Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα προσωπικού σε ηλεκτρονική μορφή

Τέθηκε στις 15/10/2012 σε λειτουργία και εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως προς το τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) και των θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης (Ε8 & Ε9).
Επίσης, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ τις μεταβολές προσωπικού με τα έντυπα Ε3, Ε5, Ε6 & Ε7.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία 
Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού 2013 νέες οδηγίες

Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα

 • Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή αρχικός, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.

Νέο βίντεο για πρόγραμμα εργασίας
Update 04-03-2013

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Παρακολουθήστε το κάτωθι βίντεο για να λάβετε μία εικόνα για την ηλεκτρονική υποβολή.
Update 07-11-2012

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Δημοτικά Διαμερίσματα Ηρακλείου 

Ότι απορία έχετε μπορείτε με σχόλιο να μας το αναφέρετε να σας απαντήσουμε
Αρχικά θα επιλέγεται το είδος του πίνακα που θα κατατεθεί:

ΕΤΗΣΙΟΣ
Κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΧΙΚΟΣ
Σε περίπτωση σύστασης νέου παραρτήματος που απασχολεί προσωπικό εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 16/11 κάθε έτους έως 14/9 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται αρχικός πίνακας προσωπικού για το παράρτημα αυτό. Ο αρχικός πίνακας είναι ο πρώτος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και αφορά τις περιπτώσεις: i) μεταβολής των αποδοχών, ii) πρόσληψης νέου εργαζομένου και iii) αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η υποβολή αρχικού πίνακα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή – και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία – και γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά την περίπτωση αλλαγής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Αφορά την περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη υποβληθεισών αποδοχών των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά πρόγραμμα ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας: αποτελεί συνέχεια ήδη υποβληθέντος προγράμματος ωραρίου εργασίας είτε οργάνωσης του χρόνου εργασίας του οποίου η ισχύς έχει παρέλθει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου.

(συνιστάται η αναγραφή των παραπάνω “τίτλων” πάνω στο πίνακα προσωπικού που κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας)

Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml):
Με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» επιλέγεται αρχείο σε μορφή *.xml, από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία των εργαζομένων και θα εισαχθούν αυτόματα στον προς υποβολή πίνακα προσωπικού. Το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή του υποβάλλοντος και έχει μορφή *.xml. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής από την αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση της οποίας καταχωρούνται τοπικά τα στοιχεία των εργαζομένων και παράγεται το σχετικό αρχείο σε μορφή *.xml. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που το αρχείο *.xml παράγεται από λογισμικό τρίτων, μπορείτε να κατεβάσετε από το ίδιο σημείο το σχήμα (*.xsd) του αρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
Κατά την υποβολή τροποποιητικού ή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού αναφέρονται υποχρεωτικά στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του τελευταίου ηλεκτρονικά υποβληθέντος ετήσιου ή αρχικού πίνακα και η ημερομηνία υποβολής αυτού. Όταν υποβάλλονται περισσότεροι του ενός τροποποιητικοί ή Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού, τότε το σύνολο των πινάκων αυτών θα αναφέρονται στον ίδιο ετήσιο ή αρχικό πίνακα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ετήσιος ή αρχικός που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί πχ κατά την υποβολή ενός συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού να εισαχθούν στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου συμπληρωματικού πίνακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο παράρτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Συμπληρώνονται τα πεδία «Άνδρες», «Γυναίκες», «Ανήλικα» και «Σύνολο» για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το πεδίο παρακαλείστε να υποβάλλετε τόσο πληροφορίες που αφορούν το προς υποβολή έντυπο όσο και γενικότερα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής ως προς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου.

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Εισάγεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και ελέγχεται. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «Δ.Ο.Υ.», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ του τόπου κατοικίας, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ» και «Α.Φ.Μ.» του τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και του ιατρού εργασίας (ΙΕ) που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στο παράρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ

Αφορά την κατάθεση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΠΕΚ ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης των δικαιολογητικών ορισμού ΤΑ και ΙΕ για τον έλεγχο του νομοτύπου της ανάθεσης. Το πεδίο συμπληρώνεται ως κείμενο πχ «2054/11-09-2012».

