Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα προσωπικού σε ηλεκτρονική μορφή

Τέθηκε στις 15/10/2012 σε λειτουργία και εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως προς το τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) και των θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης (Ε8 & Ε9).
Επίσης, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ τις μεταβολές προσωπικού με τα έντυπα Ε3, Ε5, Ε6 & Ε7.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία 
Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού 2013 νέες οδηγίες

Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα

 • Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή αρχικός, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.

Νέο βίντεο για πρόγραμμα εργασίας
Update 04-03-2013

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Παρακολουθήστε το κάτωθι βίντεο για να λάβετε μία εικόνα για την ηλεκτρονική υποβολή.
Update 07-11-2012

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Δημοτικά Διαμερίσματα Ηρακλείου 

Ότι απορία έχετε μπορείτε με σχόλιο να μας το αναφέρετε να σας απαντήσουμε
Αρχικά θα επιλέγεται το είδος του πίνακα που θα κατατεθεί:

ΕΤΗΣΙΟΣ
Κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΧΙΚΟΣ
Σε περίπτωση σύστασης νέου παραρτήματος που απασχολεί προσωπικό εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 16/11 κάθε έτους έως 14/9 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται αρχικός πίνακας προσωπικού για το παράρτημα αυτό. Ο αρχικός πίνακας είναι ο πρώτος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και αφορά τις περιπτώσεις: i) μεταβολής των αποδοχών, ii) πρόσληψης νέου εργαζομένου και iii) αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η υποβολή αρχικού πίνακα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή – και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία – και γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά την περίπτωση αλλαγής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Αφορά την περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη υποβληθεισών αποδοχών των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά πρόγραμμα ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας: αποτελεί συνέχεια ήδη υποβληθέντος προγράμματος ωραρίου εργασίας είτε οργάνωσης του χρόνου εργασίας του οποίου η ισχύς έχει παρέλθει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου.

(συνιστάται η αναγραφή των παραπάνω “τίτλων” πάνω στο πίνακα προσωπικού που κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας)

Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml):
Με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» επιλέγεται αρχείο σε μορφή *.xml, από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία των εργαζομένων και θα εισαχθούν αυτόματα στον προς υποβολή πίνακα προσωπικού. Το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή του υποβάλλοντος και έχει μορφή *.xml. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής από την αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση της οποίας καταχωρούνται τοπικά τα στοιχεία των εργαζομένων και παράγεται το σχετικό αρχείο σε μορφή *.xml. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που το αρχείο *.xml παράγεται από λογισμικό τρίτων, μπορείτε να κατεβάσετε από το ίδιο σημείο το σχήμα (*.xsd) του αρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
Κατά την υποβολή τροποποιητικού ή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού αναφέρονται υποχρεωτικά στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του τελευταίου ηλεκτρονικά υποβληθέντος ετήσιου ή αρχικού πίνακα και η ημερομηνία υποβολής αυτού. Όταν υποβάλλονται περισσότεροι του ενός τροποποιητικοί ή Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού, τότε το σύνολο των πινάκων αυτών θα αναφέρονται στον ίδιο ετήσιο ή αρχικό πίνακα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ετήσιος ή αρχικός που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί πχ κατά την υποβολή ενός συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού να εισαχθούν στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου συμπληρωματικού πίνακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο παράρτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Συμπληρώνονται τα πεδία «Άνδρες», «Γυναίκες», «Ανήλικα» και «Σύνολο» για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το πεδίο παρακαλείστε να υποβάλλετε τόσο πληροφορίες που αφορούν το προς υποβολή έντυπο όσο και γενικότερα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής ως προς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου.

