Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πίνακας Προσωπικού συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

Από την ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού έχουν προκύψει διάφορα θέματα τα οποία δεν διευθετούνται  από την γραμματική ερμηνεία των διατάξεων και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε αυτή η λίστα των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων που δίνει κατευθύνσεις για την επίλυση των θεμάτων αυτών.

Αποτελούν πλέον επίσημη ενημέρωση, καθώς η εγκύκλιος έλαβε πρωτόκολλο 509/11-06-2013 με τον τίτλο
Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ

 

Καταρχάς, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί προβλήματα εισόδου στο ΠΣ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, www.ypakp.gr, είναι προτιμότερο οι υπηρεσίες να παραπέμπουν τις επιχειρήσεις στη διεύθυνση eservices.yeka.gr .

Πρόσβαση στο ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν μόνο οι εργοδότες οι οποίοι έχουν απογραφεί στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών, και θα χρησιμοποιούν τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι εργοδότες καλούνται πρώτα να διαβάσουν τις αναλυτικές οδηγίες υποβολής των εντύπων που υπάρχουν στο ΠΣ και στη συνέχεια θα γίνονται διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων.

 

 1. Η πρώτη ηλεκτρονική υποβολή για κάθε παράρτημα της επιχείρησης υποβάλλεται ως «Ε4 ΑΡΧΙΚΟΣ» πίνακας, με αναγραφή του είδους της μεταβολής (αποδοχές, πρόγραμμα εργασίας ή πρόσληψη) στις γενικές παρατηρήσεις. Σε κάθε επόμενη μεταβολή για το ίδιο παράρτημα δηλώνεται ο αρ. πρωτ. και η ημ/νία της πρώτης ηλεκτρονικής υποβολής.
 2. Η επανυποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού είναι προαιρετική.
  1. Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης εκτυπώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο, συνοδεύοντάς το με: α) γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την επιθυμητή διόρθωση και εφόσον είναι αναγκαίο, β) συμπληρωμένο έντυπο με τα ορθά στοιχεία, και τα υποβάλλει με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ.
  2. Μετά την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής, από 01-03-2013, οι υπηρεσίες συνεχίζουν να παραλαμβάνουν καταστάσεις προσωπικού μόνο για εργοδότες οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ εξ’ αιτίας του ιδίου του ΠΣ.

Οι εργοδότες αυτοί χωρίζονται ενδεικτικά σε:

i) εργοδότες που έχουν απογραφεί στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με περισσότερα του ενός ΑΜΕ

ii) εργοδότες που δεν έχουν απογραφεί με ΑΦΜ στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κάτι που έως τώρα έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει με τους διαχειριστές πολυκατοικιών)

iii) εργοδότες που δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους οι οποίοι δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (έως τώρα τέτοια περίπτωση έχει αναφερθεί για τους εργάτες γης).

Με βάση τα παραπάνω, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ θα ακολουθούν, κατά περίπτωση, μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

Α. Όταν στον εργοδότη έχουν αποδοθεί περισσότερα του ενός ΑΜΕ για τον ίδιο ΑΦΜ, τότε ο υπάλληλος θα παραλαμβάνει έγγραφο, που να πιστοποιεί τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) από το ΙΚΑ. Στη συνέχεια, θα τον εισάγει στο πεδίο «ΑΜΕ Εργοδότη» του μενού «Μητρώα» – «Ενημέρωση Εργοδότη» και θα κάνει κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση». Εφόσον εμφανιστεί μήνυμα διαφορετικό από το «Η ενημέρωση τελείωσε με επιτυχία», αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ και ως εκ τούτου θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ (βλέπε συνημμένο αρχείο)

Β. Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις ο εργοδότης θα πρέπει να αποδείξει είτε ότι δεν έχει απογραφεί με ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (διαχειριστές πολυκατοικιών) ή ότι απασχολεί εργαζόμενους, οι οποίοι δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως εκ τούτου δεν έχει απογραφεί στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για απασχόληση εργατών γης).

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΦΑΞ, EMAIL ΚΛΠ

Σε περίπτωση που επιχειρήσεις αποστέλλουν πίνακες προσωπικού ή προγράμματα εργασίας ταχυδρομικά, μέσω φαξ ή στο e-mail της υπηρεσίας, τότε το έντυπο καταχωρείται στο γενικό πρωτόκολλο και αποστέλλεται στην επιχείρηση απαντητικό έγγραφο αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής του μέσω του Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα).

Εάν οι εργοδότες εμπίπτουν στις εξαιρέσεις υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής, τότε οι υπηρεσίες παραλαμβάνουν το έγγραφο που έχει αποσταλεί και το καταχωρούν στο αντίστοιχο βιβλίο πρωτοκόλλου.

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ συνεχίζουν να τηρούν τα πρωτόκολλα που αφορούν στα έντυπα που κατατίθενται με προσέλευση για τις περιπτώσεις: α) που εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής, β) για τις εκπρόθεσμες υποβολές και γ) όταν πραγματοποιούνται διορθώσεις επί των ηλεκτρονικά υποβληθέντων πινάκων και είναι αναγκαία η συμπλήρωση εντύπου με τα ορθά στοιχεία. Ο αριθμός πρωτοκόλλου εξακολουθεί  την ήδη υπάρχουσα αρίθμηση.

