Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατροπή σε αορίστου

Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (με όρο) σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Νομοθετικό καθεστώς: Άρθρο 40  Ν. 3986/11

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.

 

Ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή διάρκεια μεγαλύτερη των 3 ετών

Νομοθετικό καθεστώς: Άρθρο 40  Ν. 3986/11

Μπορούν να γίνουν απεριόριστες ανανεώσεις.

 • Αν οι ανανεώσεις δικαιολογούνται από έναν αντικειμενικό λόγο,

Τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης  με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις (ή σχέσεις) εργασίας αορίστου χρόνου:

 • Αν δεν δικαιολογούνται από έναν αντικειμενικό λόγο,  από την τέταρτη ανανέωση (συνεχόμενες ανανεώσεις με διακοπή μικρότερη των 45 ημερών)
 • Αν η συνολική διάρκεια των συμβάσεων ξεπερνάει τα 3 έτη.
(Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης)

 

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου

Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Το άρθρο 3 του π.δ. 180/2004, το οποίο είχε τροποποιήσει το άρθρο 5 του π.δ. 81/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται ιδίως:

Αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση, όπως η προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος ή συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός ή αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.

2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν.Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον εργαζόμενο αμελλητί μετά την έναρξητης προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχειεντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκειαμεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

3. Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου,όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντοςκαι εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.

4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου περί ομίλου επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ομίλου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος.»

82 comments to Συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατροπή σε αορίστου

 • katerina

  Πρόκειται να υπογράψω σύμβαση ορισμένου χρόνου για 1 έτος μέσα στον Ιανουάριο. Ήθελα να γνωρίζω εάν δικαιούμαι άδεια το καλοκαίρι και αν ναι πως υπολογίζεται.

 • katerina

  Έχω εγγραφεί στο ταμείο ανεργίας. Στην περίπτωση που υπογράψω σύμβαση ορισμένου χρόνου για 1 έτος και στη συνέχεια δεν ανανεωθεί η σύμβαση, δικαιούμαι να συνεχίσω το ταμείο ανεργίας? Επίσης, μπορεί να καταγγελθεί πρόωρα η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μπορώ να αποχωρήσω οικειοθελώς πριν τη λήξη της σύμβασης?
  Ευχαριστώ

  • admin

   Η σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι δεσμευτική, είναι σας συμβόλαιο. Εάν δεν λυθεί κοινή συναινέσει ίσως υπάρχουν συνέπειες.

 • γιαννης

  Χαίρετε.εργάζομαι σε μία εταιρεία και θα ήθελα να ξέρω για το πότε η σύμβαση γίνεται αορίστου.
  Οι συμβάσεις έγιναν απο τ0 2010 διαδοχικά ώς εξής:

  o σύμβαση 6 μηνών
  o σύμβαση 6 μηνών
  o σύμβαση 6 μηνών
  o απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης 45 ημερών
  o σύμβαση 6 μηνών
  o σύμβαση 11 μηνών
  o σύμβαση 12 μηνών (ΝΕΑ απο 1/1/2014)
  Ευχαριστώ.

  • admin

   Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης ήταν ακριβώς για να ανακόψει τη μετατροπή. Εάν αποδείξετε στα δικαστήρια ότι δεν υπήρξε στην ουσία καμία μεταβολή στην εργασιακή σχέση εκείνη την περίοδο, τότε πιθανότατα θα τη μετατρέψετε σε αορίστου.

 • bazil

  Στη 01/08/2013 μπήκα στον δήμο με 4 μήνη σύμβαση εποχικού προσωπικού. Τι ελπίδες υπάρχουν αν πάμε δικαστικά να μας κάνουν αορίστου με τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει στο μεταρυθμίσεων. καθώς καλύπτουμε πάγιες και διαρκές θέσεις εργασίας.

