Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πρόστιμα για Ανασφάλιστη Εργασία

Νόμιμη η Υπουργική Απόφαση 27397/122/19.8.2013 σύμφωνα με την απόφαση υπ.αρ. 2201/2017 του Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πάνω από 10.000 € θα είναι το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο που θα βρίσκεται από τους ελέγχους των αρμόδιων Υπηρεσιών. Η νέα Υπουργική Απόφαση σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα μισθών, καταστά πλέον την αδήλωτη εργασία ως μη ελκυστική και οι εργοδότες θα πρέπει να σκέφτονται πλέον πολύ σοβαρά τη παραβατικότητα στο τομέα αυτό.  Κατά την άποψη του ergatika.gr, το πρόστιμο ισοδυναμεί με 41 μήνες εργασίας πλήρης απασχόλησης (40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας) ή 82 μήνες μειωμένης απασχόλησης (20 ωρών). Εάν συμπεριληφθεί και το πρόστιμο από το ΙΚΑ, οι προσαυξήσεις για την εκπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και το πρόστιμο από την εκπρόθεσμη κατάθεση την αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ, η αναλογία είναι πολύ μεγαλύτερη. Επίσης θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση, ότι το πρόστιμο για κάθε ανασφάλιστο που λαμβάνει επίδομα ανεργίας είναι από 3.000 έως 5.000 € (ν.4144/2013).

Παλαιότερα, η κατάθεση του πίνακα προσωπικού είχε 15 ημέρες προθεσμία, η αναγγελία στο ΟΑΕΔ 8 ημέρες και στην ουσία επιβαλλόταν πρόστιμο μόνο 500€ ανά ανασφάλιστο. Με την υπόθεση ότι ο μικτός μισθός ήταν περίπου κατά μέσο όρο 1000 € οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν περίπου 450 €. Δηλαδή εάν ο εργοδότης δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές για ένα μήνα στην ουσία είχε αποσβέσει το πρόστιμο. Αυτή τη στιγμή όμως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, απαιτούνται από 4 έως 10 έτη ανασφάλιστης εργασίας για να αποσβεστεί το κόστος των προστίμων για ένα εργαζόμενο.

Αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση 27397/122/19.8.2013 με θέμα «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» μεταξύ άλλων προβλέπει:

Άρθρο 1

Επιβολή Κυρώσεων, κατά  Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

 α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω :

Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού .

Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας  επί (18) δεκαοχτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – υπάλληλο και  το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 .

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο

 

 

Μισθός

 Επί Μήνες Εργασίας

Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών

586,08

18

10.549,44 €

Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών

510,95

18

9.197,10 €

 

Ημερομίσθιο

Επί Ημέρες Εργασίας

Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας   άνω των 25 ετών

26,18

403

10.550,54

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών

22,83

403

9.200,49  €

β) Σε περίπτωση  υποτροπής της επιχείρησης / εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου  3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β. της παραγράφου 1 του άρθρου  24 , του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Επιβολή Κυρώσεων, κατά  Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση παραβάσεων του εδάφ. β΄ της παρ. 4 και της παρ.7, του  άρθρου 24  Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

 

Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει την τέλεση των παραβάσεων  που αναφέρονται στο εδάφ. β΄ της παρ. 4 και στην παρ.7 άρθ. 24  Ν. 3996/2011, όπως ισχύει, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο), αμελλητί, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση  του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

 Ι) Παραβάσεις:

α)  Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών.

β)  Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων.

γ)  Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων  εργασίας  του προσωπικού, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικές υπηρεσίες κλπ).

δ) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον  τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή οικονομικές υπηρεσίες κλπ).

Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση :

α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από  1 έως 10  πρόστιμο: Τριακόσια ευρώ (300,00 €).

β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο : Χίλια ευρώ (1.000,00 €).

γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).

δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €).

ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).

 II) Παράβαση: Μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο:

α) Για επιχείρηση /εργοδότη χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200,00 €).

β) Για επιχείρηση /εργοδότη μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας :Δέκα χιλιάδες ευρώ  (10.000,00 €).

