Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα προσωπικού σε ηλεκτρονική μορφή

Τέθηκε στις 15/10/2012 σε λειτουργία και εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως προς το τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) και των θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης (Ε8 & Ε9).
Επίσης, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ τις μεταβολές προσωπικού με τα έντυπα Ε3, Ε5, Ε6 & Ε7.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία 
Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού 2013 νέες οδηγίες

Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα

 • Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή αρχικός, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.

Νέο βίντεο για πρόγραμμα εργασίας
Update 04-03-2013

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Παρακολουθήστε το κάτωθι βίντεο για να λάβετε μία εικόνα για την ηλεκτρονική υποβολή.
Update 07-11-2012

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Δημοτικά Διαμερίσματα Ηρακλείου 

Ότι απορία έχετε μπορείτε με σχόλιο να μας το αναφέρετε να σας απαντήσουμε
Αρχικά θα επιλέγεται το είδος του πίνακα που θα κατατεθεί:

ΕΤΗΣΙΟΣ
Κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΧΙΚΟΣ
Σε περίπτωση σύστασης νέου παραρτήματος που απασχολεί προσωπικό εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 16/11 κάθε έτους έως 14/9 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται αρχικός πίνακας προσωπικού για το παράρτημα αυτό. Ο αρχικός πίνακας είναι ο πρώτος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και αφορά τις περιπτώσεις: i) μεταβολής των αποδοχών, ii) πρόσληψης νέου εργαζομένου και iii) αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η υποβολή αρχικού πίνακα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή – και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία – και γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά την περίπτωση αλλαγής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Αφορά την περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη υποβληθεισών αποδοχών των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά πρόγραμμα ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας: αποτελεί συνέχεια ήδη υποβληθέντος προγράμματος ωραρίου εργασίας είτε οργάνωσης του χρόνου εργασίας του οποίου η ισχύς έχει παρέλθει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου.

(συνιστάται η αναγραφή των παραπάνω “τίτλων” πάνω στο πίνακα προσωπικού που κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας)

Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml):
Με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» επιλέγεται αρχείο σε μορφή *.xml, από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία των εργαζομένων και θα εισαχθούν αυτόματα στον προς υποβολή πίνακα προσωπικού. Το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή του υποβάλλοντος και έχει μορφή *.xml. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής από την αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση της οποίας καταχωρούνται τοπικά τα στοιχεία των εργαζομένων και παράγεται το σχετικό αρχείο σε μορφή *.xml. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που το αρχείο *.xml παράγεται από λογισμικό τρίτων, μπορείτε να κατεβάσετε από το ίδιο σημείο το σχήμα (*.xsd) του αρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
Κατά την υποβολή τροποποιητικού ή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού αναφέρονται υποχρεωτικά στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του τελευταίου ηλεκτρονικά υποβληθέντος ετήσιου ή αρχικού πίνακα και η ημερομηνία υποβολής αυτού. Όταν υποβάλλονται περισσότεροι του ενός τροποποιητικοί ή Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού, τότε το σύνολο των πινάκων αυτών θα αναφέρονται στον ίδιο ετήσιο ή αρχικό πίνακα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ετήσιος ή αρχικός που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί πχ κατά την υποβολή ενός συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού να εισαχθούν στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου συμπληρωματικού πίνακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο παράρτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Συμπληρώνονται τα πεδία «Άνδρες», «Γυναίκες», «Ανήλικα» και «Σύνολο» για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το πεδίο παρακαλείστε να υποβάλλετε τόσο πληροφορίες που αφορούν το προς υποβολή έντυπο όσο και γενικότερα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής ως προς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου.

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Εισάγεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και ελέγχεται. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «Δ.Ο.Υ.», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ του τόπου κατοικίας, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ» και «Α.Φ.Μ.» του τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και του ιατρού εργασίας (ΙΕ) που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στο παράρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ

Αφορά την κατάθεση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΠΕΚ ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης των δικαιολογητικών ορισμού ΤΑ και ΙΕ για τον έλεγχο του νομοτύπου της ανάθεσης. Το πεδίο συμπληρώνεται ως κείμενο πχ «2054/11-09-2012».

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται το πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ και του ΙΕ στο παράρτημα πχ «κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 12:00 – 13:40».

ΒΕΒΑΙΩΝ
Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του βεβαιούντος την ορθότητα των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών.

