Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα προσωπικού σε ηλεκτρονική μορφή

Τέθηκε στις 15/10/2012 σε λειτουργία και εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως προς το τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) και των θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης (Ε8 & Ε9).
Επίσης, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ τις μεταβολές προσωπικού με τα έντυπα Ε3, Ε5, Ε6 & Ε7.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία 
Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού 2013 νέες οδηγίες

Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα

 • Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή αρχικός, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.

Νέο βίντεο για πρόγραμμα εργασίας
Update 04-03-2013

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Παρακολουθήστε το κάτωθι βίντεο για να λάβετε μία εικόνα για την ηλεκτρονική υποβολή.
Update 07-11-2012

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Δημοτικά Διαμερίσματα Ηρακλείου 

Ότι απορία έχετε μπορείτε με σχόλιο να μας το αναφέρετε να σας απαντήσουμε
Αρχικά θα επιλέγεται το είδος του πίνακα που θα κατατεθεί:

ΕΤΗΣΙΟΣ
Κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΧΙΚΟΣ
Σε περίπτωση σύστασης νέου παραρτήματος που απασχολεί προσωπικό εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 16/11 κάθε έτους έως 14/9 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται αρχικός πίνακας προσωπικού για το παράρτημα αυτό. Ο αρχικός πίνακας είναι ο πρώτος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και αφορά τις περιπτώσεις: i) μεταβολής των αποδοχών, ii) πρόσληψης νέου εργαζομένου και iii) αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η υποβολή αρχικού πίνακα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή – και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία – και γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά την περίπτωση αλλαγής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Αφορά την περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη υποβληθεισών αποδοχών των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά πρόγραμμα ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας: αποτελεί συνέχεια ήδη υποβληθέντος προγράμματος ωραρίου εργασίας είτε οργάνωσης του χρόνου εργασίας του οποίου η ισχύς έχει παρέλθει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου.

(συνιστάται η αναγραφή των παραπάνω “τίτλων” πάνω στο πίνακα προσωπικού που κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας)

Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml):
Με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» επιλέγεται αρχείο σε μορφή *.xml, από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία των εργαζομένων και θα εισαχθούν αυτόματα στον προς υποβολή πίνακα προσωπικού. Το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή του υποβάλλοντος και έχει μορφή *.xml. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής από την αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση της οποίας καταχωρούνται τοπικά τα στοιχεία των εργαζομένων και παράγεται το σχετικό αρχείο σε μορφή *.xml. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που το αρχείο *.xml παράγεται από λογισμικό τρίτων, μπορείτε να κατεβάσετε από το ίδιο σημείο το σχήμα (*.xsd) του αρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
Κατά την υποβολή τροποποιητικού ή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού αναφέρονται υποχρεωτικά στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του τελευταίου ηλεκτρονικά υποβληθέντος ετήσιου ή αρχικού πίνακα και η ημερομηνία υποβολής αυτού. Όταν υποβάλλονται περισσότεροι του ενός τροποποιητικοί ή Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού, τότε το σύνολο των πινάκων αυτών θα αναφέρονται στον ίδιο ετήσιο ή αρχικό πίνακα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ετήσιος ή αρχικός που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί πχ κατά την υποβολή ενός συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού να εισαχθούν στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου συμπληρωματικού πίνακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο παράρτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Συμπληρώνονται τα πεδία «Άνδρες», «Γυναίκες», «Ανήλικα» και «Σύνολο» για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το πεδίο παρακαλείστε να υποβάλλετε τόσο πληροφορίες που αφορούν το προς υποβολή έντυπο όσο και γενικότερα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής ως προς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου.