 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Σε περίπτωση που κατά την προσπάθειά μιας επιχείρησης να υποβάλλει κάποιο έντυπο εμφανίζεται μήνυμα για εκπρόθεσμη υποβολή του παρόλο που δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, το πρόβλημα πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι επιχειρείται η υποβολή πίνακα ο οποίος έχει αποθηκευτεί προσωρινά, με αποτέλεσμα το σύστημα να λαμβάνει υπόψη την παρελθούσα ημερομηνία αποθήκευσης. Ο εργοδότης λοιπόν καλείται να διαγράψει τον εν λόγω πίνακα και να τον υποβάλλει εκ νέου ηλεκτρονικά.

ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΔ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ορισμένες φορές οι επιχειρήσεις στο σχετικό πεδίο συμπληρώνουν τον ΚΑΔ της ΑΠΔ και όχι τον ΚΑΔ του TAXIS, όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα η δραστηριότητα που εμφανίζεται να μην αντιστοιχεί με την πραγματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, τονίζουμε στην επιχείρηση ότι στο αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνεται ο ΚΑΔ του TAXIS.

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΛΑΘΟΥΣ ΕΝΩ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ

Σε περίπτωση που στην προσπάθεια υποβολής εντύπου στο ΠΣ από επιχείρηση εμφανίζεται οποιοδήποτε μήνυμα λάθους (π.χ. τo ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου είναι λάθος) ενώ τα στοιχεία που δηλώνονται, αφού διασταυρωθούν, διαπιστώνεται ότι είναι σωστά (π.χ. το σύστημα δέχεται τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου), τότε το πρόβλημα ίσως να οφείλεται σε κάποιο πρόγραμμα που τυχόν χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση των στοιχείων στο σύστημα.

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΦΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όταν ο ΑΦΜ του νομίμου εκπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτός από το σύστημα τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Επιλέγεται το μενού [Μητρώα] – [Εκπρόσωποι], εισάγεται ο ΑΦΜ της επιχείρησης στο πεδίο [ΑΦΜ Εργοδότη], κατόπιν πατάμε [Αναζήτηση] και εμφανίζεται πίνακας με τους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησης.

Ο εσωτερικός χρήστης (επιθεωρητής), κατά την επικοινωνία με τον εξωτερικό χρήστη (λογιστή, εργοδότη) δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων που βλέπει στην οθόνη, αλλά ζητά από τον εξωτερικό χρήστη να του πει τα στοιχεία που προσπαθεί να καταχωρήσει και τα επιβεβαιώνει.

Αρχικά ο εσωτερικός χρήστης ελέγχει αν ο προς καταχώρηση νόμιμος εκπρόσωπος είναι ενεργός ή όχι από την στήλη [Ενεργός]. Εφόσον δεν είναι ενεργός δεν γίνεται αποδεκτός από το σύστημα και τότε πρέπει να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη μεταβολή στοιχείων στο ΙΚΑ.

Ο εσωτερικός χρήστης ελέγχει αν και τα εννέα (9) ψηφία του ΑΦΜ συμφωνούν με αυτά που προσπαθεί να καταχωρήσει ο εξωτερικός χρήστης. Εφόσον έχει καταχωρηθεί λανθασμένα ο ΑΦΜ πρέπει να διορθώνεται με μεταβολή στοιχείων στο ΙΚΑ. Για παράδειγμα, εάν στο σύστημα δεν είναι καταχωρημένα εννέα ψηφία αλλά οχτώ (8) τότε θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη διόρθωση (μέσω του ΙΚΑ) ώστε να προστεθεί ένα μηδενικό στην αρχή του ΑΦΜ.

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 21 παράγραφος 3 εδάφιο γ’, του   Ν. 3850/2010 (ΚΝΥΑΕ), στον πίνακα προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνονται  και τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού εργασίας καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.

Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας.

 

Εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, ή στην  περίπτωση που ο εργοδότης δεν μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.)  γεγονός που δεν της επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου, τότε συμβουλεύουμε είτε να συμβληθεί με εξωτερικούς συνεργάτες οπότε συμπληρώνει τα στοιχεία τους  στα αντίστοιχα πεδία και στα “πεδία,  «Αριθμ. πρωτ. & ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών  (Τ.Α. & Ι.Ε.)»’’, συμπληρώνεται  ο Αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της γνωστοποίησης ανάθεσης καθηκόντων και των δικαιολογητικών που αφορούν τον Τεχνικό Ασφάλειας (ΤΑ)/ ή και τον Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.)  και αντίγραφα τους έχουν  κοινοποιηθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας-ΚΕΠΕΚ & Τ.Τ.Υ.Ε.).

 

Στην περίπτωση που ο ίδιος ο εργοδότης, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του ΚΝΥΑΕ, ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή του (όσον αφορά την ενασχόληση αυτή), – μεταβατικά έως την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος – θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της δήλωσης ηλεκτρονικά των απαραίτητων πληροφοριών, χωρίς την προσκόμιση στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης άλλου εγγράφου ή στοιχείου, εκτός βέβαια αν από την Επιθεώρηση Εργασίας ζητηθεί.