 • Nikos

  Υπάρχει δυνατότητα μετατροπής σύμβασης αορίστου χρόνου σε ορισμένου με την σύνεση του εργαζομένου ;

 • dimitris

  Καλησπέρα,έχω προσληφεί σε μία εταιρεία από περσι το μάρτιο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει ήδη 4,μιας κι η συγκεκριμένη εταιρεία “αλλάζει” έργο κάθε χρόνο μπορεί να μας ανανεώνει κάθε εξάμηνο,όπως γίνεται στις τελευταίες συμβάσεις,χωρίς ποτέ να μας κάνει αορίστου,λόγω νέου έργου;Ευχαριστώ

  • admin

   Είναι θέμα δικαστικής κρίσης, εάν καλύπτετε με την εργασία σας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης. Εάν δηλαδή είναι δεδομένο ότι λαμβάνει κάθε έτος άλλο έργο, τότε ίσως να μην δικαιολογηθούν οι ανανεώσεις και να θεωρηθεί η εργασιακή σχέση ως αορίστου .

 • tns

  Καλημέρα είχα κάνει πρόσλήψη σε 2 ατομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν 30/09/13.Πρέπει να κάνω καταγγελία σύμβασης?Ρώτάω αν πρέπει να υποβάλω στο ieka την λήξη της σύμβασής τους.

  • admin

   Πρέπει να καταθέσετε το έντυπο Ε7 για τη λήξη της ορισμένου χρόνου, εντός 8 ημερών.

 • KOSTAS

  θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να απολύσω υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου (με όλες τις νόμιμες προθποθέσεις καθώς και καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης)και να τον ξαναπροσλάβω λίγες μέρες μετα την απόλυση του με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
  αν ναι, οι παραπάνω συμβάσεις θεωρουνται σαν μια?

  • admin

   Εάν καταβληθεί πραγματικά τη αποζημίωση απόλυσης, υπάρξει μία μικρή διακοπή, και δεν συνδεθεί το γεγονός με κάποια καταχρηστική ενέργεια, τότε είναι ανεξάρτητες εργασιακές σχέσεις.

 • alexander

  καλησπέρα.
  Προσλάβαμε στην εταιρεία 8 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου με τελευταία μέρα εργασίας 27/09.Κατέθεσα τις προσλήψεις και τον πίνακα προσωπικού ηλεκτρονικά. Από τη διεύθυνση ενημερωθήκαμε ότι προτίθενται να τους κρατήσουν ως 20/12. Θα πρέπει να κάνω 8 δηλώσεις Ε7 στις 27/09 μετά το πέρας της βάρδιας και μετά να ξανακάνω τις προσλήψεις στις 27/09; Ή τις προσλήψεις να τις κάνω την Δευτέρα 30/09 το πρωί πριν αναλάβουν εργασία;

  Ευχαριστω εκ των προτέρων

  • admin

   Κατά την άποψή μας δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ούτε λήξη ορισμένου χρόνου ούτε πρόσληψη. Ούτε πίνακα εάν δεν αλλάζουν ωράρια και μισθοί. Συμβάσεις νέες να φτιάξετε. Εάν είναι πλήρης απασχόλησης να τις κρατήσετε στο αρχείο σας, εάν είναι μειωμένης να τις καταθέσετε στο σύστημα εντός 8 ημερολογιακών ημερών.

   • alexander

    Δυστυχώς από τον ΟΑΕΔ της περιοχής, μου είπαν ότι πρέπει να κάνω όλα τα Ε7 και μετά ξανά όλα τα Ε3 με τις νέες ημερομηνίες.