Για να βρείτε τις μεικτές αποδοχές πατήστε εδώ ή http://ergatika.gr/sse/
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα στοιχεία των απασχολούμενων είναι προ-συμπληρωμένα όταν προηγουμένως έχει γίνει η επιλογή «Ε4 – Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)’ ή «Ε4 – Αναπαραγωγή από Προηγούμενη Υποβολή».

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική διότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας.

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Συμπληρώνεται το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποβληθούν με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Σε τέτοια περίπτωση τα δύο πεδία πρέπει να είναι κενά, να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» και να προσδιορίζεται το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Επισυναπτόμενο αρχείο» στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εάν πρόκειται για πρακτική άσκηση, να αναγραφεί σε αυτό το πεδίο «Πρακτική άσκηση-ημεδαπός», ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός ΕΕ» ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας».

Επισυναπτόμενο αρχείο
Αφορά μόνο την υποβολή του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Το αρχείο αναζητείται στον τοπικό υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η υποβολή και αφού επιλεγεί, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο έντυπο. Όταν το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας υποβάλλονται με επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει:

-τα δύο πεδία «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και  «ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ» να είναι κενά και

-να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ».

Επισήμανση: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε4 δεν μπορεί να ακολουθηθεί για τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190Α/31-8-2000).

483 comments to Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

 • marion

  Καλησπέρα στείλαμε πίνακα προσωπικού με ημερομηνία πρόσληψης
  18/11/2013 ενώ η πρόσληψη ,το πορτοκαλί βιβλίο και η σύμβαση
  μερικής είναι με 20/11/2013 γιατί έγιναν με πρόγραμμα ΟΑΕΔ.
  Τι μπορώ να κάνω?

  • admin

   Να κάνετε γνωστοποίηση για το λάθος σε όλες τις εμπλεκόμενε υπηρεσίες. Κυρίως με το ΙΚΑ που θα έχετε θέμα με την ασφάλιση και τον ΟΑΕΔ που θα έχετε πρόβλημα με το πρόγραμμα.

 • Tolis

  Καλησπέρα σας, σε μισθωτό (1200 ευρω μεικτά τον μήνα) έγραψα καταλάθως ωρομίσθιο 6 ευρω αντί για 7,2 στην αναγγελία πρόσληψης (έντυπο ε3). Στον πίνακα προσωπικού αναγράφεται το σωστό ωρομίσθιο. Χρειάζεται διόρθωση, και αν ναι, πως να την κάνω; Ευχαριστώ

  • admin

   Ο πίνακας έχει σημασία. Γιαυτό και στις αλλαγές μισθού αλλάζετε μόνο πίνακα.

 • theodosis

  καλημερα
  προσληψη νεου και μοναδικου ατομου μεσα στον οκτωμβριο θεωρειται ετησιοσ και δεν υπαρχει αλλη υποχρεωση?? ευχαριστω

 • ΜΑΡΙΑ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΠΙΝΑΚΑ ΕΤΗΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΩ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΝΟΝΙΚΑΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ; ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΣΩ ΕΤΣΙ

  • admin

   Ίσως να έχετε πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο από το ΙΚΑ. Ίσως να σκάσει σε κάποιο έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας, ή σε κάποιο πρόγραμμα που θα επιχειρήσετε να μπείτε.
   Ούτως ή άλλως όμως εκπρόθεσμος είναι τώρα, εκπρόθεσμος θα είναι και τότε. Τι θα αλλάξει εάν τον καταθέσετε όταν χρειαστεί; (εσείς θα αναλάβετε την ευθύνη να πράξετε).

 • Konstantina

  Καλημέρα σας!
  Για μια εργαζόμενη με μειωμένο ωράριο (6 ώρες αντί για 8) λόγω πρόσφατης γέννας, τί ωράριο δηλώνω στον ετήσιο πίνακα? Το κανονικό της είναι 8πμ-4μμ, αλλά για 1 χρόνο θα δουλεύει 10πμ-4μμ.
  Ευχαριστώ

  • admin

   Κατά την άποψή μας δηλώστε το κανονικό (πλήρες) ωράριο με παρατήρηση ότι λαμβάνει 2 ώρες μειωμένο λόγω θηλασμού από 8 – 10.

 • Eleni Papadaki

  Καλησπέρα! Έστειλα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης και καταλάθος οι ώρες πληκτρολογήθηκαν 20 αντί για 40 ενώ το ωράριο φαίνεται για 40 ώρες από τον πίνακα προσωπικού. Πως μπορώ να το διορθώσω?

