Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα προσωπικού σε ηλεκτρονική μορφή

Τέθηκε στις 15/10/2012 σε λειτουργία και εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως προς το τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) και των θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης (Ε8 & Ε9).
Επίσης, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ τις μεταβολές προσωπικού με τα έντυπα Ε3, Ε5, Ε6 & Ε7.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία 
Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού 2013 νέες οδηγίες

Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα

 • Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή αρχικός, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.

Νέο βίντεο για πρόγραμμα εργασίας
Update 04-03-2013

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Παρακολουθήστε το κάτωθι βίντεο για να λάβετε μία εικόνα για την ηλεκτρονική υποβολή.
Update 07-11-2012

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Δημοτικά Διαμερίσματα Ηρακλείου 

Ότι απορία έχετε μπορείτε με σχόλιο να μας το αναφέρετε να σας απαντήσουμε
Αρχικά θα επιλέγεται το είδος του πίνακα που θα κατατεθεί:

ΕΤΗΣΙΟΣ
Κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΧΙΚΟΣ
Σε περίπτωση σύστασης νέου παραρτήματος που απασχολεί προσωπικό εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 16/11 κάθε έτους έως 14/9 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται αρχικός πίνακας προσωπικού για το παράρτημα αυτό. Ο αρχικός πίνακας είναι ο πρώτος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και αφορά τις περιπτώσεις: i) μεταβολής των αποδοχών, ii) πρόσληψης νέου εργαζομένου και iii) αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η υποβολή αρχικού πίνακα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή – και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία – και γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά την περίπτωση αλλαγής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Αφορά την περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη υποβληθεισών αποδοχών των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά πρόγραμμα ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας: αποτελεί συνέχεια ήδη υποβληθέντος προγράμματος ωραρίου εργασίας είτε οργάνωσης του χρόνου εργασίας του οποίου η ισχύς έχει παρέλθει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου.

(συνιστάται η αναγραφή των παραπάνω “τίτλων” πάνω στο πίνακα προσωπικού που κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας)

Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml):
Με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» επιλέγεται αρχείο σε μορφή *.xml, από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία των εργαζομένων και θα εισαχθούν αυτόματα στον προς υποβολή πίνακα προσωπικού. Το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή του υποβάλλοντος και έχει μορφή *.xml. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής από την αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση της οποίας καταχωρούνται τοπικά τα στοιχεία των εργαζομένων και παράγεται το σχετικό αρχείο σε μορφή *.xml. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που το αρχείο *.xml παράγεται από λογισμικό τρίτων, μπορείτε να κατεβάσετε από το ίδιο σημείο το σχήμα (*.xsd) του αρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
Κατά την υποβολή τροποποιητικού ή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού αναφέρονται υποχρεωτικά στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του τελευταίου ηλεκτρονικά υποβληθέντος ετήσιου ή αρχικού πίνακα και η ημερομηνία υποβολής αυτού. Όταν υποβάλλονται περισσότεροι του ενός τροποποιητικοί ή Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού, τότε το σύνολο των πινάκων αυτών θα αναφέρονται στον ίδιο ετήσιο ή αρχικό πίνακα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ετήσιος ή αρχικός που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί πχ κατά την υποβολή ενός συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού να εισαχθούν στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου συμπληρωματικού πίνακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο παράρτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Συμπληρώνονται τα πεδία «Άνδρες», «Γυναίκες», «Ανήλικα» και «Σύνολο» για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το πεδίο παρακαλείστε να υποβάλλετε τόσο πληροφορίες που αφορούν το προς υποβολή έντυπο όσο και γενικότερα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής ως προς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου.

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Εισάγεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και ελέγχεται. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «Δ.Ο.Υ.», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ του τόπου κατοικίας, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ» και «Α.Φ.Μ.» του τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και του ιατρού εργασίας (ΙΕ) που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στο παράρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ

Αφορά την κατάθεση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΠΕΚ ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης των δικαιολογητικών ορισμού ΤΑ και ΙΕ για τον έλεγχο του νομοτύπου της ανάθεσης. Το πεδίο συμπληρώνεται ως κείμενο πχ «2054/11-09-2012».

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται το πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ και του ΙΕ στο παράρτημα πχ «κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 12:00 – 13:40».