    • admin

     Εμείς εκφράζουμε καθαρά την άποψή μας. Ότι σας πούνε στο κατά τόπους τμήμα. Να τους εκφράσετε όμως το γεγονός ότι σε άλλα τμήματα του ΟΑΕΔ δεν ακολουθούν την τακτική αυτή.
     Και η ερώτηση είναι: Με το ηλεκτρονικό σύστημα δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα στη νομοθεσία. Απλά κατατίθενται ηλεκτρονικά τα έντυπα. Εάν προσπαθούσατε να κάνετε τη διαδικασία αυτή χειρόγραφα, πριν μερικούς μήνες, θα το δεχόντουσαν;

    • admin

     Ότι σας είπαν, αλλά δεν συμφωνούμε. Ίσως θα ήταν καλό να μιλήσετε με τα κεντρικά του ΟΑΕΔ να λάβετε επίσημη και έγκυρη απάντηση.

 • Aleka

  Καλησπερα,

  Εργαζομαι ως ιδιωτικη υπαλληλος σε εταιρεια και η συμβαση μου ηταν απο 19/9/12-28/6/13 εμεινα εγκυος και η αδεια του ΙΚΑ ξεκίνησε 1/6, όμως επειδη θα ειχα βοηθεια με το μωρο μου ειπαν να μου ανανεώσουν την συμβαση αφου θα ξαναπήγαινα τελη Σεπτέμβρη που εληγε η λοχειας. Η επόμενη συμβαση ξεκιναει 1/7/13 και ληγει 30/4/14
  Δικαιούμαι το 6μηνο του ΟΑΕΔ; Κι αν ναι, ποση αδεια δικαιούμαι πρωτα απο τον εργοδοτη;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • ΚΙΜΩΝΑΣ

  Γνωρίζεται αν η ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ,πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά?

 • Εργάζομαι σε μια ΕΠΕ εταιρεία ως υπάλληλος γραφείου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας. Από τον Απρίλιο του 2011 έως και σήμερα.
  Μου έχει κάνει 9 ως τώρα στο σύνολο τους συμβάσεις πότε δίμηνες πότε τρίμηνες. Οι 2 πρώτες είχαν διαδοχικές ημερομηνίες, από την 3 σύμβαση και μετά όχι. Πριν λίγο καιρό ενημερώθηκα από το λογιστήριο ότι οι συμβάσεις θα συνεχιστούν και κατά το πέρας των 3ων ετών και δεν θα γίνω Αορίστου γιατί δικαιολογούμαι ως «δοκιμαστική». Τα 3 χρόνια συμπληρώνονται τον Απρίλιο του 2014.

  Τα ερώτημα είναι:

  1. Είναι νόμιμο το να συνεχίζονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μετά το πέρας των 3ων ετών;
  2. Σε λήξη της σύμβασης από τον εργοδότη θα αποζημιωθώ κανονικά για τα έτη τα οποία έχω δουλέψει;
  3. Αν μείνω έγκυος μετά το πέρας των 3ων ετών μπορεί να με διώξει με την δικαιολογία ότι έληξε απλά η σύμβασή μου; Μπορώ να κατοχυρωθώ με κάποιο τρόπο;
  4. Σε μια άλλη υπάλληλο τώρα έχει ξεκινήσει αντί να ανανεώνει τη σύμβαση να κάνει απόλυση και επαναπρόσληψη, (με τη δικαιολογία ότι έτσι γίνεται πλέον επειδή γίνονται ηλεκτρονικά οι προσλήψεις δεν υπάρχει κατηγορία ανανέωσης και έτσι είναι αναγκασμένοι να κάνουν απόλυση και επαναπρόσληψη) αυτό μπορεί να το ισχυριστεί και στη δική μου περίπτωση που ήδη μου έχει κάνει 9 ανανεώσεις; Κι αν ναι, χάνω τα δικαιώματά μου;