  • admin

   Διορθωτικά έντυπα δεν υπάρχουν. Το λάθος κατά την άποψή μας δεν είναι σοβαρό. Ίσως στον ΟΑΕΔ να σας ζητήσουν κάποια γνωστοποίηση από το κατά τόπους τμήμα.

 • Ria

  Εργοδοτης ο οποιος ασφαλιζει για πρωτη φορα σε νεο παραρτημα(το παραρτημα κανει απογραφη την ημερα της προσληψης) εχω προθεσια 3ημερων για να στειλω πινακα και προσληψη;

  • admin

   Γράψτε τους στο κεντρικό με παρατήρηση και να τους γράψετε μετά στο υποκατάστημα.

 • 1.Eχω αποστείλει αναγγελία πρόσληψης και πίνακα της επιθεώρησης εργασίας για άτομο που θα απασχοληθεί με μερική απασχόληση χωρίς όμως να στείλω την ατομική σύμβαση ηλεκτρονικά (από 01/07/2013). Υπάρχει αυτοτελές πρόστιμο και πόσο είναι? Μπορώ να στείλω εκπρόθεσμα την σύμβαση? Από ποιον φορέ θα ελεγχθώ από ΙΚΑ ή Επιθεώρηση εργασίας?

  • admin

   Να καταθέσετε τη σύμβαση χειρόγραφα στην Επιθεώρηση Εργασίας, δεν υπάρχει πρόστιμο, αλλά το ΙΚΑ θα σας καταλογίσει πλήρες ένσημο για το διάστημα πριν την κατάθεση (- 8 ημέρες).

 • christos

  Καλησπέρα ,
  έχω έναν εργαζόμενο που είναι ξένος
  ( ex patrietes ) εργάζεται στην Ελλάδα αλλά πληρώνεται και ασφαλίζεται στο εξωτερικό.
  Τον συγκεκριμένο εργαζόμενο πρέπει να τον αναγγείλω στην ετήσια κατάσταση ???

 • ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΙ ΚΑΝΩ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΩ

  • admin

   Να καταθέσετε χειρόγραφα ορθό πίνακα μέχρι 15-11-2013, στον οποίο να κάνετε μία σημείωση για το γεγονός.

 • tasos

  καλημερα. Εργοδότης κάνει σήμερα απογραφή στο ΙΚΑ. Παίρνει κωδικούς αύριο. Θέλει να κάνει πρόσληψη προσωπικού , αλλά δεν έχει πιστοποιητικό τεχνικού ασφαλείας γιατί δεν ξεκίνησαν τα σεμινάρια ακόμα. Εκεί που ζητά τεχνικό ασφαλείας τι θα βάλουμε?

  • admin

   Κανονικά πρέπει να ορίσετε εξωτερικό συνεργάτη.
   Άτυπα έχουμε αναφέρει, ότι προσωρινά για να περάσει ο πίνακας, μπορείτε να βάλετε τα στοιχεία του εργοδότη με το ΑΦΜ και βάλτε παύλα στο ωράριο και πτυχίο και στην ημερομηνία λήξης βάλτε του χρόνου 31-12.

 • george

  Γεια σας.
  Έχω κάνει αναγγελία πρόσληψης, κ μετά πάω να υποβάλω πινάκα προσωπικού για αυτον τον εργαζόμενο, ως αρχικό… αντί να το ανεβάσω ως συμπληρωματικο πρόσληψης τον ανέβασα ως συμπληρωματικό ωραρίου. Τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?

  • admin

   Επίσημα κάντε μία γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας.
   Εάν δεν έχει αναλάβει ακόμα εργασία ο εργαζόμενος, θα σας προτείναμε να τον καταχωρούσατε ορθά και στις παρατηρήσεις να βάζατε μία σημείωση ότι έχει κατατεθεί εκ παραδρομής και ως συμπληρωματικός ωραρίου.

