Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα προσωπικού σε ηλεκτρονική μορφή

Τέθηκε στις 15/10/2012 σε λειτουργία και εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως προς το τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) και των θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης (Ε8 & Ε9).
Επίσης, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ τις μεταβολές προσωπικού με τα έντυπα Ε3, Ε5, Ε6 & Ε7.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία 
Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού 2013 νέες οδηγίες

Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα

 • Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή αρχικός, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.

Νέο βίντεο για πρόγραμμα εργασίας
Update 04-03-2013

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Παρακολουθήστε το κάτωθι βίντεο για να λάβετε μία εικόνα για την ηλεκτρονική υποβολή.
Update 07-11-2012

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Δημοτικά Διαμερίσματα Ηρακλείου 

Ότι απορία έχετε μπορείτε με σχόλιο να μας το αναφέρετε να σας απαντήσουμε
Αρχικά θα επιλέγεται το είδος του πίνακα που θα κατατεθεί:

ΕΤΗΣΙΟΣ
Κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΧΙΚΟΣ
Σε περίπτωση σύστασης νέου παραρτήματος που απασχολεί προσωπικό εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 16/11 κάθε έτους έως 14/9 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται αρχικός πίνακας προσωπικού για το παράρτημα αυτό. Ο αρχικός πίνακας είναι ο πρώτος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και αφορά τις περιπτώσεις: i) μεταβολής των αποδοχών, ii) πρόσληψης νέου εργαζομένου και iii) αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η υποβολή αρχικού πίνακα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή – και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία – και γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά την περίπτωση αλλαγής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Αφορά την περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη υποβληθεισών αποδοχών των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά πρόγραμμα ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας: αποτελεί συνέχεια ήδη υποβληθέντος προγράμματος ωραρίου εργασίας είτε οργάνωσης του χρόνου εργασίας του οποίου η ισχύς έχει παρέλθει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου.

(συνιστάται η αναγραφή των παραπάνω “τίτλων” πάνω στο πίνακα προσωπικού που κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας)

Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml):
Με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» επιλέγεται αρχείο σε μορφή *.xml, από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία των εργαζομένων και θα εισαχθούν αυτόματα στον προς υποβολή πίνακα προσωπικού. Το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή του υποβάλλοντος και έχει μορφή *.xml. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής από την αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση της οποίας καταχωρούνται τοπικά τα στοιχεία των εργαζομένων και παράγεται το σχετικό αρχείο σε μορφή *.xml. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που το αρχείο *.xml παράγεται από λογισμικό τρίτων, μπορείτε να κατεβάσετε από το ίδιο σημείο το σχήμα (*.xsd) του αρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
Κατά την υποβολή τροποποιητικού ή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού αναφέρονται υποχρεωτικά στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του τελευταίου ηλεκτρονικά υποβληθέντος ετήσιου ή αρχικού πίνακα και η ημερομηνία υποβολής αυτού. Όταν υποβάλλονται περισσότεροι του ενός τροποποιητικοί ή Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού, τότε το σύνολο των πινάκων αυτών θα αναφέρονται στον ίδιο ετήσιο ή αρχικό πίνακα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ετήσιος ή αρχικός που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί πχ κατά την υποβολή ενός συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού να εισαχθούν στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου συμπληρωματικού πίνακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο παράρτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Συμπληρώνονται τα πεδία «Άνδρες», «Γυναίκες», «Ανήλικα» και «Σύνολο» για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το πεδίο παρακαλείστε να υποβάλλετε τόσο πληροφορίες που αφορούν το προς υποβολή έντυπο όσο και γενικότερα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής ως προς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου.

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Εισάγεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και ελέγχεται. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «Δ.Ο.Υ.», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ του τόπου κατοικίας, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ» και «Α.Φ.Μ.» του τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και του ιατρού εργασίας (ΙΕ) που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στο παράρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ

Αφορά την κατάθεση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΠΕΚ ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης των δικαιολογητικών ορισμού ΤΑ και ΙΕ για τον έλεγχο του νομοτύπου της ανάθεσης. Το πεδίο συμπληρώνεται ως κείμενο πχ «2054/11-09-2012».

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται το πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ και του ΙΕ στο παράρτημα πχ «κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 12:00 – 13:40».