  • admin

   1 Θα πρέπει να δικαιολογούνται οι ανανεώσεις. π.χ. η εταιρεία έχει ένα έργο κατασκευής ενός δρόμου, και επειδή καθυστέρησε η κατασκευή ή επειδή η εταιρία ανέλαβε ακόμα ένα κομμάτι ανανεώθηκαν οι συμβάσεις.
   2 Εφόσον λήγει μία σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν υποχρεούται ο εργοδότης σε καταβολή αποζημίωσης απόλυσης.
   3 Εφόσον λήγει μία σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν προστατεύεται η έγκυος.
   4 Ανανεώνονται ηλεκτρονικά οι συμβάσεις http://ergatika.gr/2013/06/hlektronikh_ypovolh_symvash_merikhs_apasxolhshs/

 • geo

  καλησπερα η αδερφη μου ειναι καθαριστρια σε σχολειο κανει 10μηνη συμβαση απο 1/9 εως 30/6 ποσες φορες γινετε ορισμενου χρονου για να της κανουν μετα αοριστου?

  • admin

   Εφόσον είναι με τις διατάξεις του γενικού εργατικού δικαίου και υπάρχει διακοπή μεγαλύτερη των 45 ημερών, δύσκολα μπορεί να μετατραπεί σε αορίστου.

 • ΔΗΜΗΤΡΑ Λ.

  εργάζομαι ως καθηγήτρια σε φροντιστήριο Μ.Ε εδώ και 7 έτη. Με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από 1 Σεπτέμβρη ως 31 Μάη. Είμαι έγκυος και από τις 22-4-2013 έχω βγει σε άδεια κυοφορίας (ικα). Η σύμβασή μου έληξε όπως κάθε χρόνο στις 31 Μάη.
  α) Π.Η.Τ έχω την 17η Ιούνη. Δικαιούμαι και την άδεια λοχείας (ικα;)
  β) Δικαιούμαι το 6μηνο προστασίας μητρότητας (οαεδ;)
  γ) Αν όχι, μπορώ να κάνω κάτι για να τα διεκδικήσω??

  • admin

   Οι ορισμένου χρόνου δεν έχουν τα ανάλογα δικαιώματα με τις αορίστου. Με το που λήξει σταματάει κάθε υποχρέωση από τον εργοδότη. Για το Εξάμηνο θα πρέπει να ρωτήσετε τον ΟΑΕΔ, αλλά μάλλον δεν το δικαιούστε.

 • aris

  Καλησπερα. ημουν με οχταμηνη συμβαση η οποια εχει ολοκληρωθει εδω και ενα μηνα περιπου. μπορω να ξανα κανω οχταμηνη συμβαση ηαθα πρεπει να περασει καποιο διαστημα?? ευχαριστω!!

  • admin

   Μπορείτε. Εφόσον όμως οι ανανεώσεις φτάσουν στα όρια που αναφέρονται ανωτέρω, υπάρχει περίπτωση να αναγνωρισθούν ως αορίστου. Ενώ εάν είναι το διάστημα διακοπής μεγαλύτερο των 45 ημερών, είναι πολύ δυσκολότερο.

 • alex

  Ημουν σε εταιρία φυλαξης με απο το 08 με 3 ανανεωσεις συμβασης ορισμενου χρονου Στις 30/4/2013 δεν ανανεωσα και εληξε δικαιουμαι αποζημιωση? δεν μεσολαβησε αναμεσα στις συμβασεις κανένα κενο.

  • admin

   Δείτε στο κείμενο. Εφόσον δεν αιτιολογείται η ανανέωση για τόσα έτη, εφόσον προσφύγετε δικαστικά, πιθανότατα θα αναγνωρίσετε τη σχέση ως αορίστου χρόνου και θα δικαιωθείτε αποζημίωση απόλυσης.

 • stelios

  Καλημέρα σας, πριν 3 μήνες με προσέλαβαν με 2μηνη σύμβαση η οποία κ έχει λήξει. Μου είπαν πως θα με κάνουν αορίστου κάτι που λέει έγινε αυτόματα με τη λήξη της ορισμένης σύμβασης και δε χρειάζεται να υπογράψω κάποια σύμβαση.. Ισχύει κάτι τέτοιο;; Ευχαριστώ πολύ!