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Εισάγεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και ελέγχεται. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «Δ.Ο.Υ.», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ του τόπου κατοικίας, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ» και «Α.Φ.Μ.» του τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και του ιατρού εργασίας (ΙΕ) που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στο παράρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ

Αφορά την κατάθεση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΠΕΚ ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης των δικαιολογητικών ορισμού ΤΑ και ΙΕ για τον έλεγχο του νομοτύπου της ανάθεσης. Το πεδίο συμπληρώνεται ως κείμενο πχ «2054/11-09-2012».

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται το πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ και του ΙΕ στο παράρτημα πχ «κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 12:00 – 13:40».

ΒΕΒΑΙΩΝ
Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του βεβαιούντος την ορθότητα των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών.

Για να βρείτε τις μεικτές αποδοχές πατήστε εδώ ή http://ergatika.gr/sse/
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα στοιχεία των απασχολούμενων είναι προ-συμπληρωμένα όταν προηγουμένως έχει γίνει η επιλογή «Ε4 – Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)’ ή «Ε4 – Αναπαραγωγή από Προηγούμενη Υποβολή».

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική διότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας.

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Συμπληρώνεται το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποβληθούν με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Σε τέτοια περίπτωση τα δύο πεδία πρέπει να είναι κενά, να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» και να προσδιορίζεται το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Επισυναπτόμενο αρχείο» στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εάν πρόκειται για πρακτική άσκηση, να αναγραφεί σε αυτό το πεδίο «Πρακτική άσκηση-ημεδαπός», ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός ΕΕ» ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας».

Επισυναπτόμενο αρχείο
Αφορά μόνο την υποβολή του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Το αρχείο αναζητείται στον τοπικό υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η υποβολή και αφού επιλεγεί, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο έντυπο. Όταν το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας υποβάλλονται με επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει:

-τα δύο πεδία «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και  «ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ» να είναι κενά και

-να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ».

Επισήμανση: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε4 δεν μπορεί να ακολουθηθεί για τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190Α/31-8-2000).

483 comments to Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

 • theodosis

  καλημέρα σας
  σε νέα επιχείρηση η οποία δεν έχεο πάρει κωδικούσ και δεδομένου ότι πρέπει ο πίνακας προσωπικού να κατατεθεί την ίδια μέρα τησ πρόσληψησ ποιόν κωδικό θα χρησιμοποιήσω για ηλεκτρονική υποβολή?
  Χρειάζομαι το κόκκινο βιβλίο για να πάρω κωδικούσ και χρειαζόταν τουλάχιστον 2-3 μέρεσ για να έχω κωδικούσ
  ευχαριστώ πολύ

 • ολια

  καλησπερα
  εχω υποβαλλει τον ετησιο χειρογραφα και εχω υποβαλλει ηλεκτρονικα εναν συμπληρωματικο ως αρχικο με σημειωση οτι ειναι συμπληρωματικος του ετησιου με αρ.πρωτ.Χ
  τωρα που θελω να υποβαλλω νεο συμπληρωματικο θα βαλω τον αρ.πρωτοκόλλου του ηλεκτρονικου αρχικου και στη σημειωση παλι τον ετησιο;

  • admin

   Απλά συσχετίστε με τον “αρχικό”. Στις παρατηρήσεις δεν απαιτείται κάτι, αλλά γράψτε ότι κρίνετε ότι μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον.

 • Konstantinos

  Καλημέρα σας. Υποβάλλω τροποποιητικό αποδοχών για εργαζόμενο. Η ημερ/νία που θα γίνει η υποβολή στο σύστημα και θα πάρει πρωτόκολλο είναι αυτή από την οποία θα θεωρηθεί ότι ξεκινά η νέα σύμβαση? Ή πρέπει στο πεδίο ‘ημερ/νία πρόσληψης’ στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία του εργαζομένου να βάλω πλέον την νέα ημερ/νία από την οποία θα ξεκινάει η ισχύς? Ευχαριστώ

  • admin

   Να αναγράφετε στις παρατηρήσεις την ημερομηνία μεταβολής καθώς ο πίνακας αυτός έχει 15 ημέρες προθεσμία υποβολής.

