Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα προσωπικού σε ηλεκτρονική μορφή

Τέθηκε στις 15/10/2012 σε λειτουργία και εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως προς το τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) και των θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης (Ε8 & Ε9).
Επίσης, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ τις μεταβολές προσωπικού με τα έντυπα Ε3, Ε5, Ε6 & Ε7.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία 
Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού 2013 νέες οδηγίες

Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα

 • Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή αρχικός, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.

Νέο βίντεο για πρόγραμμα εργασίας
Update 04-03-2013

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Παρακολουθήστε το κάτωθι βίντεο για να λάβετε μία εικόνα για την ηλεκτρονική υποβολή.
Update 07-11-2012

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Δημοτικά Διαμερίσματα Ηρακλείου 

Ότι απορία έχετε μπορείτε με σχόλιο να μας το αναφέρετε να σας απαντήσουμε
Αρχικά θα επιλέγεται το είδος του πίνακα που θα κατατεθεί:

ΕΤΗΣΙΟΣ
Κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΧΙΚΟΣ
Σε περίπτωση σύστασης νέου παραρτήματος που απασχολεί προσωπικό εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 16/11 κάθε έτους έως 14/9 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται αρχικός πίνακας προσωπικού για το παράρτημα αυτό. Ο αρχικός πίνακας είναι ο πρώτος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και αφορά τις περιπτώσεις: i) μεταβολής των αποδοχών, ii) πρόσληψης νέου εργαζομένου και iii) αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η υποβολή αρχικού πίνακα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή – και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία – και γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά την περίπτωση αλλαγής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Αφορά την περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη υποβληθεισών αποδοχών των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά πρόγραμμα ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας: αποτελεί συνέχεια ήδη υποβληθέντος προγράμματος ωραρίου εργασίας είτε οργάνωσης του χρόνου εργασίας του οποίου η ισχύς έχει παρέλθει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου.

(συνιστάται η αναγραφή των παραπάνω “τίτλων” πάνω στο πίνακα προσωπικού που κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας)

Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml):
Με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» επιλέγεται αρχείο σε μορφή *.xml, από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία των εργαζομένων και θα εισαχθούν αυτόματα στον προς υποβολή πίνακα προσωπικού. Το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή του υποβάλλοντος και έχει μορφή *.xml. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής από την αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση της οποίας καταχωρούνται τοπικά τα στοιχεία των εργαζομένων και παράγεται το σχετικό αρχείο σε μορφή *.xml. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που το αρχείο *.xml παράγεται από λογισμικό τρίτων, μπορείτε να κατεβάσετε από το ίδιο σημείο το σχήμα (*.xsd) του αρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
Κατά την υποβολή τροποποιητικού ή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού αναφέρονται υποχρεωτικά στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του τελευταίου ηλεκτρονικά υποβληθέντος ετήσιου ή αρχικού πίνακα και η ημερομηνία υποβολής αυτού. Όταν υποβάλλονται περισσότεροι του ενός τροποποιητικοί ή Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού, τότε το σύνολο των πινάκων αυτών θα αναφέρονται στον ίδιο ετήσιο ή αρχικό πίνακα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ετήσιος ή αρχικός που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί πχ κατά την υποβολή ενός συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού να εισαχθούν στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου συμπληρωματικού πίνακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο παράρτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Συμπληρώνονται τα πεδία «Άνδρες», «Γυναίκες», «Ανήλικα» και «Σύνολο» για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το πεδίο παρακαλείστε να υποβάλλετε τόσο πληροφορίες που αφορούν το προς υποβολή έντυπο όσο και γενικότερα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής ως προς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου.

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Εισάγεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και ελέγχεται. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «Δ.Ο.Υ.», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ του τόπου κατοικίας, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ» και «Α.Φ.Μ.» του τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και του ιατρού εργασίας (ΙΕ) που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στο παράρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ

Αφορά την κατάθεση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΠΕΚ ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης των δικαιολογητικών ορισμού ΤΑ και ΙΕ για τον έλεγχο του νομοτύπου της ανάθεσης. Το πεδίο συμπληρώνεται ως κείμενο πχ «2054/11-09-2012».