  • admin

   Εάν είναι πλήρης η απασχόληση, δεν κατατίθεται πουθενά, παραμένει στο αρχείο της επιχείρησης. Εάν παρέλθει ο χρόνος της ορισμένου χρόνου, θεωρείται ότι συνεχίζεται η εργασιακή σχέση ως αορίστου χρόνου με τους ίδιους όρους. Δεν χάνετε τίποτα όμως να υπογράψετε νέα ατομική σύμβαση και να έχετε ένα αντίγραφο για κάθε περίπτωση.

 • elli

  Καλησπέρα,εργάζομαι σε φροντιστηριο Μ.Ε με σύμβαση ορισμένου χρόνου,η οποία ληγει 15 μαίου. Από τις 9/4/2013 σταμάτησα την εργασία λόγω εγκυμοσύνης (56 ημ. πριν την πιθανή ημερ.τοκετού). Θα ήθελα να ρωτήσω τι δικαιούμαι από την εργασία μου( αν δικαιούμαι) ή από το ΙΚΑ ή από τον ΟΑΕΔ! Ξέρω ΄τι το επίδομα τοκετού καταργήθηκε..αλλά διάβασα κάπου ότι από τη στιγμη που λήγει η σύμβαση δεν είναι παράνομο να μου κανουν απόλυση μετά για να μπορέσω τουλαχιστον να πάρω το επίδομα ανεργίας έστω.Η σύμβαση έγινε στις 15 οκτωβρίου και παίρνω 5 ένσημα τη μέρα (25 το μήνα). Θα μου ήταν εξαιρετικά χρήσιμη οποιαδήποτε απάντησή σας, γιατί δεν ξέρω ποιον να εμπιστευτώ.. Ευχαριστώ πολύ.

  • admin

   Όσον αφορά το θέμα με τον εργοδότη, δεν υπάρχει προστασία στις ορισμένου χρόνου.
   Άρα λύεται η εργασιακή σχέση στις 15-Μαϊου.
   Δεν αφαιρείται το διάστημα της άδειας τοκετού και λοχείας στους υπολογισμούς των δώρων και των επιδομάτων.
   Εφόσον δεν έχετε κλείσει έτος, για 15 ημέρες θα σας συμπληρώνει ο εργοδότης το μισθό σας(και δεν έχετε εξαντλήσει το διάστημα αυτό με αναρρωτικές.

   • elli

    Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Αναρρωτικές δεν δικαιούμαστε και αν τύχει να λείψουμε ποτέ οι ώρες αναπληρώνονται. Αφού η σύμβαση λήγει στις 15/5, και από τη στιγμή που δε θα ανανεωθεί, δεν μπορεί να γίνει απόλυση, ώστε να δικαιούμαι το επιδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ; Επίσης, από τη στιγμή που λήγει η σύμβαση εγώ δε θεωρούμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ; Αυτός ήταν ο τρίτος χρόνος που εργαζόμουνα εκεί.
    Όσο για τα δώρα, απ’ ό, τι ξέρω δικαιούμαι δώρο Πάσχα.

 • Καλησπερα ειμαι με σύμβαση απο 01/02/2013 – 30/06/2013 στο δημο Θερμης και εμεινα εγκυος κατα τη διαρκεια της συμβασσης?Τι προβλέπει ο νόμος? Γίνεται να μείνω για παραπάνω στη δουλειά?

 • ΗΝΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΕΛΗ 5 2013 ΕΓΩ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΟΥ?

  • admin

   Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε το έγγραφο. θα χρειαστεί και αυτός όμως για να διακόψει την υποτιθέμενη ορισμένου χρόνου. Εφόσον είναι μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης θα υπάρχει αντίγραφο στην Επιθεώρηση Εργασίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και τη διαδικασία της εργατικής διαφοράς για να επιλυθεί το θέμα σας.