 • Kiki

  Καλημέρα,

  Η εταιρεία στην οποία εργάζομαι διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού.Λόγω της φύσης της εργασίας καθημερινά γίνονται πολλές αλλαγές βαρδιών (περίπου 70-80 άτομα).Για να υποβληθούν οι αλλαγές βαρδιών χρειάζεται να ανοίγουμε την καρτέλα κάθε εργαζόμενου και να κάνουμε tick στο κουτάκι “ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞ. + ΛΗΞΗΣ…” .
  Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι χρονοβόρο πολύ (περίπου μιάμιση ώρα) καθώς επίσης το σύστημα κάνοντας αποθήκευση στον κάθε εργαζόμενο σε επιστρέφει στην πρώτη σελίδα και όχι στην ήδη υπάρχουσα.Υπάρχει κάποιος τρόπος συντόμευσης της παραπάνω διαδικασίας?

  • admin

   Ίσως να τσεκάρετε σε όλους τους εργαζόμενους με επισυναπτόμενο αρχείο, ώστε αντί να τροποποιείτε το πρόγραμμα κάθε φορά, να επιλέγετε εργαζόμενους και να καταθέτετε συνολική κατάσταση με pdf. Εσάς ότι σας βολεύει.

 • theodosis

  μερικη 5 μερεσ*4ωρεσ γινεται απο 15/03 2 μερεσ*4 ωρεσ

  τι πινακα συμπληρωνω δεδομενου οτι ο συγλκεντ ειναι χειρογραφα και τι γινεται με την συμβαση μερικησ απασχολησησ τι καταθετω καπου??ευχαριστω

  • admin

   Καταθέστε ηλεκτρονικά “αρχικό” πίνακα αλλά γράψτε στις παρατηρήσεις ότι αφορά μείωση ωραρίου του χχχχχχχ συγκεντρωτικού πίνακα.
   Χειρόγραφα τη σύμβαση εντός 8 ημερών.

 • admin

  Να κάνετε γνωστοποίηση ΙΚΑ. ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ

  • admin

   Το ergatika.gr δεν αφορά επίσημη ενημέρωση. Αφορά παρουσίαση νομοθεσίας και σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχει θολό τοπίο, συστάσεις μας προς εσάς για να διεκπεραιώνετε με όσο γίνεται περισσότερη ασφάλεια τις υποχρεώσεις σας. Εγγράφως μάλλον, δεν θα βρείτε τέτοια ανακοίνωση.

 • giorgos

  καλημέρα,
  θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζεται σε περίπτωση μεταβολής part time απσχόλησης του ωραρίου εργασίας δηλ. απο τετράωρη σε εξάωρη με αλλαγή και του μισθού φυσικά τι διαδικασία ακολουθούμε? στέλνω τροποοιητικό αποδοχών και στην συνέχεια τροποποιητικό ωραρίου και πηγαίνω την σύμβαση στην επιθεώριση για να μου την σφραγίσουν? ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Τροποποιητικό ωραρίου στον οποίο να εμφανίζονται και οι μεταβολές μισθών. Στις παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε σχόλιο ότι οι ώρες μειώνονται π.χ. από 6 σε 4 κτλ.

 • admin

  Να εκτυπώνετε το μήνυμα που βγάζει το σύστημα και οι Επιθεωρήσεις Εργασίας θα τους παραλαμβάνουν.

 • Her

  Παρακαλώ,

  Σε περιπτώσεις μειώσεων μισθών βάσει νέας ΣΣΕ , θα πρέπει να ενημερωθεί εκ νέου η Επιθεώρηση Εργασίας με νέο πίνακα προσωπικού?

  Ευχαριστώ

 • ΒΑΣΙΛΗΣ

  Τίς προσλήψεις που έκανα πρίν τις 28/2/2013 και δεν τις έχω στον ετήσιο αρχικό θα τίς περάσω με συγκεντρωτικό πρόσληψης ή με συγκεντρωτικό ωραρίου που θα έχω σε xml μορφή όλους τους εργαζομένους με τις αλλαγές τους?