 • gregory

  καλησπέρα, σε υποκατάστημα στο οποίο μόλις σήμερα χρειάστηκε για πρώτη φορά να κάνω πρόσληψη με ηλεκτρονική υποβολή, αναγκάστηκα να δηλώσω τον πίνακα προσωπικού ώς αρχικό με σημείωση οτι αφορά σε πρόσληψη κλπ καιτο σύστημα μου εμφάνιζε το έτος 2012.Πατάω υποβολή και μου εμφανίζει μήνυμα οτι ο πίνακάς είναι εκπρόθεσμος,πατάω οκ και με επαναφέρει στο σημείο πριν την υποβολή,ξαναπατάω υποβολή, μου λέει ξανά οτι ο πίνακας είναι εκπρόθεσμος κ.ο.κ.Αποτέλεσμα οτι όσες φορές πάτησα υποβολή παρόλο που ο πίνακας ήταν εκπρόθεσμος η υποβολή ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί.Με τα πολλά ξαναστήνω ένα νέο αρχικό πίνακα και αυτή τη φορά μου εμφανίζει το έτος 2013, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και κανονικά.Τώρα όμως που μέχρι την 15/11/2013 πρέπει να υποβάλλω τον ετήσιο πίνακα δεν μου επιτρέπει και με παραπέμπει σε αυτόν που μόλις υπέβαλλα.Τι να κάνω προκειμένου να υποβάλλω τον ετήσιο πίνακα προσωπικού?

  • admin

   Όπως καταλάβατε είχατε ανοίξει αρχείο πριν τις 15-09-2013 και για το λόγο αυτό τον είχε ονομάσει αρχικό και δεν περνούσε τώρα καθώς έχει καταργηθεί η επιλογή αυτή με τον ετήσιο.
   Έπρεπε να κάνετε πρώτα τον ετήσιο και μετά τη νέα πρόσληψη, ή να βάζατε στον ετήσιο και τη νέα πρόσληψη με σημείωση.
   Τώρα αναγκαστικά θα υποβάλετε ετήσιο χειρόγραφα, με γνωστοποίηση για το τι έχει συμβεί.

 • marina

  εστειλα εκ παραδρομής ετησιο πινακα για μια προσληψη και δεν περιλαμβανει ολους τους εργαζομενους της επιχειρησης .μπορει να γινει τροποποιηση ωστε ο ετησιος πινακας να περιλαμβανει ολους τους εργαζομενους????

 • ΥΠΟΒΟΛΗ 16/09/2013 ΩΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 16/09/2013.ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ 11 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΩ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΥΤΕ ΩΣ ΑΡΧΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ.ΙΣΩΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΡΕΠΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΟ SITE ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΔΗΛ.ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΩΣ 15/11/2013?

  • admin

   Εάν έχετε καταθέσει ως ετήσιο την πρόσληψη, τότε να καταθέσετε τον πραγματικό ετήσιο χειρόγραφα με γνωστοποίηση του γεγονότος.

 • admin

  Εφόσον υπογράψουν οι εργαζόμενοι, να καταθέσετε εντός 8 ημερών τις συμβάσεις ηλεκτρονικά, και την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού σε 2 ημέρες.

 • admin

  Δεν υπάρχει πρόβλημα από όσο γνωρίζουμε, μπορείτε να προχωρίσετε.

 • Χριστίνα

  Καλημέρα έχω υπαλλήλους με 6ημερη εργασία και πρέπει να υποβάλω πίνακα εβδομαδίαίας ανάπαυσης ηλεκτρονικά αλλά δεν ξέρω πώς!Θα ήμουν ευγνώμων αν με καθοδηγούσατε!Χειρόγραφα το ΣΕΠΕ δεν τα δέχεται και δεν έχουν ιδέα πώς πρέπει να υποβληθούν!

  • admin

   Παρακολουθήστε τα βίντεο και διαβάστε τις οδηγίες. Εάν δεν μπορείτε να τα καταφέρετε αξιόπιστα μόνη σας, να απευθυνθείτε σε λογιστή, καθώς τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά και οι διαδικασίες θέλουν γνώση και εξοικείωση.

 • Evgenia

  Γεια σας.
  Εχω κανει αναγγελια προσληψης, κ μετα παω να υποβαλω πινακα προσωπικου για αυτον τον εργαζομενο, ως αρχικο, διοτι δεν ειχε μεχρι τωρα προσωπικο.
  Αφου εχουν συμπληρωθει ολα τα πεδια, μου βγαζει το μηνυμα ‘το ΑΦΜ δεν ειναι σωστο’.
  Το αφμ του εργοδοτη ειναι τσεκαρισμενα σωστο, καθως φαινεται κ πανω στα ηδη γραμμενα στοιχεια απο το συστημα.
  Τι κανω σ αυτη την περιπτωση? Κ μεχρι ποτε πρεπει να το υποβαλω?
  Ευχαριστω πολυ

  • admin

   Το σύστημα τραβάει δεδομένα από τη βάση του ΙΚΑ. Επικοινωνήστε με το ΙΚΑ να ελέγξετε το καταχωρημένο ΑΦΜ. Εάν είναι σωστό, τότε θα πρέπει να μιλήσετε άμεσα με τα τηλέφωνα που δίνει το Υπουργείο για το Σύστημα. Εάν φτάσει η ύστατη στιγμή και δεν έχετε καταφέρει να επιλύσει το πρόβλημα, εκτυπώστε το μήνυμα με το κώλυμα συντάξτε και ένα έγγραφο γνωστοποίηση και καταθέστε χειρόγραφα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

 • Lena S.