ΒΕΒΑΙΩΝ
Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του βεβαιούντος την ορθότητα των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών.

Για να βρείτε τις μεικτές αποδοχές πατήστε εδώ ή http://ergatika.gr/sse/
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα στοιχεία των απασχολούμενων είναι προ-συμπληρωμένα όταν προηγουμένως έχει γίνει η επιλογή «Ε4 – Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)’ ή «Ε4 – Αναπαραγωγή από Προηγούμενη Υποβολή».

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική διότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας.

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Συμπληρώνεται το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποβληθούν με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Σε τέτοια περίπτωση τα δύο πεδία πρέπει να είναι κενά, να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» και να προσδιορίζεται το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Επισυναπτόμενο αρχείο» στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εάν πρόκειται για πρακτική άσκηση, να αναγραφεί σε αυτό το πεδίο «Πρακτική άσκηση-ημεδαπός», ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός ΕΕ» ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας».

Επισυναπτόμενο αρχείο
Αφορά μόνο την υποβολή του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Το αρχείο αναζητείται στον τοπικό υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η υποβολή και αφού επιλεγεί, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο έντυπο. Όταν το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας υποβάλλονται με επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει:

-τα δύο πεδία «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και  «ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ» να είναι κενά και

-να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ».

Επισήμανση: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε4 δεν μπορεί να ακολουθηθεί για τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190Α/31-8-2000).

483 comments to Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

 • Adim2102

  Καλη σας ημερα.
  Διορθωση διευθυνσης εργαζομενου σε ηλεκτρονικη αναγγελια προσληψης μπορει να γινει?

  Ευχαριστω εκ των προτερων.

  • admin

   διορθώσεις δεν δέχεται το σύστημα. Για σοβαρά σφάλματα να καταθέτετε γνωστοποιήσεις στην αρμόδια υπηρεσία.

 • Eleftehria

  Kαλησπέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή ειδικότητας για έναν εργαζόμενο μας,αλλά δεν αλλάζει τίποτα άλλο πχ.αποδοχές,ωράριο εργασίας κτλ.,τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση?ποιό πίνακα υποβάλουμε?
  Ευχαριστώ εκ των υστέρων.

  • admin

   Δεν είστε υποχρεωμένοι να υποβάλετε κανένα πίνακα.
   Εφόσον θέλετε, χρησιμοποιείστε τον “τροποποιητικό ωραρίου”, και να αναφέρετε στις παρατηρήσεις το γεγονός.

 • theodosis

  γειά σας αν 30/05/13 κανω εναν πίνακα που αφορά αλλαγη μισθού από 01/06/2013 πωσ πρέπει να το κάνω αυτό να φανεί ??Μην φανεί ότι επειδή το καταθέτω 30/05 οι αλλαγεσ είναι από 30/05??
  ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Έχετε 15 ημέρες προθεσμία να τον καταθέσετε.
   Να γράψετε στις παρατηρήσεις την ημερομηνία από την οποία ξεκινάει η αλλαγή.

   • george

    καλησπερα θελω να καταθεσω πρωτη φορα ηλεκτρονικα..κατασταση προσωπικου μαζι με συμβασεις εκ περιτροπης.. τελευταια φορα κατεθεσα χειρογραφα στην επιθεωρηση 23/01/2013 και επειδη καθε 6μηνο υποχρεουμε να καταθεσω λογω συμβασεων εκ περιτροπης καπου κολλαω!!!ολα δουλευουν σωστα τα βηματα ενταξει τη στιγμη λοιπον που θελω να περασω τους εργαζομενους ενω βαζω τα στοιχεια των παιδιων το κουτακι υποβολη ειναι κλειδωμενο πρωτον..και δευτερον περναω τους εργαζομενους εναν εναν και κανω υποβολη ξεχωριστα η ολους μαζι??ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΟΥ

    • admin

     Δεν αντιληφθήκαμε τη σχέση των συμβάσεων με τους πίνακες προσωπικού και το εξάμηνο.
     Εφόσον κάνετε ανανέωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας μειωμένης απασχόλησης και δεν μεταβάλλεται ούτε το πρόγραμμα εργασίας, ούτε ο μισθός, δεν κατατίθεται πίνακας προσωπικού. Μόνο ο ετήσιος από 15-Σεπτεμβρίου έως 15-Νοεμβρίου.
     Τις συμβάσει θα πρέπει να καταθέσετε ηλεκτρονικά σε περίπτωση ανανέωσης, δείτε http://ergatika.gr/2013/06/hlektronikh_ypovolh_symvash_merikhs_apasxolhshs/