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Εισάγεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και ελέγχεται. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «Δ.Ο.Υ.», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ του τόπου κατοικίας, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ» και «Α.Φ.Μ.» του τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και του ιατρού εργασίας (ΙΕ) που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στο παράρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ

Αφορά την κατάθεση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΠΕΚ ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης των δικαιολογητικών ορισμού ΤΑ και ΙΕ για τον έλεγχο του νομοτύπου της ανάθεσης. Το πεδίο συμπληρώνεται ως κείμενο πχ «2054/11-09-2012».

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται το πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ και του ΙΕ στο παράρτημα πχ «κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 12:00 – 13:40».

ΒΕΒΑΙΩΝ
Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του βεβαιούντος την ορθότητα των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών.

Για να βρείτε τις μεικτές αποδοχές πατήστε εδώ ή http://ergatika.gr/sse/
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα στοιχεία των απασχολούμενων είναι προ-συμπληρωμένα όταν προηγουμένως έχει γίνει η επιλογή «Ε4 – Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)’ ή «Ε4 – Αναπαραγωγή από Προηγούμενη Υποβολή».

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική διότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας.

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Συμπληρώνεται το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποβληθούν με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Σε τέτοια περίπτωση τα δύο πεδία πρέπει να είναι κενά, να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» και να προσδιορίζεται το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Επισυναπτόμενο αρχείο» στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εάν πρόκειται για πρακτική άσκηση, να αναγραφεί σε αυτό το πεδίο «Πρακτική άσκηση-ημεδαπός», ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός ΕΕ» ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας».

Επισυναπτόμενο αρχείο
Αφορά μόνο την υποβολή του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Το αρχείο αναζητείται στον τοπικό υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η υποβολή και αφού επιλεγεί, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο έντυπο. Όταν το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας υποβάλλονται με επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει:

-τα δύο πεδία «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και  «ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ» να είναι κενά και

-να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ».

Επισήμανση: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε4 δεν μπορεί να ακολουθηθεί για τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190Α/31-8-2000).

483 comments to Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

 • IΩΑΝΝΑ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΛ.ΑΥΡΙΟ.ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΕΒΓΑΛΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.ΓΙΑΤΙ?

  • admin

   Η εβδομάδα ξεκινάει από Δευτέρα έως Κυριακή.
   Το πρόγραμμα όμως δεν μπορεί να διαβάσει το Pdf αρχείο που επισυνάψατε.
   Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί σας έβγαλε εκπρόθεσμη.

 • mary

  Εχουμε υποβάλλει συγκεντρωτικό το Νοεμβριο χειρόγραφα.Ενδιάμεσα έχουμε υποβάλλει διάφορες αλλαγές σε προσωπικό χειρόγραφα. Εχουμε νέα πρόσληψη στις 4 Μαρτίου. Προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποιον αρχικο πινακα με επισυναπτόμενο αρχείο pdf ωραρίου για το συγκεκριμένο άτομο με αναφορά στις παρατηρήσεις του χειρόγραφου αριθμου πρωτ. αλλά μας δίνει ημερομηνία 2012 και δεν τον δέχεται. Τι πρέπει να κανουμε?

  • admin

   Θα το δούμε το θέμα τις επόμενες ημέρες.
   Δεν νομίζουμε όμως ότι είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται ότι ο πίνακας είναι του 2013 από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.

 • Vasilis

  Καλησπέρα,
  θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προσωπικού,
  έχω καταθέσει χείρόγραφα τον αρχικό πίνακα προσωπικού, και τώρα κατά την αποστολή με pdf του εβδομαδιαίου προγράμματος χρειάζεται να συμπληρώσω όλους τους εργαζόμενους στην τελευταία σελίδα της υποβολής στο πίνακα ή μπορώ και έναν απλά για να γίνει η αποστολή? Δυστυχώς το πρόγραμμα μισθοδοσίας δεν υποστηρίζει αρχεία xml και το πλήθος των εργαζόμενων είναι μεγάλο!
  ευχαριστώ