  • admin

   Απλά το σύστημα χρειάζεται ένα “αρχικό” πίνακα. Η θα ονομάσετε “αρχικό” κάποια μεταβολή, ή θα επαναϋποβάλετε το συγκεντρωτικό με όλες τις μεταβολές μέχρι σήμερα, γράφοντας στις παρατηρήσεις πάντα τι αφορά ο πίνακας και όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.

 • TANIA

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ? ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΧΕΙΟ Η’ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 • ΒΑΣΙΛΗΣ

  Έχω υποβάλει ως αρχικό ετήσιο τον ετήσιο πίνακα που είχα καταθέσει τον 11/2012 αυτούσιο.Πώς μπορώ να περάσω τις αλλαγές που έγιναν απο τότε(3 προσλήψεις 1 αλλαγή ειδικότητας) που τίς έχω καταθέσει πρίν τίς 28/2/2013 στην αρμόδια Επ.Εργασίας έτσι ώστε να υπάρχει στο σύστημα η εικόνα της επιχείρησης τώρα?

  • admin

   Δεν μπορείτε να επαναϋποβάλετε τον αρχικό πίνακα. Η πραγματική εικόνα θα φανεί σε κάποιο τροποποιητικό ή στον επόμενο συγκεντρωτικό.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θα ηθελα να ρωτήσω για αλλαγη μονο ειδικοτητας πως κανω την αναγγελια ???

  • admin

   Δεν προβλέπεται για αλλαγή ειδικότητας κατάθεση τροποποιητικού πίνακα. Στον επόμενο πίνακα που θα κάνετε για αλλαγή μισθού ή ωραρίου ή στον επόμενο συγκεντρωτικό, να εμφανίσετε την αλλαγή αυτή.

 • Νίκος

  Καλημέρα. Υπέβαλα σήμερα τον πίνακα προσωπικού του 2012 ως Αρχικό και δεν συμπλήρωσα στης παρατηρήσεις της ενότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» τον αρ.πρωτ. και την ημ/νια του πίνακα που είχα υποβάλει στην επιθεώρηση τον Νοέμβριο. Πως μπορώ να το διορθώσω; Ευχαριστώ.

 • ΒΑΣΙΛΗΣ

  Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να ξέρω αν σε περίπτωση που έχω δώσει λάθος αρχικό-ετήσιο πίνακα(λιγότερα άτομαα απο το κανονικό) πως μπορώ αυτό να το διορθώσω.Μπόρω να υποβάλω νέο αρχικό ετήσιο πίνακα?

  • admin

   Δεν μπορείτε να κάνετε επαναϋποβολή. Μπορείτε να καταθέσετε στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας γνωστοποίηση με φωτοτυπία του λάθος πίνακα, και εάν υπάρχουν πολλά και σημαντικά λάθη να έχετε και νέο χειρόγραφο πίνακα.

 • thanasis

  καλημερα.προσπαθω απο εχθες 11/3/2013 να υποβαλλω οικειοθελη αποχωρηση εντυπο ε5 και δεν μπορω να μπω στο συστημα δεν δεχεται τους κωδικους η ημερομηνια αποχωρησης ειναι 11/3/13 ποσες μερες εχω περιθοριο για την υποβολη και τι μπορω να κανω αν δεν ανοιξει το συστημα

  • admin

   Ανακοινώθηκε, ότι στις 12-03-2013 θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα οι περιπτώσεις που είχαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11-03-2013 καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης των εργοδοτών στο σύστημα.