ΒΕΒΑΙΩΝ
Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του βεβαιούντος την ορθότητα των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών.

Για να βρείτε τις μεικτές αποδοχές πατήστε εδώ ή http://ergatika.gr/sse/
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα στοιχεία των απασχολούμενων είναι προ-συμπληρωμένα όταν προηγουμένως έχει γίνει η επιλογή «Ε4 – Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)’ ή «Ε4 – Αναπαραγωγή από Προηγούμενη Υποβολή».

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική διότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας.

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Συμπληρώνεται το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποβληθούν με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Σε τέτοια περίπτωση τα δύο πεδία πρέπει να είναι κενά, να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» και να προσδιορίζεται το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Επισυναπτόμενο αρχείο» στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εάν πρόκειται για πρακτική άσκηση, να αναγραφεί σε αυτό το πεδίο «Πρακτική άσκηση-ημεδαπός», ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός ΕΕ» ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας».

Επισυναπτόμενο αρχείο
Αφορά μόνο την υποβολή του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Το αρχείο αναζητείται στον τοπικό υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η υποβολή και αφού επιλεγεί, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο έντυπο. Όταν το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας υποβάλλονται με επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει:

-τα δύο πεδία «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και  «ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ» να είναι κενά και

-να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ».

Επισήμανση: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε4 δεν μπορεί να ακολουθηθεί για τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190Α/31-8-2000).

483 comments to Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

 • XRYSA

  εργαζόμενος εργάζεται σε επιχείρηση με μερικη απασχόληση 10 ώρες μηνιαίως.Τώρα θα μειωθούν οι ώρες εργασίας του και βεβαίως και οι αποδοχές του.Πως θα γίνει η αλλάγη αυτή του εργαζομένου? Λιγώτερες ώρες εργασίας και λιγώτερες αποδοχές.Είναι ο πρώτος πινακας της επιχείρησης που κατατίθεται ηλεκτρονικά.Ο ετήσιος είχε κατατεθεί χειρόγραφα τον Οκτώβρη.Θα κατατεθεί και νέα σύμβαση χειρόγραφα στο ΣΕΠΕ?

  • admin

   Ονομάστε τον αρχικό, και στις παρατηρήσεις γράψτε ότι αφορά αλλαγή ωραρίου και μισθού από ΧΧΧ ημερομηνία του χειρόγραφου συγκεντρωτικού υπ΄αρ. ΧΧΧΧΧΧ (η ημέρες προθεσμία
   Η σύμβαση χειρόγραφα εντός 8 ημερών.

 • Miranda

  Καλό μεσημέρι,
  Θέλω να αποστείλω νεά πρόσληψη για υποκατάστημα, το οποίο απασχόλησε για ένα μήνα το 2012 προσωπικό και ο συγκεντρωτικός του κατατέθηκε στο κεντρικό και με γνωστοποίηση έγινε η μεταφορά του ατόμου στο υποκατάστημα. Πως υποβάλω την νέα πρόσληψη ως αρχικό;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Εφόσον δεν έχετε άλλο προσωπικό στο υποκατάστημα αυτή τη στιγμή, ναι ως αρχικό.

 • GEORGE

  Καλησπέρα,

  Έχω υποβάλλει τον αρχικό και τους συμπληρωματκούς λόγω νέων προσλήψεων χειρόγραφα όπως επίσης και τα μηνιαία προγράμματα μέχρι τον προηγούμενο μήνα …
  Τώρα ποιά είναι η διαδικασία προκειμένου να υποβάλλω το πρόγραμμα του Απριλίου ?
  Άλλες γνώμες λένε να υποβάλλω Ε4 αρχικό μέ όσους είναι στο μηνιαίο πρόγραμμα και επιναπτόμενο αρχείο pdf με το πρόγραμμα του μήνα …
  Άλλη γνώμη λέει να υποβάλλω Έ4 συμπληρωματικό ωρών και επιναπτόμενο αρχείο pdf με το πρόγραμμα του μήνα …
  κλπ κλπ κλπ

  Παρακαλώ για την γνώμη σας

  Ευχαριστώ

  • admin

   Αναγκαστικά το σύστημα για να ξεκινήσει χρειάζεται ένα αρχικό. Άρα θα ονομάσετε αρχικό τον πρώτο πίνακα ότι και να αφορά. Στη δική σας περίπτωση θα γράψετε στις παρατηρήσεις ότι αφορά συμπληρωματικό ωραρίου του υπ΄αρ. ΧΧΧΧ συγκεντρωτικού χειρόγραφου πίνακα προσωπικού.
   Για τα υπόλοιπα δείτε το βίντεο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας.