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται το πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ και του ΙΕ στο παράρτημα πχ «κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 12:00 – 13:40».

ΒΕΒΑΙΩΝ
Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του βεβαιούντος την ορθότητα των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών.

Για να βρείτε τις μεικτές αποδοχές πατήστε εδώ ή http://ergatika.gr/sse/
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα στοιχεία των απασχολούμενων είναι προ-συμπληρωμένα όταν προηγουμένως έχει γίνει η επιλογή «Ε4 – Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)’ ή «Ε4 – Αναπαραγωγή από Προηγούμενη Υποβολή».

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική διότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας.

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Συμπληρώνεται το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποβληθούν με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Σε τέτοια περίπτωση τα δύο πεδία πρέπει να είναι κενά, να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» και να προσδιορίζεται το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Επισυναπτόμενο αρχείο» στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εάν πρόκειται για πρακτική άσκηση, να αναγραφεί σε αυτό το πεδίο «Πρακτική άσκηση-ημεδαπός», ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός ΕΕ» ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας».

Επισυναπτόμενο αρχείο
Αφορά μόνο την υποβολή του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Το αρχείο αναζητείται στον τοπικό υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η υποβολή και αφού επιλεγεί, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο έντυπο. Όταν το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας υποβάλλονται με επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει:

-τα δύο πεδία «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και  «ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ» να είναι κενά και

-να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ».

Επισήμανση: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε4 δεν μπορεί να ακολουθηθεί για τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190Α/31-8-2000).

483 comments to Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

 • Mak

  Υποβάλαμε χειρόγραφα τον ετήσιο πίνακα προσωπικού τον Οκτώβρη του 2012 με δύο άτομα προσωπικό …31/12/2012 είχαμε απόλυση (καταγγελία)για τον έναν που επίσης υποβάλλαμε χειρόγραφα στον ΟΑΕΔ αρχές του ΙΑΝ 2013…….Για να διαμορφώσουμε ηλεκτρονικά την εικόνα της επιχείρησης τώρα θα δηλωσουμε μόνο τον ήδη ενεργό υπάλληλο βάσει πρωτοκόλλου του ετήσιου χωρίς τον απολυόμενο …διατυπώνοντας την ισχύουσα κατάσταση στις παρατηρήσεις και με ταυτόχρονη υποβολή το σαρωμένο έντυπο της καταγγελίας σε μορφή pdf?

  • admin

   Να εμφανίσετε την πραγματική κατάσταση σήμερα και να γράψετε το πρωτόκολλο του συγκεντρωτικού και τις μεταβολές στις παρατηρήσεις.

 • sotiris

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να στείλω αρχικό πίνακα προσωπικού. Έχουμε υποβάλλει τον αρχικό στην επιθεώρηση εργασίας στις 15 Νοεμβρίου του 2012. Από αρχές Δεκεμβρίου προσπαθώ να τον υποβάλλω και ηλεκτρονικά και μου βγάζει ότι η υποβολή είναι εκπρόσθεσμη.

  Για του λόγου το αληθές σας επισυνάπτω την εικόνα που μου βγάζει το σύστημα. Τι θα κάνουμε; Αύριο είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή του αρχικού και δεν είστε έτοιμοι.

  3.bp.blogspot.com/-O6DNUeJDkw8/US2317YsOiI/AAAAAAAAALA/yi31k07Hph0/s1600/arxikos.png

  • admin

   Απλά έχετε μπει στο σύστημα από το προηγούμενο έτος που υπήρχε η επιλογή ετήσιος.
   Δείτε στην εκτύπωση που μου στείλατε ότι αυτή την επιλογή έχετε.
   Από την εύρεση πινάκων κάντε διαγραφή του πίνακα αυτού,
   και καταχωρίστε ξανά ως “αρχικό”.

   • sotiris

    Τους συμπληρωματικούς πίνακες από 16 Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα πρέπει να τους υποβάλλουμε.