 • ΓΙΩΤΑ

  ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΤΗ ΔΕΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 2-7-12 ΕΩΣ ΚΑΙ 1-3-13 ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ

 • ΗΛΕΚΤΡΑ

  Εργάζομαι σε φορέα του ευρήτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση ορισμένου χρόνου από το 5/6/2007 και η σύμβαση μου λήγη 31-12-15 μετά από ανανέωσή της στις 1/1/2010 χωρις διακοπή ουτε μίας ημέρας.
  Δικαιούμαι να γίνω αορίστου;

  • admin

   Τα έτη είναι περισσότερα από 3. Εάν δεν αιτιολογούνται οι ανανεώσεις έχετε πιθανότητες εάν κινηθείτε δικαστικά.

 • jim

  Εργάζομαι σε μια εταιρία εδώ και 3,5 χρόνια. Οι συμβάσεις που υπογράφω είναι ορισμένου χρόνου σε διάφορες άλλες εταιρίες που αναφέρουν ότι έχουν το δικαίωμα να με δανείζουν. Δεν έχει μεσολαβήσει ποτέ διακοπή ανάμεσα στις συμβάσεις. Αν δεν μου ανανεώσουν την τελευταία μπορώ να κάνω τίποτα? Ευχαριστώ.

  • admin

   Πιθανότατα εάν συνδέσετε τους εργοδότες να μπορέσετε να δικαιωθείτε τη μετατροπή σε αορίστου.
   (Δεν είναι πλέον πολύ εύκολο με τη νέα κατάσταση).

 • μηνας

  γεια σας θα ηθελα να ρωτησω και εγω σχετικα με την συμβαση μου δουλευω απο τον απριλιο του 2012 σε παιδικο σταθμο που ανηκει σε Ν.Π.Δ.Δ.και μπηκα μεσο Α.Σ.Ε.Π η συμβαση μου ειναι ιδιωτικου δικαιου ορισμενου χρονου αλλα ληγει
  την προηγουμενη μερα που θα ανακοινωθουν οι οριστικη διορισμοι αλλα με το μνημονιο οι διορισμοι μετατιθονται μετα 2016 ως τοτε η συμβαση παραμενη ορισμενου χρονου η γινεται αυτεπαγγελτα αοριστου μετα το περας διετιας δηλαδη τωρα περναω το σταδιο που ειμαι δοκιμος? και με την συμβαση που εχω σε περιπτωση που κλεισει ο παιδικος απολυωμαι η μετατηθωμαι ευχαριστω εκ των προτερων

 • Έφη

  Τρεισ Συμβάσεισ ορισμένου χρόνου σε Δήμο με χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών μεταξύ τους ( δηλαδή δεν θεωρούνται διαδοχικές) η επίτροπος θέλει να λυθεί η τελευταία σύμβαση θεωρώντας ότι προσβάλλει το 24 μηνο κώλυμα. Έν τω μεταξύ ο ΑΣΕΠ θεωρεί ότι στους νεοσυσταθέντες δήμους η προϋπηρεσία ξεκινάει μετά την 1-1-2011 με αποτέλεσμα να μην ζητάει στις προκυρήξεις υπεύθυνη δήλωση 24μηνου κωλύματος. Είναι δυνατόν η Επίτροπος να εφαρμόζει ό,τι θέλει!

  • admin

   Προφανώς ο Επίτροπος θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα μπορέσετε στο μέλλον δικαστικά να διεκδικήσετε μονιμοποίηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εκφέρουμε εμπεριστατωμένη άποψη στο θέμα.