 • Καλησπέρα σας!
  Μου έχει σταλθεί, μέσω δικαστικού κλητήρα, ΕΝΤΥΠΟ 6. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με προειδοποίηση 4 μηνών), στην οποία δεν είναι συμπληρωμένο το πεδίο με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του ΟΑΕΔ, αλλά ούτε και υπάρχει κάποια σφραγίδα ή ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια υπηρεσία.
  Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί;
  Εάν όχι, τότε στην ουσία θεωρείται άκυρη η απόλυσή μου;
  Περιμένω την απάντησή σας για να με διαφωτίσετε, όσο γίνεται πιο γρήγορα παρακαλώ!

  ΣΗΜ.: Η ημερομηνία απόλυσης είναι συμπληρωμένη χειρόγραφα, με στυλό.

  • admin

   Η ηλεκτρονική διαδικασία προβλέπει να συμπληρωθεί η φόρμα, να εκτυπωθεί το έντυπο, να μπουν υπογραφές και να μετά να υποβληθεί οριστικά.
   Άρα δεν φαίνεται κάτι το περίεργο, εκτός αυτό που αναφέρετε με τη χειρόγραφη σημείωση. Κρατήστε οπωσδήποτε αντίγραφο από αυτό που θα υπογράψετε.

 • EYH

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ?ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ 15/11/2012.ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/5/2013.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ως ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ? Η ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ?

 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Γεια σας ειμαστε εποχικη εταιρια και εχουμε πολλες προσληψεις με συμβαση ορισμενου χρονου, θελω να μου πειτε τι γινεται σε περιπτωση που ληγει η συμβαση και θελω να την ανανεωσω π.χ. 01/04/2013-31/05/2013 και θελω να ανανεωσω 01/06/2013-30/08/2013, πρεπει να κανω λυση συμβασης, αναγγελια προσληψης καινουρια και πινακα προσωπικου?

 • Christos

  Στην περίπτωση Καταγγελίας Συμβασης(E6)αναφέρεται ότι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος πρέπει απαραίτητα να υπογράψουν τη συμπληρωμένη φόρμα του ηλεκτρονικού εντύπου Ε6 πριν την οριστική υποβολή. Απαιτείται η ίδια διαδιακασία και στις προσλήψεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις κτλ
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • Καλησπερα.
  Σε μια ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου θα πρέπει να ξαναυποβληθει εκ νέου ο πίνακας προσωπικού?

  • admin

   Εφόσον δεν αλλάζει τίποτα στο πίνακα, ούτε ωράριο, ούτε μισθός, δεν χρειάζεται.

 • ΓΙΩΡΓΟΣ

  Σήμερα το σύστημα δεν λειτουργεί. Σήμερα είχα οικοιοθελή αποχώρηση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Τι θα γίνει με τις αυριανές προσλήψεις; Ευχαριστώ.

  • admin

   Όταν έχει πρόβλημα το σύστημα να εκτυπώνετε το μήνυμα σφάλματος που σας βγάζει, ώστε να μπορείτε να θεμελιώσετε τη χειρόγραφη υποβολή (σε περίπτωση που τελικά δεν καταφέρατε να το καταθέσετε ηλεκτρονικά).

 • Eleftehria

  Καλημέρα,
  Έχουμε μεταβολή ωραρίου απασχόλησης υπαλλήλου απο 4-ωρη σε 8-ωρη .Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή των αποδοχών του καθώς και του προγράματος εργασίας που έχω καταθέσει για το υπόλοιπο του μήνα Μαιου, μιας και ο εργαζόμενος ήταν και θα είναι κυλιόμενο ωράριο.
  Τι έντυπο καταθέτω ηλεκτρονικά και πόσες μέρες έχω προθεσμία μεταβολής?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • maria kalymnos

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ…ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ.ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΟΥ? ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΤΠΤ ΑΛΛΟ?

  • admin

   Υποβάλετε πρόσληψη και πίνακα προσωπικού ηλεκτρονικά, και σύμβαση σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης χειρόγραφα.