γ) Για επιχείρηση /εργοδότη υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας : Δέκα πέντε χιλιάδες  ευρώ (15.000,00 €).

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες επικινδυνότητας:

(Υ) Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας

(Μ) Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας

(Χ) Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας.

 

Στην Υψηλή (Υ) κατηγορία υπάγονται:

α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κλπ.) εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται:

− εργασίες για τις οποίες προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια διάρκειας το πολύ 36 ωρών ή − εργασίες σε κλειστούς χώρους, που περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα ή άλλα υλικά που μπορεί να αποκτήσουν επικίνδυνες φυσικοχημικές ιδιότητες από τις εκτελούμενες εργασίες ή − θερμές εργασίες:

α1. σε χώρους που γειτνιάζουν με χώρους φορτίου ή

α2. στο αντλιοστάσιο και στα δίκτυα μεταφοράς φορτίων.

β. Όλα τα πλοία εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία άνω των 150 εργαζομένων.

 

Στη Μεσαία (Μ) κατηγορία υπάγονται:

α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κλπ.) εφόσον σ΄ αυτά εκτελούνται εργασίες αποκλειστικά και

μόνο εκτός των χώρων φορτίου και φυσικά εφόσον δεν εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις της Υψηλής

κατηγορίας επικινδυνότητας.

β. Τα πλοία κατά τη διάρκεια που λαμβάνουν χώρα εργασίες βαφής σε εσωτερικούς χώρους ή εργασίες

αμμοβολής ή εργασίες υδροβολής.

γ. Τα πλοία εφόσον σ΄ αυτά εκτελούνται εργασίες για τις οποίες προβλέπεται:

• η χρήση ικριωμάτων όγκου συνολικά άνω των500 m3ή

• η χρήση σιδήρου άνω των 70.000 Kgs.

δ. Τα πλοία εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία 50 έως 150 εργαζομένων.

 

Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται:

Όλα τα λοιπά πλοία και για εργασίες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και τα ναυπηγούμενα μετά την καθέλκυσή τους και εφόσον δεν απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία περισσοτέρων των 49 εργαζόμενων.

 

IIΙ) Παράβαση: μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο  ανά περίπτωση  : Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  (2.500,00 €) 

 

 

15 comments to Πρόστιμα για Ανασφάλιστη Εργασία

 • grigoris

  Καλημέρα. Έχω μαγαζί με 4 υπαλλήλους και όλους τους έχω δηλωμένους .
  Μου έκαναν έλεγχο κλιμάκιο του ΙΚΑ με στιλ Ραμπο και ζήτησαν ταυτότητες από υπαλλήλους
  και μετά ζήτησαν τη σφραγίδα . Υπάλληλοι ψάχναμε την σφραγίδα εγώ δεν ήμουν στο μαγαζί
  με ειδοποίησαν και τους είπαν ότι έρχομαι σε δυο λεπτά . ΔΕΝ ζήτησαν κανένα φάκελο
  προσωπικού ούτε κανένα έγγραφο. Τα παιδιά ψάχναμε για σφραγίδα και περίμεναν να έρθω εγώ.
  Τους είπαν πως πέρασαν 3 λεπτά και έγραψαν κλίση πώς δεν υπάρχουν έγγραφα Ε3 και Ε4
  και έφυγαν. Τι πρόστιμο θα πληρώσω?

  • admin

   Πρέπει να πάτε στην Υπηρεσία που σας έκανε τον έλεγχο τις προσλήψεις και τους πίνακες προσωπικού, αμέσως. Γιατί θα σας επιβάλουν τα 10500 ανά άτομο.
   Σας το τονίζουμε μην χάσετε λεπτό. Υπάρχει πιθανότητα να σας επιβάλουν και το πρόστιμο της μη ανάρτησης του πίνακα.