 

2. Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος και συγκεκριμένα στα πεδία «αριθμός πρωτοκόλλου» και «ωράριο», (ανάλογα με την περίπτωση που ανήκει ο εργοδότης σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του ΚΝΥΑΕ), συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι ενδείξεις:

 

Περιπτώσεις, υπόπροϋποθέσεις, στις οποίες ο εργοδότης δύναται να εκτελεί καθήκοντα Πεδίο «αριθμός πρωτοκόλλου» πεδίο«ωράριο» 
i. Για εργοδότη που δεν απαιτείται επιμόρφωση Εργοδότης//δεν απαιτείται επιμόρφωση  αριθμ.πτυχίου/ημερομηνία:”xxx/xxxx-xxxx”, ανώτατουεκπαιδευτικού ιδρύματος: “Y”,Σχολή – Τμήμα: “A-Β” 
ii. Για εργοδότη που έχει εκπαιδευθεί  Εργοδότης // αύξων αριθμός βεβαίωσης επιμόρφωσης: “xx/xx-xxxxxx”,αριθμός  και  ημερομηνίαεγκριτικής απόφασης Υπουργείου:”xx/xx-xx-xxxx ονομασία φορέαεπιμόρφωσης:”B” 
iii. Για εργοδότη που δεν έχει εκπαιδευθεί αλλά έχει υποβάλει σχετική αίτηση σε φορέα επιμόρφωσης  Εργοδότης // αριθμός πρωτ. καιημερομηνία αίτησης:”xx/xx-xx-xxxx” σε φορέα επιμόρφωσης Εργοδότης // αριθμός πρωτ. καιημερομηνία αίτησης:”xx/xx-xx-xxxx” σεφορέα  επιμόρφωσης
Σημείωση: Η συγκεκριμένη περίπτωση (iii) θα ισχύσει για το 4μηνο που ακολουθεί μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου (στο οποίο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση του).

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

 

Περιπτώσεις, υπόπροϋποθέσεις, στις οποίεςο εργοδότης δύναται ναεκτελεί καθήκοντα πεδίο«αριθμός πρωτοκόλλου»  πεδίο«ωράριο»  
i. Για εργοδότη που δεναπαιτείται επιμόρφωση  ΕΡΓ // ΔΑΕ   αριθμ. πτυχίου:πχ97/1125/10-07-2001, ΕθνικόΜετσόβιο Πολυτεχνείο, ΣχολήΜηχανολόγων – Μηχανικών 
ii. Για εργοδότη που έχειεκπαιδευθεί   ΕΡΓ // α/α βεβαίωσης:18/20-04-2011,Εγκριτική απόφαση ΥπουργείουΥΕΚΑΠ:12968/128/10-3-2011   ΚΕΚ….ή Επιμελητήριο ….. 
iii. Για εργοδότη που δεν έχειεκπαιδευθεί αλλά έχειυποβάλει σχετική αίτησησε φορέα επιμόρφωσης   ΕΡΓ // αριθμός πρωτ. και ημερομηνίααίτησης σε φορέαεπιμόρφωσης:10142/254/19-03-2012   ΚΕΚ….ή Επιμελητήριο ….. 

Πέραν των παραπάνω αναφερθέντων επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες του εργοδότη για την προστασία των εργαζομένων παραμένουν στο ακέραιο, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ − ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων ΚΝΥΑΕ (ν. 3850/2010). Στο πλαίσιο αυτό ο εργοδότης πρέπει να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων λαμβάνοντας όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ή ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ

Σε περίπτωση που θα υπάρξει τροποποίηση μισθού η οποία θα έχει προέλθει από την τροποποίηση των ωρών ή ημερών εργασίας μισθωτού, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει έναν μόνο τροποποιητικό πίνακα, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τροποποιητικού πίνακα λόγω αλλαγής ωραρίου (το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από τη μεταβολή), ο οποίος θα ήταν προτιμότερο να χαρακτηριστεί ως τροποποιητικός μισθού και στο πεδίο των παρατηρήσεων να σημειωθεί ότι η μεταβολή προέρχεται από την τροποποίηση του ωραρίου του εργαζόμενου καθώς και η ημερομηνία μεταβολής. Η επιλογή αυτή προκρίνεται για τη διευκόλυνση της στατιστικής καταγραφής των περιπτώσεων τροποποίησης μισθού των εργαζομένων. Εννοείται ότι σε περίπτωση που επιχείρηση επιθυμεί να υποβάλλει, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση τροποποιητικό πίνακα, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΜΕΣΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΑ

Εφόσον ο έμμεσος εργοδότης δεν απασχολεί άλλο προσωπικό, οπότε δεν έχει απογραφεί στο Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταθέτει το πρόγραμμα εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων (βλέπε άρθρο 7 παρ. 3, 4 & 5 της υπ’ αριθ. 1517/34/18-1-13 Υ.Α.) με προσέλευση στην υπηρεσία. Εάν είναι εγγεγραμμένος στα αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Σε κάθε περίπτωση στον πίνακα θα πρέπει να υπάρχει υποσημείωση ότι αφορά σε προσωρινά απασχολούμενους εργαζόμενους ενώ θα καταγράφονται και τα στοιχεία της ΕΠΑ – άμεσου εργοδότη.