   • admin

    Η επιλογή ετήσιος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Εάν έχετε κάνει κάποια δημιουργία προσωρινής κατάστασης από τον Νοέμβριο ως ετήσιο, να τη διαγράψετε. Το πρώτο πίνακα ως αρχικό και τους επόμενους ότι αφορά ο πίνακας.

 • Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα,

  2 Ερωτησούλες:

  1) Εάν στον ετήσιο, οι μισοί είναι με βάρδιες (μηνιαίο πρόγραμμα) θα πρέπει κάθε μήνα να πηγαίνω στο συμπληρωματικό ωραρίου και να βγάζω το “τικ” σε όλους του βαρδιούχους ώστε να μου το πάρει? Υπάρχει άλλος πιο σύντομος τρόπος?
  2) Πως δηλώνουμε την αλλαγή ειδικότητας ?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Εάν έχετε βάλει τικ σε ένα πίνακα, κάνοντας αναπαραγωγή τον πίνακα αυτό για την επόμενη φορά, το έχει πάλι τσεκαρισμένο και απλά επισυνάπτεται το αρχείο pdf.
   Δεν προβλέπεται τροποποιητικός για αλλαγή ειδικότητας.
   Εφόσον συνδυάζεται όμως με αλλαγή μισθού (τροποποιητικός αποδοχών).
   ή με αλλαγή ωραρίου, τροποποιητικός ωραρίου.

 • Makis

  Κατά την καταχώρηση εντύπου αναγγελίας πρόσληψης, εκ παραδρομής στο όνομα της εργαζόμενης καταχώρησα το μητρώνυμο.
  Οταν αντιλήφθηκα το λάθος, ήταν ήδη αργά. Πώς μπορώ να κάνω τη διόρθωση; και μέχρι πότε;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

  • admin

   Εμφανίστετο σωστά στους πίνακες, και σας συνιστούμε να καταθέσετε στον ΟΑΕΔ κάποια γνωστοποίηση να τους ενημερώνετε για το γεγονός.

   • Makis

    Ευχαριστώ θερμά για την άμεση απάντηση. Δυστυχώς, και στον πίνακα προσωπικού υπάρχει το ίδιο λάθος, επειδή κατά την σύνταξή του “τραβάει” τα στοιχεία απο το έντυπο της πρόσληψης. Θα προχωρήσουμε άμεσα σε γνωστοποίηση.
    Και πάλι ευχαριστώ…

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Kαλησπέρα , θα ήθελα να ρωτήσω σε λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ποιο έντυπο συμπληρώνουμε ??? το Ε5 Η ΤΟ Ε7 ???

 • EVI

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΣ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΙς 26/3/2013 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 1/4/2013 ΣΤΕΛΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗς ΡΕΠΟ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.ΘΕΛΩ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΩ ΑΛΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΠΟ ΘΑ ΒΑΛΩ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΠΟΥ ΠΗΡΑ στις 26/3/2013
  ΚΑΙ ΣΤΙς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΣΤΙς 1/4/2013??ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • admin

   Δεν είναι υποχρεωτικό να γράψετε τις παρατηρήσεις, αλλά και κατά τη δική μας άποψη είναι ορθότερο με τις παρατηρήσεις.

 • Evgenia

  Καλημερα κ καλο μηνα.

  Στην περιπτωση που καθε μηνα χρειαζεται να υποβαλεται το μηνιαιο προγραμμα εργασιας, με ποια μορφη το στελνω, συμπληρωματικος ωραριου ή τροποποιητικος ωραριου?

  Κ επιπλεον, ανοιγοντας την αναλογη κατασταση, τα ατομα του προσωπικου θα ειναι ηδη εκχωρημενα ( συν το ενα ακομη ατομο, λογω της προσληψης του προηγουμενου μηνα που εκανα?) κ εγω απλα θα στειλω το pdf του προγραμματος εργασιας?