    Και μία ακόμη ερώτηση: Στον Βεβαιών τι πρέπει να βάλουμε τον λογιστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο;

    • admin

     Δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε ως αρχικούς τους συγκεντρωτικούς. Απλά θα σας βοηθήσει να κάνετε αναπαραγωγή σε επόμενους πίνακες.
     Στο βεβαιών είναι αυτός που φέρει την ευθύνη κυρίως για τη μισθοδοσία, συνήθως ο λογιστής. Ο νόμιμος εκπρόσωπος γράφεται στο πεδίο “εργοδότης-νόμιμος εκπρόσωπος”.

     • sotiris

      Έχουμε κάποια ΠΟΛ ή κάποια απόφαση από την ΣΕΠΕ που να λέει ότι μπορούμε να στείλουμε σαν αρχικό το τρέχον προσωπικό μας?

      Και μετά τις 28.02.2013 αν στείλουμε αρχικό πίνακα θα έχουμε κυρώσεις?

     • admin

      Δεν θα έχετε κυρώσεις.
      Δεν θα το βρείτε κάπου εγγράφως.
      Σε απόσπασμα από τις οδηγίες του ΣΕΠΕ αναφέρεται:
      “Δεδομένης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ από την 01/03/2013 σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
      1. Η πρώτη ηλεκτρονική υποβολή για κάθε παράρτημα της επιχείρησης υποβάλλεται ως «Ε4 ΑΡΧΙΚΟΣ» πίνακας, με αναγραφή του είδους της μεταβολής (αποδοχές, πρόγραμμα εργασίας ή πρόσληψη) στις γενικές παρατηρήσεις. Σε κάθε επόμενη μεταβολή για το ίδιο παράρτημα δηλώνεται ο αρ. πρωτ. και η ημ/νία της πρώτης ηλεκτρονικής υποβολής.
      2. Η επανυποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού είναι προαιρετική. …”
      Καταλαβαίνεται ότι τουλάχιστον δεν απαγορεύεται.

 • MARIA L.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΥΠΟΒΑΛΑΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΡΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ?ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ?ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ?

  • admin

   Εφόσον οι αλλοδαποί που αναφέρετε είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας θα πρέπει να μπουν.
   Για πρόγραμμα εργασίας νέο, υπάρχει η επιλογή “συμπληρωματικός ωραρίου”.
   Όταν έχετε καταθέσει συμπληρωματικό και θέλετε να κάνετε αλλαγή, επιλέξτε “τροποποιητικό ωραρίου”.

 • admin

  Η πρόσληψη θα πρέπει να κατατίθεται πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τον εργαζόμενο (μπορείτε ακόμα και προηγουμενες ημέρες).

 • Πόπη

  Καλημέρα.
  Θα ήθελα να εκφράσω το παράπονό μου και την απορία μου , ως προς την καταχώρηση των Δημοτικών διαμερισμάτων στην Ελληνική επικράτεια.
  2 μέρες αναζητοούμε πληροφορίες (εκτός της Κρήτης) και δεν μπο΄ρούν να βοηθήσουν ούτε φορείς , ούτε επίσημες πηγές, πράγμα απαράδεκτο. Κανονικά θα έπρεπε αφού υπάρχει ο ΤΚ , αυτομάτως να συμπληρώνονται τα πεδία….
  Παρακαλώ εάν γίνεται να κάνετε κάποια ανάρτηση επί τουτου, εάν συλλέξετε πληροφορίες .
  Ευχαριστώ πολύ
  Δ.Π.

  • admin

   Το τόσο από απλό θέμα με τα διαμερίσματα, είναι τελικά πολυ δύσκολο. Για να βρούμε του Ηρακλείου (αναφέρονται σε σχόλιο στην πρώτη σελίδα) αφιερώσαμε και εμείς αρκετές ώρες. θα το έχουμε στα υπόψη μας.

