΘΒΚ46ΜΤΛΚ-ΦΚΦ)

Άρθρο 122  Επιτάχυνση επίλυσης διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 3Β του ν. 3996/2011, (7. Εάν με το πόρισμα διαπιστώνονται παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, επιβάλλονται από τον Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24, χωρίς να προηγηθεί περαιτέρω πρόσκληση για εξηγήσεις. Για κάθε διαπιστούμενη παράβαση που αφορά μισθολογική οφειλή, επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου 8. Όταν πρόκειται για οικονομικές απαιτήσεις από την παροχή εργασίας ή από την αποζημίωση απολύσεως ή την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας, εφόσον η απασχόληση αυτή προκύπτει από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και οι οφειλές προκύπτουν από τις καταθέσεις που έχουν γίνει αποκλειστικώς στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου, σε σχέση με τον εμφαινόμενο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταχωρημένο συμφωνηθέντα μισθό ή σε σχέση με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες αποδοχές κατά περίπτωση, ή πάντως όταν οι οφειλές εξάγονται από άλλα έγγραφα, τότε το πόρισμα αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 623 ΚΠολΔ και μπορεί βάσει αυτού να εκδοθεί διαταγή πληρωμής)

Υποχρέωση γνωστοποίησης απεργίας και στάσεων εργασίας 24 τουλάχιστον ώρες πριν την πραγματοποίηση για ιδιωτικό τομέα και 4 πλήρεις ημέρες για δημόσιο.

Υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου ενώπιον ΟΜΕΔ για Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Όσο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας αναστέλλεται (αρ. 19 § 2 Ν. 1264/1982). Οι υπόλοιποι φορείς δύναται να ζητήσουν με αίτησή τους την διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου.

Υποχρέωση διάθεσης Προσωπικού Ασφαλείας και Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας. Στοιχειώδεις ανάγκες ορίζονται ως τουλάχιστον το 1/3. Δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας χωρίς να έχει καθοριστεί Π.Α και Π.Ε.Ε.Υ.

Υποχρέωση προστασίας του δικαιώματος στην εργασία. Η Συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και να παρέχουν χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος του από οποιονδήποτε (αρ. 93§1). Εάν παραβιαστεί η ανωτέρω υποχρέωση, η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (αρ. 22 § 4 Ν.1264/82). Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι υπαίτια παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης γεννά αστική ευθύνη της αρμόδιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και των υπαίτιων μελών του Διοικητικού της συμβουλίου (αρ. 93 § 3).

 

2 comments to Νόμος 4808/2021 Προστασία της Εργασίας κύρωση σύμβασης 190 & 187

 • Danae

  Καλημέρα σας,
  Θα ήθελα να μάθω αν γονική άδεια δικαιούνται και οσες μητέρες δουλεύουν εποχικές σε ξενοδοχεία (Άρθρο 28 Γονική άδεια);

  Ευχαριστώ.

  • admin

   Για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου
   χρόνου στον ίδιο εργοδότη

Leave a Reply

  

  

  


six − = 5