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ε.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζόμενους στο έδαφος της Ελλάδας για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών (βλέπε Π.Δ. 219/00) και δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν διαθέτουν ΑΦΜ, ΑΜΕ και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από το ΠΣ, τότε ο πίνακας προσωπικού κατατίθεται με προσέλευση στην υπηρεσία.

 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

Για την περίπτωση σερβιτόρων που αμείβονται με ποσοστά, στο αντίστοιχο πεδίο του μισθού συμπληρώνεται το κατώτατο ημερομίσθιο ΕΓΣΣΕ ή ο κατώτατος νομοθετημένος μισθός (κατά περίπτωση και ανάλογα με τις προϋποθέσεις κάθε εργαζόμενου),  και στις παρατηρήσεις αναγράφεται ότι ο εργαζόμενος αμείβεται με  το αντίστοιχο ποσοστό.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ – ΤΑΞΙ (για οδηγούς που δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας)

Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού από την επιχείρηση, ζητείται να προβεί σε αναγγελία πρόσληψης, στο έντυπο Ε3 Αναγγελία πρόσληψης του ΟΑΕΔ, στο πεδίο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ», ο εργοδότης συμπληρώνει την υπηρεσία που θα κατέθετε τον πίνακα εφόσον υποχρεούταν.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΤΕΛ – ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Η υποβολή προς θεώρηση μηνιαίου πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων μόνο του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ (άρθρο 27 του ΠΔ 246/06) εξακολουθεί να πραγματοποιείται με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση που από σχετικές διατάξεις προβλέπεται θεώρηση εντύπων από τις υπηρεσίες (π.χ. βιβλιάρια εργασίας (ρεπό) οδηγών τουριστικών λεωφορείων, ΥΑ 51266/1975), η διαδικασία εξακολουθεί να πραγματοποιείται με τον υφιστάμενο τρόπο, δηλαδή με προσέλευση στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΤΕΛ – ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού, σε περίπτωση που στον θεωρημένο πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων προσωπικού κίνησης ΚΤΕΛ ή στο θεωρημένο βιβλιάριο εργασίας (ρεπό) οδηγού τουριστικών λεωφορείων υπάρξει τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, τότε ο εργοδότης προσερχόμενος στην Υπηρεσία υποβάλλει προς θεώρηση τροποποιητικό πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων προσωπικού κίνησης ΚΤΕΛ ή έγγραφο με τη γνωστοποίηση της αλλαγής που έχει πραγματοποιηθεί στο βιβλιάριο εργασίας (ρεπό) του οδηγού τουριστικού λεωφορείου εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την παρ. 1 της Υποπαραγράφου ΙΑ13 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12.

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εάν εργοδότης αιτείται την χορήγηση θεωρημένων αντιγράφων ηλεκτρονικά υποβληθέντων εντύπων της επιχείρησής του, τότε η Υπηρεσία αφού πρώτα αναζητήσει και βρει το συγκεκριμένο έντυπο στο ΠΣ, στη συνέχεια το εκτυπώνει και το θεωρεί ως ακριβές αντίγραφο εκ του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΚΑ ΖΗΤΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σε περίπτωση που εργοδότης αναφέρει ότι από υπηρεσία του ΙΚΑ του ζητήθηκε πίνακας προσωπικού ή πρόσληψη ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την απογραφή του, ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ http://www.ika.gr/ ακολουθώντας την διαδρομή: Ενημερώσεις ® Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη ® Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών ® Εργοδότες Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα αναγράφεται: «Τ’ ανωτέρω δικαιολογητικά, που αφορούν τα στοιχεία των απασχολουμένων, εάν δεν είναι διαθέσιμα κατά την απογραφή, προσκομίζονται αργότερα, ενώ η απογραφή γίνεται κανονικά.»

 

ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην σχετική Υ.Α. αριθ. 5072/6/2013, δεν προβλέπεται εξαίρεση των εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεων από τις προθεσμίες υποβολής του πίνακα προσωπικού σε περίπτωση πρόσληψης εργαζόμενου, αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου και μεταβολής των αποδοχών εργαζομένου όπως αυτές καθορίζονται από τον Ν. 4093/12. Επομένως, οι εργοδότες ενημερώνονται ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακες προσωπικού εντός των εν λόγω προθεσμιών. Εντός του τρέχοντος χρονικού διαστήματος θα υπάρξει ρύθμιση του συστήματος ώστε οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις να μπορούν να καταθέτουν τον συγκεντρωτικό πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2874/00.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Σε περίπτωση που τεχνική εταιρεία απασχολεί οικοδόμους σε τεχνικό ή οικοδομικό έργο που έχει αναλάβει να εκτελέσει, ανεξάρτητα από το είδος των συμβάσεων των εργαζομένων (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), υποχρεούται να τηρεί Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Απόφαση Υπ. Εργασίας αριθ. 1801/89 κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του Ν. 1836/89) το οποίο αντικαθιστά την θεώρηση και ανάρτηση πίνακα ωρών εργασίας προσωπικού. Επομένως, οι τεχνικές εταιρείες ενημερώνονται για τη σχετική τους υποχρέωση και την εξαίρεσή τους από την υποβολή πινάκων προσωπικού υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική ΥΑ. Υπενθυμίζουμε ότι με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 καταργείται από 12-11-12 η θεώρηση από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του ΒΗΔΑΠ.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στις περιπτώσεις μεταφοράς εργαζομένων, αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί εάν η μεταφορά αυτή αφορά σε δανεισμό εργαζόμενου ή σε περίπτωση λύσης της αρχικής σύμβασης του εργαζόμενου με μία επιχείρηση και κατάρτιση νέας με καινούργια επιχείρηση.