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται το πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ και του ΙΕ στο παράρτημα πχ «κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 12:00 – 13:40».

ΒΕΒΑΙΩΝ
Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του βεβαιούντος την ορθότητα των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών.

Για να βρείτε τις μεικτές αποδοχές πατήστε εδώ ή http://ergatika.gr/sse/
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα στοιχεία των απασχολούμενων είναι προ-συμπληρωμένα όταν προηγουμένως έχει γίνει η επιλογή «Ε4 – Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)’ ή «Ε4 – Αναπαραγωγή από Προηγούμενη Υποβολή».

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική διότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας.

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Συμπληρώνεται το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποβληθούν με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Σε τέτοια περίπτωση τα δύο πεδία πρέπει να είναι κενά, να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» και να προσδιορίζεται το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Επισυναπτόμενο αρχείο» στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εάν πρόκειται για πρακτική άσκηση, να αναγραφεί σε αυτό το πεδίο «Πρακτική άσκηση-ημεδαπός», ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός ΕΕ» ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας».

Επισυναπτόμενο αρχείο
Αφορά μόνο την υποβολή του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Το αρχείο αναζητείται στον τοπικό υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η υποβολή και αφού επιλεγεί, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο έντυπο. Όταν το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας υποβάλλονται με επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει:

-τα δύο πεδία «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και  «ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ» να είναι κενά και

-να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ».

Επισήμανση: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε4 δεν μπορεί να ακολουθηθεί για τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190Α/31-8-2000).

483 comments to Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

 • ΝΑΝΣΥ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

 • ΝΑΝΣΥ

  ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ 1/12/2012.ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ;ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η’ΑΠΟ 1/12/2012

  • admin

   Ο τροποποιητικός μισθού έχει 15 ημέρες προθεσμία. Άρα η 01-12-2012 είναι εμπρόθεσμη.

 • sterst

  είχα ξεκινήσει να καταχωρώ τα στοιχεία του πίνακα προσωπικού και τα έχει αποηθκεύσει με την ένδειξη “ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ”. Μπορώ να τα διαγράψω και να τον υποβάλω “ΑΡΧΙΚΟ”?

  • admin

   Να διαγράψετε την ένδειξη ετήσιος και να βάλετε αρχικός, γιατί στο τέλος θα σας λέει ότι είναι εκπρόθεσμος.

 • admin

  Μπορείτε να καταχωρείτε τους πίνακες που καταθέσατε σε έντυπη μορφή ηλεκτρονικά ως αρχικό. Περιπτώσεις που σας εμφανίζει μήνυμα ότι είναι εκπρόθεσμος προφανώς οφείλεται στο ότι έχει αποθηκεύσει αντί αρχικός – συγκεντρωτικός. Διαγράψτε της επιλογή αυτή και ξανακαταχωρίστε αρχικός.

 • ΠΑΡΕΑ

  Προσπαθησα να υποβαλλω το εντυπο διακοπης συμβασης εργασιας ορισμενου χρονου Ε7 και επειδη αφορα αλλοδαπο Αλβανικης υπηκοοτητας μου εγβαλε μηνυμα μη αποδοχης και να το υποβαλλω χειρογραφα στον ΟΑΕΔ που ανηκω. Γνωριζετε κατι γενικα για τα εντυπα που θα αφορουν αλλοδαπους;

 • sterst

  φαντάζομαι πως δεν θα έρθει κανα ”μπουγιουρτι”……?

 • sterst

  Σε έντυπη μορφή τον υποβάλαμε κανονικά.
  απλά είχα την εντύπωση πως επειδή είναι η πρώτη φορά που τον υποβάλουμε ηλεκτρονικά θα μπορούμε εως και τον Μάρτιο να υποβάλουμε τον ηλεκτρονικό ετήσιο.