 • MARIA L.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ?ΕΓΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΜΠΕΡΔΕΨΑΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

  • admin

   Ότι κάνατε μέχρι σήμερα, απλά θα το μετατρέπεται σε pdf και θα το τραβάτε από την ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα “συμπληρωματικός ωραρίου”.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  θα ήθελα να ρωτήσω αν ένας εργαζόμενος μετατεθεί σε αλλά εταιρεία του ομίλου που έχει όμως διαφορετική νομική μορφή μέχρι τώρα του αναγνωρίζαμε πλήρως τα δικαιώματα με την παλαιά ημερομηνία πρόσληψης και απλά κάναμε μια γνωστοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΟΑΕΔ.
  Τώρα με την ηλεκτρονική υποβολή πως θα το χειριζόμαστε ???

  • admin

   Είναι λίγο θολό το τοπίο στο θέμα αυτό.
   Εάν η μεταφορά είναι μόνιμη, σας συνιστούμε να φτιάξετε νέο πίνακα (Εάν η επιχείρηση δεν έχει αρχικό καταθέστε ως “αρχικός”) στη νέα επιχείρηση και στις παρατηρήσεις να αναφέτετε το γεγονός και τους παλαιούς πίνακες όπως θα κάνατε στη γνωστοποίηση (μπορείτε πάλι να κάνετε γνωστοποίηση όπως μέχρι σήμερα).

 • KOSTAS

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 19/02. ΟΝΤΩΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ.
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Α) ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΙς ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ. ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;; Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΕΙΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ;;

 • ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Καλησπέρα δεν έχω υποβάλει καμία ηλεκτρονική υποβολή μπορώ να ξεκινήσω με την αναγγελία καταγγελίας ??? τι πρέπει να γράψω στις παρατηρήσεις ?
  Ευχαριστώ εκ ων προτέρων.

 • joan

  Καλημέρα

  έχω υποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα τον Νοέμβριο του 2012 σε ΣΕΠΕ χειρόγραφο. Έκανα και ηλεκτρονική υποβολή πριν από μια εβδομάδα με τον τίτλο αρχικός και όλες τις απαραίτητες παρατηρήσεις σχετικά με τον Αρ.Πρωτ. και την ημερομηνία του χειρόγραφου. Έχω την εξής απορία: κατά τη διαδικασία υποβολής του ηλεκτρονικού ΔΕΝ περάστηκαν από σφάλμα 2 άτομα (τα οποία είναι ακόμα ενεργά, δεν έχουν καμία τροποποίηση κλπ), τι κάνω? κάνω συμπληρωματικό πρόσληψης? (στον χειρόγραφο είναι μέσα κανονικά)

  Ευχαριστώ

  • admin

   Σας καλύπτει ότι έχετε καταθέσει το χειρόγραφο ορθά. Ο αρχικός πίνακας έχει το ρόλο της αφετηρίας για το ηλεκτρονικό σύστημα.
   Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, με την πρώτη ευκαιρία όμως μπορείτε να γνωστοποιήσετε το γεγονός.

 • MARY

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ (ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ & ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ) ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ

  • admin

   Το σύστημα δεν διασταυρώνει το πρόγραμμα εργασίας με τους πίνακες.
   Δεν είναι δηλαδή κάτι σοβαρό να έχετε καταθέσει πίνακα στο υποκατάστημα Α για τον εργαζόμενο
   και στο επόμενο ωράριο να τον συμπεριλάβετε στο υποκατάστημα Β.
   Να έχει όμως πάντα ο εργαζόμενος πίνακα-πρόγραμμα μαζί του που να αποδεικνύει το ορθό ωράριο.
   και να κάνετε και κάποιο σχόλιο-παρατήρηση.

 • eleana

  Καλημέρα,
  Που μπορώ να ρωτήσω για παρόμοιες απορίες που αφορούν την ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ; Πιο συγκεκριμένα, αν έχω νέα πρόσληψη την αναγγελία την κάνω ηλεκτρονικά μία εργάσιμη πριν ; Και αν τελικά ο εργαζόμενος δεν εμφανιστεί πως ακυρώνω την πρόσληψη που έχω ήδη καταθέσει από την προηγούμενη; (η εγκύκλιος λέει ότι η αναγγελία πρέπει να γίνεται πριν την ανάληψη εργασίας)

  Ευχαριστώ

 • KOSTAS

  ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
  ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΜΕ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ, ΣΑΝ ΑΡΧΙΚΗ Ε4, ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΗΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.
  ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ.