 • Μαριάννα

  Καλησπέρα σας!

  Εως αύριο θα πρέπει να έχω αναγγείλει στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά τη μεταβολή αποδοχών ενός υπαλλήλου. Το Νοέμβριο του 2012 είχα υποβάλλει χειρόγραφα ετήσιο πίνακα και τέλος του Δεκέμβρη 2012 πάλι χειρόγραφα μεταβολή αποδοχών όλων των υπαλλήλων. Σήμερα επιχείρησα να στείλω ηλεκτρονικά ΑΡΧΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ με σημείωση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ του χειρόγραφου που κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2012, αλλά διαπίστωσα ότι έχουν λάθος τα στοιχεία διευθύσεως του Νομίμου Εκπροσώπου και το email της εταιρείας μας. Πώς θα με συμβουλεύατε να προχωρήσω; Επίσης αν δεν συμπληρώσω το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (διαφορετικά πώς μπορώ να το βρω) θα με αφήσει να προχωρήσω;

  Σας ευχαριστώ εκ των πρωτέρων!

  • admin

   Τα δημοτικά διαμερίσματα δεν είναι τόσο σπουδαίο πεδίο. Ψάξτε στο site του δήμου σας να τα βρείτε. Στο ergatika.gr μπορείτε να βρείτε για το νομό Ηρακλείου.
   Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου να τα διορθώσετε στο ΙΚΑ.

 • MANOS

  η πρόσληψη ανειδικευτων εργατων σε μια εποχικη επιχειρηση που δεν ξερουμε την ημερομηνια της απολυσης,με τι ειδος εργασιας ειναι προτιμοτερο να γινει η προσληψη (αοριστου ή ορισμενου χρονου)?

  • admin

   Οι προσλήψεις από τις εποχιακές επιχειρήσεις είναι από τη φύση τους ορισμένου χρόνου.

  • MANOS

   και με πιο έντυπο μπορεί να γίνει η απόλυση, Ε7 ή με οικειοθελής αποχώρηση? πάντως όταν γίνεται πρόσληψη ορισμένου χρόνου εποχικών εργατών ζητάει και την ημερομηνία λήξης, κάτι φυσικά που δεν μπορεί να καθοριστεί ακριβώς.

   • admin

    Τα θέματα ΟΑΕΔ δεν είναι η ειδικότητά μας, αλλά κατά την άποψή μας η ημερομηνία αυτή είναι ενδεικτική (και πως θα διαφορετικά καθώς οι περισσότερες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ανανεώνονται, κάτι που δεν φαίνεται στο σύστημα).

 • dopap

  Παρακαλώ θα ήθελα να μου πείτε μου τι μπορώ να κάνω σε μία αναγγελία πρόσληψης που έχω υποβάλει και έχω κάνει λάθος την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζομένου.

 • ΑΛΕΞΙΟΣ

  Καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά

  Την 02/05/2013 εγινε ηλεκτρονικη υποβολή αναγγελια πρόσληψης και ημερομηνία προσληψης την 08/05/2013, ομως ο εργαζομενος μας ενημέρωσε οτι δεν θα αναλάβει εργασία

  Παρακαλώ ενημερώστε μας για τις ενεργειες που πρεπει να γινουν προκειμενου να ακυρωθει η αναγγελια πρόσληψης σε ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΣΕΠΕ

  • admin

   Μπορείτε να κάνετε γνωστοποίηση για το γεγονός και στις 3 υπηρεσίες. ΣΕΠΕ για τον πίνακα, ΟΑΕΔ για την πρόσληψη, με κοινοποίηση στο ΙΚΑ.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στην καταγγελία με προειδοποίηση θα πρέπει να κάνω ηλεκτρονική υποβολή έως 8 ημέρες από την ημερομηνία προειδοποίησης η την υποβολή θα την κάνω στην πραγματική ημερομηνία καταγγελίας ???

  • admin

   Την κοινοποίηση στον εργαζόμενο οπωσδήποτε στην ημερομηνία προειδοποίησης. Στον ΟΑΕΔ (αν και δεν είναι ειδικότητά μας) δεν γνωρίζουμε να αναφέρεται κάτι ειδικά. Λογικά ισχύει το 8 ήμερο για την ηλεκτρονική υποβολή. Καλύτερα όμως να προσπαθείτε να τα στέλνετε την ίδια ημέρα να μην παρουσιαστεί στο μέλλον κάποιο πρόβλημα ακυρότητας της προειδοποίησης.