 • Jimakos

  Καλή εβδομάδα αν και δε ξεκινήσαμε καλά.Εδω και ώρα προσπαθώ να κάνω πρόσληψη που θα έπιανε δουλειά στις 15:00. Του έκοψα το μεροκάματο…γιατί δε θέλω να υποβάλλω εκπρόθεσμη.Ανεργία σου λέει μετά…?Τι θαγίνει με τους εργαζόμενους σε τέτοιες περιπτώσεις?Θα περιμένω να ανοίξει το σύστημα για να καταθέσω πρόσληψη?Και λέω πως το σύστημα δε δουλεύει γιατί συνεχώς μου βγάζει μήνυμα “Εσωτερικό σφάλμα,επικοινωνήστε με το διακομιστή”.
  Ευχαριστώ…

  • admin

   Στις 12-03-2013 θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα οι περιπτώσεις που είχαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11-03-2013 καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης των εργοδοτών στο σύστημα.

 • Nikos

  Καλημερα! χρειαζεται να κανω αναγγελια προσληψης ΣΗΜΕΡΑ, κ στο yeka, βαζωντας τους κωδικους του IKA μου βγαζει “Τα στοιχεία που εισάγατε δεν είναι σωστά. Ξαναπροσπαθήστε.
  Εισάγετε το όνομα και κωδικό χρήστη που χρησιμοποιείτε στο ΟΠΣ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ”
  , ενω ειχα μπει προχθες να στειλω αρχικο πινακα, οπως κ στο ικα για τις ΑΠΔ.
  Ειναι προβλημα γενικο? Κ τι μπορω να κανω διαφορετικα? Χειρογραφα το παιρνουν?

  • Nikos

   Επισης, αν για καποιο λογο διορθωθει το προβλημα της εισοδου, ποια διαδικασια ακολουθω για αναγγελια προσληψης κ μετα για τον πινακα του εργαζομενου?

  • admin

   Όπως ανακοινώθηκε στις 12-03-2013 θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα οι περιπτώσεις που είχαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11-03-2013 καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης των εργοδοτών στο σύστημα.

 • ευγενιος

  Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από τα 100 άτομα του προσωπικού, οι 15 θα δουλέψουν στη 2η βάρδια αυτή την εβδομάδα. Έχω καταθέσει χειρόγραφα τον ετήσιο πίνακα προσωπικού και διάφορους συμπληρωματικούς έως τώρα, αλλά κανέναν ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να καταθέσω ηλεκτρονικά ως αρχικό τον τελευταίο συμπληρωματικό και στη συνέχεια την βάρδια εβδομάδας ως συμπληρωματικό ωραρίου; Ή μπορώ άμεσα να καταθέσω την βάρδια ως αρχικό;

  • admin

   Μπορείτε να τον καταθέσετε άμεσα ως αρχικό αλλά να γράψετε στις παρατηρήσεις ότι αφορά συμπληρωματικό ωραρίου.

 • theano

  καλημερα

  σημερα ειναι η τελευται μερα για να καταθεσω την συμβαση μερικης απασχολησης στην επιθεωρηση, η τοπικη επιθεωρηση ειναι κλειστη , την συμβαση την εστειλα με φαχ . θα εχω καποιο προβλημα????

  • admin

   Να πάτε την επόμενη εργάσιμη να πάρετε πρωτόκολλο, κάνοντας αναφορά ότι το αποστείλατε μέσω φαξ.

 • Γ.Χ

  Η αναγγελια υπερωριων για 30 εργαζομενους πως μπορει να γινει μαζικά ???

  • admin

   Θα καταχωρίσετε τους εργαζόμενους την πρώτη φορά.
   Τις επόμενες θα κάνετε αναπαραγωγή.

 • Χ.Γ

  Καλησπέρα ήθελα να ρωτήσω έχω άδεια για υπερωρίες που έχω θεωρήσει χειρόγραφα για όλο το έτος δεν ισχύει πλέον ? πρέπει να παίρνω ανά ημέρα έγκριση μη την ηλεκτρονική υποβολή ???
  Η αίτηση για έγκριση υπερωριών γίνετε ένα ένα άτομο ??? δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρω για 30 άτομα που θέλω μαζικά ???