  Καλησπέρα σας,

  σε αλλαγή ειδικότητας εργαζομένου όπου δεν αλλάζει το ημερομίσθιο ούτε ημέρες,ώρες κλπ αλλά ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ(από 105 σε 101),
  ποιά είναι η τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εργοδότης απέναντι σε ικα και επιθεώρηση εργασίας?
  Απ’όσα έχω διαβάσει,στην επιθεώρηση δεν χρειάζεται καμμία κοινοποίηση.
  Στο ΙΚΑ χρειάζεται μόνο αλλαγή ειδικότητας στην μηνιαία ΑΠΔ που καταθέτει ο εργοδότης και καμμία άλλη πιο επίσημη κοινοποίηση?

  Ευχαριστώ πολύ

 • ΜΙΧΑΛΗΣ

  Καλησπέρα σας,

  Θέλω να μεταφέρω έναν υπάλληλο από το κεντρικό στο υποκατάστημα χωρίς τροποποίηση ωραρίου ή ειδικότητας.
  Τι ηλεκτρονικό έντυπο χρησιμοποιώ για τον ΣΕΠΕ?

 • Ελένη

  Πρέπει να υποβάλλω συμπληρωματικό ωραρίου, οφείλω να καταθέσω πίνακα για όλους τους εργαζόμενους που συμπληρώνω το ωράριο;

  • admin

   Για όλους τους εργαζόμενους που λήγει το πρόγραμμά τους. Εάν κάποιοι έχουν σταθερό ωράριο και το έχετε δηλώσει, να μην τους συμπεριλάβετε.

 • silokin

  Καλησπέρα,
  υποβάλλαμε πίνακα προσωπικού για τροποποίηση αποδοχών (βάσει της ΕΓΣΣΕ). Στα παιδία «Ώρες ενάρξεως και λήξης εργασίας» αναγράφει «Υποβολή με επισυναπτόμενο έντυπο». Το επισυναπτόμενο έντυπο έπρεπε να ήταν η σύμβαση σκαναρισμένη ή το PDF που δημιουργήσαμε από τη φόρμα; Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται η στήλη μικτές αποδοχές, ενώ στο PDF αρχείο που υποβάλλαμε υπήρχε. Έγινε κάποιο λάθος;
  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

  • admin

   Δείτε σχετικά για το πρόγραμμα εργασίας : http://ergatika.gr/2013/06/programma-ergasias-pdf-arxeio-ypodeigma/
   Δείτε και το βίντεο. Δεν πρέπει να γράψετε κείμενο, αλλά να τσεκάρετε το τετραγωνάκι που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.
   Η σύμβαση είναι ανεξάρτητη, από 01-07-2013 θα είναι ηλεκτρονικά, θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία τις επόμενες ημέρες.

 • stergios

  έχω καταθέσει χειρόγραφη κατάσταση προσωπικου στις 4/6/12 μπορώ να καταθέσω μια αρχικη ηλεκτρονικά σήμερα?πρέπει? ή θα περιμένω στο διάστημα 15/9-13-15/11/13 που έιναι η ετήσια υποβολή.
  Ευχαριστώ

  • admin

   Και οι δύο επιλογές είναι ορθές. Μπορείτε να καταθέσετε, αλλά δεν είστε υποχρεωμένος. Εφόσον δεν έχετε κάποια μεταβολή μπορείτε να περιμένετε του συγκεντρωτικούς.

 • Yiannis

  Καλησπέρα σας,

  Έχουμε προσλάβει εργαζόμενο με σύμβαση ορισμένου χρόνου κάνοντας την ηλεκτρονική υποβολή στις 19/03/2013, του οποίου η σύμβαση έληγε στις 19/06/2013 και θέλουμε να του ανανεώσουμε. Θα χρειαστεί να υποβάλλουμε εκ νέου αναγγελία πρόσληψης και πίνακα προσωπικού, και αν ναι θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη? Τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?