α) Σε περίπτωση γνήσιου δανεισμού μισθωτού, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος, ενώ προσφέρει την εργασία του κανονικά στον αρχικό εργοδότη, παραχωρείται προσωρινά σε τρίτη επιχείρηση με τη διασφάλιση επανόδου του στον αρχικό εργοδότη (όπως π.χ. συμβαίνει μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων δηλαδή που ανήκουν στον ίδιο όμιλο), τότε η επιχείρηση που δανείζεται τον μισθωτό υποβάλλει συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου που αφορά στον εν λόγω εργαζόμενο με την παρατήρηση ότι αφορά σε υπό δανεισμό μισθωτό ενώ θα αναγράφονται και τα στοιχεία της δανείζουσας επιχείρησης.  Εφόσον βέβαια ο εργοδότης που δανείζεται τον εργαζόμενο δεν έχει απογραφεί στο Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταθέτει τους πίνακες, τα πρόγραμμα εργασίας και τυχόν έντυπα αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης του δανειζόμενου εργαζόμενου με προσέλευση στην υπηρεσία.

β) Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση (έστω και αν αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων) εννοείται ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη υποβολή πίνακα για νέα πρόσληψη. Ακόμα δε και στην περίπτωση που η καινούργια επιχείρηση αναγνωρίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του μισθωτού όπως αυτά απορρέουν από την προγενέστερη σύμβασή του (από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης), το σχετικό γεγονός αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων ενώ στο πεδίο της ημερομηνίας πρόσληψης του πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης.

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην περίπτωση που εργαζόμενος έχει προσληφθεί στην έδρα της επιχείρησης και μετακινείται προσωρινά για παροχή εργασίας σε διαφορετικό τόπο, η συμπληρωματική ή τροποποιητική κατάσταση ωραρίου θα υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση δηλαδή στο πεδίο Υπηρεσία ΣΕΠΕ θα επιλέγεται η αντίστοιχη κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία. Τονίζεται ότι νέα κατάσταση θα υποβληθεί μόνο σε  περίπτωση που υπάρξει τροποποίηση ωραρίου ή εφόσον ο εργαζόμενος συμπεριληφθεί σε πρόγραμμα βαρδιών, καθώς στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εξακολουθήσει να απασχολείται με το ήδη δηλωθέν ωράριο, η επιχείρηση απλά θα πρέπει να αποστείλει στον νέο τόπο εργασίας φωτοαντίγραφο του ήδη υποβληθέντος πίνακα προσωπικού που αφορά στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 Σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας εργαζόμενου η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει υποβολή τροποποιητικού / συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού. Πίνακας υποβάλλεται μόνο εφόσον μεταβάλλοντα και οι αποδοχές του εργαζόμενου ή το ωράριο εργασίας του. Σ’ αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται τροποποιητική κατάσταση ωραρίου ή αποδοχών, στο πεδίο ειδικότητας συμπληρώνεται η νέα ειδικότητα και στο πεδίο των παρατηρήσεων σημειώνεται το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε αλλαγή της ειδικότητας του μισθωτού καθώς και η ημερομηνία που αυτή  έλαβε χώρα.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σε περίπτωση πρόσληψης εργαζομένων από νέο παράρτημα επιχείρησης που δεν έχει απογραφεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο πίνακας Ε4 υποβάλλεται από την έδρα της επιχείρησης ως συμπληρωματικός νέας πρόσληψης, με την παρατήρηση ότι οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στο νέο παράρτημα της επιχείρησης ενώ θα σημειωθούν και τα στοιχεία του. Από τη στιγμή βέβαια που το νέο παράρτημα θα λάβει τους κωδικούς πρόσβασης όλες οι επόμενες υποβολές θα πραγματοποιούνται από αυτό. Ήδη γίνονται ενέργειες προκειμένου οι εργοδότες που πραγματοποιούν έναρξη παραρτημάτων με νέες προσλήψεις εργαζομένων, να μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε3 και Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

54 comments to Πίνακας Προσωπικού συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

 • Γιώργος

  Καλημέρα σας και καλή χρονιά σε όλους,

  Σε περίπτωση που επιχείρηση έχει παράρτημα αλλά δεν απασχολείται καθόλου προσωπικό σε αυτό, λογικά δεν χρειάζεται να υποβληθεί πίνακας προσωπικού. Σωστά?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