  • admin

   Έχει αλλάξει η διαδικασία. Θα πρέπει να κάνετε αναγγελία.
   Την πρώτη φορά θα περάσετε τους εργαζόμενους, τις επόμενες μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή.

 • anna

  Σε επιχείρηση θέλω να καταθέσω πίνακα προσωπικού για νέα πρόσληψη. Δεδομένου ότι από 15/9-15/11/2012 δεν είχε υποβάλλει πίνακα γιατί δεν απασχολούσε τότε προσωπικό, αυτός που θα καταθέσω τώρα θα είναι αρχικός; Αν ναι, γιατί όταν πάω να τον δημιουργήσω γράφει έτος 2012;

 • ΛΑΜΠΡΟΣ

  Καλησπέρα έχω έναν εργαζόμενο που είναι δανικός από εταιρεία δανεισμού προσωπικού.
  Οι αναγγελίες για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο πρέπει να γίνονται και από τις 2 πλευρές η μπορεί να γίνει η αναγγελία από την μαμά εταιρεία και μόνο ???

  • admin

   Εφόσον εννοείτε ΕΠΑ τότε θα συνεχίσετε να καταθέτετε χειρόγραφα.
   Άλλως καταθέτει ο αρχικός εργοδότης, και ο έμμεσος έχει αντίγραφο του συμφωνητικού και του πίνακα του αρχικού.

 • Μ.Γ.

  Καλημέρα.
  Εστειλα χθες ένα μηνιαίο πινακα προσωπικού,με επισύναψη pdf.Μου έβγαλε αριθμό πρωτοκόλλου,επιτυχή υποβολή,τα τύπωσα ,όλα ΟΚ.Σήμερα μπήκα από την αναζήτηση των κατατεθειμένων και δε μου το εμφανίζει?Μήπως καταλαβαίνετε γιατί?

  • admin

   Άμα σας έχει δώσει πρωτόκολλο ΠΠ…. τότε το έχει καταχωρίσει.
   Ελπίζω να το έχετε εκτυπωμένο για κάθε ενδεχόμενο.

 • Βασίλης

  Στο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης οι κωδικοι για τις ειδικότητες εργαζομένων διαφέρουν από τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για την υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ. Που μπορούμε να βρούμε αντιστοιχίσεις, ή άλλες πληροφορίες;

  • admin

   Βάλτε ένα κωδικό που να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο, και γράψτε στις παρατηρήσεις την ορθή ειδικότητα.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Καλησπέρα ,
  ήθελα να ρωτήσω για αναγγελία εργαζόμενων που πρέπει να εργαστούν η μέρα Κυριακή έκτακτος λόγω απογραφής πως θα γίνει η αναγγελία ώστε να δοθεί η άδεια για την εργασία αυτών ???

  • admin

   Να καταθέσετε αίτηση σε έγγραφο στο αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης.

 • alex

  Για να κανω μια καταγγελια συμβασης αοριστου χρονου,

  1) την υποβαλω ηλεκτρονικα
  2) την εκτυπωνω
  3) βαζει υπογραφες με σφραγιδες ο εργοδοτης και ο υπαλληλος
  4) την κανω upload στο συστημα αφου τη σκαναρω πρωτα

  Αυτη ειναι η διαδιακασια? Ευχαριστω.

  • admin

   Τη συμπληρώνετε ηλεκτρονικά και την εκτυπώνετε. Την οριστική υποβολή την κάνετε στο τέλος.