 • dimitra

  Τι κάνω στην περίπτωση που στην Επιβεβαίωση Κωδικού δεν με εισάγει στη σελίδα?Οι κωδικοί που βάζω είναι σίγουρα οι σωστοί.

  • admin

   Ξαναδοκιμάστε αργότερα. Μπορεί να οφείλεται σε κάποιο προσωρινό πρόβλημα. Ίσως κάνει back up το σύστημα.

 • rainman

  Καλησπερα για να κανω αλλαγη ειδικοτητας ενος εργαζομενου τι πινακα στελνω;

  • admin

   Εάν δεν αλλάζει ο μισθός (οπότε καταθέτετε τροποποιητικό μισθού), δεν προβλέπεται κατάθεση τροποποιητικού πίνακα για αλλαγή ειδικότητας. Μπορείτε τεχνικά να καταθέσετε ένα τροποποιητικό ωραρίου και να αναφέρετε το γεγονός στις παρατηρήσεις.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Καλησπέρα ,θα ήθελα να διευκρινήσουμε εάν οι αλλαγές των ημερομισθίων θα πρέπει να δηλωθούν στο ΣΕΠΕ ή εξαιρούνται από τη διαδικασία με δεδομένο ότι πρόκειται για μαθητεία.

  • admin

   Για συμβάσεις μαθητείας (εκτός περιπτώσεων σε ξενοδοχεία κτλ), δεν είστε υπόχρεοι να καταθέτετε πίνακες προσωπικού. Εφόσον όμως έχετε καταθέσει να καταθέσετε και τις τροποποιήσεις τους.

 • κατερίνα

  Σε ποιές περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η επισύναψη αρχείου pdf..??

  • admin

   Όταν το πρόγραμμα εργασίας δεν το αναγράφετε πάνω στο πίνακα (είτε επειδή είναι πολύ εκτεταμένο, ή επειδή αλλάζει συνεχώς κτλ) και το φτιάχνετε σε διαφορετική κατάσταση. Την κατάσταση αυτή τη φτιάχνετε όπως παλιά, τη σκανάρετε και την ανεβάζετε σε pdf.

 • κατερινα

  καλημερα!! εχθες εγινε η απογραφη του εργοδοτη στο ικα, ο οποιος για 1η φορα προσλαμβανει ατομο. ακομα λοιπον δεν εχει παει για τεχνικος ασφαλειας. τι αριθμο θα βαλω στο πεδιο της καταστασης προσωπικου που το ζηταει???

 • erika

  Καλησπέρα , πρόκειται να καταθέσω συμπληρωματικό πίνακα για τον μήνα Μαϊο, είναι αρχικός γιατί καταθέτω πρώτη φορά , στα σχόλια θα αναφέρω και τον αρ.μητρώου των χειρόγραφων πινάκων που αναφέρονται οι 2 υπάλληλοι; λόγω του ότι ο ένας μεταφέρθηκε από ένα κατάστημα στο άλλο και ο άλλος μεταφέρθηκε από μια άλλη εταιρία στο συγκεκριμένο κατάστημα που φαίνεται τώρα. ευχαριστώ

  • admin

   Πρακτικά έτσι γίνεται συνήθως. Απλά είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με τη διαδικασία της μεταφοράς εργαζομένου από άλλη επιχείρηση (εφόσον δεν συνοδεύεται με μεταβίβαση επιχείρησης).

 • θεοδοσης

  καλημερα σας
  ο ετησιος χειρογραφος,μετα εκανα μια προσληψη πριν κανα μηνα ηλεκτρονικα με αρχικο πινακα και τωρα θελω να κανω μια νεα προσληψη αρα κανω πινακα συμπληρωματικο προσληψης ?? μου ζηταει αρχικο γιατι βλεπει την πρωτη ηλεκρονικη προσληψη
  το βαζω και προχωραω με συμπληρωματικο προσληψης??
  ευχαριστω πολυ

 • ΚΑΠΟΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ? (ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΩΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΜΕ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θα ήθελα να σε ρωτήσω, στις 15/04 θα προσλάβουμε μέσω άλλης εταιρίας ένα άτομο, με σύμβαση έργου. Σε αυτές της περιπτώσεις πρέπει να υποβάλλουμε πάλι το έντυπο Ε3 και Ε4?