  Ευχαριστω

  • admin

   Συμπληρωματικός ωραρίου. Δείτε υπάρχει βίντεο ακριβώς η περίπτωση αυτή.
   Όταν κάνετε αναπαραγωγή θα σας περάσει τους εργαζόμενους του πίνακα που επιλέγετε. Προσθέστε τους υπόλοιπους για να υπάρχουν τα ίδια άτομα στον πίνακα και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 • ΥΙΑΝΝΑ

  Εχω καταθεσει στον εποπτη εργασιας τον πίνακα προσωπικού μου 2 ατόμων τον Νοεμβριο του 2012
  Στις 31 Μαρτιου λήγει η μία σύμβαση ορισμενου χρόνου και στις 1 Απριλιου θέλω να κάνω στο ίδιο ατομο μια σύμβαση 4ωρη εως 30/9/2013. Ποιον πίνακα πρέπει να συμπληρώσω.. Τον αρχικο;;;

  • admin

   Αρχικό, αλλά να γράψετε στις παρατηρήσεις ότι αφορά τροποποιητικό ωραρίου του ΧΧΧΧΧ συγκεντρωτικού.

 • THEODOSIS

  ετησιοσ πινακασ χειρογραφοσ, η απολυση ατομου πωσ γινεται ?? πρεπει οποσδηποτε να κατατεθει ξανα ηλεκτρονικα ο ετησιοσ και μετα η απολυση ? ειναι απαραιτητο να επανακατεθει ηλεκτρονικα ο στησιοσ γιατι ειναι πολλα ατομα και δεν υπαρχει δυνατοτητα αρχειου ακομη

  • admin

   Το σύστημα δεν κάνει τέτοιου είδους συσχετίσεις. Μπορείτε να καταθέσετε την απόλυση ηλεκτρονικά.

 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Εχω επανυποβάλειτον χειρόγραφο ετήσιο πινακα ηλεκτρονικα.Κατά την υποβολεί όμως έχω κάνει λάθος και τους εργαζόμενους του ένος υποκατασήματος τους έχω τοποθετήσει σε αλλο υποκατάστημα.Μπορώ να το διορθώσω και πως?

  • admin

   Με τροποποιητικό ωραρίου. Δείτε στις οδηγίες του Υπουργείου που βρίσκονται μέσα στην εφαρμογή στο τέλος.

 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Καλησπέρα σας,έχω κάνει επανυποβολή του ετήσιου πίνακα (τον χειρόφραφο)ως αρχικό με αρ.πρωτοκόλου.Κατά την υποβολή όμως έχω κάνει λάθος και τους εργαζόμενους του ενός υποκαταστήματος τους έχω βάλει σε άλλο υποκατάστημα σε άλλη διεύθυνση.Πως μπορώ να το διορθώσω?Ευχαριστώ πολύ

 • Eleftehria

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να ρωτήσω στο έντυπο Ε4 και στο πεδίο προυπηρεσία βάζουμε την αναγνωρισμένη προυπηρεσία που είχε ο εργαζόμενος κατα την ημερομηνία πρόσληψης?ή την συσσωρευμένη προυπηρεσία απο την ημερομηνία πρόσληψης έως και την ημέρα που στέλνω τον πινακα?οι απόψεις διίσατανται.

  • admin

   Την προϋπηρεσία σε προηγούμενους εργοδότες. Άλλως θα έπρεπε κάθε φορά που κάνετε πίνακα να κάνετε εκ νέου υπολογισμούς.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θα ήθελα να ρωτήσω στο πρόγραμμα ωρών εργασίας το pdf αν δεν είναι σφραγισμένο και υπογραμμένο θα υπάρξει πρόβλημα ???

  • admin

   Δεν εμφανίζεται από κάπου ρητή υποχρέωση να το σφραγίσετε και να το υπογράψετε πριν το ανεβάσετε στο σύστημα. Να το σφραγίσετε όμως και να το υπογράψτε πριν το αναρτήσετε, και να βάλετε πίσω συνημμένο το πίνακα που έλαβε το πρωτόκολλο. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε κάνει σύσταση να βάζετε αναλυτικό τίτλο στο πρόγραμμα, τίτλος ο οποίος να εμφανίζεται στις παρατηρήσεις του πίνακα για να υπάρχει εύκολη συσχέτιση. Επίσης μπορείτε να γράφετε με το χέρι το πρωτόκολλο του πίνακα στο πρόγραμμα.