 • Πέτρος

  Μου ζητήθηκε από επιχείρηση, που συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης, να εργαστω πέραν του προβλεπόμενο ωραρίου της πρακτικής, χωρίς δήλωση στους αρμόδιους φορείς και πρόσληψη.Πέραν των κυρώσεων του προγράμματος κατάρτισης ποιο είναι το πρόστιμο που θα πληρώσω μιας και θα με δικαιολογησουν σαν εξωτερικό συνεργάτη όπως ανέφεραν σε πιθανό έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας; Ευχαριστώ

 • Νικος

  Ρε παιδίά ήρθε έλεγχος κι επιασε την αρραβωνιαστικια μου και την εγραψε επειδη με βοηθησε σε μαζεμα τραπεζιου…10.000 ευρώ..που θα βρω το δίκιο μου?

 • Τακης

  Γεια σας,
  Δουλευα ως δασκαλος χορου σε σχολη που με ειχε ασφαλισμενο περυσι. Φετος δε θελουν να με ασφαλισουν. Μπορω να κανω καταγγελια και τι υψος προστιμο θα εχουν;

 • Teo

  Καλημέρα, διατηρώ μια επιχείριση φασόν ρούχων και ήρθε έλεγχός μου έγραψαν ότι έχω δυο υπαλλήλους τους οποίους δεν αναγράφω στο ειδικό βιβλίο και μέσα στην ταραχή μου δεν βρήκα να τούς παρουσιάσω το βιβλίο και έγραψαν ακόμα ότι δεν παρουσίασα το βιβλίο.Τους υπαλλήλους τούς είχα 1 εβδομάδα και δεν είχα προλάβει να τούς δηλώσω. Τι πρόστιμο να περιμένω;
  Ευχαριστώ.

  • admin

   Ήταν έλεγχος από το ΙΚΑ ή από το ΣΕΠΕ?
   εάν ήταν από το ΣΕΠΕ μάλλον 21.000 €

 • Eleni

  Καλημέρα,
  δουλεύω ανασφάλιστη επί 12 συνεχή έτη στον ίδιο εργοδότη ως γραμματέας. Σε περίπτωση απόλυσης τι αποζημίωση δικαιούμαι? Πώς μπορώ να το αποδείξω αν δεν δεχτεί να με αποζημιώσει? Πρέπει να κάνω καταγγελία στο ΙΚΑ όσο ακόμη εργάζομαι εκει? Θα έχω και εγώ πρόστιμο αν με πιάσουν εν ώρα εργασίας και δουν ότι είμαι ανασφάλιστη?
  Ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Η καταγγελία σας είναι πολύ υπερβολική για να γίνει πιστευτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πιθανότατα θα υποθέσουν ότι είχατε σχέση μνηστείας και όχι εξαρτημένης εργασίας. Στον εργαζόμενο δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Εάν σας βρει έλεγχος να εργάζεστε, είναι ένα πολύ ισχυρό τεκμήριο.

 • soho

  καλησπέρα κύριοι!
  συγγενής μου θέλει να βγει σε σύνταξη και στον υπολογισμο απο το ΙΚΑ, της ανέφεραν πως πρεπει να εχει αλλους 2 μήνες σε ένσημα για να κατοχηρώσει δικαίωμα. Η ίδια εργαζόταν αδήλωτη για λιγο καιρό πριν 2-3 χρόνια σε επιχείρηση για λίγο καιρό. Υπάρχει τρόπος να δηλωθεί ” εκ των υστέρων” απο τον εργοδότη , ωστε να αποδοθούν τα ένσημα των απαιτούμενων μηνών, για να πάρει σύνταξη;

  ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!

  • admin

   Θα πρέπει να μιλήσετε με το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει παραγραφή, ή τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις να είναι πολύ υψηλά.

 • Τάσος

  Γεια σας!
  Πώς θα μπορούσα να υπολογίσω το πρόστιμο που θα βεβαιωθεί από το ΙΚΑ σε εταιρεία, αφού αποδειχθεί κατόπιν σχετικής καταγγελίας, ότι απασχόλησε υπάλληλο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να του παρέχει τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις;
  Ευχαριστώ!

  • admin

   Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το πρόστιμο των 10,000 ευρώ και πάτε με τις γενικές διατάξεις.

Leave a Reply

  

  

  


+ one = 3