 • panos

  .Σήμερα θελαμε να στείλω πίνακα προσωπικού ετήσιο. Ενω είχε γίνει μεταβολή στοιχείων επιχείρησης σε έδρα και ΔΟΥ επιχείρησης όταν πήγα να στείλω πίνακα μου εμφάνιζε την παλιά ΔΟΥ και διεύθυνση. Πήρα τηλέφωνο το ΣΕΠΕ μου λένε πρέπει να γίνει η μεταβολή στο ΙΚΑ. Καλώ αμέσως το ΙΚΑ κάνουν την αλλαγή και μου λένε ότι μπορώ να κάνω την υποβολή πάω κάνω την διαδικασία για υποβολή τα στοιχεία της επιχείρησης είχαν αλλάξει. Το αφμ του εργοδότη τα είχε μεταφέρει το σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ και η υποβολή έγινει με επιτυχία. Όταν εκτύπωσαμε το χαρτί είδαμε ότι δεν είχαν αλλάξει την ΔΟΥ του εργοδότη καθώς και του ότι το Σ.ΕΠ.Ε ήταν το προηγούμενο. Πήρα τηλέφωνο αμέσως το ΙΚΑ που έκανε την μεταβολή και με ρώτησαν αν είναι ατομική γιατί αλλάξανε τη ΔΟΥ της επιχείρησης αλλά δεν έκαναν και του εργοδότη. Τώρα τί πρέπει να κάνω για να έρφθουν τα σωστά στοιχεία ΔΟΥ και Σ.ΕΠ.Ε? Υπάρχει πρόβλημα ή όχι? Προσπαθώ να πάρω το Σ.ΕΠ.Ε 2 εβδομάδες να κάνω κάποιες ερωτήσεις και δεν βρίσκω κάποιον

  • admin

   Μη αγχώνεστε δεν είναι κάποιο σοβαρό θέμα. Στον επόμενο πίνακα που θα καταθέσετε να τα εμφανίσετε σωστά. Εάν θέλετε να ενεργήσετε τώρα, χρησιμοποιήστε ως όχημα έναν συμπληρωματικό ωραρίου και καταθέστε τα ορθά στοιχεία.

 • MIRA

  να κάνω μία ερώτηση. κατά λάθος έχω βάλει σε εργαζόμενο Αλβανικής υπηκοότητας, Ελληνική υπηκοότητα. Είναι διανομέας φυλλαδίων και του κάνω πρόσληψη-σύμβαση και απόλυση αρκετές φορές μερικές φορές και στον ίδιο μήνα. το ανακάλυψα τυχαία όταν κατά λάθος ξέχασα να επισηνάψω την άδεια εργασίας του και το σύστημα το δέχτηκε. Τότε είδα ότι τον έχω ελληνική υπηκοότητα. μπορώ απλά να το διορθώσω στην επόμενη απόλυση ή είναι πολύ πιο περίπλοκο με πρόστιμα;;;

  • admin

   Αφού έχουν λήξει οι προηγούμενες εργασιακές σχέσεις, τεχνικά απλά να καταθέσετε σωστά την επόμενη. Ίσως δεν θα ήταν άσχημο να κάνετε μία γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ για τις προηγούμενες εργασιακές σχέσεις που είχαν λάθος.

 • P6

  Καλημέρα,

  εταιρεία με έδρα και 2 υποκαταστήματα, υποβάλλω πίνακα προσωπικού για την έδρα και για τα καταστήματα ξεχωριστα.
  Θα πρέπει στα υποκαταστήματα και στην έδρα να αναρτηθούν όλοι οι πίνακες προσωπικού? (έδρας και υποκαταστημάτων)

  • admin

   Καλό θα ήταν σε περίπτωση που μετακινούνται εργαζόμενοι από το ένα στο άλλο κατάστημα να προσφέρουν υπηρεσίες.

 • Stratos

  Καλησπέρα

  Θέλω να υποβάλω Ετήσιος πίνακα για επιχείρηση η οποία εχει σπουδαστες πρακτικής άσκησης.
  Είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους στον πίνακα?

  • admin

   Δεν υπάρχει υποχρέωση για τους σπουδαστές π.χ. ΤΕΙ. Η μαθητεία όμως είναι τόσες πολλές περιπτώσεις και κάθε περίπτωση τόσο ειδική, που είναι λίγο θολό το τοπίο.

 • adminl

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΑΦΜ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ , ΟΤΙ ΔΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΓΓΔ, ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ ΣΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • admin

   Να ελέγξετε πως έχουν καταχωρηθεί οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ και στο ΤΑΞΙΣ. μάλλον κάπου υπάρχει κάποιο λάθος.

 • admin

  Το απλούστερο είναι να βάζετε ημερομίσθιο που θα συμβαδίζει και με την ασφάλιση του ΙΚΑ.

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Έκανα πρόσληψη σήμερα, πόσες ημέρες εχω για να καταθεσω τη συμβαση μερικης απασχολησης και ποσες ημερες για να καταθεσω πίνακα προσωπικου?

  • admin

   Η σύμβαση σε 8 ημερολογιακές, πίνακας και πρόσληψη πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

 • ΕΥΗ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΠΕΛΕΞΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΑΡΧΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ?

  • admin

   Εάν είναι εμπρόθεσμος δεν είναι σοβαρό λάθος. Μπορείτε βέβαια να κάνετε μία γνωστοποίηση στο ΣΕΠΕ.