  • admin

   Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα.
   Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή “αρχικός”, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.
   Κατά την άποψη του ergatika.gr θα μπορούσατε να καταθέσετε πρώτα ξανά τον ετήσιο, με την επιλογή “αρχικός”, γράφοντας ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012, και έπειτα να καταθέσει κανονικά τον συμπληρωματικό.
   Και οι δύο επιλογές θα γίνουν δεκτές από το σύστημα, μόνο όμως η πρώτη επιλογή θα είναι στις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου.

 • dimitra

  Καλησπέρα. Σε Τροποποιητικό πίνακα, υποβάλλουμε μόνο τις αλλαγές (είτε ωραρίου είτε αποδοχών ) που γίνονται όπως και στους χειρόγραφους, η συμπληρώνουμε όλα τα πεδία στον εργαζόμενο?

  • admin

   Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως. Πατώντας ανάκτηση δεδομένων θα σας εμφανιστούν τα περισσότερα στοιχεία. Κάντε μία επισκόπηση και καταχωρίστε τα υπόλοιπα.
   Εφόσον η επιχείρηση έχει 10 εργαζόμενους και εσείς κάνετε τροποποίηση μόνο στον 1 διαγράψτε τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

 • sterst

  ναι.ηλεκτρονικά εννοώ για τον ετήσιο…
  τι κάνουμε τώρα? να μην τον υποβάλουμε?
  ή να τον υποβάλω ως αρχικό..?

  • admin

   Εάν δεν έχετε υποβάλει καθόλου, δηλαδή δεν έχετε υποβάλει καν σε έντυπη μορφή, να πάτε να καταθέσετε τη Δευτέρα σε έντυπη μορφή οπωσδήποτε.
   Όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή θα σας ενημερώσω άμεσα.

 • sterst

  πείρα σήμερα τηλέφωνο και μου είπαν πως δεν μπορώ να υποβάλλω πίνακα προσωπικού.τι κάνουμε τώρα??

  • admin

   Ηλεκτρονικά εννοείτε;
   Επίσης εννοείτε ετήσιο (συγκεντρωτικό πίνακα προσωπικού);

 • sterst

  όταν καταθέτουμε τον πίνακα προσωπικού στα πεδία : ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΩΡΕΣ ΔΙΑΛ/ΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, αναφέραμε ότι θα εργάζονται βάση του προγράμματος εναλλαγής ωρών εργασίας το οποίο το καταθέταμε κάθε μήνα.
  Για την ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού θα αναγράψω πάλι το ίδιο? και το πρόγραμμα εναλαγής ωρών εργασίας μπορώ να το καταθέσω ηλεκτρονικά?

  • admin

   απλά τσεκάρετε την επιλογή επισυναπτόμενο πρόγραμμα, και το τραβάτε σε μορφή pdf.

 • IRO

  Καλημέρα σε όλους ,

  αν ο εργαζόμενος είναι ημερομίσθιος στο σύνολο μεικτών αποδοχών βάζω το ποσό του ημερομισθίου του .Με μπερδεύει το σύνολο που αναφέρει.ευχαριστώ

  • admin

   Μπορείτε στις παρατηρήσεις ανά εργαζόμενο να σημειώνετε. π.χ. ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών κτλ

 • Linda

  Εργοδότες που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας σε ΚΕΚ, για μικρές επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, οι Βεβαιώσεις τους έχουν Α.Π. και ημερομηνία κατάθεσης, αλλά δεν έχουν κάποια ημερομηνία λήξης. Στο πεδίο Ισχύ Εώς, τι πρέπει να βάλω?

 • athina

  ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΩΣ ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΝΕΞΕΡΤΗΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΛΔ ΑΡΧΙΚΟ ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ Η ΠΑΛΙ ΕΤΗΣΙΟ?
  ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ (ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΕΤΗΣΙΟΣ) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ Η Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • admin

   Να καταθέσετε μόνο για τους νέους με την επιλογή “συμπληρωματικός πρόσληψης”. θα πρέπει να γίνει όμως πριν αναλάβουν υπηρεσία οι εργαζόμενοι.