  • admin

   Μήπως είχατε μπει παλαιότερα που υπήρχε η επιλογή ετήσιος;
   Τώρα η επιλογή αυτή έχει διαγραφεί και υπάρχει η επιλογή αρχικός.
   Διαγράψτε από την αναζήτηση και καταχωρίστε ξανά ως αρχικός.

 • ΜΙΧΑΛΗΣ

  Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: έχω υποβάλει χειρόγραφα την ετήσια κατάσταση μπορώ να υποβάλω σαν αρχική μόνο μεταβολές μισθού για 2 άτομα ??

  • admin

   Το σύστημα θα το δεχτεί εάν τον ονομάσετε αρχικό. Να γράψετε στις παρατηρήσεις όμως ότι δεν αφορά αρχικό αλλά τροποποητικό μισθού του υπ.αρ. ΧΧΧΧΧ συγκεντρωτικού πίνακα που καταθέσατε σε έντυπη μορφή.

 • kostas

  ρωτήσαμε σχετικά πρόσφατα τις Επιθεωρήσεις Εργασίας στις οποίες υπαγόμαστε και μας είπαν ότι οι βάρδιες δεν μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, παρά μόνο ως φυσικό αρχείο. Διότι θα πρέπει να λαμβάνουν το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής. Τα βαρδιολόγια δεν υπόκεινται στο νέο καθεστώς περί ηλεκτρονικής υποβολής.

  ισχυει κατι τετοιο ???

  • admin

   Το πρόγραμμα εργασίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από την προέκταση του πίνακα προσωπικού. Μία μεγαλύτερη ανάλυσή του δηλαδή στο πεδίο του προγράμματος εργασίας. Δεν διέπεται από διαφορετική νομοθεσία.
   Επειδή όμως πράγματι δεν λαμβάνει πρωτόκολλο το σώμα του προγράμματος, αλλά λαμβάνει ο πίνακας στον οποίο κατατίθεται επισυναπτόμενο, συνιστάται να βάζετε αναλυτικότατο τίτλο στο πρόγραμμα, τίτλο τον οποίο να αναγράφετε και στις παρατηρήσεις του πίνακα ώστε να υπάρχει συσχέτιση.

 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  Από 1/3/2013 ο πίνακας προσωπικού με τα ρεπό θα υποβάλεται μονο ηλεκτρονικά.Σε ένα απλό excel που θα φτιαξουμε εμείς (σαν το χειρόγραφο που πηγαίναμε) ή υπάρχει κάποια πρότυπη ηλεκτρονική μορφή?

  • admin

   Όπως το φτιάχνατε μέχρι σήμερα. Θα μετατρέψετε το excel σε pdf και θα το τραβήξετε από το πεδίο των εργαζομένων.

 • elen

  καλημέρα σας! Εχω υποβάλει την ετήσια κατάσταση χειρογραφα (Οκτώβριο), τωρα (Φεβρουάριο)έγινε αλλαγη των αποδοχών και την υπέβαλα παλι χειρόγραφα, πρεπει να την υποβαλω και ηλεκτρονικα;; ή είμαι καλυμένη;;; και για οποιαδήποπτε αλλαγη απο εδώ και πέρα θα την κάνω ηλεκτρονικά με τον αριθμό πρωτ. που εχει η τελευταία χειρόγραφη κατάστη;; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • kostas

  Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω με τους αλλοδαπούς τι γίνετε ποιες ακριβώς κατηγόριες δεν μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ?