 • καλησπέρα σας ,
  από τον επόμενο μήνα 2 εργαζομενοι επιχειρησης παρκιγκ που μισθώνει η εταιρεία μας , θα μεταφερθούν με όλα τα δικαιώματα τους από την μισθώτρια εταιρεία σε μας (σημείωση : ίδιοι υπευθυνοι των εταιρειών )με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβολής προσώπου εργοδότη
  ερώτησεις :
  1.τι πίνακα Ε4 πρεπει να υποβάλω??????, συμπληρωματικό προσληψης(δεν υπάρχει πρόσληψη ηλεκτρονικά , μόνο η αρχική στον πρώην εργοδότη πολλά χρόνια πριν),συμπληρωματικό ωραρίου?????(αυτό μονο μου ταιριάζει), ή τροποποιητικό αποδοχών με την προυπόθεση ότι θα μεταβάλω λίγω προς τα πάνω τις αποδοχές ??????ή τροποιητικό ωραρίου που παυει να ιχύει σύμφωνα με το νέο νόμο???
  στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ μου είπαν ότι είναι προαιρετικό να κάνω νέο πίνακα , και αν θέλω να κάνω τροποιητικό ωραρίου με παρατηρηση ότι είναι μεταφορα από άλλη εταιρεία μόνο , ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό το θέμα??????
  2. τι άλλες κινήσεις πρέπει να κάνουμε ????? στην ίδια επιθεώρηση μου είπαν ότι γνωστοποιώ μόνο στο ΙΚΑ και πουθενα αλλού τις μεταβολές ,εσείς τι γνώμη έχετε????????
  ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Καλύτερα να καταθέσετε πίνακα προσωπικού, (οι οδηγίες του υπουργείου έλεγαν τροποποιητικό ωραρίου) με παρατηρήσεις για το γεγονός.
   Αλλά και να βάλετε κάποιον άλλο τύπο, π.χ. συμπληρωματικό ωραρίου, δεν χάλασε ο κόσμος.

 • Γιαννης

  Καλήμερα. Εκ παραδρομής σε έντυπο Ε3 γράφτηκε λάθος το όνομα του εργαζόμενου. Τα υπόλοιπα στοιχεία (επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) είναι σωστά. Υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;

 • ΙΩΑΝΝΗΣ

  καλησπερα!εκ παραδρομης για μια τροποποιηση πληρους ωραριου ως προς τις ημερες εργασιας, υπεβαλα συμπληρωματικο αντι του τροποποιητικου ωραριου…χρειαζεται να ξαναστειλω εκ νεου εναν τροποποιητικο?

 • savas

  Γεια σας,
  Ποιο πρωτοκολλο βαζεις οταν κανεις συμπληρωματικη προσληψη σε περιπτωση που υποβαλλεις εκπροθεσμο ετησιο πινακα προσωπικου χειρογραφα στο ΣΕΠΕ?

 • Nancy

  Καλησπέρα σας, θέλω να προσλάβω άτομο από 20/11 σε εταιρεία στην οποία δεν κατετέθη ετήσιος πίνακας, διότι είχε πάψει να απασχολεί προσωπικό. Πρέπει να υποβάλω τώρα ετήσιο πίνακα με το ένα άτομο, και εάν ναι θα θεωρηθεί εκπρόθεσμο; Εναλλακτικά, πώς μπορώ να το γνωστοποιήσω στο ΣΕΠΕ; Ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Θα υποβάλετε ως αρχικό. Να δείτε στο ΙΚΑ εάν είναι ενεργοποιημένοι οι κωδική σας.

 • ΜΑΡΚΟΣ

  Στην περίπτωση που έχουμε στείλει ετήσιο πίνακα με τεχνικό ασφαλείας(εργοδότη)χωρίς να έχει αριθμό πρωτ. υπάρχουν κυρώσεις και πώς διορθώνεται αυτο…

  • admin

   Δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για ανάλογη παράβαση έως σήμερα. Σε επόμενο πίνακα αναγράψτε ορθά τα στοιχεία

 • Tolis

  Καλησπέρα σας, έκανα πρόσληψη σε μέχρι και σήμερα αναπόγραφη εταιρεία. Καταθέτω μόνο Ετήσιο Πίνακα προσωπικού ή χρειάζεται και συμπληρωματικός?

 • eirini

  Καλημέρα!!Ο πίνακας προσωπικού που γίνεται ηλεκτρονικά μόλις κάνω εκτύπωση για ανάρτηση στην επιχείρηση χρειάζεται υπογραφή και σφαγίδα της επιχείρησης?

 • polina

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ,

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΒΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.
  ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑ Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ;;Η ΣΤΕΛΝΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;;

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • admin

   Καλύτερα να υποβάλετε πρώτα την πρόσληψη και μετά τον ετήσιο στον οποία θα συμπεριλαμβάνεται και ο εργαζόμενος αυτός. Και ο άλλος τρόπος όμως δεν είναι λάθος.