 • MARIA

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ..ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ??? ΕΧΕΙ ΤΟΣΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ???

  • admin

   ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

   1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: Κλειδά – Κυριακίδη Ελένη Αντιπρόεδρος: Μαστοράκη Ειρήνη Οδός Πλαστήρα 27, Τηλ.2810-390114 390108
   (Κέντρο Ηρακλείου, Γιαμαλάκη έως Αντιστάσεως)
   Περικλείεται από τη γραμμή που υλοποιείται περιμετρικά και οριοθετείται :
   Βόρεια: Από παραλιακή Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου έως λεωφόρο Κουντουριώτη
   Νότια: Έως πλατεία Ιεραπόλεως
   Ανατολικά: Από Εθνικής Αντιστάσεως,- οδό Μαραθονομάχων έως (Ρέμα Χρυσοπηγής), και οδό Λεωνίδου έως και οδό Γλυκοπούλου
   Δυτικά: Από Λεωφόρο Κνωσσού, Πλατεία Κύπρου, Λεωφόρο Πλαστήρα, έως Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, οδό Καλοκαιρινού και οδό Γιαμαλάκη.

   2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: Τσίγκος Γεώργιος Αντιπρόεδρος: Μανιαδάκη Κωστούλα Οδός Φλωρίνης 22 & Δαβάκη, Τηλ.2810-300384
   (Πόρος, Πατέλες Αντιστάσεως έως Καζαντζίδη)
   Περικλείεται από τη γραμμή που υλοποιείται και οριοθετείται :
   Βόρεια: από Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου και οδό Μετεώρων
   Νότια: Από το τέλος των Διοικητικών Ορίων μετόχι Παπά Τίτου και Φιλοθέη
   Ανατολικά: από οδό Καζαντζίδη, έως Ρέμα Κατσαμπά
   Δυτικά: Από Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, οδό Μαραθονομάχων, οδό Λεωνίδου, οδό Ιτάνου, οδό Πιτσουλάκη, οδό Κλεάνθους έως το Ρέμα Αγίου Ιωάννη.

   3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: Aμπαρτζάκη Εύα Αντιπρόεδρος: Διακάκης Νίκος Οδός Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146, Τηλ.2810-370603
   (Γιόφυρος, Καμίνια, Καμαράκι Γιαμαλάκη έως Ξεροπόταμος)
   Περικλείεται από τη γραμμή που υλοποιείται και οριοθετείται :
   Βόρεια: Από Παραλιακή Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου
   Νότια: τους οικισμούς Γούρνες, Αθανάτοι, Φοινικιά ,Νότιο Τμήμα Διοικητικών ορίων. Τα πρώην Τοπικά Διαμερίσματα: Βουτών, Δαφνών και Σταυρακίων.
   Ανατολικά: Από οδό Γιαμαλάκη, Λεωφόρο Καλοκαιρινού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Λεωφόρο Πλαστήρα, οδό Κονδυλάκη, οδό Θερίσου, έως οδό Παπά Γιάννη Σκουλά
   Δυτικά: Ξεροπόταμος.

   4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
   (Μασταμπάς, Ατσαλένιο, Μεσαμπελιές)
   Περικλείεται από τη γραμμή που υλοποιείται και οριοθετείται :
   Βόρεια: Από Λεωφόρο Πλαστήρα, Πλ. Κύπρου, Λεωφόρο Κνωσσού, Πλ.Ιεραπόλεως, οδό Γλυκοπούλου, Ανατ.Ιτάνου, οδό Πιτσουλάκη, οδό Κλεάνθους , έως ρέμα Αγ.Ιωάννη
   Νότια: Τις περιοχές Χρυσοβαλάντου , Κορακοβούνι, Φορτέτσα, Σπήλια, Μακρύ Τοίχος, Καλοψούζι. Τα πρώην Τοπικά Διαμερίσματα: Βασιλειών, Σκαλανίου .
   Ανατολικά: Από οδό Ιτάνου, οδό Πιτσουλάκη, οδό Κλεάνθους έως ρέμα Αγ.Ιωάννη
   Δυτικά: Οριο Λοφούπολης, Αγ.Ιώαννη Χωστού, οδό Παπά Γιάννη Σκουλά, έως οδό Θερίσου, και οδό Κονδυλάκη.