 • CHRIS

  Παρακαλώ θα ηθελα να ρωτησω σε τυχον αναγγελια νεας προσληψης μερικης απασχολησης το γνωστο εντυπο της Γνωστοποιησης ορων ατομικης συμβασης μερικης απασχολησης που ακριβως το υποβαλλω .
  Ευχαριστώ

  • admin

   Οι ατομικές συμβάσεις συνεχίζουν να υποβάλλονται μόνο στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 • efh

  Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: ‘Εχω καταθέσει χειρόγραφα ετήσιο πίνακα, αλλά στο μεταξύ έγιναν πολλές προσλήψεις και αποχωρήσεις από τότε μέχρι σήμερα. Για να ξεκινήσω την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να καταχωρήσω ηλεκτρονικά τον ετήσιο και όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει ως τώρα ή ξεκινάω από το σημείο που είμαι σήμερα καταθέτωντας για μια νέα πρόσληψη συμπληρωματικό ως αρχικό?
  Σας ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Μπορείτε να καταθέσετε ως αρχικό, συγκεντρωτικό πίνακα με την κατάσταση όπως είναι αυτή σήμερα, και να σημειώσετε στις παρατηρήσεις ότι αφορά επανακατάθεση του συγκεντρωτικού ΧΧΧΧ με τις ΧΧΧΧ τροποποιήσεις, προσλήψεις, απολύσεις κτλ.

 • THEODOSIS

  γεια σας

  χειρογραφη παλιοτερα μερικησ απασχολησης θα θελαμε να την κανουμε πληρη
  ποιο τυπο επιλεγω ?? ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟΥ Ή ΑΠΟΔΟΧΩΝ??

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • admin

   Να επιλέξετε τροποποιητικό ωραρίου. Μισθού μόνο όταν χρόνος απασχόλησης παραμένει σταθερός.

 • georgep

  Καλησπέρα.

  Παρακαλώ για τη βοηθειά σας σε δύο θέματα
  1η περίπτωση
  Εχω υποβάλλει αρχικό πίνακα ηλεκτρονικά. Στις 8/1/2013 άλλαξα το μισθό σε έναν εργαζόμενο και υπέβαλλα τροποποιητικό πίνακα μισθού. Τώρα θα ξαναλλάξω τον μισθό του ίδιου εργαζόμενου. Στο τροποποιητικό πίνακα θα βάλω τον αριθμό πρωτοκόλλου του αρχικού πίνακα ή τον αριθμό πρωτοκόλλου του 1ου τροποποιητικού πινακα;
  2η περίπτωση
  Εχω υποβάλλει αρχικό πίνακα ηλεκτρονικά. Στις 8/1/2013 άλλαξα το ωράριο σε έναν εργαζόμενο και υπέβαλλα τροποποιητικό πίνακα ωραρίου. Τώρα θα αλλάξω τον μισθό του ίδιου εργαζόμενου. Στο τροποποιητικό πίνακα (μισθού) θα βάλω τον αριθμό πρωτοκόλλου του αρχικού πίνακα ή τον αριθμό πρωτοκόλλου του τροποποιητικού πίνακα (ωραρίου);

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Γιώργος

  • admin

   Τους πίνακες θα τους συσχετίζετε με τον αρχικό. Μπορείτε όμως να κάνετε σημείωση στις παρατηρήσεις ότι υπάρχει και άλλη τροποποίηση εάν το κρίνετε απαραίτητο (τυπικά δεν χρειάζεται, αφού τις βλέπει το σύστημα ηλεκτρονικά, αρκεί να συσχετίζετε σωστά {υποκαταστήματα κτλ}).

 • admin

  Καταχωρείστε 15-11-2013. Μέχρι τότε θα έχετε καταθέσει τον ετήσιο του 2013.

 • ioanna

  καλημέρα σας,
  θα ηθελα να ρωτησω τα εξεις
  α)εαν καποιος αποχωρηση απο την εργασία ή ασθενίσει θα πρέπει να υποβαλλω προγραμμα εναλλαγης βαρδιών εκ νέου (δεν θα τον αντικαταστίσει κάποιος αλλος εργαζόμενος)και να επισυνάψω νεο αρχειο απασχολουμένων;
  β)στο συμπληρωματικό ή στο τροποποιητικό πινακα ωραρίου θα πρέπει το αρχείο των απασχολουμενων να εχει καποιο αριθμο πρωτοκόλου καταθεσης απο το σεπε ή μπορω απο το προγραμμα μισθοδοσια μου να εξαγω καθε φορα ολους τουσ εργαζομένους που εργαζονται με βάρδια;

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΈΡΩΝ

  • admin

   Δεν χρειάζεται να κάνετε τροποποίηση εφόσον δεν γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα των υπολοίπων. Να έχετε όμως έγγραφα να αποδείξετε την ασθένεια κτλ.
   Το επισυναπτόμενο αρχείο δεν λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου αλλά ο πίνακας. Για το λόγο αυτό να έχει το pdf αρχείο αναλυτικό τίτλο, τον οποίο να εγγράφετε και ως σχόλιο στον πίνακα ώστε να υπάρχει εύκολη συσχέτιση.