 • RIA

  προσληψη προσωπικου σε νεο παραρτημα ποσες μερεσ εχω προθεσμια για την ανναγγελια τησ προσληψης;εχω προθεσμια τρεισ ημερεσ;

 • Evgenia

  Καλημερα.
  Υπαρχει η δυνατοτητα υποβολης προγραμματος εργασιας 2 φορες για τον Οκτωβριο, σπασμενο σε 2 κομματια, λογω του οτι δεν γνωριζει η εταιρια ακομα ολου του μηνα τις βαρδιες? Κ αν ναι, μεχρι ποια ημερομηνια?
  Ευχαριστω

 • sterz

  Kαλημέρα.
  Είμαι νέος εργοδότης,(ΚΑΔ Μηχανικού) έκανα απογραφή στο ΙΚΑ στις 10.9.2013 και πρόσληψη ενός υπαλλήλου γραφείου την ίδια ημέρα.
  Ξέροντας ότι για τους νέους εργοδότες, η κατάθεση του Ε4-πίνακα προσωπικού και του Ε3-Αναγγελία Πρόσληψης, γίνεται εντός τριημέρου, πήρα ηλεκτρονικούς κωδικούς από το ΙΚΑ στις 11.9.2013.
  Την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 11.9.2013 κατέθεσα ΑΡΧΙΚΟ πίνακα προσωπικού, που στην 1η οθόνη της εφαρμογής “πήρε” έτος υποβολής 2012,
  ενώ στις 25.9.2013 κατέθεσε τροποποιητικό πίνακα προσωπικού λόγω αλλαγής ωραρίου, που στην 1η οθόνη της εφαρμογής “πήρε” έτος υποβολής 2013. Η πρώτη οθόνη είναι αυτή που βγάζει τους πίνακες ανά γραμμή.
  Ερώτηση : Eκανα κάτι λάθος, και ο αρχικός πίνακας προσωπικού “πήρε” έτος 2012, ενώ στην προεπισκόπισή τους το πρωτόκολλο και η ημερομηνία υποβολής είναι σωστό (δηλ. 11.9.2012) ?
  Πρέπει να προβώ σε κάποια διορθωτική ενέργεια και εάν ναί σε ποιά?
  Θα μου υποβληθεί κάποιο πρόστιμο ?
  Ευχαριστώ
  Σταύρος Τερζάκης

  • admin

   Δεν έχετε πρόβλημα. Μέχρι 15-Νοεμβρίου να καταθέσετε ηλεκτρονικά “ετήσιο” πίνακα και θα λάβει έτος 2013.

 • Κωστής Τρ.

  Χαίρεται! Σε φροντηστήριο αγγλικών, προσλαμβάνεται καθηγήτρια, που θα εργάζεται ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ στο κεντρικό και ΤΡ-ΠΕ στο υποκατάστημα. Κάνω μια πρόσληψη, μια σύμβαση εργασίας. Θα υποβάλλω ξεχωριστό πίνακα προσωπικού για το κεντρικό και ξεχωριστό για το υποκατάστημα? Ευχαριστώ.

  • admin

   Να υποβάλλεται μόνο έναν πίνακα και να κάνετε σημείωση τις ημέρες που θα απασχολείται στο άλλο κατάστημα. Να έχετε όμως εκτύπωση και στα 2 καταστήματα.

 • κατατεθηκε στις 16/09/2013 πινακας προσωπικου ως αρχικος με εναν εργαζομενο λογω προσληψης 16/09.τωρα θελω να καταθεσω πινακα για τους υπολοιπους 10 εργαζομενους και δεν τον δεχεται ουτε ως αρχικο ουτε ως συμπληρωματικο λογω προγενεστερων προσληψεων.στις 16/09 το σιτε υπολειτουργουσε γιαυτο και δεν συμπεριληφθησαν οι υπολοιποι εργαζομενοι..ποια απαντηση μου δινεται?

 • EVI

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΣΗΜΕΡΑ 16/9/2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΚΑΤΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ?

 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Καλησπέρα σας , θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα.Θέλω να ανοίξω επιπλέον ένα ακόμη υποκατάστημα ,1) υποβάλω Ε3 Κ Ε4 , θα πρέπει να υποβάλω και αρχικό – ετήσιο- με το καινουργιο προσωπικο? 2) Πως να κάνω πρώτα έστω κ μια πρόσληψη και μετά να μου κάνει έναρξη το ΙΚΑ με ποιο αριθμό παραρτήματος ?Ευχαριστώ

  • admin

   Εάν έχετε θέμα και δεν εμφανίζεται το υποκατάστημα, καταχωρίστε ως νέα πρόσληψη τους εργαζόμενους στο κεντρικό πριν την ανάληψη της εργασίας τους, γράψτε στις παρατηρήσεις που θα απασχολούνται, και μετά, όταν ανοιχτεί στο σύστημα το υποκατάστημα, κάντε ένα αρχικό πίνακα να μεταφέρετε τους εργαζόμενους, σχολιάζοντας την περίπτωση.

 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  καλησπερα σας, θελω να μετακινήσω τους εργαζόμενους απο ενα άλλο μαγαζι.Τι πίνακα υποβάλω?θα πρεπει να αναφέρω και στις παρατηρήσεις ποιους εργαζόμενους μετακινώ?Αν ειναι μόνιμη η μετακίνηση και ισχύει το ιδιο πρόγραμμα θα υποβάλω πρόγραμμα?Ευχαριστω εκ των προτέρων

  • admin

   Να φτιάξετε τροποποιητικό ωραρίου, στο κατάστημα που θα πάνε οι εργαζόμενοι. Να καταχωρίσετε όλους τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν να επισυνάψετε το πρόγραμμα τους. Στις παρατηρήσεις να αναφέρετε το γεγονός.

Leave a Reply

  

  

  


9 − = one