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗΣ, ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΠΑΛΙΑΝΉΣ

 • Miranda

  ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΖΩ ΤΟΝ Α.Π. ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ.ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ;

 • johnnie

  ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΑΣΑ ΤΟΝ ΑΚΕΡΑΙΟ ΠΧ 0 ΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΡΑΨΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΧ 5 ΜΗΝΕΣ

 • johnnie

  ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ.ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ Ή 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ?

  • admin

   Όντως το πρόγραμμα δεν παίρνει δεκαδικά. Συνιστάται να αναγράφεται ο μικρότερος ακέραιος, και όχι η συνηθισμένη στρογγυλοποίηση.
   Εννοείται ότι στο πρόγραμμα μισθοδοσίας θα βάλετε ακριβώς τη προϋπηρεσία για να υπολογίζεται η επέτειος προϋπηρεσίας του μισθωτού.

 • Obi one kanobi

  Καλησπέρα μία μονο ερώτηση να κάνω

  Κατέθεσα μέσα Οκτώβριου συγκεντρωτικούς πίνακες χειρόγραφα για όλες τις επιχειρησεις. Από ότι κατάλαβα πρέπει να τους ξαναυποβάλλω ηλεκτρονικά για να μπορώ να κάνω συμπληρωματικούς. Η ερώτηση είναι αν στο μεσοδιάστημα έχει γίνει αποχώρηση εργαζομένου (δηλαδή απο τότε που κατέθεσα συγκεντρωτικούς χειρόγραφα) μέχρι τωρα που θα υποβάλλω ηλεκτρονικά, τι ετήσιο πίνακα θα υποβάλλω ηλεκτρινικά; Ιδιο με τον παλιο συγκεντρωτικο ή καινούργιο όπου δεν θα εμφανιζεται ο εργζόμενος που έφυγε?

  Σας ευχαριστώ

  • admin

   Οι πίνακες να έχουν τα άτομα την ημέρα που γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή.
   Εάν έχετε κάνει προσλήψεις γράφετε στις κεντρικές παρατηρήσεις π.χ.” επανακατάθεση του ετήσιου πίνακα προσωπικού υπ.αρ. 25716/10-10-2012, και του υπ.αρ. 26115/15-10-2012 συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού”.
   Εάν έχει απολυθεί κάποιος, δεν τον εμφανίζετε στον ηλεκτρονικό πίνακα και κάνετε σημείωση ότι απολύθη ο “ταδε” στις –/–/2012 και μνημονεύστε τα πρωτόκολλα της απόλυσης στον ΟΑΕΔ.
   Η δύναμη μαζί σου Obi one Kanobi

 • Miranda

  τι κάνω στην περίπτωση που το ΙΚΑ έχει περάσει μηδενικά ΑΦΜ στους νομίμους εκπροσώπους και δεν μου τα εμφανίζει στην κατάσταση;Δηλ. εισάγω το ΑΦΜ και μου έχει μήνυμα ο υπεύθυνος εργοδότης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν βρέθηκε;

  • admin

   Άμεση συνεννόηση με το ΙΚΑ για την διόρθωση των στοιχείων καθώς από τη βάση αυτή αντλεί στοιχεία.