 • Ifigenia

  Σε περίπτωση που γίνονται ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου μειωμένης απασχόλησης (παρόλα αυτά απασχολείται 8ωρο και πληρώνεται γιαυτό) στην οποία αναφέρεται ότι ο λόγος που γίνεται ορισμένου και μειωμένης ωρομίσθιας απασχόλησης είναι τα ότι ο εργαζόμενος καλύπτει ανάγκες χαρακτιρισμένες ως μη πάγιες λέγοντας σχεδόν ακριβώς στη σύμβαση ότι: ο εργαζόμενος καλύπτει ανάγκες βάσει εργασιών που έχουν ανατεθεί στον εργοδότη από πελάτες αυτού και οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και πριν τη λήξη του συμβολαίου που έχει ο εργοδότης με τον πελάτη του μπορεί να μειωθεί ή να διακοπεί η συνεργασία (άρα και ο υπάλληλος δε θα χρειάζεται πλέον μεταφράζω εγώ) μπορεί να ισχύσει το μετά από τις 3 συμβάσεις χωρίς διακοπή ή μετά τα 3 έτη γίνονται αορίστου?
  Επίσης κάπου διάβασα ότι όσοι έχουν σύμβαση μειωμένης απασχόλησης αλλά απασχολούνται συστηματικά και κατ εξακολούθηση 8 ωρο μπορεί ο εργαζόμενος να διεκδικήσει τη μετατροπή της σύμβασής του σε 8ωρου μισθωτου? Επίσης οι επιπλέον ώρες πέραν του 4 ωρου και μέχρι τις 8 ημερισίως πληρώνονται με προαύξηση 10%?
  Υπάρχει κάπου περιορισμός για τις ώρες που θα πληρωθεί ωρομίσθιος μειωμένης απασχόλησης? ή όσες ακριβώς εργάστηκε τόσες και θα πληρωθεί?

  Μπορεί να με διαφωτίσει κάποιος τι σημαίνουν όλα αυτά και τι ακριβώς ισχύει και τι όχι με το χάος που επικρατεί στο κομμάτι εργασίας? Παλιά τα πράγματα δεν ήταν έτσι….

  • admin

   Ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή για κάθε λεπτό που έχει εργαστεί.
   Η προσαύξηση του 10% που αναφέρετε δεν εφαρμόστηκε σχεδόν ποτέ. Ο νόμος 3846/10 αρ. 2 τη έφερε, και λίγους μήνες μετά τη κατάργησε ο ν.3899/10 με το αρ. 17.
   Και δυστυχώς δεν μπορεί κάποιος να σας διαφωτίσει, διότι η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, και τα αρμόδια δικαστήρια κρίνουν σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες. Τίποτα από ότι αναφέρετε δεν είναι άκυρο, ούτε όμως και βέβαιο.

   • Ifigenia

    Ένα μήνα ο εργαζόμενος (ωρομίσθιος μειωμένης απασχόλησης) εργάστηκε 184 ώρες και πληρώθηκε τις 166.6 ώρες. Η εξήγηση που του δόθηκε ήταν ότι αυτός είναι ο συντελεστής που γίνεται η αναγωγή από 8ωρο σε ωρομίσθιο και μέχρι τόσες μπορεί να πληρωθεί. Υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι τέτοιο?

    • admin

     Ο ωρομίσθιος εργαζόμενος θα πρέπει να αμείβεται για κάθε ώρα εργασίας. Αυτό που μου αναφέρεται ισχύει συνήθως όταν κάποιος αμείβεται με μισθό, και ο μισθός είναι σταθερός και ίδιος τόσο π.χ. τον Ιανουάριο όσο και τον Φεβρουάριο κτλ.

 • FILIO

  Η ερώτηση μου είναι αν θεωρούνται τρεις συνεχόμενες συμβάσεις, άρα μετά της 03/03 γίνεται αορίστου ?