 • Eleftehria

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τις συμβουλές σας.
  Στη δική μου την περίπτωση μέχρι και 28/02/2013 που επιτρεπόταν η χειρόγραφη κατάθεση,έχω καταθέσει χειρόγραφα τον ετήσιο,μία συπληρωματική πρόσληψης και μία οικιοθελής αποχώρηση καθώς και όλα τα μηνιαία προγράμματα βαρδιών με τελευταία στις 28/02/2013 που αφορά όλον τον Μάρτιο.Την επόμενη εβδομάδα πρέπει να κάνω τροποποίηση του μηνιαιόυ προγραμματος βαρδιών Μαρτίου που κατέθεσα χειρόγραφα όπως προείπα.Για να το κάνω λοιπόν αυτό πρέπει αρχικά να στείλω ηλεκτρονικά πίνακα με επιλογή κατηγορίας αρχικό.
  Μετά απο αρκέτη αναζήτηση στο site σας και εποκοινωνία με τον ΣΕΠΕ και το πρόγραμμα μισθοδοσίας που διατηρούμε κατάλαβα ότι ο πρώτος πίνακας που θα καταθέσω ηλεκτρονικά και θα οριστεί ως αρχικός υποχρεωτικά
  μπορεί να έχει όποια μορφή θέλω.πχ.να αφορά μόνο μηνιαίο πρόγραμμα βαρδιών η πρώτα να καταχωρήσω αρχικό πίνακα με την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης και μετά συμπληρωματικό βαρδιών κτλ…
  Απότι κατάλαβα και εάν μπορείτε επιβεβαιώστε με,ο τρόπος που προτείνουν όλοι και έιναι καθαρά προς ευκολία του χρήστη για να έχει όλα τα δεδομένα όπως ισχύουν σήμερα διαθέσιμα προς μελλοντική αναζήτηση στοιχείων σε αποστολή οποιουδήποτε πίνακα συμπληρωματικό τροποποιητικό κτλ.έιναι να στείλω την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης με τους εργαζομένους ως αρχικό και να γράψω στις παρατηρήσεις αφορά ετήσιο με αρ.πρ.χχ και συμπληρωματικό πρόσληψης με αρ.πρ.χχ και οικιοθελής αποχώρησης με αρ.πρ.χχ.
  Εφόσων συμφωνείτε με τα παραπάνω, για να κάνω τίς επόμενες μέρες τροποποίήση των βαρδιών Μαρτίου σε μερικούς εργαζομένους, εφόσων βέβαια έχω ήδη καταθέσει τον αρχικό με τον παραπάνω τρόπο,τι βήματα ακολουθώ μετά?διότι έαν δεν είχα καταθέσει πίνακα βαρδιών καταλαβαίνω ότι θα έστελνα απλά συπληρηρωματικό πίνακα για να δηλώσω τις βάρδιες του μήνα Μάτριου σύμφωνα με το βιντεο που έχετε ανεβάσει.Τώρα όμως που θέλω να τροποποιήσω τον πίνακα με τις βάρδιες Μαρτίου που έχω καταθέσει χειρόγραφα στον ΣΕΠΕ?
  Ευχαριστώ εκ των υστέρων

  • admin

   κάντε ότι λέει το βίντεο για το πρόγραμμα. Ονομάστε τον όμως αρχικό. και στις παρατηρήσεις να φαίνεται ότι αφορά τροποποιητικό ωραρίου, περιόδου ΧΧΧΧ που έχει κατατεθεί χειρόγραφα με αρ. πρ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

 • Efi

  Καλημέρα Σας!
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής για την ηλεκ.υποβολή στο ΣΕΠΕ.
  α)Δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλουμε εκ νέου την κατάσταση εργαζομένων εφόσον υπάρχει χειρόγραφα, σωστά;
  β)Θα γίνει μια νέα πρόσληψη απο 08.03 – 31.03 part-time και απο 01.04-30.10 για τον ίδιο εργαζόμενο full time. Θα γίνει η αναγγελία κανονικά και 31.03 θα πρέπει να γίνει τροποποιητική ωραρίου;

  • admin

   Καλύτερα να καταθέσετε αρχικό με το με τη νέα πρόσληψη και πριν τις 31-03 τροποποιητικό ωραρίου (που θα εμφανίζεται πάνω και ο νέος μισθός).
   Δεν σας απαγορεύει βέβαια κανείς να γράψετε στις παρατηρήσεις το γεγονός και στον πρώτο πίνακα.

Leave a Reply

  

  

  


2 × eight =