 • Miranda

  Άρα κάθε μήνα θα στέλνω το πρόγραμμα ηλεκτρονικά και όχι στην κατά τόπους υπηρεσίας και θα το καταχωρώ ως πίνακας συμπληρωματικός ωραρίου σωστά; Τι εννοείτε με την γνωστοποίηση;

 • Miranda

  Τέλος ξέχασα να ρωτήσω για δύο εταιρίες που έχω ήδη καταθέσει χειρόγραφο πίνακα θα πρέπει να τον καταθέσω και ηλεκτρονικά;

  • admin

   Μπορείτε, δεν είστε προς το παρόν υποχρεωμένοι (θα υποχρεωθείτε αναδρομικά από το Μάρτιο οπότε δεν θα μπορείτε να καταχωρίσετε νέα πρόσληψη ή τροποποίηση εάν δεν υπάρχει αρχικός ηλεκτρονικός πίνακας).
   Μπορείτε λοιπόν, να καταθέσετε με σημείωση στην παρατηρήσεις. π.χ.: επανακατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, που έλαβε αρ. πρ. 25326/10-10-2012.

 • Miranda

  Καλημέρα,
  Σε ένα πίνακα για εμπορικό κατάστημα που καταθέτω εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να ανεβάσω όλα τα προγράμματα της χρονιάς σε pdf ή μόνο της τελευταίας εβδομάδας ή του μήνα ανάλογα πως βγαίνει το πρόγραμμα. Επίσης αν κάνω λάθος σε δημοτικό διαμέρισμα είναι σοβαρό πρόβλημα; Επίσης εκτός απο τα προγράμματα χρειάζεται να ανεβάζουμε κάτι άλλο συνημμένο.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Θα ανεβάσεις συνημμένο το πρόγραμμα της τρέχουσας περιόδου στο ετήσιο επιλέγοντας είδος κατάστασης: “ΕΤΗΣΙΟΣ”
   Για τα επόμενα θα επιλέξεις: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ”.
   Τα μικρολαθάκια δεν νομίζω ότι θα διαδραματίσουν κάποιο σπουδαίο ρόλο.
   Εφόσον δεν έχουν περάσει οι προθεσμίες, πολύ απλά μπορείτε να καταθέσετε το ορθό. π.χ. συγκεντρωτικοί έως 15-Νοεμβρίου.
   Εφόσον έχουν περάσει οι προθεσμίες, μπορείτε να τα αναφέρετε με μία έγγραφη γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας.
   Το pdf συνημμένο αρχείο αφορά πρόγραμμα εργασίας.

 • BILLY

  Οταν απασχολείς προσωπικό σε κατάστημα άλλης εταιρείας (corner in a shop) για το οποίο δεν έχεις υποχρέωση απογραφής στο ΙΚΑ (επομένως το σύστημα δεν εμφανίζει παράρτημα)- αφού δεν υφίσταται υποκατάστημα (το κατάστημα λειτουργεί από αλλη εταιρεία-ΑΦΜ)- υποβάλεις μόνο χειρόγραφη κατάσταση προσωπικού?? το σύστημα δεν επιτρέπει μεταβολές στα παραρτήματα και στο ΙΚΑ δεν μπορεί να γίνει έναρξη υποκαταστήματος διότι δεν είναι υποκατάστημα της εταιρείας μας…όμως ο τόπος εργασίας των απασχολουμένων είναι σε διεύθυνση καταστήματος πελάτη μας…

  • admin

   Στις περιπτώσεις αυτές όπως π.χ. security, καθαριστές κτλ, ο πίνακας κατατίθεται στην έδρα της επιχείρησης, και ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να έχει μαζί του πίνακα για ενδεχόμενο έλεγχο. Άρα καταθέστε ηλεκτρονικά με τα στοιχεία της έδρας και βάλτε στις παρατηρήσεις, ότι ο “τάδε εργαζόμενος” απασχολείται στο κατάστημα “Χ της Ψ επιχείρησης” με διεύθυνση “Ω”.

 • STELIOS

  σε αρκετους πελατες που δεν ειχαν τεχνικο και τοσο καιρό στις χειρογραφες εβαζα τον ιδιο τον εργοδοτη, τωρα ηλεκτρονικά τους τις στελνω παλι ετσι.
  τηλεφωνησα στο τοπικό ΣΕΠΕ, μου ειπαν να βαλω τον εργοδοτη.