 • admin

  Μπορείτε να καταθέσετε τροποποιητικό αποδοχών, καθώς έχει 15 ημέρες προθεσμία και θα μείνει ηλεκτρονικό αρχείο.

 • TAS

  ΚΑΛΗΜΈΡΑ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΙΝΆΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΧΏΝ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ ΤΡΑΒΆΩ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΌ ΠΙΝΆΚΑ, ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΡΆΦΩ ΑΛΛΑΓΉ ΑΠΟΔΟΧΏΝ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΊΖΩ ΤΗΝ ΙΔΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΟΠΩΣ ΈΚΑΝΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΌ ΠΙΝΆΚΑ?? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • admin

   Συσχετίστε με τον αρχικό, κάντε αναπαραγωγή από κάποιον πίνακα που έχει τον εργαζόμενο, διαγράψτε τους υπόλοιπους εάν υπάρχουν, και γράψτε στις παρατηρήσεις οπωσδήποτε την ημερομηνία από την οποία αλλάζει ο μισθός.

 • admin

  Δείτε στις οδηγίες του Υπουργείου αναφέρεται ότι πρέπει να κάνετε τροποποιητικό ωραρίου, και περιγράψτε στις παρατηρήσεις το γεγονός.

 • Agathi

  Στο site του Υπουργείου απασχόλησης ζητά να υποβάλω τον πίνακα προσωπικού από μια εφαρμογή net framework v.3,5 για δημιουργία αρχείων *.xml και *.xsa αλλά δεν μπορώ να την βρω με τίποτε. που πρέπει να απευθυνθώ για να με βοηθήσουν. Στο γραφείο εργασίας ή σε κάποιον προγραμματιστή.
  Επίσης αναφέρει για τον πίνακα προσωπικού. Το πρόγραμμα εργασίας θα το υποβάλλουμε κι αυτό ηλεκτρονικά;

  • admin

   Τα αρχεία αυτά είναι για γρηγορότερη καταχώριση των στοιχείων. Εάν σας δυσκολεύουν, μπείτε και καταχωρίστε εσείς τα στοιχεία.

 • TAS

  καλημέρα. θέλω να κάνω αλλαγή αποδοχών σε έναν υπάλληλο. έχω επανυποβαλλει ηλεκτρονικα τον αρχικό πινάκα κ έχω βάλει με αρχείο xml όλους τους υπαλλήλους. Τώρα πως θα υποβάλω νέο πινάκα μονό για την αλλαγή αποδοχών για τον έναν υπάλληλο? Θα πρέπει να αλλάξω τα στοιχειά του στην καρτέλα του? θα πρεπει να τον καταχωρήσω πάλι εκει που ζητάει εισαγωγή υπαλλήλων η θα τον τραβήξω απο το xml που εχω κάνει?

  • admin

   Όπως σας βολεύει. Είτε από την αναπαραγωγή προηγούμενου πίνακα και διαγράψτε τους υπόλοιπους. Είτε εισαγωγή με xml. Είτε με απλή καταχώριση του.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Καλημέρα σας .
  Έχουμε περιπτώσεις που εργαζόμενοι μετακινούνται από μια εταιρεία του ομίλου σε άλλη εταιρεία του ομίλου ( διαφορετικής νομικής υπόστασης ) και η διαδικασία μέχρι σήμερα ήταν να φέρνουμε στον ΟΑΕΔ την κάρτα πρόσληψης και πίσω έμπαινε μια σφραγίδα από τον ΟΑΕΔ για την μετακίνηση.
  Στον εργαζόμενο αναγνωρίζουμε πλήρη δικαιώματα κατά την μεταφορά στην νέα εταιρεία .( συμπληρώνετε συμφωνητικό που το υπογράφουν και οι 2 πλευρές για την πλήρη αναγνώριση δικαιωμάτων )
  Ποια πρέπει να είναι η διαδικασία με την ηλεκτρονική υποβολή σε ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΣΕΠΕ ????

  • admin

   Όσον αφορά τον πίνακα, σας συνιστούμε να κάνετε στην νέα επιχείρηση τροποποιητικό ωραρίου (όπως αναφέρουν οι οδηγίες του υπουργείου στις μετακινήσεις) περιγράφοντας στις παρατηρήσεις ακριβώς το γεγονός.

 • ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κάνω αναγγελία υπερωριών στο πεδίο που πρέπει να συμπληρώνουμε για το σύνολο των ωρών που έχουν πραγματοποιηθεί από αρχές του έτους δεν θα πρέπει να μας βγάζει αυτόματα τις ώρες που έχουμε πάρει άδεια και οχι να καθόμαστε να μετράμε τι ώρες έχουμε πάρει έγκριση . ???

 • DIMITRIS

  Καλησπέρα σας,
  Όταν έχουμε αλλαγές στο ωράριο στέλνουμε τροποποιητικό ωραρίου.Επιλέγουμε μόνο τους εργαζομένους για τους οποίους κάνουμε τροποποίηση ή όλους?Στο επισυναπτόμενο αρχείο με το πρόγραμμα που θα στείλουμε θα περιλαμβάνει όλο το ωράριο εργασίας με όλους τους εργαζομένους ή μόνο αυτούς που έγιναν οι αλλαγές?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  Καλησπέρα θα πρέπει να αναγγέλλω όλες τις υπερωρίες .ΠΧ την 10Η και την 11Η την αμείβω με ποσοστό 1,80 χωρίς άδεια θα πρέπει να κάνω αναγγελία ανεξάρτητα πως τις πληρώνω ??

  • admin

   Η αναγγελία ορίζεται από το νόμο. Πρέπει να την κάνετε για να μην έχετε κυρώσεις.
   Εάν τώρα δεν κάνετε τις διατυπώσεις, όχι μόνο κινδυνεύεται με πρόστιμο, αλλά θα πρέπει να τις πληρώσετε και με 80% προσαύξηση αντί 40%.

 • ΑΛΕΞΗΣ

  Καλημέρα εργαζόμενος με πρακτική άσκηση από ΤΕΙ πρέπει να αναγγέλλεται σε ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ ???

 • admin

  Όχι. Στην καταγγελία είναι υποχρεωτικό.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο πεδίο Σύνολο αποδοχών για τους ημερομίσθιους θα πρέπει να αναγράφετε το ημερομίσθιο η να γίνετε η αναγωγή σε μισθό ( ημερομίσθιο επί 26 )

  • admin

   Ότι και να βάλετε δεν θα έχετε θέμα εάν γράψετε στις παρατηρήσεις του εργαζομένου τι αφορά.

 • Καλημέρα σας, στο πεδίο της προυπηρεσίας όταν ο εργαζόμενος έχει πχ 1,5 έτη θα βάζω ανάλογ ακέραιο με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω?

 • aris

  Θέλω να στείλω μια αναγγελία πρόσληψης από 19/3/2013.Εχω ήδη καταθέσει έναν αρχικό πίνακα εβδομαδιαιού προγράμματος εργασίας και έναν συμπληρωματικό ωραρίου για την επόμενη εβδομάδα και έχω πάρει αριθμούς πρωτοκόλλου.Με την αναγγελία πρόσληψης πρέπει να υποβάλλω και συμπληρωματικό πρόσληψης αν δεν κάνω λάθος.
  Με τον συμπληρωματικό πρόσληψης μου ζητάει αριθμό πρωτοκόλλου αρχικής.1)Θα κατάχωρήσω το πρωτόκολλο του αρχικού πίνακα? Αν ναί θα το καταχωρώ σε κάθε νέα προσληψη? 2)Ο εργαζόμενος δουλέυει με βάρδιες.Στο αρχείο pdf που θα επισυνάψω θα γράψω τις βάρδιες για την πρώτη εβδομάδα εργασίασς του?

  • admin

   Τον αρχικό θα καταχωρείτε σε όλους τους επόμενους πίνακες.
   Όσες εβδομάδες θέλετε. Στη συνέχεια συμπληρωματικό ωραρίου για τις επόμενες.

 • Βασίλης

  Kαλημέρα,

  Στο πεδίο αιτιολογία για την αναγγελία υπερωριών στo βιομηχανικό κλάδο, γνωρίζετε τι μπορώ να αναφέρω;

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω αν στο έντυπο οικειοθελείς αποχώρησης η λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου πρέπει να επισυνάψω το έντυπο με υπογραφή εργοδότη ?

Leave a Reply to paraskevi Cancel reply

  

  

  


seven − 1 =