  • admin

   Τεχνικά θα σας το πάρει με ένα εργαζόμενο. Δεν μπορεί να συνδυάσει το σύστημα και να δει τι γράφετε στο pdf και να το συσχετίσει με τους εργαζόμενους.
   Ορθότερο θα ήταν όμως να γράψετε όλους τους εργαζόμενους.
   Εάν τους γράψετε μία φορά μετά θα μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή.
   Εάν γράψετε τελικά μόνο ένα εργαζόμενο, τουλάχιστον να κάνετε σχόλια στις παρατηρήσεις που να το εξηγείτε, ΄
   δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε όμως ότι δεν θα έχετε πρόβλημα.
   Θα ανέβει άμεσα σχετικό βίντεο.

 • Κωνσταντίνος

  Και πάλι καλησπέρα! Δεδομένου ότι ο (συμληρ/κός ή τροπ/κός) πίνακας προσωπικού πρέπει να υποβάλλεται -σε κάθε περίπτωση- πριν την έναρξη εργασίας, κάπου στο φόρουμ αναφέρεται -αν κατάλαβα, σωστά- ότι η υποβολή μπορεί να γίνει ακόμα και σε προγενέστερη ημέρα (από την προηγούμενη, π.χ., αν ο εργαζόμενος ξεκινάει από τις 08:00). Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να δηλώσω κάπου (εκτός από τις παρατηρήσεις, φαντάζομαι) από πότε θα είναι σε ισχύ η νέα σύμβαση (ή η αναγγελία) προς αποφυγή λάθους ημερ/νίας καταχώρησης του συστήματος, ή αρκεί και η σύμβαση που θα τους καταθέσω.

 • ΜΑΚΗΣ

  Θα θελα να σας ρωτησω,επειδη εχουμε πελαγωσει σημερα! Για να καταθέσω πρόγραμμα προσωπικού για την ερχόμενη εβδομάδα σε αρχείο pdf πρέπει να καταχωρήσω και πίνακα προσωπικου?να καταθέσω πάλι αρχικο πίνακα?

  • admin

   Εάν έχετε καταθέσει αρχικό ηλεκτρονικά, καταθέστε συμπληρωματικό ωραρίου, με αναπαραγωγή από τον αρχικό και συσχέτιση με τον αρχικό.
   Από τη καρτέλα απασχολούμενοι τραβήξτε το αρχείο pdf.

 • dantes

  4. Από 1/7/2013 καθίστανται υποχρεωτικά τα δύο νέα έντυπα του Πλη­ροφοριακού Συστήματος Ε9 και Ε10 που αφορούν την ηλεκ­τρονική υποβολή των Συμβάσεων Εργασίας Μερικής και εκ Περιτ­ροπής εργασίας, καθώς και την υποβολή των Επιχειρησιακών Συλ­λογικών Συμβάσεων.

 • dantes

  οι συμβάσεις εργασίας κατατίθονται ηλεκτρονικά;

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Καλησπέρα , θα ήθελα να ρωτήσω αν έχω για αναγγελία νέας πρόσληψης αλλοδαπό από τρίτη χώρα αν μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά την αναγγελία πρόσληψης και τι ακριβώς έντυπα πρέπει να προσκομίσω στο επισυναπτόμενο αρχείο ( pdf)
  Ακόμα θα ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει ακόμα οτι η αναγγελία πρέπει να γίνει πριν την πρόσληψη και δεν ισχύει το 8ημερο που ορίζει ο νόμος.

  • admin

   Πλέον είναι πριν την ανάληψη της υπηρεσίας.
   Επισυνάψτε τις άδειες εργασίας, ότι αποδεικνύει ότι εργάζεται στην Ελλάδα νόμιμα.
   Να είστε πολύ προσεκτικοί, το ελάχιστο πρόστιμο για τις περιπτώσεις αυτές είναι 5000€.