  • admin

   Όπως διαβάσατε δεν μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου αλλά τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις (ή σχέσεις) εργασίας αορίστου χρόνου.
   Αν δεν δικαιολογούνται από έναν αντικειμενικό λόγο, από την τέταρτη ανανέωση (συνεχόμενες ανανεώσεις με διακοπή μικρότερη των 45 ημερών)
   Δικαιολογούνται λοιπόν οι ανανεώσεις; Αν όχι από την επόμενη, την τέταρτη θα μπορέσετε να διεκδικήσετε την μετατροπή της εργασιακής σχέσης σε αορίστου. Εφόσον η συνολική διάρκεια δεν είναι μεγαλύτερη του ενός έτους, είναι ανώφελο γιατί δεν δικαιούστε καν αποζημίωση απόλυσης.

 • FILIO

  Εργαζόμενη σε κατάστημα ρούχων, πρώτη σύμβαση ορισμένου χρόνου και μειωμένης εργασίας 2 μήνες από 03/08/12 έως 03/10, δεύτερη σύμβαση τροποποίηση ωραρίου 03/08 έως 03/01/2013 και τώρα νέα σύμβαση πάλι τροποποίησης ωραρίου 03/08 έως 03/03/2013.

 • Swell

  Ο εργοδότης μου έχει 3 εταιρείες. Μετά τη λήξη της πρώτης 3μηνης σύμβασης, μου έκανε νέα 3μηνη σε άλλη εταιρεία του. Είναι νόμιμο αυτό;

  • admin

   Δεν είναι παράνομο. Απλά σε περίπτωση που έχετε περιπτώσεις διαδοχικών συμβάσεων, για να δικαιωθείτε δικαστικά τη μετατροπή τους σε αορίστου, θα δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα.

 • JIM

  Σύμφωνα με το Άρθρο 40 Ν. 3986/11, σε περίπτωση συνεχόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, άνω των 3 τεκμαίρεται, σύμβαση αορίστου,

  θα ήθελα την άποψή σας, σε καθεστώς συνεχών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, (έως τώρα 6 το πλήθος), και το διάστημα συνολικά και των 6 ανανεώσεων είναι 14 μήνες. Σε εργαζόμενη που είναι σε καθεστώς δανεισμού από εταιρεία ενοικιάσεως προσωπικού, μπορεί θεωρηθεί σύμβαση αορίστου.

  Και β) σε περίπτωση εγκυμοσύνης, απαγορεύεται η απόλυσή της ως καταχρηστική, και δεν μπορούν να την απολύσουν αν δε περάσουν 18 μήνες από την εγκυμοσύνη.

  Ευχαριστώ.

  • admin

   Δικαιολογούνται οι ανανεώσεις;
   Υπερβαίνει η διακοπή τις 45 ημέρες;

   Εάν αναγνωρισθεί η εργασιακή σχέση ως αορίστου(δικαστικώς), τότε απαγορεύεται η απόλυση της μητέρας(-18 μήνες τέκνο).
   Εάν μπορέσει να συνδεθεί η διακοπή της εργασιακής σχέσης με την εγκυμοσύνη τότε πιθανότατα θα δικαιωθεί η εργαζόμενη
   Σε σχέση όμως με τη δικαιολόγηση των ανανεώσεων.
   π.χ. υπάλληλος γραφείου σε κατασκευαστική εταιρεία, η οποία αποδεδειγμένα ανανέωνε τη σύμβαση για να τελειώσει ένα έργο. Εφόσον τελειώσει το έργο και δεν έχει άλλο έργο η εταιρεία, δικαιολογείται η διακοπή της εργασιακής σχέσης και ας είναι 6 οι ανανεώσεις. Εφόσον όμως, η εταιρεία δεν έχει τελειώσει το έργο αλλά της διακόπτει την εργασιακή σχέση και προσλαμβάνει άλλη εργαζόμενη, αλλάζει εντελώς το αποτέλεσμα. Παίζουν δηλαδή σημασία οι λεπτομέρειες, και το πως συνδέεται το γεγονός.

   Θέμα που άπτεται και της αρμοδιότητας του συνηγόρου του πολίτη (έχει καταπληκτικούς νομικούς το αρμόδιο τμήμα).

Leave a Reply

  

  

  


× 2 = ten