 • ΤΖΑΝΝΗΣ

  εχω καταθεσει αρχικο χειρογραφο και μετα εκανα επανυποβολη ηλεκτρονικα κανονικα
  τωρα εκανα συμπληρωματικο πινακα χειρογραφα γιατι δεν δουλευε το σαι
  ποσες μερες μπορω να την επαναυποβαλω και ηλεκτρονικα?
  γιατι μου βγαζει μνμ οτι πρεπει η μερομηνια προσληψης ειναι προγενεστερη

  • admin

   Σας καλύπτει το γεγονός ότι έχετε υποβάλει χειρόγραφα τον πίνακα. Τώρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αρχικός που δεν βάζει φίλτρο ημερομηνιών και μάλλον δεν μπορείτε να τον επαναυποβάλετε ηλεκτρονικά. Εάν μάθουμε κάτι διαφορετικό θα σας ενημερώσουμε.

 • RENOS

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ 2013 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012?ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ?

  • admin

   Για να κάνετε πρώτη υποβολή ηλεκτρονικά, θα πρέπει και ας είναι συμπληρωματικός νέας πρόσληψης, να τον ονομάσετε αρχικό, απλά κάντε σημείωση για το τι αφορά και με τι πρωτόκολλο καταθέσατε τον συγκεντρωτικό. Σας υπενθυμίζουμε ότι για νέες προσλήψεις οι πίνακες υποβάλλονται πριν την ανάληψη της υπηρεσίας.

 • angel

  Καλη χρονια. εχουμε συστημα εκ περιτροπης απασχολησης απο 01-09-12 εως 28-02-2013.
  εχω καταθεση χειρογραφα και ηλεκτρονικά τον ετησιο πινακα.
  Επειδή αλλάζει η διαχειριστική περίοδος πρέπει να καταθέσουμε νεο πίνακα προσωπικού για την εκ περιτροπής απασχόληση για το διάστημα 01/01/2013 – 28/02/2013 + τις συμβάσεις υπογεγραμμένες από τους εργαζόμενους.
  Πως θα γινει αυτο?? με τροποποιητικο ή συμπληρωματικο πινακα?? και οι συμβάσεις?
  παλια πηγαινα στην ΣΕΠΕ με τροποποιητικο πινακα + διαβιβαστικο με τις συμβασεις και ολα οκ…
  ευχαριστω εκ των προτέρων

  • admin

   Συμβάσεις θα καταθέσετε όπως κάνατε μέχρι σήμερα στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης. Δεν τις έχουν βάλει ακόμα στο ηλεκτρονικό σύστημα.
   Για να καταθέσετε τον τον πίνακα προσωπικού ηλεκτρονικά, επιλέξτε συμπληρωματικό ωραρίου εάν το πρόγραμμά σας τελειώνει ημερομηνία προγενέστερη του προγράμματος που θα καταθέσετε τώρα, ενώ επιλέξτε τροποποιητικό, εάν έχετε ήδη καταθέσει πρόγραμμα για κάποια περίοδο και το αλλάζετε. Εάν το πρόγραμμά σας αφορά εν μέρει τροποποιητικό και για κάποια άλλη περίοδο συμπληρωματικό, κατά την άποψή μας επιλέξτε τροποποιητικό, αλλά κάντε σημείωση ότι από μία περίοδο και πέρα αφορά συμπληρωματικό.
   Δεν κατάλαβα όμως τι εννοείτε όταν λέτε ότι αλλάζει η διαχειριστική περίοδος.