 • dantes

  έχω καταθέσει Π.Π. την 26/02/2013 χειρόγραφα. δεν έχω καταθέσει ακόμη τις προσλήψεις και τις συμβάσεις. προσπάθησα να στείλω μία πρόσληψη (με ημ/νια:26/02/2013) και είμαι εκπρόθεσμος. μπορώ να τις καταθέσω χειρόγραφα ( συμβάσεις και προσλήψεις) ή θα έχω πρόστιμο;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • IΩΑΝΝΑ

  Καλησπέρα σας,θέλουμε να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας όμως δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο πεδίο.Δεν έχουμε ωστόσο υποβάλλει ακόμη τίποτα άλλο ηλεκτρονικά.Πρέπει να ξεκινήσουμε με κάποια άλλη υποβολή και ύστερα να να υποβληθεί το πρόγραμμα?

  • admin

   Καταθέστε πίνακα προσωπικού με την ονομασία αρχικό, στις παρατηρήσεις γράψτε ότι αφορά συμπληρωματικό ωραρίου, και επισυνάψτε το πρόγραμμα σε αρχείο pdf από το πεδίο απασχολούμενοι.

 • Angele Yian

  Απο τη στιγμη που δεν υποβαλαμε ηλεκτρονικα τον ετησιο πινακα απασχολουμενων (χειρογραφα)στον ιντερνετ τωρα θα φιαξουμε εναν αρχικο που θα περιλαμβανει ολους τους υπαλληλους που εχουμε αυτη τη στιγμη στην επιχειρηση?
  Αν αυτοι δουλευουν με βαρδιες πως θα τις περασουμε στην υποβολη του αρχικου πινακα? Θα υποβαλλουμε ενα αρχειο pdf με τις βαρδιες κατα την καταχωρηση του εργαζομενου?
  Θελω να καταθεσω τις βαρδιες του Μαρτιου απο τη στιγμη που εχει περαστει ο αρχικος πινακας πλεον (που εχει ολους τους εργαζομενους) θα παω να περασω συμπληρωματικο ωραριου μονο για τον καθε υπαλληλο?

  • admin

   Άποψή μας, που έχουμε εκφράσει πολλές φορές είναι:
   το καλύτερο είναι να περάσετε την σημερινή εικόνα. Να μνημονεύσετε τον συγκεντρωτικό και τις μεταβολές.
   Το σύστημα απλά θέλει ένα σημείο αναφοράς. Άρα και τον συγκεντρωτικό να επαναυποβάλλετε δεν θα είχατε νομικό πρόβλημα,
   ή και κάποιο νέο πίνακα να ονομάσετε αρχικό, πάλι δεν θα έχετε πρόβλημα, εάν σε κάθε περίπτωση γράφετε στις παρατηρήσεις επεξηγήσεις.
   Το pdf αρχείο μπορεί να συμπεριλαμβάνει πολλούς εργαζομένους και όχι μόνο ένα.
   Συμπληρωματικός ωραρίου, τσεκαρισμένους τους εργαζομένους που αφορά στο επισυναπτόμενο αρχείο και τραβάτε το αρχείο.

 • adim2102

  Καλημερα και ευχαριστουμε πολυ για την βοηθεια σας αν περιμεναμε απο τα τηλεφωνα που μας εδωσαν ακομα θα τρεχαμε.

  Στην αρχικη οθονη θελω να κανω υποβολη ετησιου πινακα αλλα στο μενου μου ανοιγει μονο αρχικο πινακα και τις υπολοιπες επιλογες.

  Απο τη στιγμη που δεν μου δινει την επιλογη του ετησιου πινακα αλλα μονο του αρχικου θα καταθεσω ολους τους εργαζομενους σε εναν αρχικο πινακα?

  Ευχαριστω εκ των προτερων

  • admin

   Η επιλογή ετήσιος έχει κλείσει.
   Καταθέστε ως αρχικός με τη σημερινή κατάσταση, και να αναφέρετε όλα τα πρωτόκολλα (συγκεντρωτικού και μεταβολών).