  στο ονομα βάζουμε του εργοδότη, αριθμό πρωτοκόλλου 0 και ημερομηνία σημερινή και στη λήξη την ημερομηνία του πίνακα του επόμενου έτους π.χ. 16/11/2013

  απλα τους ενημερωνω για του χρονου ωστε να εχουν κανει τα σεμινάρια, διαφορετικα δεν θα γινεται καταθεση πινακα προσωπικού.

 • χαρα

  Για να εισαι νομοτυπος πρεπει να βαλεις τον εργοδοτη να καταθεσει το πιστοποιητικο των σεμιναριων που απαιτείται, τρεχα γυρευε.. σχεδον κανεις “μικρος” δεν εχει κανει σεμιναρια.
  στους δικους μου πελατες που δεν ειχαν ΤΑ εβαλα τον εργοδοτη με μηδενικο αρ.πρωτοκ.

 • XAΡΑ

  Οτι και να καταχωρήσετε στον τεχνικο ασφαλειας το περναει το συστημα…δεν κανει ελεγχο.
  εγω καταλαθος σε ενα πινακα εβαλα λαθος την ημερομηνια ισχυς της συμβασης με τον τεχνικο..αντι 15/09/2013 εβαλα 15/09/2012 (ειχε ληξει δλδ) και την πρωτοκολλησε κανονικα!

 • λαμπρος κωνσ.

  οι περισσοτερες μικρες επιχειρησεις δεν εχουν τεχνικο ασφαλειας, και τοσα χρονια καταχωρουσαν τον ιδιο τον εργοδοτη ως ΤΑ.
  επειδη ομως απαιτουνται σεμιναρια εκ μερος του εργοδοτη και καταθεση του πιστοποιητικου των σεμιναριων και οι περισσοτεροι δεν εχουν κανει φυσικα σεμιναρια, προτεινω ας βαλουν εναν υποθετικο αριθμο πρωτοκολλου, ετσι εκανα εγω.

 • ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ? ΤΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 • ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΑΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. (Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ).

  • admin

   Για να μπορέσετε να καταθέσετε συμπληρωματικό πίνακα, καταθέστε πρώτα αρχικό (αναφέρεται εάν διαβάσει κάποιος προσεκτικά το κείμενο των οδηγιών).
   Το αριθμό του αρχικού θα χρησιμοποιείτε σε κάθε μεταβολή που θα κάνετε και όχι το τελευταίο τροποποιητικό.
   Όσοι ήδη έχετε καταθέσει για το 2012 συγκεντρωτικό, μπορείτε να καταθέσετε εκ νέου ηλεκτρονικά, αλλά να κάνετε σημείωση στις παρατηρήσεις το γεγονός ότι υποβάλετε ξανά τον πίνακα.
   Οι περιφέρειες που ζητάει, είναι σύμφωνα με τους νέους καλλικρατικούς δήμους.
   Τηλέφωνα για πληροφορίες:
   Σ.ΕΠ.Ε (έντυπα Ε4,Ε8,Ε9) 2103748740-1
   Ο.Α.Ε.Δ. (έντυπα Ε3,Ε5,Ε6,Ε7) 2109989102

   • admin

    Μεταφορά θέματος από τη σελίδα της επικοινωνίας:
    Απορίες/ερωτήματα αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ
    -Μπορούν να δοθούν σε εταιρεία χρήστες ανά παράρτημα και με συγκεκριμένα authorities?
    -Ποίος πίνακας υποβάλλεται για μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας σε πρακτορείο έκδοσης εισιτηρίων?Μπορεί να επισυναφθεί το τρέχον excel ποθ υποβάλλουμε?
    -Άν υπάρχουν αλλαγές στο παραπάνω πρόγραμμα εργασίας (αλλαγή βάρδιας)ΣαββατοΚύριακο , πότε πρέπει να ενημερωθεί το σύστημα?
    -Πλέον τι θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων?Ο πίνακας που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με το πρωτόκολλο υποβολής?
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
    Δ.Π.