  • admin

   Είτε είναι σύμβαση έργου η οποία κατατίθεται στην εφορία (δηλαδή πρέπει να παρέχει έργο, κάποιο αποτέλεσμα απλά, και δεν θα έχει ωράριο, τόπο εργασίας, κάποιον να του δίνει εντολές για να εκτελέσει το έργο κτλ).
   Είτε είναι εξαρτημένης εργασίας, οπότε θα πρέπει να κινηθείτε σύμφωνα με τη κείμενη εργατική νομοθεσία.

 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Καλησπέρα,έχω υποβάλει πίνακα με ρεπο και τον έχω ονομάσει συμπληρωματικό ωραρίου.Κάθε μήνα θα πρέπει να υποβάλω τα ρεπο.Τον πίνακα εξακολουθώ και τον ονομάζω συμπληρωματικο ωραρίου?Ποιο αριθμό πρωτοκόλου θα βάζω?Του αρχικού Ε4? Η των συμπληρωματικων που καταθέτω με τα ρεπο?Και ενα ακομη να ρωτήσω.Εχω μια προσληψη να κανω.Ποιον αριθμο πρωτοκολου βάζω?Του αρχικού Ε4 ή του συμπληρωματικού με τα ρεπο?

  Ευχαριστώ

  • admin

   Υπάρχει βίντεο που είναι ακριβώς η διαδικασία που χρειάζεστε.
   Πάντα συσχετίζουμε με τον αρχικό (ας αφορά άσχετα άτομα) και αναπαράγουμε από αυτόν που μοιάζει περισσότερο για να μην χρειάζεται να κάνουμε πολλές τροποποιήσεις. Στις παρατηρήσεις γράφουμε την ουσία.

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Η ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ?Η ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ 15-9 ΕΩΣ 15-11 ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ?

  • admin

   Μόνο εάν υπάρχει κάποια αλλαγή στο μισθό ή στο ωράριο και ετήσιο από 15-Σεπτεμβρίου έως 15-Νοεμβρίου

 • Adim

  καλη σας ημερα και ευχαριστουμε για την εγκαιρη και σωστη πληροφορηση που μας δινετε.
  Εχω καταθεση το εντυπο Ε5 εκπροθεσμα οπως οφειλα ηλεκτρονικα.Προσπαθω να παρω μια απαντηση αν πρεπει να καταθεσω και την αναγγελια στον οαεδ με υπογραφη εργοδοτη και εργαζομενου αλλα κανενας δεν σηκωνει το τηλεφωνο στον οαεδ.
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  • admin

   Στην αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης η υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική. Για του εργοδότη δεν γίνεται διευκρίνηση, αλλά δεν θα ήταν δύσκολο να βάλετε υπογραφή και σφραγίδα. Δυστυχώς για τα θέματα ΟΑΕΔ δεν μπορούμε να σας δώσουμε εμπεριστατωμένη απάντηση.

 • ΣΑΚΗΣ

  θελω να κανω προειδοποιηση απόλυσης θα γινει ηλεκτρονικα ? και πως? ή θα κατατεθει πρωτα στον οαεδ και μετα ηλεκτρονικα

  • admin

   Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να κατατεθεί από την ημερομηνία προειδοποίησης ηλεκτρονικά, και θα αναγράφεται εκεί η τελευταία ημερομηνία εργασίας και καταβολής της αποζημίωσης. Ρωτήστε όμως αρμοδίως στον ΟΑΕΔ.

 • ΕΥΑ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1) ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΝΕΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ.
  2) ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • admin

   Εμπειρικά, καθώς δεν ειδικευόμαστε σε θέματα ΟΑΕΔ:
   Ελέγξτε στο ΙΚΑ ότι τα υποκαταστήματα είναι ορθά καταχωρημένα.
   Άλλως δοκιμάστε αργότερα μήπως είναι κάποιο προσωρινό “κόλλημα” του συστήματος.
   Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, τα διαβατήριά τους και τις άδειες εργασίας.

Leave a Reply to kostas Cancel reply

  

  

  


7 − six =