  • admin

   Εφόσον δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην εργασιακή σχέση πίνακας προσωπικού δεν χρειάζεται. Όσον αφορά τα έντυπα του ΟΑΕΔ δεν είναι η ειδικότητά μας, αλλά από όσο γνωρίζουμε δεν χρειάζεται απόλυση πρόσληψη.

 • GIANNIS

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΧΘΕΣ 18/06 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 19/06 ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΕΙ? ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ ?

  • admin

   Ο πίνακας πρέπει να κατατίθετε πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Για να σας βγάζει 2012 προφανώς καταχωρείτε πρώτη φορά πίνακα στην επιχείρηση αυτή (να μην σας ανησυχήσει το 2012), άρα καταχωρείτε με την ένδειξη “αρχικός”, ο οποίος δεν είναι κλειδωμένος, άρα θα σας πάρει την πρόσληψη. Εφόσον είναι εποχιακή επιχείρηση έχετε ένα μήνα περιθώριο (παρ. γ αρ. 16 ν 2874/00), αν και οι οδηγίες δείχνουν να μην λαμβάνετε υπόψη η παράγραφος αυτή.

 • soho

  καλησπερα σας!

  3 απορίες εχω που αφορούν επικείμενη πρόσληψη καθαρίστριας με ημιαπασχόληση σε Ιερό Ναό, ενώ παράλληλα απασχολεί και νεωκόρο.

  ειναι υποχρεωτική η αναγραφή τεχνικού ασφαλείας στην συμπληρωση εντύπου Ε3?
  απο όσο γνωρίζω,ο ναος δεν ειχε υποβάλει τα προηγούμενα ετη πινακα προσωπικού γενικά (καθως οπως μου ειπαν, το αρμοδιο τμήμα δεν τα απαιτούσε!)

  προφανώς ομως δεν θα επρεπε να υποβληθεί πίνακας ετήσιος , τροποποιητικός λόγω πρόσληψης και το έντυπο της ημιαπασχόλησης?

  • admin

   Εφόσον υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δεν απαλλάσσεται ο ναός από τις διαδικασίες. Στην πράξη όμως τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν κατέθεταν πίνακες, και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν δημιουργούσαν προβλήματα. Ακόμα και τώρα με την ηλεκτρονική υποβολή δεν είμαστε σίγουροι εάν τα πρόσωπα αυτά ξεκινήσουν να καταθέτουν, θα κάνουν καλό, ή απλά θα επιβαρύνουν το σύστημα με επιπλέον ανάγκες αποθήκευσης και διαχείρισης;
   Εφόσον καταθέσετε πίνακες να συμπληρώσετε όλα τα πεδία.

 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Γεια σας,θέλω να κάνω πρόσληψη έναν εργαζόμενο ο συμπληρωματικός πίνακας πρόσληψης θα έχει όλα τα ονόματα των υπαλλήλων ή μόνο του καινούργιου?

 • logmar29

  Καλησπέρα σας.
  Αναφέρατε σε προηγούμενα σχόλια πως για σοβαρά σφάλματα είναι απαραίτητη η κατάθεση γνωστοποιήσεων στην αρμόδια υπηρεσία. Ποια σφάλματα θεωρούνται σημαντικά;
  Στο έντυπο Ε3 του ΟΑΕΔ δηλώθηκε κατά λάθος ότι ένας εργαζόμενος έχει ως τύπο ταυτότητας “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ”, ενώ έχει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και είναι Έλληνας πολίτης. Αυτό θεωρείται σοβαρό σφάλμα;

  • admin

   Κατά την άποψή μας δεν είναι πολύ σοβαρό λάθος. Το θέμα είναι πως εάν γίνεται για το κάθε παραμικρό λάθος γνωστοποίηση, πιο πολύ κακό θα κάνετε στο σύστημα παρά καλό.

 • Nancy

  Καλημέρα, εκ παραδρομής έγινε ηλεκτρονική αναγγελία μισθωτού ως αορίστου χρόνου, ενώ κανονικά είναι ορισμένου χρόνου. Γίνεται η διόρθωση ηλεκτρονικά με κάποιον τρόπο ή πρέπει να πάει γνωστοποίηση με φυσική παρουσία στον ΟΑΕΔ; Ευχαριστώ

  • admin

   Είναι σοβαρό λάθος. Άμεσα (όσο μεγαλύτερο διάστημα περνάει τόσο πιο ύποπτο θα φαίνεται) να απευθυνθείτε ΟΑΕΔ, οπωσδήποτε γνωστοποίηση και ότι άλλο σας πουν.

Leave a Reply to paraskevi Cancel reply

  

  

  


8 × five =