 • ERI

  Καλό μήνα, θέλω να κάνω τροποποίηση και υποβάλλω πρώτη φορά ηλεκτρονικά. Δεν έχω παρακολουθήσει σεμινάρια για τεχνικό ασφαλείας,μπορώ να βάλω το ΣΤΕΡΕΙΤΕ ετσι όπως δείχνεται στο βιντεο, γιατί από την επιθεώρηση εργασίας μου είπαν οτι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει τεχνικός ασφαλείας.

  • admin

   Το βίντεο σας δίνει συμβουλή πως να προχωρήσετε για να υποβάλετε τον πίνακα.
   Θα πρέπει άμεσα να κάνετε ενέργειες για να ορίσετε τεχνικό ασφαλείας.

 • δεν εχουμε σταθερο προσωπικο, δεν εχουμε αρχικο πινακα-προγραμμα ωρων εργασιας. προσπαθω να στειλω προγραμμα για μια νεα προσληψη, με παραπεμπει στο 2012 και δεν μπορω να αλλαξω το ετος.
  προσπαθησα να στειλω τροποποιητικο και μου ζηταει τον αριθμο πρωτοκολλου του αρχικου πινακα, τι πρεπει να κανω?
  ευχαριστω

  • admin

   Έχουν υπάρξει παράπονα για το θέμα αυτό. Μέχρι να βρεθεί λύση, εάν επείγει κάποιος πίνακας σας συνιστούμε να τον περάσετε, και να γράψετε στις παρατηρήσεις το πρόβλημα αυτό και την ορθή ημερομηνία.

 • Litsa

  Καλημέρα,όπως σας είπα και εχτες η εταιρεια μας δεν εχει υποβάλλει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση. Πήγα σήμερα στην αρμόδια επιθ. εργασίας να υποβάλλω τον πίνακα και μου είπαν οτι πλέον υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.Στις επιλογές όμως για την εισαγωγή κατάστασης προσωπικού δεν έχει το ετήσιο αλλά τον αρχικό.Θα πρέπει να υποβάλλω αρχικό επειδή κάνω 1η φορά ηλεκτρονικά υποβολλή. Μου ζητάει όμως το σύστημα ημερομηνία και αριθμ. πρωτοκόλλου για το χειρόγραφο πίνακα τον οποίο έγω δεν προσκόμισα. παρακαλώ πολύ τα φώτα σας γιατι πηρα τηλ. στην επιθ.εργασίας και δεν μου απαντήσανε.
  Συγνώμη για το μεγάλο post.

  • admin

   Θα έχετε πρόβλημα με την εκπρόθεσμη υποβολή και θα σας ζητηθούν εξηγήσεις.
   Να το αναφέρετε στην οικεία Επιθεώρηση να λήξει το θέμα, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας σε κάποιο έλεγχο.

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Καλησπέρα μπορώ να κάνω αναγγελία υπερωριών ενώ ακόμα δεν έχω υποβάλει καμία ηλεκτρονική υποβολή ???

  • admin

   Δεν σχετίζετε η μια εφαρμογή με την άλλη. Δεν θα έχετε μάλλον πρόβλημα.

 • ser_theodor

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά. Επειδή οι πληροφορίες που έχω λάβει ποικίλουν θα παρακαλούσα να μου εξηγήσετε το εξής. εταιρεία που έχει υποβάλει τον ετήσιο πίνακα χειρόγραφα πέρυσι το Νοέμβριο, αλλά έως και αυτή τη στιγμή έχει πραγματοποιήσει αρκετές μεταβολές (νέες προσλήψεις, μειώσεις, αλλαγές συμβάσεων κλπ)κάποιες με υποβληθέντες πίνακες και κάποιες χωρίς, πρέπει να υποβάλει πίνακα με τη σημερινή εικόνα και να αναφέρει το πρωτόκολλο & ημερομηνία του ετήσιου χειρόγραφου ή να υποβάλει τον ετήσιο και όλες τις αλλαγές ( αλλά με πιθανές ελλείψεις)?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Άποψή μας, που έχουμε εκφράσει πολλές φορές είναι:
   το καλύτερο είναι να περάσετε την σημερινή εικόνα. Να μνημονεύσετε τον συγκεντρωτικό και τις μεταβολές.
   Το σύστημα απλά θέλει ένα σημείο αναφοράς. Άρα και τον συγκεντρωτικό να επαναυποβάλλετε δεν θα είχατε νομικό πρόβλημα,
   ή και κάποιο νέο πίνακα να ονομάσετε αρχικό, πάλι δεν θα έχετε πρόβλημα, εάν σε κάθε περίπτωση γράφετε στις παρατηρήσεις επεξηγήσεις.

 • Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά στο site. Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να επισυνάψουμε στην εφαρμογή και τις συμβάσεις με τις υπογραφές των συμβαλλομένων. Για παράδειγμα Γνωστοποιήσεις Όρων Ατομικών Συμβάσεων ή Συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης σκανάρονται και αποστέλλονται κανονικά?
  Ευχαριστώ πολύ

 • fenta

  Καλησπέρα.Εχω καταθέσει ετήσιο πίνακα προσωπικού χειρόγραφα και τώρα θελώ να αλλάξω μισθούσ απο 1/3/2013 τι κινήσεις κάνω? ευχαριστώ.

  • admin

   Ονομάστε τον αρχικό και μνημονεύστε το πρωτόκολλο του συγκεντρωτικού και το γεγονός ότι υπάρχουν αλλαγές στους μισθούς.

 • mariaR

  ΑΥΡΙΟ 1/3/13 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ? 1.ΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΣΕΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΦΟΥ ΠΑΡΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΔΕ ΞΕΡΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ.ΑΝ ΠΑΜΕ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΣΕΠΕ ΑΥΤΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΑΚΑ?ΤΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΧΟΥΝ Ο ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • admin

  Μέχρι και σήμερα στις 13:00 μπορείτε να καταθέσετε χειρόγραφα πίνακα προσωπικού. Μετά μόνο ηλεκτρονικά.

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  Παρακαλώ θα ηθελα να ρωτησω ισχυει ότι για τα ξενοδοχεία υπάρχει ειδική εξαίρεση (μνημόνιο 3) και οι αλλαγές προγραμμάτων μπορουν να κατατείθεται 48 ωρες μετά την έναρξη της βάρδιας ???

 • admin

  Τα προγράμματα επισυνάπτονται σε κατάθεση πίνακα “συπληρωματικού ωραρίου”, από 01-Μαρτίου μόνο ηλεκτρονικά.

 • admin

  Ναι θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την ανάληψη της υπηρεσίας

 • Litsa

  Καλημέρα,η επιχειρησή μας δεν έχει υποβάλλει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση. Μπορεί να γίνει σήμερα ηλεκτρονικά και αν ναι τι πρόστιμο υπάρχει?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • VICKY

  Κατά την ηλεκτρονική κατάθεση σήμερα ,του αρχικού ετήσιου πίνακα(το έχω καταθέσει με χειρ/φη κατάθεση) για να έχω την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης σήμερα, έκανα λάθος τις ώρες εργασίας του τεχνικού ασφαλείας. Πως μπορώ να το διορθώσω; Να στείλω τροποποιητικό (με μόνη τροποποίηση το ωράριο του τεχνικού ασφαλείας ) ή μα περιμένω να το αλλάξω όταν κάνω κάποια αλλαγή σε κάποιο ωράριο ή στην αποστολή του προγράμματος εργασίας τον επόμενο μήνα;Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια

  • admin

   Υπάρχει κάποια επιείκεια σε τέτοια λάθη που δεν είναι πολύ σοβαρά. Με πρώτη ευκαιρία στον επόμενο πίνακα να το διορθώσετε.