   • angel

    Βασικά ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση σας.
    Κατέθεσα τελικά τροποποιητικό γιατί όπως είπατε αφορά και τις δυο περιπτώσεις ( συμπληρωματικό και αλλού τροποποιητικό). οκ λοιπόν.
    Για την διαχειριστική περίοδο δεν το έθεσα σωστά.
    Τον Σεπτέμβριο είχα φτιάξει συμβάσεις που έλεγαν περίοδο απασχόλησης από πλήρης σε εκ περιτροπής για το χρονικό διάστημα 01/09/2012 – 28/02/2013. Είχα κάνει λάθος γιατί, θα έπρεπε επειδή τελειώνει ο χρόνος 31/12/2012 , να φτιαξω συμβασεις απο 01/09/2012 εως 31/12/2012 και το νεο ετος ( δηλ σημερα) να φτιαξω νεες συμβασεις που να αναγραφουν την υπολοιπη περιοδο της εκ περιτροπης εργασιας δηλαδη απο 01/01/2013-28/02/2013.
    οποτε θα πρεπει να καταθεσουμε και τις συμβασεις στο αρμοδιο Τμήμα Κοινωνικης Επιθεωρησης?? με τον πίνακα που έχουμε στείλει ηδη ηλεκτρονικά?
    ευχαριστω.

    • admin

     Καταθέστε άμεσα τις ορθές συμβάσεις. Τον πίνακα πάλι ηλεκτρονικά όπως είπαμε. Εάν έχετε πρόβλημα στο σύστημα μπορείτε να τον καταθέσετε σε έντυπο, αλλά δεν έχει προθεσμία υποβολής, (μέγιστο το 2ήμερο) άρα σήμερα το αργότερο.

 • christos

  θα ήθελα να ρωτήσω το εξής : έχω κατάθεση χειρόγραφα την ετήσια κατάσταση για την επιθ.εργασιας. θέλω τώρα να υποβάλω ηλεκτρονικά αλλαγές σε ωράρια και μισθούς παρακαλώ ενημερώστε με τι κινήσεις πρέπει να κάνω για την ηλεκτρονική υποβολή των αλλαγών.

  • admin

   Έχει απαντηθεί ξανά, ή ονομάστε τον αρχικό αλλά κάντε σημείωση τι αφορά και ποιος είναι ο αρχικός. Είτε επανακαταθέστε τον αρχικό ηλεκτρονικά και συνεχίστε.

 • IRO

  Καλημέρα σας ,

  θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής :
  επιχείρηση με έδρα και 2 υποκαταστήματα κατέθεσε ηλεκτρονικά τον ετήσιο πίνακα.Μετά από την κατάθεση η επιχείρηση έκανε μεταφορά έδρας. Στην έδρα απασχολούσε προσωπικό ένα άτομο και τώρα μετά την μεταφορά έδρας θα γίνει και μεταφορά ενός εργαζομένου από το ένα υποκατάστημα στην νέα έδρα.Η δήλωση μεταβολής στοιχείων στο ΙΚΑ έχει γίνει.
  Η ερώτηση μου είναι :α) για το άτομο που ήδη απασχολούταν στην έδρα δεν χρειάζεται να υποβάλλω κάτι σωστά? β)για το άτομο που θα αλλάξει τόπο εργασίας πρέπει να υποβληθεί τροποποιητικός πίνακας ως προς το τόπο εργασίας με βάση τον ετήσιο καταβληθέντα πίνακα της έδρας ή του υποκαταστήματος που ήταν?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Οι νέες οδηγίες που έχει αναρτήσει το Υπουργείο συμπεριλαμβάνουν περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρετε

 • chris

  Αν έχω καταθέσει χειρόγραφα την ετήσια πως μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά αρχείο για νέα πρόσληψη ???
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Είτε υποβάλετε τον συμπληρωματικό ως αρχικό, αλλά γράφετε στις παρατηρήσεις ότι αφορά συμπληρωματικό και ο ετήσιος έχει κατατεθεί με το πρωτόκολλο …..
   είτε επαναυποβάλετε τον ετήσιο ως αρχικό, και υποβάλετε μετά κανονικά τον συμπληρωματικό ως έχει.

Leave a Reply to paraskevi Cancel reply

  

  

  


four + 4 =