    Δυστυχώς, δεν μπορείτε να πάρετε ακόμα διαφορετικούς κωδικούς ανά χρήστη. Είναι όμως στα θέματα που πραγματεύεται το Υπουργείο και θα λυθούν άμεσα.
    Τα προγράμματα εργασίας θα κατατίθενται σε pdf και όχι excel. Ο πίνακας θα λαμβάνει πρωτόκολλο και το συνημμένο αρχείο προγράμματος θα θεωρείται ότι έχει τον ίδιο αριθμό. Μπορείτε να το εκτυπώνετε και να σημειώνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου του πίνακα(ή να εκτυπώνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου). Ανάλογα θα κάνετε τροποποιητικό πίνακα-πρόγραμμα σε αλλαγές της διάρθρωσης εργασίας.
    Συνεχίστε να αναφέρετε ερωτήματα ή προβλήματα που παρουσιάζονται για να τα εξετάζουμε και να προτείνουμε λύσεις.

  • admin

   Προσοχή! Συνιστάται να καταθέσετε τους Συγκεντρωτικούς πίνακες ηλεκτρονικά, διότι για κάθε μεταβολή ή νέα πρόσληψη που θα κάνετε από το νέο έτος που θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή, θα σας ζητάει το σύστημα το πρωτόκολλο του αρχικού πίνακα, και χωρίς αρχικό θα έχετε σοβαρό πρόβλημα(πιθανότατα θα δοθεί λύση, αλλά γιατί να ψάχνεστε τελευταία στιγμή).

  • admin

   Οι κωδικοί που ζητάει το σύστημα είναι οι ίδιοι κωδικοί με αυτούς που έχετε πάρει από το ΙΚΑ. Όπως την ΑΠΔ δηλαδή.

  • admin

   Να κάνετε συχνά αποθήκευση, διότι σε περίπτωση που δεν κάνετε και αλλάξετε σελίδα, ότι έχετε καταχωρίσει θα χαθεί. Άρα μπορείτε να δοκιμάσετε το σύστημα, να φτάσετε μέχρι την οριστικοποίηση
   Όταν καταχωρίσετε μία φορά τα στοιχεία των εργαζομένων, τις επόμενες φορές μπορείτε να τα ανακαλείτε, και δεν χρειάζεται να τα καταχωρείτε ξανά.
   Το θέμα του τεχνικού ασφαλείας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Πάντως μία ειλικρινή εγγραφή (για τις ειδικές περιπτώσεις των μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν κάνει οι εργοδότες τα σεμινάρια για να αναγραφεί ο ίδιος) “στερείται” δεν θα ήταν άσχημη, αν και δεν είναι τυπική.
   Μην μπερδεύεται το αρχείο xml με το αρχείο pdf που αφορά το επισυναπτόμενο πρόγραμμα εργασίας.

  • admin

   Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας, καθώς αυτό δεν λαμβάνει πρωτόκολλο πάνω στο ίδιο το ηλεκτρονικό έντυπο (λαμβάνει βέβαια ο σχετικός ηλεκτρονικός πίνακας).
   Το ergatika.gr συνιστά:
   Το όνομα-τίτλος του αρχείου να είναι αναλυτικότατο.
   (π.χ. πρόγραμμα εργασίας επιχείρησης “Παπαδάκης Α.Ε.” υποκαταστήματος Ηρακλείου, περιόδου 05-11-2012 έως 25-11-2012, Νο 2 ημερομηνία κατάθεσης 03-11-2012)
   μπορείτε δηλαδή να δίνετε μία δική σας αρίθμηση, εσείς, και να είναι το επισυναπτόμενο πρόγραμμα του ετήσιου το Νο 1 για παράδειγμα.
   Ακριβώς τον ίδιο τίτλο να δίνετε και στην κεφαλίδα του PDF έτσι ώστε να δημιουργείται μία εύκολη συσχέτιση, η οποία μπορεί να σας απαλλάξει από διάφορα “μπερδέματα” στο μέλλον.

Leave a Reply to admin Cancel reply

  

  

  


− three = 1