 • zoid

  Καλησπέρα, σε περίπτωση που δεν υπόβαλλουμε τον ετήσιο χειρόγραφα υποβληθέντα πίνακα μέχρι τις 28/02/2013, για να τον ορίσουμε αρχικό. Μπορεί να γίνει αργότερα με μια νέα πρόσληψη ή με κάποια τροποποίηση; Στις οδηγίες συμπλήρωσης αναγράφει <>

  • admin

   Μπορείτε να ορίσετε στο μέλλον κάποιο ως αρχικό. Απλά εάν έχετε βάλει ως αρχικό το συγκεντρωτικό έχετε προχωρήσει ένα βήμα, έχετε πίνακα για να αναπαραγάγετε δεδομένα, και θα σας είναι οι επόμενοι πίνακες “ευκολότεροι”.

 • sotiris

  Έχουμε στείλει συγκεντρωτικό πίνακα προσωπικού με 10 Νοεμβρίου 2012 ο οποίος είχε 4 άτομα προσωπικό. Αρχές γενάρη προσλάβαμε έναν εργαζόμενο και οι εργαζόμενοι έγιναν πέντε. Στείλαμε όμως ηλεκτρονικά αρχικό για έναν εργαζόμενο. Θα πρέπει να υποβάλλουμε τροποποιητικό – συμπληρωματικό πρόσληψης για τους άλλους τέσσερις ή είμαστε οκ την στιγμή που στείλαμε τον Αρχικό στην υπηρεσία του σωματος επιθεώρησης εργασίας?

  • admin

   Δεν χρειάζεται. Το σύστημα θέλει ένα αρχικό ως βάση τον οποίο τον δημιουργήσατε.

 • Her

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ , ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ PDF ΜΕ ΤΙΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΚΕΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΔΠ

  • admin

   Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μάθουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που αναφέρουν οι οδηγίες
   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
   Στις περιπτώσεις που υπάρχει κατατεθειμένη κατάσταση(πίνακας) προσωπικού σε ισχύ και κατά καιρούς η επιχείρηση μεταφέρει, λόγω αυξημένων αναγκών, τους εργαζόμενους σε άλλα υποκαταστήματα, τότε:
   1. Αναρτάται στο υποκατάστημα όπου μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι απόσπασμα του ισχύοντα ετήσιου πίνακα προσωπικού με τα στοιχεία των μεταφερθέντων εργαζομένων.
   2. Υποβάλλεται από το υποκατάστημα στο οποίο μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι «Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ» με το πρόγραμμα ωρών εργασίας των μεταφερθέντων μόνο εργαζομένων, με αναγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων της ενότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»: «Μεταφορά εργαζομένων από υποκατάστημα . . .»
   3. Σε κάθε επόμενη υποβολή «Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ» ή «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ» πίνακα προσωπικού οι μεταφερθέντες εργαζόμενοι δεν διαχωρίζονται από τους εργαζόμενους του υποκαταστήματος στο οποίο μεταφέρθηκαν.

 • Πόπη

  ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
  ΕΓΙΝΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ.
  ΥΠΟΒΑΛΑΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ,ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΑΛΛΑΧΘΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ.
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ? ΠΩς ΘΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΔΠ

  • admin

   Εάν εννοείτε ότι κάνατε αλλαγή ωραρίου χωρίς ταυτόχρονη αλλαγή μισθού, ίσως προλαβαίνετε στο 15ήμερο να καταθέσετε και τροποποιητικό μισθού.
   Αλλιώς να κάνετε μία γνωστοποίηση στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
   Δυστυχώς το σύστημα δεν έχει την απαιτούμενη “νοημοσύνη” για να συνδυάζει τους πίνακες. Ότι κάνατε και με τα χειρόγραφα, καλό αρχείο και μεγάλη προσοχή.
   Πάντα θα συσχετίζετε με τον αρχικό πίνακα.

Leave a Reply

  

  

  


9 − six =